Omeprazol Teva 40 mg, maagsapresistente capsules, hard | Nederland

Omeprazol Teva 40 mg, maagsapresistente capsules, hard

Producent: Teva

Stof(fen)
Omeprazol
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Alles om te weten

Vergunninghouder

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Omeprazol Teva bevat het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt te verminderen.

Omeprazol Teva wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende aandoeningen: Bij volwassenen:

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft.
 • Zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal (twaalfvingerige-darmzweer) of uw maag (maagzweer).
 • Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als u hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te genezen.

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

 • Zweren veroorzaakt door geneesmiddelen die NSAID’s heten (een bepaald type pijnstillers). Omeprazol Teva kan ook worden gebruikt om het ontstaan van zweren te voorkomen als u NSAID’s gebruikt.
 • Een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom).

Bij kinderen:

Kinderen ouder dan 1 jaar en ≥10 kg

 • Gastro-oesofageale refluxziekte (of GORZ). Bij deze ziekte stroomt zuur uit uw maag uw slokdarm in (de buis die uw maag met uw keel verbindt) wat pijn, ontsteking en een brandend gevoel geeft. Bij kinderen zijn mogelijke verschijnselen van deze ziekte het omhoog komen van de maaginhoud naar de mond (oprispingen), overgeven en een slechtere groei.

Kinderen en jongeren ouder dan 4 jaar

 • Zweren die zijn geïnfecteerd met een bacterie die ‘Helicobacter pylori’ heet. Als u hier last van heeft, kan uw arts ook antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen en om de zweer te genezen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van Omeprazol Teva.
 • als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v.pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Omeprazol Teva inneemt.

Omeprazol Teva kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Omeprazol Teva begint of nadat u Omeprazol Teva bent gaan gebruiken.

 • U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken.
 • U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen.
 • U begint voedsel of bloed op te geven.
 • U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
 • U hebt veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met een lichte toename van besmettelijke diarree.
 • U hebt ernstige leverproblemen.

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

Als u Omeprazol Teva voor langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) zal uw dokter u waarschijnlijk regelmatig controleren. U moet nieuwe en uitzonderlijke verschijnselen (symptomen) en omstandigheden melden als u uw dokter ziet.

Als u Omeprazol Teva langer dan 3 maanden gebruikt is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spierbewegingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Omeprazol Teva, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

Gebruikt u naast Omeprazol Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit

geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat Omeprazol Teva de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Omeprazol Teva kunnen hebben.

Neem Omeprazol Teva niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).
 • Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen)
 • Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij epilepsie).
 • Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u Omeprazol Teva gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazol Teva.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Omeprazol Teva gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Omeprazol Teva.
 • Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose)
 • Atazanavir of saquinavir (gebruikt voor HIV-behandeling)
 • Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie)
 • Sint Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van een lichte depressie)
 • Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’)

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

 • Clopidogrel (gebruikt om bloedstolsels (trombi) te voorkomen)

Als uw arts naast Omeprazol Teva ook de antibiotica amoxicilline en claritromycine heeft voorgeschreven voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori infectie, dan is het van groot belang dat u uw arts vertelt welke andere geneesmiddelen u nog gebruikt.

U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vertel uw arts dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Omeprazol Teva inneemt. Uw arts kan dan bepalen of u gedurende deze periode Omeprazol Teva kunt gebruiken.

Uw arts beslist of u Omeprazol Teva kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Omeprazol Teva van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruik van gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines gebruiken.

Omeprazol Teva bevat sucrose

Omeprazol Teva capsules bevatten sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen en voor hoe lang u ze moet innemen. Dit hangt af van uw conditie en van uw leeftijd.

De gebruikelijke doseringen worden hieronder beschreven.

Volwassenen

Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen:

 • Als uw arts heeft vastgesteld dat uw slokdarm licht aangetast is, dan is de gebruikelijke dosering 20 mg eenmaal daags, voor 4-8 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna een dosering van 40 mg voorschrijven voor nog eens 8 weken als uw slokdarm nog niet is hersteld.
 • De gebruikelijke dosering na het herstel van de slokdarm is 10 mg eenmaal daags.
 • Als uw slokdarm niet is aangetast, is de gebruikelijke dosering 10 mg per dag.

Voor de behandeling van zweren in het bovenste gedeelte van uw darmkanaal

(twaalfvingerigedarmzweer):

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 2 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 2 weken als uw zweer nog niet is genezen.
 • Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 4 weken.

Voor de behandeling van maagzweren:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4 weken. Uw arts zal u mogelijk daarna dezelfde dosering voorschrijven voor nog eens 4 weken als uw zweer nog niet is genezen.
 • Als uw zweer niet volledig geneest, kan de dosering worden verhoogd naar 40 mg per dag, voor 8 weken.

Ter voorkoming van het terugkeren van de zweren aan de twaalfvingerige darm en de maag:

 • De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg eenmaal daags. Uw arts kan de dosering verhogen naar 40 mg eenmaal daags.

Voor de behandeling van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag veroorzaakt door NSAID’s (bepaald type pijnstillers):

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags, gedurende 4-8 weken.

Ter voorkoming van zweren aan uw twaalfvingerige darm en uw maag als u NSAID’s gebruikt:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg eenmaal daags.

Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te voorkomen dat de zweren terugkeren:

 • De gebruikelijke dosering is 20 mg Omeprazol Teva tweemaal daags, gedurende 1 week.
 • Uw arts zal u ook twee van de volgende antibiotica voorschrijven: amoxicilline, claritromycine en metronidazol.

Voor de behandeling van een teveel aan zuur in de maag dat wordt veroorzaakt door een goedaardig gezwel in de alvleesklier (het Zollinger-Ellison syndroom):

 • De gebruikelijke dagelijkse dosering is 60 mg.
 • Uw arts zal deze dosering aanpassen afhankelijk van uw behoeften en ook bepalen hoe lang u het geneesmiddel moet gebruiken.

Kinderen

Voor de behandeling van de symptomen van GORZ, zoals zuurbranden en zure oprispingen:

 • Kinderen ouder dan 1 jaar en met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg mogen Omeprazol Teva gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.

Voor de behandeling van zweren veroorzaakt door een Helicobacter pylori-infectie en om te voorkomen dat de zweren terugkeren:

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

 • Kinderen ouder dan 4 jaar mogen Omeprazol Teva gebruiken. De juiste dosering voor kinderen wordt door de arts bepaald op basis van het lichaamsgewicht van het kind.
 • Uw arts zal uw kind ook twee antibiotica voorschrijven: amoxicilline en claritromycine.

Inname van dit geneesmiddel

 • Het wordt aanbevolen om uw capsules ’s ochtends in te nemen.
 • U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.
 • Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de inhoud niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk om deze korrels niet te beschadigen.

Wat u moet doen als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules

Als u of uw kind moeite heeft met het doorslikken van de capsules:

 • De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of doe de inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bijv. appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.
 • Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.
 • Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel hebt opgedronken, het glas daarna goed omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.

Als u meer Omeprazol Teva hebt ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, vraag dan meteen uw arts of apotheker om advies.

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk nadat u eraan denkt. Alleen als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Omeprazol Teva en neem meteen contact op met uw arts:

 • Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of problemen met slikken (ernstige allergische reactie).
 • Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.
 • Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een leveraandoening.

Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden: Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Onbekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op basis van beschikbare gegevens

Overige bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Hoofdpijn.
 • Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie).
 • Misselijkheid of overgeven.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Zwelling aan voeten en enkels.
 • Verstoorde slaap (slapeloosheid).
 • Duizeligheid, tintelend gevoel of 'slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid.
 • Draaiduizeligheid (vertigo).
 • Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie.
 • Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid.
 • Algehele malaise en gebrek aan energie.
 • Heup-, pols- en wervelkolomfracturen (zie rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’)

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
 • Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts en piepende ademhaling.
 • Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
 • Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens.
 • Veranderingen in uw smaak.

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

 • Gezichtsproblemen zoals wazig zien.
 • Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
 • Droge mond.
 • Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond.
 • Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
 • Leverproblemen, waaronder geelzucht, wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot gevolg kan hebben.
 • Haaruitval (alopecia).
 • Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
 • Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie).
 • Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
 • Verergerde transpiratie (zweten).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen)
 • Agressiviteit.
 • Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking.
 • Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse).
 • Spierzwakte.
 • Vergrote borsten bij mannen.

Niet bekend (frequentie kan niet met de beschikbare gegevens worden geschat)

 • Een te laag magnesiumgehalte in het bloed (hypomagnesiëmie).

In zeer zeldzame gevallen kan Omeprazol Teva uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.

Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze bijwerkingen last te krijgen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

Blisterverpakking:

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Fles:

Bewaren beneden 30°C. De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. 10 mg en 40 mg: Na openen nog 50 dagen houdbaar.

20 mg: Na openen nog 56 dagen houdbaar.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is omeprazol. Elke capsule bevat maagsapresistente granules met 10 mg, 20 mg en 40 mg omeprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn Capsulekern: suikerbolletjes (sucrose en maïszetmeel), natriumglycolaatzetmeel, natriumlaurylsulfaat, povidon K-30, trinatriumfosfaatdodecahydraat, hypromellose, metacrylzuur- ethylacrylaat copolymeer, triethylcitraat, titaandioxide (E171), talk, natriumhydroxide. Capsule coating: rood ijzeroxide (E172) (alleen bij 10 mg), erytrosine (E127), indigo carmine (E132) (alleen bij 20 en 40 mg), titaandioxide (E171), water, gelatine, chinolinegeel (E104). Drukinkt: schellak, propyleenalcohol, natriumhydroxide, polyvinylpyrollodon, titaandioxide (E171).

10 mg capsules hebben een oranje body met opdruk ‘10’ en een rode cap met opdruk ‘O’. 20 mg capsules hebben een oranje body met opdruk ‘20’ en een blauwe cap met opdruk ‘O’. 10 mg capsules hebben een oranje body met opdruk ‘40’ en een blauwe cap met opdruk ‘O’.

Verpakkingsgrootten:

Blisterverpakkingen à 5, 7, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98 of 100 capsules en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Flessen à 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 of 500 capsules.

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89100 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren-Weiler

Duitsland

Teva Pharma S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza

Spanje

In het register ingeschreven onder

RVG 110106, 10 mg

OMEPRAZOL TEVA 10-20-40 MG maagsapresistente capsules, hard

RVG 110107, 20 mg

RVG 110108, 40 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Omerazole ratiopharm
België Ometeva
Duitsland Omeprazol-ratiopharm NT
Denemarken Tepraz
Griekenland Omeprazole Teva Pharma
Spanje Omeprazol Tevapharma
Finland Tepraz
Frankrijk Omeprazole Teva Pharma
Hongarije Omy
Ierland Omeprazole Teva
Italië Omeprazol Teva Italia
Luxemburg Omeprazole-Ratiopharm NT
Nederland Omeprazol Teva 10-20-40 mg, maagsapresistente capsules, hard
Noorwegen Tepraz
Zweden Opraz
Verenigd Koninkrijk Omeprazol 10-20-40 mg, gastro-resistant hard capsules

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd september 2013

0713.8v.ES

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.