Palladon-SR capsule 24 mg, capsules met verlengde afgifte

ATC-Code
N02AA03
Palladon-SR capsule 24 mg, capsules met verlengde afgifte

Mundipharma

Stof(fen)
Hydromorphone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Opioïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mundipharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Palladon-SR capsules worden gebruikt voor de behandeling van ernstige pijn bij kankerpatiënten.

Palladon-SR capsules bevatten het werkzame bestanddeel hydromorfon hydrochloride, dat hoort bij een groep geneesmiddelen die sterk werkende pijnstillers (opioïden) worden genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • als u ademhalingsproblemen heeft, zoals een ernstig vertraagde en verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie);
 • als u een ernstige longaandoening heeft waarbij uw luchtwegen geblokkeerd zijn (ernstige chronisch obstructieve luchtwegaandoening of ernstig COPD;
 • als u ernstige buikpijn hebt;
 • als u een aandoening heeft waarbij de dunne darm niet goed werkt (paralytische ileus);
 • als u schedelletsel heeft of een verhoogde druk in uw schedel, waardoor u erge hoofdpijn heeft of zich ziek voelt. Dit is omdat de Palladon-SR capsules deze verschijnselen kunnen verergeren of de ernst ervan kunnen maskeren;
 • als u een epileptische aandoening heeft;
 • als u geopereerd moet worden aan uw gal of galwegen;
 • als u een acute leverziekte heeft;
 • als u last heeft van een verhoogd koolzuurgehalte in het bloed of blauwzucht;
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt tegen depressie die behoren tot de groep van de zogenaamde MAO-remmers, of wanneer u deze de afgelopen 2 weken heeft gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld tranylcypromine, fenelzine, isocarboxide, moclobemide en linelozide;
 • als u binnen 24 uur een operatie ondergaat of minder dan 24 uur geleden een operatie heeft

NL PIL Palladon-SR

ondergaan.

Palladon-SR capsules mogen niet worden gebruikt als de patiënt in coma is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als uw lichamelijke conditie verzwakt is of op hoge leeftijd bent;
 • als uw nieren of lever minder goed werken;
 • als u galwegaandoeningen of gal- of nierstenen heeft;
 • als uw schildklier onvoldoende werkt (hypothyreoïdie) en wanneer u hierdoor last heeft van slijmzwelling van het onderhuids bindweefsel (myxoedeem) en dit nog niet is behandeld;
 • als uw bijnieren onvoldoende werken (bijv. ziekte van Addison);
 • als u aan alcohol verslaafd bent of een chronische alcoholvergiftiging heeft (delirium tremens);
 • als u een ontsteking aan uw alvleesklier (pancreatitis) of problemen met uw galblaas heeft;
 • als u bepaalde prostaatproblemen heeft (prostaathypertrofie);
 • als u shock verschijnselen vertoont, zoals bijv. een zwakke polsslag, snelle of juist langzame hartslag;
 • als u een lage bloeddruk heeft met een klein circulerend bloedvolume (hypotensie met hypovolumie);
 • als u een ernstige obstructieve longaandoening (zoals COPD) heeft of uw longen minder goed werken door overmatig bronchussecreet of emfyseem;
 • als u een bult of bochel in de wervelkolom heeft;
 • als u ernstig overgewicht heeft;
 • als u aan sterke pijnstillers verslaafd bent geweest;
 • als u verwondingen heeft aan het hoofd;
 • als u last heeft van flauwvallen;
 • als u ontstekingen aan de darmen heeft;
 • als u obstructieve of inflammatoire darmaandoeningen heeft;
 • als u last heeft van hart- en vaatziekten;
 • als u een mentale aandoening heeft als gevolg van een vergiftiging (toxische psychose).

Als deze informatie op u van toepassing is of is geweest, raadpleeg dan uw arts.

Bij overmatig gebruik van sterke pijnstillers (opioïden) vormen ademhalingsproblemen het grootste risico (ademhalingsdepressie).

Buikletsel

Palladon-SR capsules kunnen de symptomen bij een acute buik (plotselinge levensbedreigende buikaandoening) versluieren; derhalve dient eerst de diagnose te zijn gesteld alvorens Palladon-SR capsules worden toegepast.

Paralytische ileus

Vertel het uw arts als u problemen aan uw dunne darm (paralytische ileus) heeft tijdens de behandeling, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Hyperalgesie

In zeldzame gevallen kan het, vooral bij gebruik van hogere doseringen, voorkomen dat een overgevoeligheid voor pijn (hyperalgesie) niet meer reageert op een verhoging van de dosis Palladon-SR capsules. Uw arts zal dan besluiten of een dosisverlaging of het overschakelen naar een andere pijnstiller nodig is.

Tolerantie en afhankelijkheid

Patiënten kunnen tolerantie ontwikkelen bij langdurig gebruik van Palladon-SR capsules. Dit betekent dat u hogere doseringen nodig kunt hebben om voldoende pijnstilling te bereiken.

Chronisch gebruik van Palladon-SR capsules kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. Als de behandeling abrupt gestopt wordt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden (Zie ook ‘’Als u stopt met het innemen van dit middel’’). Als behandeling met hydromorfon niet langer nodig is, zal uw arts

NL PIL Palladon-SR

de behandeling stapsgewijs afbouwen om deze symptomen te voorkomen.

Het werkzaam bestanddeel hydromorfon kan net als andere sterke pijnstillers (opioïden) worden misbruikt. Het kan aanleiding geven tot verslaving (psychologische afhankelijkheid). Daarom moeten Palladon-SR capsules zeer voorzichtig worden gebruikt bij patiënten die eerder verslaafd zijn geweest aan alcohol of drugs.

Het misbruiken van capsules door ze via een injectie toe te dienen, kan leiden tot ernstige, mogelijk dodelijke bijwerkingen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Palladon-SR capsules nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Als u Palladon-SR capsules samen met andere geneesmiddelen gebruikt, kan het effect van Palladon-SR capsules of de andere geneesmiddelen zijn veranderd.

Meld het uw arts of apotheker:

 • als u geneesmiddelen gebruikt tegen angststoornissen (bijvoorbeeld tranquilizers);
 • als u kort geleden een verdoving heeft gehad (bijvoorbeeld een barbituraat;)
 • als u geneesmiddelen gebruikt om in slaap te komen (hypnotica of sedativa);
 • als u geneesmiddelen gebruikt om psychiatrische aandoeningen of geestesziekten te behandelen;
 • als u geneesmiddelen gebruikt om depressie te behandelen;
 • Als u geneesmiddelen gebruikt tegen misselijkheid en braken (anti-emetica);
 • Als u geneesmiddelen gebruikt tegen allergie (antihistaminica);
 • Als u geneesmiddelen gebruikt tegen de ziekte van Parkinson;
 • als u andere sterke pijnstillers (opioïden) gebruikt of deze kortgeleden heeft gebruikt;
 • als u geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of hartaandoeningen gebruikt (bètablokkers).

Gebruik Palladon-SR capsules niet als u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als monoamine oxidase remmers (bijv. tranylcypromine, fenelzine, isocarboxide, moclobemide en linezolide)of als u deze in de laatste 2 weken heeft gebruikt. U kunt last krijgen van ernstige lage bloeddruk en ademhalingsstilstand.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

U kunt zich slaperiger voelen als u alcohol drinkt terwijl u Palladon-SR capsules gebruikt. Ook neemt het risico toe dat u ernstige bijwerkingen krijgt zoals een oppervlakkige ademhaling met risico op ademstilstand en verlies van bewustzijn. U mag geen alcohol drinken als u Palladon-SR capsules gebruikt.

Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Palladon-SR capsules worden niet aangeraden tijdens de zwangerschap of bevalling. De pasgeborene kan ademhalingsproblemen krijgen. Als Palladon-SR capsules langdurig tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, kan de pasgeborene ook last van ontwenningsverschijnselen krijgen.

Borstvoeding

Palladon-SR capsules worden niet aangeraden tijdens het geven van borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens bekend over effecten van Palladon-SR op de vruchtbaarheid bij de mens. In dierstudies zijn geen effecten op de vruchtbaarheid gevonden.

NL PIL Palladon-SR

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Palladon-SR capsules kunnen u slaperig maken en zo uw rijvaardigheid en het vermogen machines te gebruiken verminderen.

Raadpleeg uw arts voordat u gaat rijden of machines gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Neem Palladon-SR capsules met tussenpozen van 12 uur in. De dosering is afhankelijk van de ernst van de pijn en de tot dan toe gebruikte pijnstillende middelen.

Een normale startdosis is iedere 12 uur een Palladon-SR capsule van 4 mg. Als er pijn optreedt bij de ingestelde dosering, kan een hogere dosering van Palladon-SR capsules noodzakelijk zijn. Hiervoor kunnen Palladon-SR capsules van 8 mg worden gebruikt. Raadpleeg daarvoor eerst uw huisarts. De juiste dosering voor u is die dosering die de pijn onderdrukt en goed wordt verdragen.

