Risperidon SmeltTab Mylan 1 mg, orodispergeerbare tabletten

ATC-Code
N05AX08
Risperidon SmeltTab Mylan 1 mg, orodispergeerbare tabletten

Mylan

Stof(fen)
Risperidone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperidon SmeltTab Mylan valt onder de groep van geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ worden genoemd.

Risperidon SmeltTab Mylan wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen.
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, onrustig, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornis wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf gebruikt te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jong volwassenen met een gedragsstoornis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Risperidon SmeltTab Mylan gebruikt als:

 • u een hartprobleem heeft. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperidon SmeltTab Mylan kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast;
 • u weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of vaataandoeningen in de hersenen;
 • u de ziekte van Parkinson of dementie heeft;
 • u suikerziekte heeft;
 • u epilepsie heeft;
 • u een man bent en ooit een langdurige of pijnlijke erectie heeft gehad. Als u hier last van

heeft tijdens het gebruik van risperidon, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts;

 • u problemen heeft met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhitting;
 • u nierproblemen heeft;
 • u leverproblemen heeft;
 • u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u last krijgt van

 • onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon;
 • koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon SmeltTab Mylan gebruikt.

Risperidon SmeltTab Mylan kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op beroerte. Risperidon mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling met risperidon moet regelmatig de arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien u of uw verzorger opmerkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen verschijnselen van een beroerte zijn.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die agressief gedrag uitlokken uitgesloten worden.

Uw gewicht, of het gewicht van uw kind, wordt mogelijk vastgesteld voordat de behandeling wordt gestart en gedurende de behandeling kan dit regelmatig gecontroleerd worden.

Indien tijdens de behandeling met risperidon vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Gebruikt u naast Risperidon SmeltTab Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u inde nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken;
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen (bijv. kinidine), allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen;
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken;
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde diuretica (plaspillen));
 • geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk. Risperidon SmeltTab Mylan kan de bloeddruk verlagen;
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa);
 • plaspillen (diuretica) gebruikt bij hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperidon SmeltTab Mylan kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties);
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie);
 • fenobarbital.

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde hartziekten);
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetine, tricyclische antidepressiva;
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen);
 • fenothiazines (bijv. gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren);
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers).

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon SmeltTab Mylan gebruikt.

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol als u Risperidon SmeltTab Mylan gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Risperdal gebruikt. Uw arts zal beslissen of u het kunt gebruiken.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Risperidon Mylan in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met Risperidon SmeltTab Mylan kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Risperidon SmeltTab Mylan bevat aspartaam en sorbitol

Risperidon SmeltTab Mylan orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam (E951) wat een bron is van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Risperidon SmeltTab Mylan orodispergeerbare tabletten bevatten ook sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor de behandeling van schizofrenie

Volwassenen

 • De gebruikelijke startdosering bedraagt 2 mg per dag, deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg per dag op de tweede dag.
 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Ouderen

 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd tot 1 tot 2 mg, tweemaal per dag.
 • Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen niet met Risperidon SmeltTab Mylan worden behandeld voor schizofrenie.

Voor de behandeling van manie

Volwassenen

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg eenmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 1 tot 6 mg eenmaal daags.

Ouderen

 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen niet met Risperidon SmeltTab Mylan worden behandeld voor bipolaire manie.

Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer

Volwassenen (inclusief ouderen)

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag. Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.

Voor de behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind:

Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De startdosering is gewoonlijk 0,25 mg eenmaal per dag.
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag.
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg eenmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De startdosering is gewoonlijk 0,5 mg eenmaal per dag.
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag.
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg eenmaal per dag.

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met Risperidon SmeltTab Mylan worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met risperidon te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten.

Risperidon dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Hoe wordt risperidon gebruikt

Uw arts zal vertellen hoeveel u van het geneesmiddel moet nemen en hoe lang. Dat hangt van uw situatie af en verschilt van persoon tot persoon. Hoeveel u moet innemen, staat hierboven uitgelegd onder de titel ‘Hoeveel moet u innemen?’.

Haal alleen een tablet uit de strip als het tijd is om uw geneesmiddel in te nemen.

 1. Houd de blisterverpakking bij de hoeken vast en scheur één cel los van de rest van de blisterverpakking door hem voorzichtig langs de perforatie te scheuren.
 2. Til een hoekje van de folie op en trek de folie er helemaal af.
 3. Schud de tablet op uw hand.
 4. Leg de tablet direct op uw tong nadat de tablet uit de verpakking is gehaald. Na enkele seconden valt de tablet in uw mond uit elkaar en vervolgens kan de tablet worden doorgeslikt met of zonder water.
 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kunt u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.
 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u twee of meer doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit met Risperidon SmeltTab Mylan, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis in de loop van een paar dagen worden afgebouwd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u het volgende opmerkt:

 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt (onbekend);
 • koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd “maligne antipsychoticasyndroom”). Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts (zelden);
 • u bent een man en heeft een langdurige of pijnlijke erectie. Dit heet priapisme. Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts (onbekend);
 • onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon (onbekend);
 • ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock (onbekend);
 • levensbedreigende complicaties van ongecontroleerde diabetes (zeer zelden);
 • coma als gevolg van ongecontroleerde diabetes (zelden);
 • plotselinge zwelling van de lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen (onbekend);
 • plotseling slap worden of een verdoofd gevoel in het gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of momenten van onduidelijke spraak, dit alles korter durend dan 24 uur (dit zijn miniberoertes of beroertes) (soms).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine schuifelende haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex);
 • hoofdpijn, problemen bij het inslapen of in slaap blijven.

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • sufheid, vermoeidheid, rusteloosheid, moeilijk stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, angst, slaperigheid, duizeligheid, moeite met aandacht, zich uitgeput voelen, slaapstoornis;
 • overgeven, diarree, verstopping, misselijkheid, toegenomen eetlust, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, keelpijn, droge mond;
 • gewichtstoename, verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust;
 • moeilijk ademhalen, longontsteking (pneumonie), griep, luchtweginfectie, wazig zicht, verstopte neus, bloedneus, hoesten;
 • urineweginfectie, bedplassen;
 • spierkrampen, onwillekeurige bewegingen van gezicht of armen en benen, gewrichtspijn, rugpijn, zwelling in armen en benen, pijn in armen en benen;
 • huiduitslag, rode huid;
 • snelle hartslag, pijn op de borst;
 • verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • verhoging van uw bloedsuiker, buitensporig veel water drinken, incontinentie voor ontlasting, dorst, zeer harde ontlasting, schorre stem of andere problemen met de stem;
 • longontsteking door het inhaleren van voedsel in de luchtwegen, blaasontsteking, oogontsteking (m.n. van het bindvlies), kaak- of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie, oorontsteking, ontstoken amandelen, infectie onder de huid, ontstoken oog, maagontsteking, vochtafscheiding uit het oog, schimmelinfectie van de nagels;
 • afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, daling van de bloeddruk na het gaan staan, lage bloeddruk, zich duizelig voelen na van houding veranderd te zijn, afwijkingen in het hartfilmpje (ECG), afwijking in de hartslag, bewust zijn van de hartslag, versnelde of vertraagde hartslag;
 • urine-incontinentie, pijn bij het plassen, vaak moeten plassen;
 • verwardheid, verstoorde aandacht, laag bewustzijnsniveau, buitensporige slaap, zenuwachtigheid, opgetogen stemming (manie), gebrek aan energie of interesse;
 • verhoging van de leverenzymen, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagde hoeveelheid hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede), verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatinefosfokinase in het bloed, verlaagd aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor bloedstolling);
 • spierzwakte, spierpijn, oorpijn, nekpijn, gezwollen gewrichten, ongewone houding, stijve gewrichten, pijn op de borst vanuit botten en spieren, onaangenaam gevoel op de borst;
 • beschadigde huid, huidaandoening, droge huid, intense jeuk aan de huid, puistjes, haarverlies, ontsteking van de huid door mijten, verkleuring van de huid, verdikte huid, blozen, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, ontsteking van vettige huid;
 • uitblijven van de menstruatie, seksueel niet goed functioneren, erectiestoornis, ejaculatiestoornis, afscheiding van melk uit de borst, vergroting van borsten bij mannen, verminderde seksuele lust, onregelmatige menstruatie, vochtafscheiding uit de vagina;
 • flauwvallen, verstoorde gang, traagheid, verminderde eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht, zich niet lekker voelen, evenwichtsstoornis, allergie, oedeem (zwelling door vocht), spraakstoornis, koude rillingen, ongewone coördinatie;
 • pijnlijke overgevoeligheid voor licht, versterkte bloedstroom naar het oog, zwelling van het oog, droog oog, versterkt tranen;
 • ademhalingsstoornis, longstuwing, knisperend geluid in de longen, verstopte luchtwegen, moeite met praten, moeite met slikken, slijm ophoesten, piepend of rochelend geluid bij de ademhaling, griepachtige ziekte, verstopte bijholtes van neus en voorhoofd;
 • niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, , onwillekeurige bewegingen van gezicht, armen of benen, oorsuizen, oedeem (zwelling door vocht) van het gezicht.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • geen orgasme kunnen krijgen, menstruatiestoornis;
 • roos;
 • allergie voor het geneesmiddel, koud gevoel in armen en benen, gezwollen lip, ontsteking van de lip;
 • glaucoom (verhoogde druk in het oog; groene staar), minder helder zien, korstjes op de oogranden, rollende ogen;
 • gebrek aan emoties;
 • verandering in bewustzijn samen met verhoogde lichaamstemperatuur en spiertrekkingen, oedeem (zwelling door vocht) over het hele lichaam, geneesmiddelonttrekkingssyndroom, verlaagde lichaamstemperatuur;
 • snelle en oppervlakkige ademhaling, moeilijke ademhaling tijdens de slaap, chronische middenoorontsteking;
 • verstopping van de darm;
 • verminderde bloedstroom naar de hersenen;
 • verlaagd aantal witte bloedcellen, onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt;
 • afbraak van spiervezels en spierpijn (rabdomyolyse), bewegingsstoornis;
 • coma door niet onder controle gebrachte suikerziekte;
 • geel worden van de huid en de ogen (geelzucht);
 • ontsteking van de alvleesklier.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • levensbedreigende complicaties van niet-behandelde suikerziekte.

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • gevaarlijke overmatige inname van water;
 • geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden).

Langwerkende injecteerbare vorm van risperidon

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van een langwerkende injecteerbare vorm van risperidon. Ook als u niet behandeld wordt met langwerkende injecties van risperidon, maar wel een van de volgende verschijnselen merkt, raadpleeg dan uw arts.

 • darminfectie;
 • abces onder de huid, tintelend, prikkend of verdoofd gevoel van de huid, huidontsteking;
 • verminderd aantal witte bloedcellen die u helpen beschermen tegen een infectie met bacteriën;
 • depressie;
 • stuipen;
 • moeilijkheden met het knipperen van de ogen;
 • gevoel te tollen of te slingeren;
 • trage hartslag, hoge bloeddruk;
 • tandpijn, kramp in de tong;
 • pijn in de bil;
 • gewichtsafname;
 • vallen.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorsponkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is risperidon. Elke orodispergeerbare tablet bevat 0,5 mg, 1 mg of 2 mg risperidon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer, povidon K25, microkristallijne cellulose, laag-gesubstituteerd hydroxypropylcellulose, aspartaam (E951), crospovidon, rood ijzeroxide (E172), munt smaakstof, pepermunt smaakstof (bevat met name sorbitol (E420), levomenthol), calciumsilicaat en magnesiumstearaat.

Ronde, iets bolvormige, roze-marmerachtige orodispergeerbare tablet.

Verpakkingsgrootten:

Risperidon SmeltTab Mylan 0,5 mg

10, 14, 28, 30, 56 en 60 orodispergeerbare tabletten.

Risperidon SmeltTab Mylan 1 mg en 2 mg

10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 en 100 orodispergeerbare tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer:  
Risperidon SmeltTab Mylan 0,5 mg, orodispergeerbare tabletten RVG 100338
Risperidon SmeltTab Mylan 1 mg, orodispergeerbare tabletten RVG 100340
Risperidon SmeltTab Mylan 2 mg, orodispergeerbare tabletten RVG 100341

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten Nederland

Fabrikant

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië.

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Risperidon Arcana 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Schmelztabletten
Belgie Risperidon ODIS Mylan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg orodispergeerbare tabletten
  9
Bulgarije Risperidone 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Oral Disp Tablets
Tsjechie Risperidon ORO TAB Generics 0.5 mg,
Griekenland Risperidone/Generics 0.5 mg, 1 mg, 2 mg oral dispersible tablet
Hongarije Risperidon-GUK 0.5 mg, 1 mg, 2 mg orodispersible (szajban diszpergalodo)
  tabl
Ierland Risperger easy-take 1 mg & 2mg orodispersible tablets
Italië Risperidone Mylan Generics Italia 0.5mg, 1 mg, 2 mg compresse orodispersibili
Portugal Risperidona Mylan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg comprimidos orodispersiveis
Slowakije Risperidon ORO TAB Generics 0.5 mg, 1 mg, 2 mg
Slovenie Risperidon Mylan 0.5 mg, 1 mg, 2 mg orodisperzibilne tablete
Spanje Rispemylan Flas 0.5 mg,1 mg, 2 mg comprimidos bucodispersables EFG
Engeland Risperidone 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Oral Dispersible Tablets
Zweden Risperidon Mylan 0,5 mg orodispersible tablet

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.