Auteur: Aurobindo Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Omeprazol Aurobindo bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt te verminderen.

Omeprazol Aurobindo wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen:

Bij volwassenen:

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft.
 • Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag (maagzweer).
 • Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als u hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te genezen.
 • Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID’s heten (een bepaald type pijnstillers). Omeprazol Aurobindo kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u NSAID’s gebruikt.
 • Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom).

Bij kinderen:

Kinderen ouder dan 1 jaar en 10 kg

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit de maag de slokdarm in (de buis die de maag met de keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft. Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de maaginhoud naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechtere groei.

Kinderen ouder dan 4 jaar en adolescenten

 • Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als uw kind hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te genezen.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Omeprazol Aurobindo inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Omeprazol Aurobindo kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als u één van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Omeprazol Aurobindo begint of nadat u Omeprazol Aurobindo bent gaan gebruiken.

 • U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en heeft problemen met slikken.
 • U heeft maagpijn of spijsverteringsproblemen.
 • U begint voedsel of bloed op te geven.
 • U heeft zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
 • U heeft veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met een lichte toename van besmettelijke diarree.
 • U heeft ernstige leverproblemen.

Als u Omeprazol Aurobindo voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar), zal uw dokter u waarschijnlijk regelmatig controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en omstandigheden melden als u uw dokter ziet.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Omeprazol Aurobindo, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom . Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Omeprazol Aurobindo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit omdat Omeprazol Aurobindo de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Omeprazol Aurobindo kunnen hebben.

Neem Omeprazol Aurobindo niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Vertel het uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Ketoconazol, itraconazol, posaconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).
 • Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen).
 • Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij epilepsie).
 • Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u Omeprazol Aurobindo gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazol Aurobindo.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Omeprazol Aurobindo gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazol Aurobindo.
 • Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose).
 • Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling).
 • Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie).
 • Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie).
 • Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’).
 • Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie).
 • Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen).
 • Erlotinib (gebruikt voor de behandeling van kanker)
 • Methotrexaat (een chemotherapeutisch geneesmiddel dat in hoge doses gebruikt wordt bij de behandeling van kanker) – als u methotrexaat in hoge doseringen gebruikt, kan uw arts uw Omeprazol Aurobindo -behandeling tijdelijk stoppen.

Als uw arts naast Omeprazol Aurobindo ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Omeprazol Aurobindo inneemt. Uw arts kan dan bepalen of u gedurende deze periode Omeprazol Aurobindo kunt gebruiken.

Uw arts beslist of u Omeprazol Aurobindo kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazol Aurobindo van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft, mag u niet rijden of machines gebruiken.

Omeprazol Aurobindo capsules bevatten lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.

De gebruikelijke doseringen worden hieronder beschreven.

Volwassenen:

Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen:

 • Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht aangetast is, dan is de gebruikelijke dosering 20 mg eenmaal daags, voor 4 - 8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering van 40 mg voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld.
 • De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags.
 • Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.

Voor de behandeling van zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal: (twaalfvingerige- darmzweer):

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog niet is genezen.
 • Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 4 weken.

Voor de behandeling van maagzweren:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog niet is genezen.
 • Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 8 weken.

Ter voorkoming van het terugkeren van de zweren aan de twaalfvingerige darm en de maag:

 • De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen naar 40 mg eenmaal daags.

Voor de behandeling van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door NSAID’s (bepaald type pijnstillers):

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 - 8 weken.

Ter voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag als u NSAID’s gebruikt:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags.

Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te voorkomen dat de zweren terugkeren:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg Omeprazol Aurobindo tweemaal daags, gedurende 1 week.
 • Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline, claritromycine en metronidazol.

Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom):

 • De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.
 • Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u het geneesmiddel moet gebruiken.

Kinderen:

Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen:

 • Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen Omeprazol Aurobindo gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.

Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te voorkomen dat de zweren terugkeren:

 • Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Omeprazol Aurobindo gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.
 • Uw arts zal uw kind ook twee antibiotica voorschrijven: amoxicilline en claritromycine.

Inname van dit geneesmiddel

 • Het wordt aanbevolen om uw capsules ’s ochtends in te nemen.
 • U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.
 • Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de inhoud niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk om deze korrels niet te beschadigen.

Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules

 • Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules:
  • De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of de inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bijv. appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes doen.
  • Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.
  • Om er zeker van te zijn dat u al het geneesmiddel heeft opgedronken, het glas daarna goed omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Omeprazol Aurobindo heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, vraag dan meteen uw arts of apotheker om advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in nadat u eraan denkt. Alleen als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Omeprazol Aurobindo en neem meteen contact op met uw arts:

 • Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
 • Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.
 • Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een leveraandoening.

Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:

Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op basis van
  beschikbare gegevens

Bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Hoofdpijn.
 • Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie).
 • Misselijkheid of overgeven.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Zwelling aan voeten en enkels.
 • Verstoorde slaap (slapeloosheid).
 • Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid.
 • Draaiduizeligheid (vertigo).
 • Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie.
 • Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid.
 • Algehele malaise en gebrek aan energie.
 • Heup-, pols- en wervelkolomfracturen

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
 • Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts en piepende ademhaling.
 • Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
 • Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens.
 • Veranderingen in uw smaak.
 • Gezichtsproblemen zoals wazig zien.
 • Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
 • Droge mond.
 • Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond.
 • Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
 • Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot gevolg kan hebben.
 • Haaruitval (alopecia).
 • Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
 • Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie).
 • Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
 • Verergerde transpiratie (zweten).
 • Darmontsteking (met diarree tot gevolg)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen)
 • Agressiviteit.
 • Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking.
 • Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse).
 • Spierzwakte.
 • Vergrote borsten bij mannen.

Niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

Als u Omeprazol Aurobindo langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

In zeer zeldzame gevallen kan Omeprazol Aurobindo uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met

verschijnselen van een lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.

Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze bijwerkingen last te krijgen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is omeprazol. Elke harde maagsapresistente capsule bevat 10 mg, 20 mg of 40 mg omeprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Capsule-inhoud: lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), dinatriumwaterstoffosfaat dihydraat (E339), hypromellose (E464), triethylcitraat (E1505), talk (E553b), methacrylzuur zuur: ethylacrylaat copolymeer (1:1), glycerolmonostearaat 40-55, polysorbaat 80 (E433), titaandioxide (E171).

Capsulehuls: rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), gelatine, natriumlaurylsulfaat. Drukinkt: schellak (E904), propyleenglycol (E1520), ijzeroxide zwart (E172), kaliumhydroxide (E525).

Hoe ziet Omeprazol Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Maagsapresistente capsule, hard

Omeprazol Aurobindo 10 mg:

Roze / roze, maat '3' harde gelatinecapsules bedrukt met 'E' op roze kapje en '65' op roze lichaam, met zwarte inkt gevuld met witte tot gebroken witte korrels, bedekt met een maagsapresistente coating.

Omeprazol Aurobindo 20 mg:

Roodbruin / roze, maat '1' harde gelatinecapsules bedrukt met 'E' op roodbruin kapje en '67' op roze lichaam, met zwarte inkt gevuld met witte tot gebroken witte korrels, bedekt met een maagsapresistente coating.

Omeprazol Aurobindo 40 mg:

Roodbruin / roodbruin, maat '0' harde gelatinecapsules bedrukt met 'E' op roodbruin kapje en '69' op roodbruin lichaam, met zwarte inkt gevuld met witte tot gebroken witte korrels. bedekt

met een maagsapresistente coating.

Omeprazol Aurobindo capsules zijn verkrijgbaar in

PVC / polyamide / aluminium / PVC / Papier /Aluminium doordrukstrips en HDPE-flesverpakkingen.

PVC / polyamide / aluminium / PVC / Papier /Aluminium blisterverpakking: Omeprazol Aurobindo 10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 500 capsules

Omeprazol Aurobindo 20 mg: 1, 7, 14, 15, 28, 30,50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 en 1000 capsules Omeprazol Aurobindo 40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 500 capsules

HDPE flacon met silicagel droogmiddel in de dop van polypropyleen:

Omeprazol Aurobindo 10 mg, 20 mg en 40 mg:14, 28, 50 en 500 capsules

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V.

Molenvliet 103, 3335 LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder

Omeprazol Aurobindo 10 mg, maagsapresistente capsules, hard – RVG 106962 Omeprazol Aurobindo 20 mg, maagsapresistente capsules, hard – RVG 106963 Omeprazol Aurobindo 40 mg, maagsapresistente capsules, hard – RVG 106964

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Tsjechië: Omeprazol Dr.Max 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Cyprus: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο,
  σκληρό
Denemarken: Omeprazol Aurobindo
Estland: Omeprazole Aurobindo
Duitsland: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente Hartkapseln
Griekenland: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο,
  σκληρό
Hongarije: Omeprazol Aurobindo 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Ierland: Omeprazole Milpharm 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard
Italië: Omeprazolo Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg capsule rigide gastroresistenti
Letland: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Litouwen: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg skrandyje neirios kietos
  kapsulės
Malta: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard
Nederland: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg, maagsapresistente capsules,
  hard
Polen: Omeprazol Aurobindo
Portugal: Omeprazol Aurobindo
Roemenië: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg capsule gastrorezistente
Slowakije: Omeprazol Dr.Max 10 mg/ 20 mg/ 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Spanje: Omeprazol Aurobindo 10 mg20 mg/ 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes
  EFG
Zweden: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterokapsel, hård
Verenigd Koninkrijk: Omeprazole 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK