Omeprazol Sandoz 20 mg, maagsapresistente capsules

Illustratie van Omeprazol Sandoz 20 mg, maagsapresistente capsules
Stof(fen) Omeprazol
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC01
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Omeprazol Sandoz bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt te verminderen.

Omeprazol Sandoz wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen:

Bij volwassenen:

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft.
 • Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag (maagzweer).
 • Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als u hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te genezen.
 • Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID’s heten (een bepaald type pijnstillers). Omeprazol Sandoz kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u NSAID’s gebruikt.
 • Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom).

Bij kinderen:

Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥10 kg

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit de maag de slokdarm in (de buis die de maag met de keel verbindt), wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft.

Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de maaginhoud naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechtere groei.

Kinderen en adolescenten ouder dan 4 jaar

 • Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als uw kind hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te genezen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.;
 • als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v.pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Omeprazol Sandoz inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Omeprazol Sandoz kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als u een van de volgende dingen heeft meegemaakt voor u met Omeprazol Sandoz begint of nadat u Omeprazol Sandoz bent gaan gebruiken.

 • U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en heeft problemen met slikken.
 • U heeft maagpijn of spijsverteringsproblemen.
 • U begint voedsel of bloed op te geven.
 • U heeft zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
 • U heeft veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met een lichte toename van besmettelijke diarree.
 • U heeft ernstige leverproblemen.

Als u Omeprazol Sandoz voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar), zal uw dokter u waarschijnlijk regelmatig controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en omstandigheden melden als u uw dokter ziet.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Omeprazol Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit omdat Omeprazol Sandoz de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Omeprazol Sandoz kunnen hebben.

Neem Omeprazol Sandoz niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).
 • Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen).
 • Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij epilepsie).
 • Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u Omeprazol Sandoz gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazol Sandoz.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Omeprazol Sandoz gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazol Sandoz.
 • Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose).
 • Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling).
 • Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie).
 • Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie).
 • Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’).
 • Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie).
 • Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen).

Als uw arts naast Omeprazol Sandoz ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori- infectie, dan is het van groot belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Omeprazol Sandoz inneemt. Uw arts kan dan bepalen of u gedurende deze periode Omeprazol Sandoz kunt gebruiken.

Uw arts beslist of u Omeprazol Sandoz kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazol Sandoz van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft, mag u niet rijden of machines gebruiken.

Stoffen in dit middel waar rekening mee moet houden

Omeprazol Sandoz capsules bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.

De gebruikelijke doseringen worden hieronder beschreven.

Volwassenen:

Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen:

 • Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht aangetast is, dan is de gebruikelijke dosering 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering van 40 mg voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld.
 • De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags.
 • Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.

Voor de behandeling van zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal

(twaalfvingerige-darmzweer):

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog niet is genezen.
 • Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 4 weken.

Voor de behandeling van maagzweren:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog niet is genezen.
 • Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 8 weken.

Ter voorkoming van het terugkeren van de zweren aan de twaalfvingerige darm en de maag:

 • De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen naar 40 mg eenmaal daags.

Voor de behandeling van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door NSAID’s (bepaald type pijnstillers):

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken.

Ter voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag als u NSAID’s gebruikt:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags.

Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te voorkomen dat de zweren terugkeren:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg Omeprazol Sandoz tweemaal daags, gedurende 1 week.
 • Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline, claritromycine en metronidazol.

Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom):

 • De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.
 • Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u het geneesmiddel moet gebruiken.

Kinderen:

Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen:

 • Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen Omeprazol Sandoz gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.

Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te voorkomen dat de zweren terugkeren:

 • Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Omeprazol Sandoz gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.
 • Uw arts zal uw kind ook twee antibiotica voorschrijven: amoxicilline en claritromycine.

Inname van dit geneesmiddel

 • Het wordt aanbevolen om uw capsules ’s ochtends in te nemen.
 • U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.
 • Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de inhoud niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk om deze omhulde korrels niet te beschadigen.

Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules

 • Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules:
  • De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of doe de inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bijv. appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.
  • Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.
  • Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel heeft opgedronken, het glas daarna goed omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. Gebruik geen melk of bruisend water. In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Omeprazol Sandoz heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, vraag dan meteen uw arts of apotheker om advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Omeprazol Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Omeprazol Sandoz en neem meteen contact op met uw arts:

 • Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
 • Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.
 • Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een leveraandoening.

Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:

Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000
  gebruikers
Niet bekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald
  op basis van beschikbare gegevens

Overige bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Hoofdpijn.
 • Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie).
 • Misselijkheid of overgeven.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Zwelling aan voeten en enkels.
 • Verstoorde slaap (slapeloosheid).
 • Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid
 • draaiduizeligheid (vertigo).
 • Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie.
 • Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid.
 • Algehele malaise en gebrek aan energie.
 • Breuk van de heup, pols of wervelkolom1.

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
 • Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts en piepende ademhaling.
 • Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
 • geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens.
 • veranderingen in uw smaak.
 • Gezichtsproblemen zoals wazig zien.
 • Plotseling piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
 • Droge mond.
 • Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond.
 • Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
 • Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot gevolg kan hebben.
 • Haaruitval (alopecia).
 • Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
 • Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie).
 • Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
 • Verergerde transpiratie (zweten).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen).
 • Agressiviteit.
 • Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking.
 • Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens- Johnson, toxische epidermale necrolyse).
 • Spierzwakte.
 • Vergrote borsten bij mannen.
 • Te lage hoeveelheid magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie)2.
 1. Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Omeprazol Sandoz, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom . Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen)
 2. Als u Omeprazol Sandoz langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen

In zeer zeldzame gevallen kan Omeprazol Sandoz uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.

Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze bijwerkingen last te krijgen. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het etiket en de blister na "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Omeprazol Sandoz 10/20 mg Bewaren beneden 25°C.

Blister: bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Fles: De fles zorgvuldig gesloten houden.

Houdbaarheid na openen HDPE-flessen: 3 maanden

Omeprazol Sandoz 40 mg Bewaren beneden 30°C.

Blister: bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Fles: De fles zorgvuldig gesloten houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel

 • De werkzame stof is: omeprazol. De tabletten bevatten respectievelijk 10 mg, 20 mg of 40 mg omeprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Omeprazol Sandoz 10/20 mgKorrels: laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, watervrije lactose, povidon, polysorbaat 80, talk, magnesiumoxide, methacrylzuur copolymeer dispersie type C, tri-etylcitraat, magnesiumstearaat. Capsule 10 mg: gelatine, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172). Capsule 20 mg: gelatine, titaniumdioxide (E171). Drukinkt: schellak, propyleenglycol, ammoniumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172) of schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, sterke anoniumoplossing, kaliumhydroxide. Omeprazol Sandoz 40 mgKorrels: laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, watervrije lactose, croscarmellosenatrium, povidon (K-waarde 22,5-27,0), polysorbaat 80, hypromelloseftalaat, dibutylsebacaat, talk. Capsule: carrageen, kaliumchloride, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), hypromellose, gezuiverd water Drukinkt: schellak, ethylalcohol, isopropylalcohol, propyleenglycol, N-butylalcohol, ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, ijzeroxide zwart (E172).

Hoe ziet Omeprazol Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Omeprazol Sandoz 10 mg:

Lichtbruine kap, lichtbruin lichaam, allebei met de opdruk “OME 10”. De capsules bevatten witte tot beige omhulde korrels.

Omeprazol Sandoz 20 mg:

Witte kap, wit lichaam, allebei met de opdruk “OME 20”. De capsules bevatten witte tot beige omhulde korrels.

Omeprazol Sandoz 40 mg:

Witte kap, lichtbruin lichaam, allebei met de opdruk “OME 40”. De capsules bevatten dof geelachtig bruine omhulde korrels.

Omeprazol Sandoz 10 mg:

Alu/Alu blisters in verpakkingen van 7, 14, 15, 28, 30, 56, 56x1 en 98 capsules.

Witte HDPE flessen met een PP schroefdeksel en droogmiddel in doosjes met 1 fles met 7, 14, 15, 28, 30, 49, 50 of 168 capsules of in doosjes met 2 flessen met 28, 49, 50 of 168 capsules.

Omeprazol Sandoz 20 mg:

Alu/Alu blisters in verpakkingen van 7, 14, 15, 28, 30, 56, 56x1 en 98 capsules.

Witte HDPE flessen met een PP schroefdeksel en droogmiddel in doosjes met 1 fles met 7, 14, 15, 28, 30, 49,50,100 of 168 capsules of in doosjes met 2 flessen met 28, 30, 49, 50 of 168 capsules.

Omeprazol Sandoz 40 mg:

Alu/Alu blisters in verpakkingen van 7, 14, 15, 28, 30, 56 en 98 capsules.

Witte HDPE flessen met een PP schroefdeksel en droogmiddel in doosjes met 1 fles met 7, 14, 15, 28, 30, 49,50 of 168 capsules of in doosjes met 2 flessen met 28, 30, 49, 50 of 168 capsules.

Geelbruine glazen flessen met een HDPE schroefdeksel met ingesloten droogmiddel met silicagel in doosjes van 15 of 168 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

10839 Gerlingen

Duitsland

Lek S.A.

Omeprazole 10 mg Capsules Omeprazole 20 mg Capsules Omeprazole 40 mg CapsulesOmeprazol Lek Pharmaceuticals 10 mg Capsules Omeprazol Lek Pharmaceuticals 20 mg Capsules Omeprazol Lek Pharmaceuticals 40 mg Capsules Ortanol 10 mgOrtanol 40 mg Omeprazole Sandoz 10 mg Omeprazole Sandoz 20 mg Omeprazole Sandoz 40 mgOmeprazole-Sandoz 10 mg Hartkapseln Omeprazole-Sandoz 20 mg Hartkapseln Omeprazole-Sandoz 40 mg Hartkapseln Ortanol 10 mg CapsulesOrtanol 20 mg Capsules Ortanol 40 mg CapsulesOmep HEXAL 10 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula Omep HEXAL 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula Omep HEXAL 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula Omar 10 PlusOmar 20 PlusOmar 40 PlusOmeprazol Sandoz 10 mg, maagsapresistente capsules Omeprazol Sandoz 20 mg, maagsapresistente capsules Omeprazol Sandoz 40 mg, maagsapresistente capsules Omeprazol Sandoz 10 mg CápsulasOmeprazol Sandoz 20 mg Cápsulas Omeprazol Sandoz 40 mg Cápsulas Omeprazol Sandoz 10 mg Omeprazol Sandoz 20 mg Omeprazol Sandoz 40 mg

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Roemenië

In het register ingeschreven onder:

Omeprazol Sandoz 10 mg is in het register ingeschreven onder RVG 32892 Omeprazol Sandoz 20 mg is in het register ingeschreven onder RVG 32893 Omeprazol Sandoz 40 mg is in het register ingeschreven onder RVG 32894.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk:

België:

Tsjechië:

Estland:

Duitsland:

Griekenland:

Hongarije:

Polen:

Nederland:

Portugal:

Slowakije:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Advertentie

Stof(fen) Omeprazol
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC01
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.