Ouderen (ouder dan 75 jaar)

Het kan zijn dat oudere patiënten een lagere startdosering nodig hebben.

Patiënten met verminderde lever- of nierfunctie Patiënten met verminderde nierfunctie:

Voor patiënten met een licht tot matig verminderde nierfunctie geldt de informatie die hierboven wordt gegeven voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Over patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen zijn er onvoldoende gegevens om een doseringsadvies te geven. Patiënten met verminderde leverfunctie:

Over patiënten met leverfunctiestoornissen zijn er onvoldoende gegevens om een doseringsadvies te geven.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar

Palladon-SR capsules worden ontraden voor kinderen jonger dan 12 jaar.

In geval u bemerkt dat Palladon-SR capsules te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Palladon-SR capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt of worden geopend, waarna de inhoud over koud, zacht voedsel wordt gestrooid. Niet op de capsules kauwen of de inhoud ervan vermalen of oplossen. Het innemen van vermalen of opgeloste capsules kan ervoor zorgen dat er een te grote hoeveelheid hydromorfon direct in het lichaam vrij komt. Dit kan dezelfde gevolgen hebben als het te veel innemen van Palladon-SR capsules (zie 'Wat u moet doen wanneer u te veel van Palladon-SR capsules heeft ingenomen).

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

De arts zal u vertellen hoe lang u Palladon-SR capsules moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat de pijnstillende werking dan verloren gaat.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Bel direct uw arts. In ernstige gevallen kan een overdosis leiden tot bewusteloosheid en zelfs de dood. De volgende symptomen kunnen optreden bij een overdosis:

 • Kleine pupillen (pin-point pupillen);
 • Langzame hartslag;

NL PIL Palladon-SR

 • Ademhalingsproblemen;
 • Lage bloeddruk;
 • Sufheid;
 • Verdoving (stupor);
 • Bewusteloosheid leidend tot coma.

Als u teveel Palladon-SR capsules heeft ontvangen, mag u geen activiteiten ondernemen waarbij u alert moet zijn zoals bijvoorbeeld autorijden.

Er kan een spoedbehandeling in het ziekenhuis nodig zijn. Wanneer u medische hulp zoekt, neem dan deze bijsluiter en eventueel overgebleven capsules mee om aan de arts te laten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van Palladon-SR capsules in om zo de vergeten dosis in te halen. Wanneer u bent vergeten Palladon-SR capsules in te nemen, neem het dan in zodra u zich dit herinnert. Ga daarna verder met het gebruik met tussenpozen van 12 uur tussen de inname van de capsules. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts of apotheker om over de inname tijdstippen te overleggen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U mag niet plotseling stoppen met het gebruik van Palladon-SR capsules tenzij uw arts u dit vertelt. Als u wilt stoppen met het gebruik van Palladon-SR capsules, bespreek dit dan eerst met uw arts. Als u abrupt stopt met het gebruik van Palladon-SR capsules, kan u last krijgen van ontwenningsverschijnselen zoals gejaagdheid, geprikkeldheid, nerveusheid, rusteloosheid, angst, verzwaktheid, overdreven bewegingen (hyperkinese), trillen, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, tranenvloed, loopneus, geeuwen, zweten, rillingen, verwijding van de pupil, buikkrampen, slapeloosheid, misselijkheid, verminderde eetlust, braken, diarree en verhoogde bloeddruk-, ademhaling of hartslag.

Uw arts kan aangeven hoe de behandeling te stoppen; meestal wordt ervoor gekozen de dosering geleidelijk te verlagen, zodat u geen ontwenningsverschijnselen ervaart.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken, hoewel ernstige allergische reacties zeldzaam zijn. Een ernstige allergische reactie is te herkennen aan het opeens krijgen van een piepende ademhaling, opgezwollen oogleden, gezicht of lippen, uitslag of jeuk, vooral als deze verspreid over uw lichaam optreedt. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als deze symptomen bij u optreden

De meeste mensen krijgen last van verstopping (obstipatie) als ze Palladon-SR capsules gebruiken. Door meer vezels te eten (fruit, groenten, volkorenbrood, pasta, bruine rijst) en meer te drinken kan de verstopping minder worden, maar indien nodig kan uw arts u een laxeermiddel voorschrijven.

U kunt last hebben van misselijkheid en braken als u Palladon-SR capsules gebruikt. Als u er na een paar dagen last van blijft houden, kan uw arts u een geneesmiddel voorschrijven tegen misselijkheid en braken.

De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak bijwerkingen kunnen voorkomen: Zeer vaak: meer dan 1 op 10 behandelde patiënten

Vaak: minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde patiënten Soms: minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 behandelde patiënten Zelden: minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde patiënten

NL PIL Palladon-SR

Zeer zelden: minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen:

 • Slaperigheid, duizeligheid
 • Verstopping (obstipatie), misselijkheid

Bijwerkingen die vaak voorkomen:

 • Verminderde eetlust
 • Verwardheid, angst, slapeloosheid
 • Hoofdpijn
 • Zuurbranden, droge mond, buikpijn, braken
 • Jeuk, zweten
 • Abnormaal gevoel van zwakte

Bijwerkingen die soms voorkomen:

 • Gejaagdheid, extreem goede stemming, depressie, nachtmerries, waanbeelden, zich abnormaal voelen
 • Trillen, spiertrekkingen, prikkelend, brandend of pijnlijk gevoel
 • Stoornissen bij het zien
 • Lage of hoge bloeddruk
 • Kortademigheid
 • Diarree, verandering van smaak
 • Veranderde bloeduitslagen van de lever
 • Blozen, huiduitslag
 • Moeilijk kunnen plassen
 • Impotentie
 • Rillingen, opgezwollen handen, enkels, voeten
 • Ontwenningsverschijnselen (Zie ook ‘‘Als u stopt met het innemen van dit middel’’)

Bijwerkingen die zelden voorkomen:

 • Sufheid
 • Langzame hartslag, snelle hartslag, hartkloppingen
 • Verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie)

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen:

 • Ernstige, levensbedreigende overgevoeligheidsreactie (anafylactische reactie), overgevoeligheidsreacties zoals zwelling van de mond of keel
 • Agressie, slechte stemming, verslaving, lichamelijke afhankelijkheid
 • Epileptische aanvallen, bewegingsstoornis, verhoogde gevoeligheid voor pijn (hyperalgesie: zie ‘’Wanneer moet u extra voorzichtig zijn…’’ in rubriek 2)
 • Kleinere pupillen
 • Spasmen van de luchtwegen
 • Aandoening waarbij de dunne darm niet goed werkt (paralytische ileus), veranderde bloeduitslagen van de alvleesklier
 • Galkolieken
 • Galbulten
 • Minder zin in seks
 • Gewenning
 • Vallen

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

NL PIL Palladon-SR

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 250C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • de werkzame stof is: hydromorfon hydrochloride.
 • de andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose (E460), hypromellose (E464), ethylcellulose (E462), silica colloidalis anhydrica (E551), dibutylsebacaat, gelatine, natriumlaurylsulfaat, titaandioxide (E171), indigokarmijn (E132) (capsules 4, 16, 24 mg), erythrosine (E127) (capsules van 4 en 8 mg), quinoline geel (E104) (capsules 2 mg).
 • de drukinkt op de capsule huls bestaat uit: Shellac (E904), ijzeroxide, zwart (E172), propyleenglycol.
Hoe zien Palladon -SR capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Palladon-SR is een capsule met verlengde afgifte.

Palladon-SR capsules 2 mg zijn geel / wit van kleur en dragen de opdruk HCR 2. Palladon-SR capsules 4 mg zijn lichtblauw / doorzichtig van kleur en dragen de opdruk HCR 4. Palladon-SR capsules 8 mg zijn roze / doorzichtig van kleur en dragen de opdruk HCR 8.

Palladon-SR capsules 16 mg zijn lichtbruin / doorzichtig van kleur en dragen de opdruk HCR 16. Palladon-SR capsules 24 mg zijn donkerblauw / doorzichtig van kleur en dragen de opdruk HCR 24

Palladon-SR capsules zijn verkrijgbaar in doosjes van 28 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:

Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20

3871 MV Hoevelaken telefoon: 033 - 4508270

Fabrikant:

Bard Pharmaceuticals Limited

Cambridge Science Park

Milton Road

Cambridge CB4 OGW

Groot-Brittannië

RVG-nummers:  
Palladon-SR capsules 2 mg RVG 29655
Palladon-SR capsules 4 mg RVG 22162
Palladon-SR capsules 8 mg RVG 22163
Palladon-SR capsules 16 mg RVG 22164
Palladon-SR capsules 24 mg RVG 22165
Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.