Risperdal Consta 25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

ATC-Code
N05AX08
Risperdal Consta 25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Medcor Pharmaceuticals

Stof(fen)
Risperidone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperdal Consta valt onder de groep van geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ worden genoemd.

Risperdal Consta wordt gebruikt voor de onderhoudsbehandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig of verward kunt voelen.

Risperdal Consta is bedoeld voor patiënten die reeds behandeld worden met ‘orale’ antipsychotica (bijv. tabletten, capsules).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperdal Consta gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u nog nooit enige vorm van Risperdal heeft gebruikt, dient u te beginnen met een vorm van Risperdal die via de mond wordt ingenomen voordat u begint met de behandeling met Risperdal Consta.

Raadpleeg in de volgende gevallen uw arts of apotheker voordat u Risperdal Consta gebruikt:

 • U heeft een hartprobleem. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperdal Consta kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast.
 • U weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of stoornissen in de bloedsomloop in uw hersenen.
 • U heeft ooit last gehad van onwillekeurige bewegingen van de tong, de mond of het gezicht.
 • U heeft ooit een ziekte gehad met hoge koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne antipsychoticasyndroom’).
 • U heeft de ziekte van Parkinson of dementie.
 • U heeft suikerziekte.
 • U heeft epilepsie.
 • U bent een man en heeft ooit een langdurige of pijnlijke erectie gehad.
 • U heeft problemen met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting.
 • U heeft nierproblemen.
 • U heeft leverproblemen.
 • U heeft een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed of u heeft een tumor die mogelijk afhankelijk is van prolactine.
 • U of iemand in uw familie heeft ooit last gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten. Dit soort geneesmiddelen is in verband gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperdal of Risperdal Consta gebruikt.

Risperdal Consta kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt. Aanzienlijke gewichtstoename kan schade toebrengen aan uw gezondheid. Uw arts dient u regelmatig te wegen.

Aangezien bij patiënten die Risperdal Consta gebruiken diabetes mellitus of verergering van reeds bestaande diabetes mellitus is gezien, moet uw arts u controleren op tekenen van te veel suiker in uw bloed. Bij patiënten die al diabetes mellitus hebben, moet de bloedsuikerspiegel regelmatig worden gecontroleerd.

Ouderen met dementie

Risperdal Consta is niet bedoeld voor gebruik bij oudere mensen met dementie.

Als u of iemand in uw omgeving merkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort, laat u dan onmiddellijk door een arts behandelen. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Risperdal Consta nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidenpreparaten.

In het bijzonder is het belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen, allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde diuretica [plaspillen])
 • geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson (zoals levodopa)
 • geneesmiddelen die een verhoogde bloeddruk behandelen. Risperdal Consta kan de bloeddruk verlagen
 • plaspillen (diuretica) gebruikt voor hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperdal Consta kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties)
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie)
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde typen hartziekten)
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetines, tricyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (die gebruikt worden om een hoge bloeddruk te behandelen)
 • fenothiazines (bijv. geneesmiddelen die worden gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren)
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers)

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperdal Consta gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Drink geen alcohol als u Risperdal Consta gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Risperdal gebruikt. Uw arts zal beslissen of u het kunt gebruiken.
 • Bij pasgeboren baby’s zijn beven, spierstijfheid en problemen met de voeding waargenomen, alles van tijdelijke aard, indien tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap Risperdal Consta werd gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met Risperdal Consta kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en bedien geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Risperdal Consta wordt iedere twee weken als een injectie in de arm of bil gegeven door een arts of medisch personeel. Injecties dienen te worden afgewisseld tussen de rechter en linker zijden en mogen niet intraveneus (in een ader) gegeven worden.

Volwassenen

Startdosering

Als uw dagelijkse dosis oraal (bijv. tabletten) risperidon in de laatste twee weken 4 mg of minder was, dan zou uw startdosis Risperdal Consta 25 mg moeten zijn.

Als uw dagelijkse dosis oraal (bijv. tabletten) risperidon in de laatste twee weken meer dan 4 mg was, dan kan het zijn dat uw startdosis Risperdal Consta 37,5 mg is.

Als u op dit moment behandeld wordt met een ander oraal antipsychoticum dan risperidon, dan is uw startdosis Risperdal Consta daarvan afhankelijk. Uw arts zal kiezen voor Risperdal Consta 25 mg of 37,5 mg.

Uw arts zal beslissen welke dosis van Risperdal Consta geschikt is voor u.

Onderhoudsdosering

 • De gebruikelijke dosis is 25 mg iedere twee weken via een injectie
 • Een hogere dosis van 37,5 mg of 50 mg kan nodig zijn. Uw arts zal beslissen welke dosis Risperdal Consta voor u de juiste is
 • Het kan zijn dat uw arts u ook oraal Risperdal voorschrijft voor de eerste drie weken na de eerste injectie.

Kinderen en jongvolwassenen

Risperdal Consta is niet bedoeld voor mensen jonger dan 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gekregen?

 • Mensen die meer Risperdal Consta kregen dan ze hadden moeten krijgen, hadden de volgende verschijnselen: slaperigheid, vermoeidheid, abnormale lichaamsbewegingen, problemen met staan en lopen, duizeligheid door een lage bloeddruk en abnormale hartslag. Ook gevallen van abnormale elektrische geleiding in het hart en stuipen zijn gemeld.
 • Ga onmiddellijk naar een arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U zult het effect van het geneesmiddel verliezen. Stop nooit met dit geneesmiddel, tenzij uw arts u dat heeft gezegd, omdat de symptomen dan kunnen terugkeren. Wees er zeker van dat u geen afspraken mist als u uw injecties iedere twee weken zou moeten krijgen. Als u een afspraak niet kunt nakomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts om een andere datum af te spreken waarop u uw injectie kunt krijgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Risperdal Consta bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u het volgende opmerkt:

 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • U heeft dementie en merkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of dat u plotseling last krijgt van zwakte of verdoofd gevoel van uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het heel kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.
 • U heeft hoge koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne antipsychoticasyndroom’). Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U bent een man en heeft een langdurige of pijnlijke erectie. Dit heet priapisme. Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U heeft onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de vermelde bijwerkingen bij u optreedt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Slapeloosheid, angst, depressie, prikkelbaarheid, zich van binnen rusteloos voelen
 • Hoofdpijn, neus- en keelinfectie
 • Parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine schuifelende haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex).

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • Rusteloosheid, slaapstoornis, duizeligheid, zich duizelig voelen bij het stilstaan, vermoeidheid, doezeligheid, slaperigheid
 • Gewichtstoename, tandpijn, gewichtsafname
 • Hoge hoeveelheid suiker in het bloed
 • Braken, diarree, obstipatie, misselijkheid, droge mond, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, buikinfectie
 • Moeilijk ademhalen, longinfectie (pneumonie), griep, luchtweginfectie, urineweginfectie, verhoogde lichaamstemperatuur, incontinentie voor urine, kaak- of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie, oorinfectie, verstopte neus, keelpijn, oogontsteking (m.n. van het bindvlies), griepachtige ziekte, hoesten
 • Wazig zicht
 • Beven, spierzwakte, vallen, rugpijn, spierkrampen, pijn in armen en benen, gewrichtspijn, onwillekeurige bewegingen van het gezicht of de arm- of beenspieren, spierpijn, zwelling van de armen of benen
 • Verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed, verhoogde leverenzymen, verlaagde hoeveelheid hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede)
 • Uitblijven van de menstruatie, erectiestoornis, afscheiding van melk uit de borst
 • Afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, hoge bloeddruk, snelle hartslag, pijn op de borst, lage bloeddruk, afwijkingen in het hartfilmpje (ECG)
 • Huiduitslag, pijn op de injectieplaats, rode huid.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • Nervositeit, weinig aandacht, zich zeer slaperig voelen, uitgeput zijn of lusteloos, buitensporige slaap, opgetogen stemming (manie), zich niet lekker voelen, traagheid
 • Verstopte neus
 • Blaasontsteking, maag- en darmontsteking, oorpijn
 • Plotselinge zwelling van lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen, allergie
 • Nekpijn, bilpijn, pijn op de borst vanuit botten en spieren, pijn gedurende de injectie, vervelend gevoel op de borst, zwelling en dik worden van de huid op de injectieplaats
 • Verminderde eetlust, versterkte eetlust
 • Seksueel niet goed functioneren, borstvergroting bij mannen, minder zin in seks
 • Intense jeuk aan de huid, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, tintelend prikkend of verdoofd gevoel van de huid, abces onder de huid, haarverlies, puistjes, droge huid
 • Flauwvallen, verlaagde bloeddruk bij het opstaan, zich duizelig voelen na verandering van houding
 • Abnormaal hartritme, zich bewust zijn van de hartslag, langzame hartslag
 • Snelle en oncontroleerbare lichaamsbewegingen (convulsies)
 • Verminderd aantal witte bloedcellen die u helpen beschermen tegen een infectie met bacteriën, minder bloedplaatjes (bloedcellen die helpen bij het stoppen van bloedingen)
 • Diabetes mellitus
 • Niet kunnen plassen of de blaas niet helemaal leeg kunnen plassen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Moeite met ademhalen tijdens het slapen
 • Darmverstopping
 • Geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
 • Onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt
 • Ontsteking van de alvleesklier
 • Lage hoeveelheid suiker in het bloed.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Levensbedreigende complicaties van niet-behandelde suikerziekte.

Frequentie onbekend (de frequentie kan niet afgeleid worden uit de beschikbare gegevens):

 • Ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock
 • Geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden)
 • Langdurige en pijnlijke erectie
 • Gevaarlijke overmatige inname van water
 • Plotseling gezichtsverlies of blindheid
 • Reacties op de injectieplaats waarvoor medische aandacht nodig kan zijn, waaronder ophoping van pus door een bacteriële infectie, een diepe huidinfectie, een blaasje of bultje onder de huid, ophoping van bloed of erge blauwe plekken, dode huidcellen of weefsel of een huidzweer.

Risperdal oraal

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Risperdal oraal (in te nemen via de mond). Ook als u niet behandeld wordt met Risperdal oraal, maar wel een van de volgende verschijnselen merkt, raadpleeg dan uw arts:

 • Bedplassen, moeite met plassen, kort achter elkaar moeten plassen, vaginale afscheiding
 • Ontstoken amandelen, ooginfectie, huidinfectie, schimmelinfectie van de nagels
 • Gebrek aan emotie, verwardheid, weinig aandacht, bewustzijnsverlies, evenwichtsstoornis
 • Niet reageren op prikkels, beroerte, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, bloedvatstoornis in de hersenen, plotselinge zwakte of verdoofd gevoel in het gezicht, de

armen of benen voornamelijk aan één kant, of momenten van onduidelijk praten die minder dan 24 uur duren (dit zijn mini-beroertes of beroertes)

 • Afscheiding uit het oog, rollende ogen, gezwollen ogen, tuitende oren, neusbloeding, droge ogen, versterkt tranen, pijnlijke overgevoeligheid voor licht, verhoogde druk in het oog, minder scherp zien
 • Piepende ademhaling, longontsteking door het inademen van voedsel in de luchtweg, schorre stem, slijm ophoesten, verstopte longen, verstopping in de doorgang van de luchtwegen, knapperig geluid van de longen, stoornis in de doorgang van de luchtwegen, snelle oppervlakkige ademhaling
 • Zeer harde ontlasting, incontinentie voor ontlasting, vervelend gevoel in de buik, dorst, gezwollen lip, darminfectie, minder speeksel
 • Verkleuring van de huid, beschadigde huid, huidziekte, dikker worden van de huid
 • Abnormale houding, stijve gewrichten, nekpijn, weigerende en pijnlijke spieren
 • Verstoorde gang, oedeem (zwelling door vocht), verhoogde lichaamstemperatuur, geneesmiddelallergie, spraakstoornis, bewegingsstoornis
 • Verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatininefosfokinase in het bloed
 • Geen orgasme kunnen krijgen, ejaculatiestoornis, menstruatiestoornis
 • Verminderd bewustzijn met verhoogde lichaamstemperatuur en trekkende spieren
 • Blozen, ontsteking van vettige huid, roos, huiduitslag over het hele lichaam
 • Zich niet lekker voelen, rillen, koude armen of benen, geneesmiddelonttrekkingssyndroom

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Risperdal Consta niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar de complete verpakking in de koelkast (2-8 °C). Als er geen koeling beschikbaar is kan de verpakking gedurende ten hoogste 7 dagen vóór de toediening bewaard worden bij kamertemperatuur (beneden 25 °C). Na reconstitutie maximaal 6 uur beneden 25 °C bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is risperidon.

Iedere flacon met Risperdal Consta poeder voor oplossing voor injectie bevat 25 mg, 37,5 mg of 50 mg risperidon.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Risperdal Consta microbolletjes met verlengde afgifte [(d, l-lactide-co-glycolide)-polymeer].

Oplosmiddel

Polysorbaat 20, carmellosenatrium (E 466), dinatriumwaterstoffosfaat (E 339), citroenzuur (E 330), natriumchloride, natriumhydroxide, water voor injecties.

Hoe ziet Risperdal Consta er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een verpakking Risperdal Consta poeder en oplosmiddel voor suspensie bestaat uit:

 • Eén klein flesje met het poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte (in dit poeder zit de werkzame stof, risperidon). Eén spuit gevuld met 2 ml heldere, kleurloze vloeistof die toegevoegd moet worden aan het poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte;
 • Eén naaldvrije Alaris SmartSite® flaconadapter voor de bereiding;
 • Twee naalden voor intramusculaire injectie (een 21G UTW 1-inch (0,8 mm x 25 mm) veiligheidsnaald met Needle-Pro®-beschermkapje voor toediening in de armspier en een 20G TW 2-inch (0,9 mm x 50 mm) veiligheidsnaald met Needle-Pro®-beschermkapje voor toediening in de bilspier).

Registratiehouder/ompakker

Medcor Pharmaceuticals b.v. Ketelmeerstraat 140-144 8226 JX Lelystad

Fabrikant: Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.

Ingeschreven in het Register onder:

Risperdal Consta 25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie RVG 100230//27178 L.v.H. Griekenland

Risperdal Consta 37,5 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie RVG 100231//27179 L.v.H. Griekenland

Risperdal Consta 50 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie RVG 100217//27180 L.v.H. Griekenland

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011 (versie 06)

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR MEDISCH PERSONEEL

Voor de toediening van RISPERDAL CONSTA is het belangrijk de stapsgewijze gebruiksinstructies nauwkeurig te volgen. Dit zorgt voor een succesvolle toediening en voorkomt problemen bij het gebruik van het systeem. Risperdal Consta microbolletjes met verlengde afgifte in de flacon mag uitsluitend worden gesuspendeerd in het oplosmiddel in de spuit die in de verpakking zit en mag alleen worden toegediend met de daarvoor bestemde naald die in de verpakking zit voor toediening in de bilspier (2-inch (50 mm) naald) of in de deltaspier (1-inch (25 mm) naald). Vervang geen enkel component

uit de verpakking. Om er zeker van te zijn dat de beoogde dosis risperidon toegediend wordt, dient de volledige inhoud van de flacon te worden toegediend. Het zou kunnen dat in geval slechts een gedeelte van de inhoud wordt toegediend, hierdoor niet de beoogde dosis risperidon wordt afgegeven. Het wordt aanbevolen onmiddellijk na reconstitutie toe te dienen.

Neem een dosisverpakking Risperdal Consta uit de koelkast en laat het geneesmiddel eerst gedurende ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur komen voordat u het bereidt.

Inhoud van de verpakking:

 • een flacon met Risperdal Consta poeder met verlengde afgifte;
 • een naaldvrije AlarisTM SmartSite flaconadapter voor reconstitutie;
 • een voorgevulde spuit met oplosmiddel voor Risperdal Consta;
 • twee naalden voor de intramusculaire injectie (een 21G UTW 1-inch (0,8 mm x 25 mm) veiligheidsnaald met Needle-Pro®-beschermkapje voor toediening in de deltaspier en een 20G TW 2-inch (0,9 mm x 50 mm) veiligheidsnaald met Needle-Pro®-beschermkapje voor toediening in de bilspier).

1. Verwijder de gekleurde plastic dop van de flacon Risperdal Consta. Niet de grijze rubber dop verwijderen. Veeg het topje van de grijze rubber dop af met een alcoholdoekje en laat het drogen.

2. Open het blisterzakje en haal de SmartSite® flaconadapter eruit terwijl u hem vasthoudt tussen het aan het witte luer-verbindingspunt en de rand. Raak het toegangsmechanisme in geen geval aan.

3. Het is zeer belangrijk dat de SmartSite® flaconadapter op de juiste manier op de flacon gezet wordt, anders kan er oplosmiddel lekken tijdens het overbrengen naar

de flacon. Plaats de flacon op een hard oppervlak. Houd de onderkant van de flacon vast. Plaats de SmartSite® flaconadapter verticaal boven de flacon zodat de top van het toegangsmechanisme boven het midden van de rubber dop van de flacon is.

Druk met een rechte neerwaartse beweging het toegangsmechanisme van de SmartSite® flaconadapter door het midden van de rubber stop van de flacon totdat de dop op zijn plaats klikt.

4. Houd de flacon aan de onderkant vast en maak het spuitverbindingspunt (blauwe cirkel) van de SmartSite® flaconadapter schoon met een alcoholdoekje en laat het drogen alvorens de spuit aan de SmartSite® flaconadapter te bevestigen.

5. De voorgevulde spuit heeft een wit uiteinde bestaande uit 2 delen: een witte kraag en een gladde witte dop. Houd, om de spuit te openen, de spuit bij de witte kraag vast en breek de gladde witte dop eraf (NIET DE WITTE DOP ER AF DRAAIEN OF SNIJDEN).

Verwijder de witte dop samen met het rubberen dopje binnenin.

Houd voor alle montagestappen van de spuit deze alleen vast bij de witte kraag aan de punt van de spuit. Het vasthouden van de witte kraag helpt te voorkomen dat de witte kraag los raakt en draagt bij aan een goede bevestiging aan de spuit. Let erop tijdens montage de verschillende onderdelen niet te strak aan te draaien. Het te strak aandraaien van de verbindingenkan tot gevolg hebben dat er onderdelen loskomen van de spuit.

6. Houd de witte kraag van de spuit vast en druk de top van de spuit in de blauwe cirkel van de SmartSite® flaconadapter (zoals in onderstaande tekening) en draai met de klok mee om de spuit aan de SmartSite® flaconadapter van de flacon te bevestigen (niet te strak aandraaien).

Voorkom dat de rand van de toegangsdop meedraait door hem bij de rand vast te houden.

Houd de spuit en de SmartSite ® flaconadapter op één lijn.

7. Spuit de hele inhoud van de spuit met oplosmiddel in de flacon.

8. Schud de flacon KRACHTIG gedurende ten minste 10 seconden voor een homogene suspensie (houd daarbij de zuiger met de duim vast).

Wanneer het mengsel goed is gemengd, ziet dit er homogeen, dik en melkachtig uit. De microbolletjes zijn zichtbaar in de vloeistof maar er blijven geen droge microbolletjes achter.

NA DE BEREIDING MAG DE SUSPENSIE NIET WORDEN BEWAARD, OMDAT ZE ANDERS KAN NEERSLAAN

9. Houd de flacon op zijn kop en zuig alle suspensie LANGZAAM op uit de flacon in de spuit.

Trek het gedeelte van het flaconetiket bij de perforatie eraf en plak dit gedeelte op de spuit voor identificatie.

10. Draai de spuit van de SmartSite® flaconadapter terwijl de witte kraag van de spuit wordt vastgehouden. Gooi zowel de flacon als de toegangsdop op de juiste wijze weg.

11. Open de naaldverpakking en kies de juiste naald die bij de verpakking is meegeleverd. Raak het verbindingsgedeelte van de naald NIET aan, raak alleen de transparante beschermhuls van de naald aan:

Kies de 20G TW 2-inch (0,9 mm x 50 mm) TW-naald (langere naald met geel gekleurde hub) voor injectie in de BILSPIER.

Kies de 21G UTW 1-inch (0,8 mm x 25 mm) UTW-naald (kortere naald met groen gekleurde hub) voor injectie in de DELTASPIER.

12. Zorg ervoor dat u de luer-verbinding van het oranje Needle-Pro® veiligheidsmechanisme

niet aanraakt, om besmetting te voorkomen. Bevestig de luer-verbinding van het Needle- Pro® veiligheidsmechanisme aan de spuit met een rustige draaibeweging met de klok mee, terwijl de witte kraag van de spuit wordt vastgehouden.

13. Houd de witte kraag van de spuit nog steeds vast, neem de transparante beschermhuls en druk de spuit stevig op het Needle-Pro® veiligheidsmechanisme door even te drukken

en met de klok mee te draaien. Door de naald vast te klikken wordt een beveiligde verbinding verzorgd tussen de naald en het oranje Needle-Pro® beschermkapje terwijl u de volgende stappen uitvoert.

15. Verwijder de transparante beschermhuls met een rechte beweging van de naald, terwijl de witte kraag van de spuit wordt vastgehouden. DRAAI NIET aan de beschermhuls, omdat de verbinding dan kan loslaten.

16. Tik zachtjes tegen de spuit om eventuele luchtbelletjes te laten opstijgen.

Verwijder lucht in de spuit door de zuiger voorzichtig en langzaam in te drukken, terwijl de naald in verticale positie wordt gehouden. Injecteer onmiddellijk de hele inhoud van de spuit intramusculair in de gekozen bilspier of deltaspier van de patiënt. Injectie in de bilspier moet worden toegediend in het bovenste/buitenste bilkwadrant.

NOOIT INTRAVENEUS INJECTEREN

WAARSCHUWING: Om prikletsel met een besmette naald te voorkomen:

 • Niet met uw vrije hand het oranje Needle-Pro® -beschermkapje over de naald drukken;
 • Niet het Needle-Pro® -beschermkapje opzettelijk losmaken;
 • Niet de naald proberen recht te maken, of het Needle-Pro® -beschermkapje proberen te verankeren als de naald krom of beschadigd is;
 • Niet het Needle-Pro®-beschermkapje verkeerd behandelen, omdat de naald dan mogelijk uit het beschermkapje naar buiten kan komen.

17. Na toediening van de injectie, drukt u de naald met één hand in het oranje Needle-Pro®- beschermkapje. Hierbij drukt u het oranje Needle-Pro®beschermkapje met één hand

ZACHTJES tegeneen plat oppervlak. DOOR DE DRUK OP HET ORANJE NEEDLE- PRO®-BESCHERMKAPJE WORDT DE NAALD STEVIG IN HET KAPJE VERANKERD. Kijk of de naald helemaal vastzit in de oranje Needle-Pro®-beschermkapje. Gooi de naald op correcte wijze weg. Gooi ook de andere (niet gebruikte) naald weg die is bijgesloten in de verpakking.

Niet opnieuw gebruiken. Medische hulpmiddelen vereisen specifieke materiaaleigenschappen om ze te laten werken zoals de bedoeling is. Deze eigenschappen zijn alleen voor eenmalig gebruik geverifieerd. Elke poging om het hulpmiddel opnieuw te verwerken voor hergebruik kan de betrouwbaarheid ervan aantasten of leiden tot een slechtere werking.

Alle ongebruikte producten of afvalmateriaal dienen conform de lokale richtlijnen te worden weggegooid.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.