Risperidon Pfizer 3 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Risperidon Pfizer 3 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Pfizer

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperidon Pfizer valt onder de groep van geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ worden genoemd. Risperidon Pfizer wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geërgerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornis wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf toegepast te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jong volwassenen met een gedragsstoornis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor risperidon of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. (zie hiervoor de lijst in rubriek 6).

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als

 • u een hartprobleem heeft. Voorbeelden zijn: een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Dit middel kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast
 • u weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of stoornissen in de bloedsomloop in uw hersenen
 • u (ooit) ervaart dat er zich onwillekeurige bewegingen van de tong, mond of het gelaat voordoen
 • u zich ooit in een staat heeft gevoeld met symptomen als koorts, spierstijfheid, zweten of een verlaagd bewustzijnsniveau (ook wel Maligne Neuroleptisch Syndoom genoemd).
 • u de ziekte van Parkinson of dementie heeft
 • u suikerziekte heeft
 • u epilepsie heeft
 • u een man bent en ooit een langdurige of pijnlijke erectie heeft gehad. Als u hier last van heeft tijdens het gebruik van dit middel, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts
 • u problemen heeft met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting
 • u of iemand uit uw directe familie bekend is met een geschiedenis van veneuze trombose (bloedklontering); van dit type geneesmiddel is bekend dat het bloedklontering kan veroorzaken.
 • u nierproblemen heeft
 • u leverproblemen heeft
 • u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine

Vertel het uw arts onmiddellijk als u last krijgt van

 • onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon
 • koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Risperidon Pfizer kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt. Forse gewichtstoename kan uw gezondheid aantasten. Uw arts dient uw gewicht met regelmaat te controleren.

Aangezien diabetes mellitus (suikerziekte) of een verslechtering van een al bestaande diabetes mellitus is waargenomen bij patiënten die risperidon gebruiken, zal uw arts u controleren op tekenen van een hoog bloedsuikergehalte. Bij patiënten met een bestaande diabetes melitus moet

het bloedsuikergehalte regelmatig worden gecontroleerd.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op beroerte. Dit middel mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling moet regelmatig een arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien uw verzorger opmerkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Het gebruik van risperidon alleen of in combinatie met furosemide geeft bij ouderen met dementie een verhoogd risico op een beroerte of overlijden.

Kinderen en jong volwassenen

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die aggressief gedrag uitlokken uitgesloten worden. Indien tijdens de behandeling met risperidon vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Voordat een behandeling wordt opgestart, kan uw lichaamsgewicht of het lichaamsgewicht van uw kind bepaald worden. Ook tijdens de behandeling kan het regelmatig gecontroleerd worden.

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen (bijv. kinidine), allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde diuretica plaspillen); geneesmiddelen die de hartslag vertragen
 • geneesmiddelen die een verhoogde bloeddruk behandelen. Dit middel kan de bloeddruk verlagen.
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa)
 • plaspillen (diuretica) gebruikt tegen hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperidon Pfizer kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties)
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie)
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde typen hartziekten)
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetines, tricyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen)
 • fenothiazines (bijv. gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren)
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers)

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol als u dit middel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Bij pasgeborenen zijn beven, spierstijfheid en problemen met de voeding, alles van tijdelijke aard, waargenomen indien tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap dit middel werd gebruikt.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die risperidon in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met dit middel kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en bedien geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor de behandeling van schizofrenie

Volwassenen

 • De gebruikelijke startdosis bedraagt 2 mg per dag, deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg op de tweede dag.
 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Ouderen

 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd tot 1 tot 2 mg, tweemaal per dag.
 • Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Kinderen en jong volwassenen

 • Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar mogen niet met dit middel worden behandeld voor schizofrenie.

Voor de behandeling van manie

Volwassenen

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg eenmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 1 tot 6 mg.

Ouderen

 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.

Kinderen en jong volwassenen

 • Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar mogen niet met Risperidon Pfizer worden behandeld voor bipolaire manie.

Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer

Volwassenen (inclusief ouderen)

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag. Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.

Voor de behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jong volwassenen

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind: Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De begindosis is gewoonlijk 0,25 mg eenmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag
 • De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg eenmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De begindosis is gewoonlijk 0,5 mg eenmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag
 • De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg eenmaal per dag

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met Risperidon Pfizer worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met risperidon te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten. Risperidon dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Hoe wordt Risperidon Pfizer gebruikt

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kun u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.
 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u meer dan twee doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit met het gebruik van dit middel, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis over een paar dagen worden afgebouwd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg uw arts direct, indien u:

 • Bloedklontering in de aderen heeft, met name in benen (symptomen zijn: zwellingen, pijn en roodheid), die kunnen migreren via de bloedvaten naar de longen en daar pijn op de borst en bemoeilijkte ademhaling veroorzaken. Als u een van deze symptomen ervaart, raadpleeg dan direct een arts.
 • Lijdt aan dementie en een plotselinge verandering bemerkt in uw mentale gesteldheid of een plotse zwakte of verdoving in uw gezicht, armen of benen, met name aan een zijde; of praten met een dubbele tong, zelfs voor een korte periode. Deze symptomen kunnen duiden op een beroerte.
 • Koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn heeft (een aandoening die Maligne Neuroleptisch Syndroom genoemd wordt). Het kan nodig zijn om spoedeisende hulp te vragen.
 • Een man bent en een lang aanhoudende of pijnlijke erectie ervaart. Dit heet priapisme. Het kan nodig zijn om spoedeisende hulp te vragen.
 • Onwillekeurige ritmische bewegingen van tong, mond of gezicht ervaart. Het kan nodig zijn om het gebruik van risperidon te staken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10):

 • Parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine schuifelende haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex).
 • Hoodpijn, problemen bij het inslapen of in slaap blijven

Vaak (bij 1 tot 10 patiënten op 100):

 • Slaperigheid, vermoeidheid, rusteloosheid, moeilijk stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, angst, slapeloosheid, duizeligheid, moeite met aandacht, zich uitgeput voelen, slaapstoornis, beven
 • Overgeven, diarree, verstopping, misselijkheid, toegenomen eetlust, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, keelpijn, droge mond
 • Gewichtstoename, verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust
 • Moeilijk ademhalen, longontsteking (pneumonie), griep, luchtweginfectie, wazig zien,verstopte neus, bloedneus, hoesten
 • Urineweginfectie, bedplassen
 • Spierkrampen, onwillekeurige bewegingen van gezicht of armen en benen, gewrichtspijn, rugpijn, zwelling in armen en benen, pijn in armen en benen
 • Huiduitslag, rode huid
 • Snelle hartslag, pijn op de borst
 • Verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed.

Soms (bij 1 tot 10 patiënten op 1.000):

 • Buitensporig veel water drinken, incontinentie voor ontlasting, dorst, zeer harde ontlasting, schorre stem of andere problemen met de stem
 • Suikerziekte (diabetes mellitus), hoog bloedsuikergehalte
 • Longontsteking door het inademen van voedsel in de luchtwegen, blaasontsteking, oogontsteking (m.n. van het bindvlies), kaak-of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie, oorontsteking, ontstoken amandelen, infectie onder de huid, ontstoken oog, maagontsteking, vochtafscheiding uit het oog, gistinfectie van de nagels
 • Afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, daling van de bloeddruk na het gaan staan, lage bloeddruk, zich duizelig voelen na van houding veranderd te zijn, afwijkingen in het hartfilmpje (ecg), afwijking in de hartslag, bewust zijn van de hartslag, versnelde of vertraagde hartslag
 • urine-incontinentie, pijn bij het plassen, vaak moeten plassen
 • Verwardheid, verstoorde aandacht, laag bewustzijnsniveau, buitensporige slaap, zenuwachtigheid, opgetogen stemming (manie), gebrek aan energie of interesse
 • verhoging van de leverenzymen, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagde hoeveelheid hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede), verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatininefosfokinase in het bloed, verlaagd aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor bloedstolling)
 • Spierzwakte, spierpijn, oorpijn, nekpijn, gezwollen gewrichten, ongewone houding, stijve gewrichten, pijn op de borst vanuit botten en spieren, onaangenaam gevoel op de borst
 • Beschadigde huid, huidaandoening, droge huid, intense jeuk aan de huid, puistjes, haarverlies, ontsteking van de huid door mijten, verkleuring van de huid, verdikte huid, blozen, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, ontsteking van vettige huid
 • Uitblijven van de menstruatie, seksueel niet goed functioneren, erectiestoornis, ejaculatiestoornis, afscheiding van melk uit de borst, vergroting van borsten bij mannen, verminderde seksuele lust, onregelmatige menstruatie, vochtafscheiding uit de vagina,
 • Flauwvallen, verstoorde gang, traagheid, verminderde eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht, zich niet lekker voelen, evenwichtsstoornis, allergie, oedeem (zwelling door vocht), spraakstoornis, koude rillingen, ongewone coördinatie
 • Pijnlijke overgevoeligheid voor licht, versterkte bloedstroom naar het oog, zwelling van het oog, droog oog, versterkt tranen
 • Stoornis in de doorgang van de luchtwegen, verstopte longen, knapperig geluid in de longen, verstopte luchtwegen, moeite met praten, moeite met slikken, slijm ophoesten, piepend of rochelend geluid bij de ademhaling, griepachtige ziekte, verstopte bijholtes van neus en voorhoofd
 • Niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, plotselinge zwelling van de lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen, plotseling slap worden of een verdoofd gevoel in het gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of momenten van onduidelijke spraak, dit alles korter durend dan 24 uur (dit zijn miniberoertes of beroertes), onwillekeurige bewegingen van gezicht, armen of benen, tuitende oren, oedeem (zwelling door vocht) van het gezicht
 • Moeite met plassen of/en onvolledige lediging van de blaas

Zelden (bij 1 tot 10 patiënten op 10.000):

 • Geen orgasme kunnen krijgen, menstruatiestoornis
 • Roos
 • Allergie voor het geneesmiddel, koud gevoel in armen en benen, gezwollen lip, ontsteking van de lip
 • Glaucoom (verhoogde druk in het oog; groene staar), minder helder zien, korstjes op de oogranden, rollende ogen
 • Gebrek aan emoties
 • Verandering in bewustzijn samen met verhoogde lichaamstemperatuur en spiertrekkingen oedeem (zwelling door vocht) over het hele lichaam, geneesmiddelonttrekkingssyndroom, verlaagde lichaamstemperatuur,
 • Snelle en oppervlakkige ademhaling, moeilijke ademhaling tijdens de slaap
 • Verstopping van de darm
 • Verminderde bloedstroom naar de hersenen
 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt
 • Afbraak van spiervezels en spierpijn (rhabdomyolise), bewegingsstoornis,
 • Coma door onbehandelde suikerziekte
 • Geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
 • Ontsteking van de alvleesklier.
 • Laag bloedsuikergehalte,

Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10.000):

 • Levensbedreigende complicaties van niet-behandelde suikerziekte

Frequentie onbekend (de frequentie kan niet afgeleid worden uit de beschikbare gegevens):

 • Ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock.
 • Geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden)
 • Langdurige en pijnlijke erectie
 • Gevaarlijke overmatige inname van water

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van risperidon injecties met verlengde werking. Ook wanneer u niet behandeld wordt met risperidon injecties met verlengde werking maar een van de volgende bijwerkingen ervaart, moet u contact opnemn met uw arts.

 • Ontsteking van de darmen
 • Abces onder de huid, prikkelend gevoel of gevoelloosheid van de huid, ontsteking van de huid
 • Afname van het aantal witte bloedcellen, die u beschermen tegen een bacteriële infectie
 • Depressie
 • Convulsies
 • Knipperen van het oog
 • Het gevoel te draaien of te schommelen
 • Langzame hartslag, hoge bloeddruk
 • Kiespijn, trekken van de tong
 • Zitpijn
 • Gewichtsafname

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het flesetiket en de blister na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van de maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet bewaren boven 25° C.

Gebruik binnen 3 maanden na opening van de kunststof verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apothekr wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is Risperidon. Risperidon Pfizer 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg en 6 mg filmomhulde tabletten bevatten per tablet respectievelijk 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg en 6 mg risperidon.
 • De andere bestandddelen zijn:

Kern:

Lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E 460), colloïdaal siliciumdioxide magnesium stearaat (E572).

Filmomhulling:

0,5 mg en 4 mg filmomhulde tabletten: hypromellose (E464)

titaandioxide (E171) macrogol (PEG 400) chinolinegeel (E104) indigotine (E132).

1 mg en 6 mg filmomhulde tabletten: hypromellose (E464)

titaandioxide (E171) macrogol (PEG 400).

2 mg filmomhulde tabletten: hypromellose (E464) titaandioxide (E171) macrogol (PEG 400)

geel ijzeroxide (E172) rood ijzeroxide (E172) zwart ijzeroxide (E172)

3 mg filmomhulde tabletten: hypromellose (E464) titaandioxide (E171) macrogol (PEG 400)

geel ijzeroxide (E172)

Uw geneesmiddel is een filmomhulde tablet.

 • De 0,5 mg tabletten zijn groene, dubbelconvexe, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘50’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘0’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 1 mg tabletten zijn witte, dubbelconvexe, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘51’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘1’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 2 mg tabletten zijn licht oranje, dubbelconvexe, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘52’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘2’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 3 mg tabletten zijn gele, dubbelconvexe, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘53’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ and ‘3’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 4 mg tabletten zijn groene, dubbelconvexe, capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘54’ aan de andere kant. Breukstreep tussen ‘5’ en ‘4’. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De 6 mg tabletten zijn witte, dubbelconvexe capsulevorminge tabletten met inscriptie ‘A’ aan één kant en met ‘55’ aan de andere kant.

Risperidon Pfizer 0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg en 4 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakking met 6/10/20/28/30/40/50/56/60/100 filmomhulde tabletten en Risperidon Pfizer 6 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakking met 6/28/30/50/56/60/100 filmomhulde tabletten.

Ook bestaan er kunststof flessen van Risperidon Pfizer 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg filmomhulde tabletten met 100/250 filmomhulde tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Fabrikant

Pfizer Service Company

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

België

of

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto,

Ascoli Piceno

Italy

In het register ingeschreven onder:

Risperidon Pfizer 0,5 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten:

RVG 105564

Risperidon Pfizer 1 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten:

RVG 105565

Risperidon Pfizer 2 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten:

RVG 105566

Risperidon Pfizer 3 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten:

RVG 105567

Risperidon Pfizer 4 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten:

RVG 105568

Risperidon Pfizer 6 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten:

RVG 105597

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Risperidon Pfizer 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg Filmtabletten
Frankrijk Risperidone Pfizer 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg & 4 mg comprimé pelliculé
Oostenrijk Risperidone “Pfizer” 0.5 mg, 1 mg, 2mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg filmtabletten
Portugal Risperidona Parke-Davis
Spanje Risperidone a Pharmacia 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg & 6 mg comprimidos
  recubiertos con película
Verenigd Koninkrijk Risperidone Pfizer 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg & 6 mg film-coated tablets
Zweden Risperidon Pfizer

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013

Advertentie

Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.