Losec Infuus 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

Losec Infuus 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie
Werkzame stof(fen)Omeprazol
Toelatingslandnl
VergunninghouderAstra Zeneca
ATC-codeA02BC01
Farmacologische groepenGeneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Losec bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt te verminderen.

Losec poeder voor oplossing voor infusie kan worden gebruikt als alternatief voor orale behandeling.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

U mag geen Losec toegediend krijgen

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van Losec.
 • als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie)

Als u twijfelt, vraag dan uw arts, verpleegkundige of apotheker om advies voor u Losec toegediend krijgt.

Wees extra voorzichtig met Losec

Losec kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u Losec krijgt toegediend of nadat u Losec toegediend hebt gekregen.

 • U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken.
 • U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen.
 • U begint voedsel of bloed op te geven.
 • U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
 • U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met een lichte toename van besmettelijke diarree.
 • U hebt ernstige leverproblemen.

Als u een protonpompremmer zoals Losec gebruikt, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

22May2013/P001 1

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts, verpleegkundige of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat Losec de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Losec kunnen hebben.

Losec mag niet aan u worden toegediend wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Ketoconazol, itraconazol, posaconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).
 • Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen)
 • Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij epilepsie).
 • Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Losec gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Losec.
 • Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose)
 • Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling)
 • Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie)
 • Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie)
 • Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’)
 • Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie)
 • Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen)
 • Erlotinib (gebruikt voor de behandeling van kanker)
 • Methotrexaat (een chemotherapeutisch geneesmiddel dat in hoge doses gebruikt wordt bij de behandeling van kanker) – als u methotrexaat in hoge doseringen gebruikt, kan uw arts uw Losec-behandeling tijdelijk stoppen.

Als uw arts naast Losec ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voordat Losec aan u wordt toegediend. Uw arts kan dan bepalen of gedurende deze periode Losec kan worden toegediend.

Uw arts beslist of u Losec kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Losec van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken.

Hoe wordt het gebruikt?

 • Losec kan worden toegediend aan volwassen, alsook aan ouderen.
 • Er is beperkte ervaring met de intraveneuze toediening van Losec aan kinderen.

Als u Losec krijgt toegediend

 • Een arts zal u Losec toedienen en bepalen hoeveel Losec u nodig heeft.
 • Het geneesmiddel zal worden toegediend middels een infuus in een van uw aderen.

Als u te veel Losec toegediend hebt gekregen

Als u denkt dat u te veel Losec toegediend hebt gekregen, bespreek dit dan direct met uw arts.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Losec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het gebruik van Losec en neem meteen contact op met uw arts:

 • Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
 • Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.
 • Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een leveraandoening.

Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:

Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op
  basis van beschikbare gegevens

Overige bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Hoofdpijn.
 • Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie).
 • Misselijkheid of overgeven.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Zwelling aan voeten en enkels.
 • Verstoorde slaap (slapeloosheid).
 • Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid.
 • Draaiduizeligheid (vertigo).
 • Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie.
 • Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid.
 • Algehele malaise en gebrek aan energie.

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
 • Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts en piepende ademhaling.
 • Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
 • Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens.
 • Veranderingen in uw smaak.
 • Gezichtsproblemen zoals wazig zien.
 • Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
 • Droge mond.
 • Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond.
 • Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
 • Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot gevolg kan hebben.
 • Haaruitval (alopecia).
 • Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
 • Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie).
 • Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
 • Verergerde transpiratie (zweten).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen)
 • Agressiviteit.
 • Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking.
 • Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse).
 • Spierzwakte.
 • Vergrote borsten bij mannen.

Niet bekend (frequentie kan niet met de beschikbare gegevens worden geschat)

 • Darmontsteking (met diarree tot gevolg)
 • Als u Losec langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u één van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

In enkele gevallen van patiënten die in kritieke toestand verkeerden en die intraveneus zijn behandeld met omeprazol is onomkeerbare aantasting van het gezichtsvermogen gerapporteerd. Dit was met name het geval bij hoge doses, maar er is geen oorzakelijk verband aangetoond.

In zeer zeldzame gevallen kan Losec uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.

Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker .

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Losec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de injectieflacon en op het doosje na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand
 • Bewaren beneden 25 C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Houdbaarheid na bereiding: Oplossing voor infusie bereid met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) dient binnen 12 uur na de bereiding te worden gebruikt. Oplossing voor infusie bereid met glucose 50 mg/ml (5%) dient binnen 6 uur na bereiding te worden gebruikt. Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk te worden gebruikt, tenzij het is bereid onder gecontroleerde en gevalideerde antiseptische omstandigheden.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Losec

 • Het werkzame bestanddeel is omeprazol. Elke injectieflacon met poeder voor oplossing voor infusie bevat omeprazolnatrium overeenkomend met 40 mg omeprazol.
 • De overige bestanddelen zijn dinatriumedetaat en natriumhydroxide.

Hoe ziet Losec er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Losec 40 mg poeder voor oplossing voor infusie (poeder voor infusie) is verpakt in een injectieflacon.

Van het droge poeder in de injectieflacon wordt eerst een oplossing gemaakt voor het aan u wordt toegediend.

Verpakkingsgrootten: Injectieflacons 1x 40 mg, 5x40 mg en 10x40 mg.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning Fabrikant
AstraZeneca BV AstraZeneca AB
Louis Pasteurlaan 5 Kvarnbergagatan 12
2719 EE Zoetermeer S-151 85 Södertälje
Nederland Zweden
Tel 079 3632222 Recipharm Monts
  18 rue de Montbazon
  F-37260, Monts
  Frankrijk
  AstraZeneca GmbH
  Tinsdaler Weg 183
  Wedel D-22880
  Duitsland
  Biofabri, S.L.
  A Relva, s/n
  O Porrino, 36400 Pontevedra
  Spanje
  AstraZeneca UK Ltd
  Silk Road Business Park
  Macclesfield
  Cheshire
  SK10 2NA
  Verenigd Koninkrijk
Dit product is in het register ingeschreven onder: RVG 14439
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België: Losec Losec 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie;
  Omeprazole AstraZeneca 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze
  infusie
Denemarken: Losec
Frankrijk: MOPRAL 40 mg, lyophilisat pour perfusion (IV)
Duitsland: Antra pro infusione
Griekenland: Losec , Ενέσιμο λυόφιλο για ενδοφλέβια έγχυση 40 mg/VIAL
Italië: Antra 40 mg polvere per soluzione per infusione; Losec 40 mg polvere per
  soluzione per infusione; Mepral 40 mg polvere per soluzione per infusion;
  Omeprazen 40 mg polvere per soluzione per infusion
Luxemburg: Losec poudre pour perfusion 40 mg
Nederland: Losec Infuus 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie
Noorwegen: Losec®
Portugal: Losec
Roemenië: Losec 40mg liofilizat pentru solutie perfuzabila
Spanje: LOSEC infusión i.v.
Zweden: Losec
Verenigd Koninkrijk: Losec powder for solution for infusion

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

De gehele inhoud van elk injectieflacon oplossen in ongeveer 5 ml en dan direct verdunnen tot 100 ml. Natriumchloride 9 mg/ml (0.9%) oplossing voor infusie of glucose 50 mg/ml (5%) oplossing voor infusie gebruiken. De stabiliteit van omeprazol wordt beïnvloed door de pH-waarde van de infusieoplossing; om deze reden mag er geen ander oplosmiddel of andere hoeveelheid van het toegestane oplosmiddel worden gebruikt.

Bereiding

 1. Zuig met een spuit 5 ml infuusoplossing uit de 100 ml infuusfles of infuuszak.
 2. Voeg deze hoeveelheid toe aan de injectieflacon met het gevriesdroogde omeprazol. Het geheel goed mengen zodat alle omeprazol oplost.
 3. Zuig de omeprazoloplossing terug in de spuit.
 4. Breng de oplossing over naar de infuusfles of infuuszak.
 5. Herhaal stap 1-4 om ervoor te zorgen dat alle omeprazol wordt overgebracht van de injectieflacon naar de infuuszak of infuusfles.

Alternatieve bereiding voor infusen in flexibele containers

 1. Gebruik een tweezijdige transfernaald en bevestig deze aan het injectiemembraan van de infuuszak. Bevestig het andere uiteinde van de naald aan de injectieflacon met het gevriesdroogde omeprazol.
 2. Los het omeprazol op door de infuusoplossing heen en weer te pompen tussen de infuuszak en de injectieflacon.
 3. Zorg ervoor dat alle omeprazol volledig wordt opgelost.

De oplossing voor infusie dient gedurende 20-30 minuten via een intraveneus infuus te worden toegediend.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Omeprazol. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Losec Infuus 40 mg, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio