Auteur: Medcor Pharmaceuticals


Lange informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor desmopressine-acetaat of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u ongewoon grote hoeveelheden vloeistof drinkt
 • als u lijdt aan hartproblemen of andere ziekten waarvoor u met diuretica (plastabletten) behandeld moet worden
 • als u lijdt aan een verminderde nierfunctie
 • als u weet dat u een laag natriumgehalte in uw bloed hebt (hyponatriëmie)
 • als u lijdt aan het ‘syndroom van onevenredig hoge afscheiding van het antidiuretisch hormoon’ (SIADH).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • wat betreft uw vloeistofinname. Drink zo weinig mogelijk vanaf 1 uur voordat u een tablet inneemt tot 8 uur na het innemen van de tablet.
 • als u op leeftijd bent
 • als u een medische aandoening hebt die een verstoring van het vocht- en/of elektrolytenevenwicht in het lichaam veroorzaakt, zoals een infectie, koorts of als uw maag van streek is
 • als u lijdt aan ernstige blaasproblemen of een verminderde urineproductie.
 • als u lijdt aan astma, epilepsie of migraine.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Minrin Melt nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vooral:

 • tricyclische of SSRI-antidepressiva (voor de behandeling van een depressie)
 • carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie)
 • chloorpromazine (voor de behandeling van een psychose of schizofrenie)
 • loperamide (voor de behandeling van diarree)
 • geneesmiddelen voor pijn en/of ontsteking, de zgn. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), bv. indomethacine, ibuprofen. Deze geneesmiddelen vergroten de kans op vochtophoping, waardoor de hoeveelheid zout in het lichaam wordt verlaagd.
 • dimeticon (voor de behandeling van symptomen als gevolg van gasophoping in de ingewanden) als gevolg van een verminderde absorptie van desmopressine acetaat.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
 • Voedsel vermindert de opname van desmopressine-acetaat. Om te zorgen dat de juiste dosis wordt opgenomen, is het erg belangrijk dat u altijd dezelfde tijd heeft zitten tussen de inname van uw tabletten en uw eerstvolgende maaltijd.
 • voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken moet uw arts u adviseren over de inname van vloeistof.
 • als u dit geneesmiddel gebruikt voor bedplassen of frequente urinelozing tijdens de nacht bij volwassenen (nycturie), drink dan zo weinig mogelijk vanaf 1 uur voordat u een tablet inneemt tot 8 uur na het innemen van de tablet.
 • als u te veel drinkt kan dit leiden tot vochtophoping, waardoor het zout in het lichaam wordt verdund. Dit kan optreden met of zonder waarschuwingen of symptomen, die kunnen bestaan uit ongewoon zware of langdurige hoofdpijn, misselijkheid of braken, onverklaarde

gewichtstoename en , in ernstige gevallen, toevallen en bewusteloosheid.

Als u een van deze symptomen krijgt, stop dan met de behandeling en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Minrin kan worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode, maar mag tijdens de zwangerschap alleen volgens instructies van een arts worden gebruikt. Er is slechts beperkte ervaring met het gebruik van desmopressine-acetaat bij zwangere vrouwen met diabetes insipidus.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat desmopressine-acetaat een nadelige invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voordat u het lyophilisaat voor oraal gebruik uit de verpakking haalt, moet u eerst de zogenaamde pocket (waar 1 lyophilisaat in zit) uit de blister vrij maken. Dit doet u door de blister langs de geperforeerde lijnen af te scheuren. Als de pocket los is kunt u het folie verwijderen beginnend bij het pijltje en vervolgens het lyophilisaat voorzichtig uit de pocket halen. Minrin Melt wordt onder de tong ingenomen (sublinguaal).

Nadat u het lyophilisaat onder de tong hebt geplaatst, zal ze onmiddellijk uiteenvallen en oplossen. Water of een andere vloeistof is niet nodig. Slik het speeksel in na het oplossen.

Bij overschakelen van Minrin tabletten naar Minrin Melt kan het zijn dat uw arts de dosering en het doseerschema aanpast als dat nodig is.

 • neem Minrin Melt niet samen met voedsel in, omdat hierdoor het effect van de tabletten kan verminderen.Voedsel vermindert de opname van desmopressine-acetaat. Om te zorgen dat de juiste dosis wordt opgenomen, is het erg belangrijk dat u altijd dezelfde tijd heeft zitten tussen de inname van uw tabletten en uw eerstvolgende maaltijd.
 • tijdens de behandeling met Minrin dienen uw lichaamsgewicht, het natriumgehalte in uw bloed en/of uw bloeddruk regelmatig te worden gecontroleerd.
Gebruikelijke doseringen
 • Diabetes insipidusVolwassenen en kinderen – 60 microgram driemaal daags. Uw arts kan de dosis verhogen, afhankelijk van de mate waarin uw symptomen onder controle worden gebracht.
 • Bedplassen (onwillekeurige urinelozing in de nacht)Kinderen ouder dan 5 jaar – 120 microgram bij het slapen gaan. Uw arts kan de dosis verhogen tot 240 microgram bij het slapen gaan, afhankelijk van de mate waarin het bedplassen onder controle wordt gebracht. Elke drie maanden wordt gecontroleerd of de behandeling moet worden voortgezet door een behandelvrije periode van minimaal een week in te stellen.
 • Frequente urinelozing tijdens de nacht (nycturie)Volwassenen – 60 microgram bij het slapen gaan. De dosering kan worden verhoogd tot 120 microgram en vervolgens tot maximaal 240 microgram met tussenpozen van 1 week. Voordat u met de behandeling begint moet uw urineproductie gemeten worden. Als de nycturie na vier weken niet verbeterd is, raadpleeg dan uw arts, aangezien de behandeling in dat geval gestaakt moet worden.

Ouderen – behandeling voor nycturie bij ouderen wordt niet aanbevolen. Als de arts besluit u te behandelen, moet het natriumgehalte in uw bloed worden gemeten vóór en drie dagen na de start van de behandeling, als de dosis wordt verhoogd of wanneer uw arts dit nodig acht.

Als u dit geneesmiddel gebruikt voor bedplassen of nycturie, drink dan zo weinig mogelijk vanaf 1 uur voordat u een tablet inneemt tot 8 uur na het innemen van de tablet.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Overdosering kan het effect van desmopressine-acetaat verlengen en de kans op vochtophoping in het lichaam en een laag natriumgehalte in uw bloed verhogen. Symptomen van ernstige vochtophoping zijn o.a. toevallen en bewusteloosheid. Als u meer van desmopressine- acetaat heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, de apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U mag uw behandeling alleen veranderen of stoppen als uw arts dit adviseert. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Minrin Melt bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de behandeling en raadpleeg onmiddellijk uw arts bij de volgende bijwerkingen:

 • Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): symptomen van vochtophoping in het lichaam, zoals ongewoon zware of langdurige hoofdpijn, misselijkheid of braken, onverklaarde gewichtstoename en, in ernstige gevallen, toevallen en bewusteloosheid.
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, koorts, zwelling van de mond, de tong of de luchtwegen die leidt tot slik- of ademhalingsproblemen.

Laat het uw arts weten als u last hebt van een van de volgende andere bijwerkingen:

 • Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): hoofdpijn.
 • Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): droge mond, buikpijn, misselijkheid, duizeligheid, welling van armen en benen, gewichtstoename, frequent urineren.
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): emotionele stoornissen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaartemperatuur.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Gebruik Minrin Melt niet meer na de datum op het Medcor Pharmaceuticals etiket achter “Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • het werkzame bestanddeel (dat er voor zorgt dat de tabletten werken) is desmopressine-acetaat. Elk lyophilisaat bevat 240 microgram desmopressine-acetaat.
 • de andere bestanddelen zijn gelatine, mannitol (E421) en citroenzuur (E330).
Hoe ziet Minrin Melt er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Minrin Melt 240 μg lyophilisaat voor oraal gebruik: Wit, rond lyophilisaat met drie druppelvormige figuren aan één zijde. De lyophilisaten zitten in aluminium blisterverpakkingen met 30 tabletten.

Registratiehouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V., Ketelmeerstraat 140-144, 8226 JX Lelystad

Fabrikant

Ferring GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Duitsland

In het register ingeschreven onder

Minrin Melt 240 microgram, lyophilisaat voor oraal gebruik

RVG 114401//30857 L.v.h.: Slowakije

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

…/01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK