Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperidon disper CF valt onder de groep geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ worden genoemd.

Risperidon disper CF wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen.
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geërgerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornissen wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf gebruikt te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jong volwassenen met een gedragsstoornis.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Risperidon disper CF niet als:

 • u allergisch (overgevoelig) bent voor risperidon of voor één van de andere bestanddelen van Risperidon disper CF (zie hiervoor de lijst in rubriek 6).

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon disper CF gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Risperidon disper CF

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Risperidon disper CF inneemt, als:

 • u een hartprobleem heeft. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperidon disper CF kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast
 • u weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of stoornissen in de bloedsomloop in uw hersenen
 • u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels
 • u de ziekte van Parkinson of dementie heeft
 • u suikerziekte heeft
 • u epilepsie heeft
 • u een man bent en ooit een langdurige of pijnlijke erectie heeft gehad. Als u hier last van heeft tijdens het gebruik van Risperidon disper CF, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts
 • u problemen heeft met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting
 • u nierproblemen heeft
 • u leverproblemen heeft
 • u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u last krijgt van:

 • onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon
 • koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon disper CF gebruikt.

Risperidon disper CF kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op beroerte. Risperidon disper CF mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling moet regelmatig de arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien uw verzorger opmerkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Kinderen en jong volwassenen

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die aggressief gedrag uitlokken uitgesloten worden.

Indien tijdens de behandeling met risperidon vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, en ook voor kruidenpreparaten.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen (bijv. kinidine), allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde diuretica [plaspillen])
 • geneesmiddelen die een verhoogde bloeddruk behandelen. Risperidon disper CF kan de bloeddruk verlagen.
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa)
 • plaspillen (diuretica) gebruikt tegen hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperidon disper CF kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen:

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties)
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie)
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen:

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde typen hartziekten)
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetine, tricyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen)
 • fenothiazines (bijv. gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren)
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers)

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon disper CF gebruikt.

Gebruik van Risperidon disper CF met voedsel en drank

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol als u Risperidon disper CF gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Neem voordat u Risperidon disper CF gaat gebruiken contact op met uw arts als u in verwachting bent, het probeert te worden of als u borstvoeding geeft. Uw arts zal beslissen of u het kunt gebruiken.
 • De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Risperidon disper CF in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met Risperidon disper CF kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en bedien geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoeveel moet u innemen?

Voor de behandeling van schizofrenie

Volwassenen

 • De gebruikelijke startdosis bedraagt 2 mg per dag, deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg op de tweede dag.
 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Ouderen

 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd tot 1 tot 2 mg, tweemaal per dag.
 • Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Kinderen en jong volwassenen

 • Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar mogen niet met Risperidon disper CF worden behandeld voor schizofrenie.

Voor de behandeling van manie

Volwassenen

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg eenmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 1 tot 6 mg.

Ouderen

 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.

Kinderen en jong volwassenen

 • Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar mogen niet met Risperidon disper CF worden behandeld voor bipolaire manie.

Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer

Volwassenen (inclusief ouderen)

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag. Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.

Voor de behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jong volwassenen

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind:

Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De begindosis is gewoonlijk 0,25 mg eenmaal per dag.
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag.
 • De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg eenmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De begindosis is gewoonlijk 0,5 mg eenmaal per dag.
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag.
 • De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg eenmaal per dag.

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met Risperidon disper CF worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met risperidon te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten.

Risperidon dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Hoe neemt u dit middel in?

Volg bij gebruik van Risperidon disper CF nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Uw arts zal vertellen hoeveel u van het geneesmiddel moet nemen en hoe lang. Dat hangt van uw situatie af en kan van persoon tot persoon verschillen. Hoeveel u moet innemen, staat hierboven uitgelegd onder de titel ‘Hoeveel moet u innemen?’

Risperidon disper CF, orodispergeerbare tabletten

Haal alleen een tablet uit de strip als het tijd is om uw geneesmiddel in te nemen.

 • Trek de folie van de strip om de tablet bloot te leggen
 • Druk de tablet niet door de folie, omdat de tablet dan kan breken
 • Haal de tablet met droge handen uit de strip
 • Leg de tablet direct op uw tong
 • De tablet zal binnen enkele seconden uiteen beginnen te vallen
 • Vervolgens kan de tablet met of zonder water worden doorgeslikt

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kun u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u meer dan twee doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop nooit met Risperidon disper CF, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis over een paar dagen worden afgebouwd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Zoals alle geneesmiddelen kan Risperidon disper CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak: bij meer dan 1 patiënt op 10 Vaak: bij 1 tot 10 patiënten op 100 Soms: bij 1 tot 10 patiënten op 1.000 Zelden: bij 1 tot 10 patiënten op 10.000 Zeer zelden: bij minder dan 1 patiënt op 10.000

Onbekend: de frequentie kan niet afgeleid worden uit de beschikbare gegevens

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10):

 • Parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame, verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine, schuifelende, haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex).
 • Hoofdpijn, problemen bij het inslapen of in slaap blijven

Vaak (bij 1 tot 10 patiënten op 100):

 • Slaperigheid, vermoeidheid, rusteloosheid, moeilijk stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, angst, slapeloosheid, duizeligheid, moeite met aandacht, zich uitgeput voelen, slaapstoornis, beven
 • Overgeven, diarree, verstopping, misselijkheid, toegenomen eetlust, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, keelpijn, droge mond
 • Gewichtstoename, verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust
 • Moeilijk ademhalen, longontsteking (pneumonie), griep, luchtweginfectie, wazig zicht, verstopte neus, bloedneus, hoesten
 • Urineweginfectie, bedplassen
 • Spierkrampen, onwillekeurige bewegingen van gezicht of armen en benen, gewrichtspijn, rugpijn, zwelling in armen en benen, pijn in armen en benen
 • Huiduitslag, rode huid
 • Snelle hartslag, pijn op de borst
 • Verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed

Soms (bij 1 tot 10 patiënten op 1.000):

 • Buitensporig veel water drinken, incontinentie voor ontlasting, dorst, zeer harde ontlasting, schorre stem of andere problemen met de stem
 • Longontsteking door het inademen van voedsel in de luchtwegen, blaasontsteking, oogontsteking (met name van het bindvlies), kaak- of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie, oorontsteking, ontstoken amandelen, infectie onder de huid, ontstoken oog, maagontsteking, vochtafscheiding uit het oog, gistinfectie van de nagels
 • Afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, daling van de bloeddruk na het gaan staan, lage bloeddruk, zich duizelig voelen na van houding veranderd te zijn, afwijkingen in het hartfilmpje (ecg), afwijking in de hartslag, bewust zijn van de hartslag, versnelde of vertraagde hartslag
 • Urineincontinentie, pijn bij het plassen, vaak moeten plassen
 • Verwardheid, verstoorde aandacht, laag bewustzijnsniveau, buitensporige slaap, zenuwachtigheid, opgetogen stemming (manie), gebrek aan energie of interesse
 • Verhoging van de hoeveelheid suiker in het bloed, verhoging van de leverenzymen, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagde hoeveelheid hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede), verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatininefosfokinase in het bloed, verlaagd aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor bloedstolling)
 • Spierzwakte, spierpijn, oorpijn, nekpijn, gezwollen gewrichten, ongewone houding, stijve gewrichten, pijn op de borst vanuit botten en spieren, onaangenaam gevoel op de borst
 • Beschadigde huid, huidaandoening, droge huid, intense jeuk aan de huid, puistjes, haarverlies, ontsteking van de huid door mijten, verkleuring van de huid, verdikte huid, blozen, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, ontsteking van vettige huid
 • Uitblijven van de menstruatie, seksueel niet goed functioneren, erectiestoornis, ejaculatiestoornis, afscheiding van melk uit de borst, vergroting van borsten bij mannen, verminderde seksuele lust, onregelmatige menstruatie, vochtafscheiding uit de vagina
 • Flauwvallen, verstoorde gang, traagheid, verminderde eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht, zich niet lekker voelen, evenwichtsstoornis, allergie, oedeem (zwelling door vocht), spraakstoornis, koude rillingen, ongewone coördinatie
 • Pijnlijke overgevoeligheid voor licht, versterkte bloedstroom naar het oog, zwelling van het oog, droog oog, versterkt tranen
 • Stoornis in de doorgang van de luchtwegen, verstopte longen, knapperig geluid in de longen, verstopte luchtwegen, moeite met praten, moeite met slikken, slijm ophoesten, piepend of rochelend geluid bij de ademhaling, griepachtige ziekte, verstopte bijholtes van neus en voorhoofd
 • Niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, plotselinge zwelling van de lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen, plotseling slap worden of een verdoofd gevoel in het gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of momenten van onduidelijke spraak, dit alles korter durend dan 24 uur (dit zijn miniberoertes of beroertes), onwillekeurige bewegingen van gezicht, armen of benen, tuitende oren, oedeem (zwelling door vocht) van het gezicht

Zelden (bij 1 tot 10 patiënten op 10.000):

 • Geen orgasme kunnen krijgen, menstruatiestoornis
 • Roos
 • Allergie voor het geneesmiddel, koud gevoel in armen en benen, gezwollen lip, ontsteking van de lip
 • Glaucoom (verhoogde druk in het oog; groene staar), minder helder zien, korstjes op de oogranden, rollende ogen
 • Gebrek aan emoties
 • Verandering in bewustzijn samen met verhoogde lichaamstemperatuur en spiertrekkingen, oedeem (zwelling door vocht) over het hele lichaam, geneesmiddelonttrekkingssyndroom, verlaagde lichaamstemperatuur
 • Snelle en oppervlakkige ademhaling, moeilijke ademhaling tijdens de slaap
 • Verstopping van de darm
 • Verminderde bloedstroom naar de hersenen
 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt
 • Afbraak van spiervezels en spierpijn (rhabdomyolise), bewegingsstoornis
 • Coma door onbehandelde suikerziekte
 • Geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
 • Ontsteking van de alvleesklier

Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10.000):

 • Levensbedreigende complicaties van niet-behandelde suikerziekte

Frequentie onbekend (de frequentie kan niet afgeleid worden uit de beschikbare gegevens):

 • Ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock
 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsproblemen veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt
 • Geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden)
 • Langdurige en pijnlijke erectie
 • Gevaarlijke overmatige inname van water

Injecteerbaar risperidon (langwerkende injectie)

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van een langdurig werkende injectie. Ook als u niet behandeld wordt met langwerkende injecties, maar wel een van de volgende verschijnselen merkt, raadpleeg dan uw arts:

 • Darminfectie
 • Abces onder de huid, tintelend prikkend of verdoofd gevoel van de huid, huidontsteking
 • Verminderd aantal witte bloedcellen die u helpen beschermen tegen een infectie met bacteriën
 • Depressie
 • Stuipen
 • Knipperen met de ogen
 • Gevoel te tollen of te slingeren
 • Trage hartslag, hoge bloeddruk
 • Tandpijn, kramp in de tong
 • Pijn in de bil
 • Gewichtsafname.
 • Vallen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Risperidon disper CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister, folie, doos of pot.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is risperidon.

Elke Risperidon disper CF orodispergeerbare tablet bevat 0,5 mg, 1 mg of 2 mg risperidon.

De andere stoffen in dit middel zijn:

mannitol (E421), gebutyleerd methacrylaatcopolymeer, povidon, microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose, aspartaam (E951), crospovidon, rood ijzeroxide (E172), smaakstof pepermunt, smaakstof kruizemunt, calciumsilicaat, magnesiumstearaat (E572).

Aspartaam is een bron van fenylalanine.

Hoe ziet Risperidon disper CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De orodispergeerbare tabletten zijn in verschillende sterktes verkrijgbaar: 0,5 mg, 1 mg en 2 mg per tablet.

0,5 mg orodispergeerbare tabletten: ronde, enigszins bolronde tabletten, roze gemarmerd. 1 mg orodispergeerbare tabletten: ronde, enigszins bolronde tabletten, roze gemarmerd. 2 mg orodispergeerbare tabletten: ronde, enigszins bolronde tabletten, roze gemarmerd.

De tablet mag niet in stukken worden verdeeld.

Risperidon disper CF 0,5 mg orodispergeerbare tabletten zijn verpakt in blisterstrips met 14, 28 of 56 tabletten.

Risperidon disper CF 1 mg en 2 mg orodispergeerbare tabletten zijn verpakt in blisterstrips met 10, 14, 20, 28, 56 of 60 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Risperidon disper CF orodispergeerbare tabletten 0.5, 1, en 2 mg zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk RVG 31887, RVG 31888, RVG 31889.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant:

Krka, d.d. Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Slovenië

Tel: +386 7 331 21 11

Fax: +386 7 332 15 37

Email: info@krka.biz

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK