Risperidon Aurobindo 0,5 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

Illustratie van Risperidon Aurobindo 0,5 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Aurobindo Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperidon Aurobindo valt onder de groep van geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ worden genoemd.

Dit middel wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen.
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, onrustig, enthousiast of hyperactief kunt voelen Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornis wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf gebruikt te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jongeren met een gedragsstoornis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 U heeft een hartprobleem. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een

lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperidon Aurobindo kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast.

 • U weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of vaataandoeningen in de hersenen.
 • U heeft ooit last gehad van onwillekeurige bewegingen van de tong, de mond of het gezicht.
 • U heeft ooit een ziekte gehad met hoge koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne antipsychoticasyndroom’).
 • U heeft de ziekte van Parkinson of dementie.
 • U heeft suikerziekte.
 • U heeft epilepsie.
 • U bent een man en heeft ooit een langdurige of pijnlijke erectie gehad.
 • U heeft problemen met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting.
 • U heeft nierproblemen.
 • U heeft leverproblemen.
 • U heeft een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of u heeft een tumor die mogelijk afhankelijk is van prolactine.
 • U of iemand in uw familie heeft ooit last gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten. Omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Dit middel kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt. Aanzienlijke gewichtstoename kan schade toebrengen aan uw gezondheid. Uw arts dient u regelmatig te wegen.

Aangezien bij patiënten die dit middel gebruiken diabetes mellitus of verergering van reeds bestaande diabetes mellitus is gezien, moet uw arts u controleren op tekenen van te veel suiker in uw bloed. Bij patiënten die al diabetes mellitus hebben, moet de bloedsuikerspiegel regelmatig worden gecontroleerd.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op beroerte. Risperidon mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling moet regelmatig de arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien uw verzorger opmerkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Kinderen en jongeren

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die aggressief gedrag uitlokken uitgesloten worden.

Voordat de behandeling wordt gestart kan uw of uw kinds lichaamsgewicht worden gemeten en het kan regelmatig gecontroleerd worden tijdens de behandeling.

Indien tijdens de behandeling met risperidon vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Gebruikt u naast Risperidon Aurobindo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, en ook voor kruidenpreparaten.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende

geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken.
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen, allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen.
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken.
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde plaspillen (diuretica)).
 • geneesmiddelen die een verhoogde bloeddruk behandelen. Risperidon Aurobindo kan de bloeddruk verlagen.
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa).
 • plaspillen (diuretica) gebruikt tegen hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperidon Aurobindo kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties).
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie).
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde hartziekten).
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetines, tricyclische antidepressiva.
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen).
 • fenothiazines (bijv. Geneesmiddelen die worden gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren).
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers).

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol als u dit middel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die risperidon in het

laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met dit middel kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en bedien geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Risperidon Aurobindo filmomhulde tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Voor de behandeling van schizofrenie

Volwassenen

 • De gebruikelijke startdosis bedraagt 2 mg per dag, deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg per dag op de tweede dag.
 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Ouderen

 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd tot 1 tot 2 mg, tweemaal per dag.
 • Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet met dit middel worden behandeld voor schizofrenie.

Voor de behandeling van manie

Volwassenen

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg eenmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 1 tot 6 mg.

Ouderen

 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet met dit middel worden behandeld voor bipolaire manie.

Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer Volwassenen (inclusief ouderen)

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0,5 mg tweemaal per dag. Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.

Voor de behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jong volwassenen

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind:

Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De begindosis is gewoonlijk 0,25 mg eenmaal per dag.
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag.
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg eenmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De begindosis is gewoonlijk 0,5 mg eenmaal per dag.
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag.
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg eenmaal per dag.

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met dit middel worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met risperidon te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten. Risperidon dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Hoe wordt dit middel gebruikt

Volg bij gebruik van dit middel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Uw arts zal vertellen hoeveel u van het geneesmiddel moet nemen en hoe lang. Dat hangt van uw situatie af en kan van persoon tot persoon verschillen. Hoeveel u moet innemen, staat hieronder uitgelegd onder de titel ‘Hoeveel moet u innemen?’

Neem de tablet in met een slokje water.

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kun u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.
 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u twee of meer doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit met dit middel, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis in de loop van een paar dagen worden afgebouwd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u het volgende opmerkt:

 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • U heeft dementie en merkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of dat u plotseling last krijgt van zwakte of verdoofd gevoel van uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het heel kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.
 • U heeft last van hoge koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne antipsychoticasyndroom’). Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U bent een man en heeft een langdurige of pijnlijke erectie. Dit heet priapisme. Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U heeft onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de hiervoor vermelde bijwerkingen bij u optreedt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine schuifelende haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex).
 • Hoodpijn, problemen bij het inslapen of in slaap blijven.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Sufheid, vermoeidheid, rusteloosheid, moeilijk stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, angst, slaperigheid, duizeligheid, moeite met aandacht, zich uitgeput voelen, slaapstoornis.
 • Overgeven, diarree, verstopping, misselijkheid, toegenomen eetlust, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, keelpijn, droge mond.
 • Gewichtstoename, verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust.
 • Moeilijk ademhalen, longontsteking (pneumonie), griep, luchtweginfectie, wazig zicht, verstopte neus, bloedneus, hoesten.
 • Urineweginfectie, bedplassen.
 • Beven, spierkrampen, onwillekeurige bewegingen van gezicht of armen en benen, gewrichtspijn, rugpijn, zwelling in armen en benen, pijn in armen en benen.
 • Huiduitslag, rode huid.
 • Snelle hartslag, pijn op de borst.
 • Verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Buitensporig veel water drinken, incontinentie voor ontlasting, dorst, zeer harde ontlasting, schorre stem of andere problemen met de stem.
 • Diabetes mellitus, hoge hoeveelheid suiker in het bloed
 • Longontsteking door het inhaleren van voedsel in de luchtwegen, blaasontsteking, oogontsteking (m.n. van het bindvlies), kaak-of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie, oorontsteking, ontstoken amandelen, infectie onder de huid, ontstoken oog, maagontsteking, vochtafscheiding uit het oog, schimmelinfectie van de nagels.
 • Afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, daling van de bloeddruk na het gaan staan, lage bloeddruk, zich duizelig voelen na van houding veranderd te zijn, afwijkingen in het hartfilmpje (ecg), afwijking in de hartslag, bewust zijn van de hartslag, versnelde of vertraagde hartslag.
 • Urine-incontinentie, pijn bij het plassen, vaak moeten plassen.
 • Verwardheid, verstoorde aandacht, laag bewustzijnsniveau, buitensporige slaap, zenuwachtigheid, opgetogen stemming (manie), gebrek aan energie of interesse.
 • Verhoging van de leverenzymen, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagde hoeveelheid

hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede), verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatininekinase in het bloed, verlaagd aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor bloedstolling).

 • Spierzwakte, spierpijn, oorpijn, nekpijn, gezwollen gewrichten, ongewone houding, stijve gewrichten, pijn op de borst vanuit botten en spieren, onaangenaam gevoel op de borst.
 • Beschadigde huid, huidaandoening, droge huid, intense jeuk aan de huid, puistjes, haarverlies, ontsteking van de huid door mijten, verkleuring van de huid, verdikte huid, blozen, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, ontsteking van vettige huid.
 • Uitblijven van de menstruatie, seksueel niet goed functioneren, erectiestoornis, ejaculatiestoornis, afscheiding van melk uit de borst, vergroting van borsten bij mannen, verminderde seksuele lust, onregelmatige menstruatie, vochtafscheiding uit de vagina.
 • Flauwvallen, verstoorde gang, traagheid, verminderde eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht, zich niet lekker voelen, evenwichtsstoornis, allergie, oedeem (zwelling door vocht), spraakstoornis, koude rillingen, ongewone coördinatie.
 • Pijnlijke overgevoeligheid voor licht, versterkte bloedstroom naar het oog, zwelling van het oog, droog oog, versterkt tranen.
 • Stoornis in de doorgang van de luchtwegen, longstuwing, knisperend geluid in de longen, verstopte luchtwegen, moeite met praten, moeite met slikken, slijm ophoesten, piepend of rochelend geluid bij de ademhaling, griepachtige ziekte, verstopte bijholtes van neus en voorhoofd.
 • Niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, plotselinge zwelling van de lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen, plotseling slap worden of een verdoofd gevoel in het gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of momenten van onduidelijke spraak, dit alles korter durend dan 24 uur (dit zijn miniberoertes of beroertes), onwillekeurige bewegingen van gezicht, armen of benen, oorsuizen, oedeem (zwelling door vocht) van het gezicht.
 • Niet kunnen plassen of de blaas niet helemaal leeg kunnen plassen

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Geen orgasme kunnen krijgen, menstruatiestoornis.
 • Roos.
 • Allergie voor het geneesmiddel, koud gevoel in armen en benen, gezwollen lip, ontsteking van de lip.
 • Glaucoom (verhoogde druk in het oog; groene staar), minder helder zien, korstjes op de oogranden, rollende ogen.
 • Gebrek aan emoties.
 • Verandering in bewustzijn samen met verhoogde lichaamstemperatuur en spiertrekkingen oedeem (zwelling door vocht) over het hele lichaam, geneesmiddelonttrekkingssyndroom, verlaagde lichaamstemperatuur.
 • Snelle en oppervlakkige ademhaling, moeilijke ademhaling tijdens de slaap, chronische middenooronsteking.
 • Verstopping van de darm.
 • Verminderde bloedstroom naar de hersenen.
 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt.
 • Afbraak van spiervezels en spierpijn (rhabdomyolise), bewegingsstoornis.
 • Coma door niet onder controle gebrachte suikerziekte.
 • Geel worden van de huid en de ogen (geelzucht).
 • Ontsteking van de alvleesklier.
 • Lage hoeveelheid suiker in het bloed

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10000 gebruikers):

 • Levensbedreigende complicaties van niet onder controle gebrachte suikerziekte.

Frequentie onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock.
 • Geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden).
 • Langdurige en pijnlijke erectie.
 • Gevaarlijke overmatige inname van water.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van een langdurig werkende injecteerbare vorm van risperidon. Ook als u niet behandeld wordt met langwerkende injecties van risperidon, maar wel een van de volgende verschijnselen merkt, raadpleeg dan uw arts:

 • Darminfectie
 • Abces onder de huid, tintelend prikkend of verdoofd gevoel van de huid, huidontsteking
 • Verminderd aantal witte bloedcellen die u helpen beschermen tegen een infectie met bacteriën
 • Depressie
 • Stuipen
 • Knipperen met de ogen
 • Gevoel te tollen of te slingeren
 • Trage hartslag, hoge bloeddruk
 • Tandpijn, kramp in de tong
 • Pijn in de bil
 • Gewichtsafname.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos ma ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25° C.

Gebruik binnen 3 maanden na eerste opening van de HDPE container.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is risperidon. Risperidon Aurobindo 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg en 6 mg filmomhulde tabletten bevatten per tablet respectievelijk 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg en 6 mg risperidon.
 • De andere stof(fen) in de middel zijn:

Kern:

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose (E 460)

Colloïdaal siliciumdioxide

Magnesiumstearaat (E470b)

Filmomhulling:

0,5 mg en 4 mg filmomhulde tabletten: Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol (PEG 400)

Chinolinegeel (E104)

Indigotine (E132)

1 mg en 6 mg filmomhulde tabletten: Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol (PEG 400)

2 mg filmomhulde tabletten: Hypromellose (E464) Titaandioxide (E171) Macrogol (PEG 400)

Geel ijzeroxide (E172) Rood ijzeroxide (E172) Zwart ijzeroxide (E172)

3 mg filmomhulde tabletten: Hypromellose (E464) Titaandioxide (E171) Macrogol (PEG 400) Chinolinegeel (E104)

Uw geneesmiddel is een filmomhulde tablet.

 • De 0,5 mg tabletten zijn groene, dubbelbolle, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘50’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘0’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 1 mg tabletten zijn witte, dubbelbolle, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘51’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘1’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 2 mg tabletten zijn licht oranje, dubbelbolle, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘52’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘2’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 3 mg tabletten zijn gele, dubbelbolle, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘53’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ and ‘3’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 4 mg tabletten zijn groene, dubbelbolle, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘54’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘4’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 6 mg tabletten zijn witte, dubbelbolle, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘55’ aan de andere kant.

Risperidon Aurobindo 0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg en 4 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 6/10/20/28/30/40/50/56/60 of 100 filmomhulde tabletten en Risperidon Aurobindo 6 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 6/28/30/50/56/60/100 filmomhulde tabletten.

Ook bestaan er kunststof flessen van Risperidon Aurobindo 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg filmomhulde tabletten met 100/250 filmomhulde tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V

Molenvliet 103, 3335LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

of

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder:  
Risperidon Aurobindo 0,5 mg, filmomhulde tabletten: RVG 33495
Risperidon Aurobindo 1 mg, filmomhulde tabletten: RVG 33496
Risperidon Aurobindo 2 mg, filmomhulde tabletten: RVG 33497
Risperidon Aurobindo 3 mg, filmomhulde tabletten: RVG 33498
Risperidon Aurobindo 4 mg, filmomhulde tabletten: RVG 33499
Risperidon Aurobindo 6 mg, filmomhulde tabletten: RVG 33500

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Risperidon Aurobindo 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 6 mg Filmtabletten
Italië Risperidone Aurobindo 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 6 mg compresse
  rivestite con film
Nederland Risperidon Aurobindo 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 6 mg, filmomhulde
  tabletten
Portugal Risperidona Aurobindo 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 6 mg Comprimido
  revestido por película
Verenigd Koninkrijk Risperidone 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg/ 3 mg/ 4 mg/ 6 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor laatst goedgekeurd in april 2013.

Advertentie

Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Aurobindo Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.