Risperdal 4 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N05AX08
Risperdal 4 mg, filmomhulde tabletten

Janssen-Cilag

Stof(fen)
Risperidone
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Janssen-Cilag

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperdal valt onder de groep van geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ worden genoemd.

Risperdal wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, onrustig, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornis wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf gebruikt te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jong volwassenen met een gedragsstoornis.

Risperdal kan helpen de symptomen van uw ziekte te verlichten en verhinderen dat uw symptomen terugkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperdal gebruikt.

Neem in de volgende gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • U heeft een hartprobleem. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperdal kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast.
 • U weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of vaataandoeningen in de hersenen.
 • U heeft ooit last gehad van onwillekeurige bewegingen van de tong, de mond of het gezicht.
 • U heeft ooit een ziekte gehad met hoge koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’).
 • U heeft de ziekte van Parkinson of dementie.
 • U weet dat u in het verleden weinig witte bloedcellen heeft gehad (wat al of niet veroorzaakt kan zijn geweest door andere geneesmiddelen).
 • U heeft suikerziekte.
 • U heeft epilepsie.
 • U bent een man en heeft ooit een langdurige of pijnlijke erectie gehad.
 • U heeft problemen met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting.
 • U heeft nierproblemen.
 • U heeft leverproblemen.
 • U heeft een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed of u heeft een tumor die mogelijk afhankelijk is van prolactine.
 • U of iemand in uw familie heeft ooit last gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten. Dit soort geneesmiddelen is in verband gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperdal gebruikt.

Aangezien bij patiënten die Risperdal gebruikten in zeer zeldzame gevallen gevaarlijk lage aantallen zijn gezien van een bepaald type witte bloedcellen, die nodig zijn om infecties in uw bloed te bestrijden, kan het zijn dat uw arts bij u het aantal witte bloedcellen zal controleren.

Risperdal kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt. Aanzienlijke gewichtstoename kan schade toebrengen aan uw gezondheid. Uw arts dient u regelmatig te wegen.

Aangezien bij patiënten die Risperdal gebruiken diabetes mellitus of verergering van reeds bestaande diabetes mellitus is gezien, moet uw arts u controleren op tekenen van te veel suiker in uw bloed. Bij patiënten die al diabetes mellitus hebben, moet de bloedsuikerspiegel regelmatig worden gecontroleerd.

Tijdens een operatie aan het oog vanwege vertroebeling van de lens (staar of cataract), kan het zijn dat de pupil (het zwart gekleurde cirkeltje in het midden van uw oog) niet groot genoeg wordt. Ook kan de iris (het gekleurde deel van het oog) tijdens de operatie slap worden en dat kan tot schade aan het oog leiden. Als er bij u een oogoperatie gepland wordt, zorg dan dat u aan uw oogarts vertelt dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op beroerte. Risperdal mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling moet regelmatig de arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien uw verzorger opmerkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die agressief gedrag uitlokken uitgesloten worden.

Indien tijdens de behandeling met risperidon vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Voordat een behandeling wordt opgestart, kan uw lichaamsgewicht of het lichaamsgewicht van uw kind bepaald worden. Ook tijdens de behandeling kan het regelmatig gecontroleerd worden.

Gebruikt u naast Risperdal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken;
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen, allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen;
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken;
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde diuretica [plaspillen]);
 • geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk. Risperdal kan de bloeddruk verlagen;
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa);
 • plaspillen (diuretica) gebruikt bij hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperdal kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties)
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie)
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde hartziekten)
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetines, tricyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen)
 • fenothiazines (bijv. geneesmiddelen die worden gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren)
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers)

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperdal gebruikt.

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol als u Risperdal gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Risperdal gebruikt. Uw arts zal beslissen of u het kunt gebruiken.
 • De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Risperdal in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.
 • Risperdal kan de hoeveelheid van een hormoon in uw bloed, prolactine genaamd, verhogen en dit kan een invloed hebben op de vruchtbaarheid (zie Mogelijke bijwerkingen).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met Risperdal kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Risperdal bevat lactose en oranjegeel S

Risperdal tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u hebt meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

De 2 mg-tabletten bevatten ook oranjegeel S (E110). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Voor de behandeling van schizofrenie

Volwassenen

 • De gebruikelijke startdosis bedraagt 2 mg per dag; deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg per dag op de tweede dag.
 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Ouderen

 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd tot 1 tot 2 mg, tweemaal per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Voor de behandeling van manie

Volwassenen

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg eenmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 1 tot 6 mg.

Ouderen

 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.

Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer

Volwassenen (inclusief ouderen)

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0,5 mg tweemaal per dag. Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen niet met Risperdal worden behandeld voor schizofrenie of manie.

Voor de behandeling van gedragsstoornissen

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind:

Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De begindosis is gewoonlijk 0,25 mg eenmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg eenmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De begindosis is gewoonlijk 0,5 mg eenmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg eenmaal per dag

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met Risperdal worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met risperidon te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten.

Risperidon dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Gebruiksinstructies

 • Neem de tablet in met een slokje water.
 • De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.
 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kun u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.
 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u twee of meer doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit met Risperdal, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis in de loop van een paar dagen worden afgebouwd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u het volgende opmerkt:

 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • U heeft dementie en merkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of dat u plotseling last krijgt van zwakte of verdoofd gevoel van uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het heel kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.
 • U heeft last van hoge koorts, stijve spieren, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’). Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U bent een man en heeft een langdurige of pijnlijke erectie. Dit heet priapisme. Het kan zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld door een arts.
 • U heeft onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Moeilijk in slaap vallen of doorslapen
 • Parkinsonisme. Deze aandoening kan omvatten: langzame of verslechterde beweging, gevoel van stijve of gespannen spieren (waardoor uw bewegingen schokkerig worden) en soms zelfs een gevoel dat een beweging even ‘bevriest’ en dan opnieuw begint. Andere tekenen van parkinsonisme zijn langzaam, schuifelend lopen, trillen als u verder niet beweegt, versterkte speekselvloed en/of kwijlen en verlies van gelaatsuitdrukking
 • Gevoel van slaperigheid of verminderde waakzaamheid
 • Hoofdpijn.

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • Longontsteking, infectie van de borst (bronchitis), symptomen van gewone verkoudheid, infectie van de neus- en bijholtes
 • Urineweginfectie, oorinfectie, grieperig gevoel
 • Risperdal kan de hoeveelheid van een hormoon met de naam prolactine, zoals aangetoond met een bloedonderzoek, verhogen (dit kan al of niet symptomen veroorzaken). Als er symptomen van een hoog prolactinegehalte optreden, kan dit bij mannen gaan om: zwelling van de borsten, moeilijk een erectie kunnen krijgen of houden of andere seksuele stoornissen. Bij vrouwen kan het gaan om: vervelend gevoel in de borsten, lekken van melk uit de borsten, overgeslagen menstruaties of andere problemen met uw cyclus
 • Gewichtstoename, verhoogde eetlust, verminderde eetlust
 • Slaapstoornis, prikkelbaarheid, depressie, angst, rusteloosheid
 • Dystonie: dit is een toestand waarbij de spieren langzaam of aanhoudend onwillekeurig samentrekken. Hoewel het in elk lichaamsdeel kan optreden (en kan leiden tot een abnormale houding), treft dystonie vaak de spieren van het gezicht, met abnormale bewegingen van de ogen, de mond, de tong of de kaak
 • Duizeligheid
 • Dyskinesie: dit is een toestand met onwillekeurige spierbewegingen en deze kan herhaalde, spastische, kronkelende of trekkende bewegingen inhouden
 • Trillen (schudden)
 • Wazig zien, ooginfectie of bindvliesontsteking
 • Snelle hartslag, hoge bloeddruk, kortademigheid
 • Keelpijn, hoest, neusbloedingen, verstopte neus
 • Pijn in de buik, ongemak in de buik, braken, misselijkheid, verstopping, diarree, stoornis in de spijsvertering, droge mond, tandpijn
 • Huiduitslag, rode huid
 • Spierkrampen, botpijn of spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn
 • Incontinentie (niet kunnen ophouden) van urine
 • Gezwollen lichaam, armen of benen, koorts, pijn op de borst, zwakte, vermoeidheid, pijn
 • Vallen.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • Luchtweginfectie, blaasontsteking, oogontsteking, ontstoken amandelen, schimmelinfectie van de nagels, huidinfectie, een infectie beperkt tot een bepaald huidoppervlak of lichaamsdeel, virusinfectie, ontsteking van de huid door mijten
 • Vermindering van het type witte bloedcellen die helpen u te beschermen tegen infectie, verlaagd aantal witte bloedcellen, afname van bloedplaatjes (bloedcellen die bloedingen helpen te stoppen), bloedarmoede, verlaagd aantal rode bloedcellen, toename van eosinofielen (een type witte bloedcel) in uw bloed
 • Allergische reactie
 • Diabetes of het verergeren van diabetes, hoge hoeveelheid suiker in het bloed, overmatig water drinken
 • Gewichtsverlies, verlies van eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht
 • Verhoogd cholesterol in uw bloed
 • Opgetogen stemming (manie), verwardheid, verminderde seksuele drift, zenuwachtigheid, nachtmerries
 • Tardieve dyskinesie (trekkerige of schokkerige, niet te beheersen bewegingen in uw gezicht, tong of andere lichaamsdelen). Zeg het onmiddellijk tegen uw arts als u onwillekeurige ritmische bewegingen van uw tong, mond en gezicht ondervindt. Het kan dan nodig zijn te stoppen met Risperdal.
 • Plotseling verlies van bloedtoevoer naar de hersenen (beroerte of miniberoerte)
 • Niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, laag bewustzijnsniveau
 • Stuipen (epileptische aanvallen), flauwvallen
 • Een rusteloze drang om lichaamsdelen te bewegen, evenwichtsstoornis, abnormale coördinatie, duizeligheid bij het rechtop staan, aandachtsstoornis, spraakproblemen, smaakverlies of abnormale smaak, verminderd gevoel van de huid voor pijn en aanraking, een tintelend, prikkelend of verdoofd gevoelvan de huid
 • Overgevoeligheid van de ogen voor licht, droog oog, verhoogde traanvorming, rode ogen
 • Draaierig gevoel (vertigo), oorsuizen, oorpijn
 • Boezemfibrilatie (een abnormaal hartritme), een onderbreking van de elektrische geleiding tussen het bovenste en onderste deel van het hart, abnormale elektrische geleiding van het hart, verlenging van het QT-interval van uw hart, vertraagde hartslag, abnormale elektrische registratie van het hart (elektrocardiogram of ECG), een fladderend of bonzend gevoel in uw hart (hartkloppingen)
 • Lage bloeddruk, lage bloeddruk bij het rechtop staan (daardoor kunnen sommige mensen die Risperdal gebruiken zich licht in het hoofd of duizelig voelen, of kunnen ze flauwvallen als ze plotseling rechtop gaan staan of zitten), overmatig blozen
 • Longontsteking veroorzaakt door het inademen van voedsel, stuwing van bloed in de long, verstopping van de luchtwegen, knerpende longgeluiden, piepen, stemstoornis, stoornis van de luchtwegen
 • Maag- of darminfectie, ontlasting niet kunnen ophouden, zeer harde ontlasting, moeite met slikken, overmatige darmgassen of winderigheid
 • Galbulten (of netelroos), jeuk, haarverlies, verdikking van de huid, eczeem, droge huid, verkleurde huid, acne, schilferachtige, jeukende (hoofd)huid, huidaandoening, huidletsel
 • Een verhoging van CPK (creatinefosfokinase) in uw bloed, een enzym dat soms wordt vrijgegeven bij afbraak van de spieren
 • Abnormale houding, stijve gewrichten, gezwollen gewricht, spierzwakte, nekpijn
 • Vaak moeten plassen, niet kunnen plassen, pijn bij het plassen
 • Erectiestoornis, stoornis met de zaadlozing
 • Uitblijven van menstruatie, overgeslagen menstruaties of andere problemen met uw cyclus (bij vrouwen)
 • Ontwikkeling van borsten bij mannen, lekken van melk uit de borsten, seksuele stoornis, pijn in de borsten, vervelend gevoel in de borsten, afscheiding uit uw vagina
 • Gezwollen gezicht, mond, ogen of lippen
 • Koude rillingen, verhoogde lichaamstemperatuur
 • Een verandering in uw manier van lopen
 • Zich dorstig voelen, zich niet lekker voelen, vervelend gevoel op de borst, abnormaal gevoel, onbehaaglijk gevoel
 • Verhoogde levertransaminasen in uw bloed, verhoogd GGT (een leverenzym met de naam gamma-glutamyltransferase) in uw bloed, verhoogde leverenzymen in uw bloed
 • Procedurepijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Infectie
 • Ontoereikende uitscheiding van een hormoon dat de hoeveelheid urine reguleert
 • Suiker in de urine, lage hoeveelheid suiker in het bloed, hoge hoeveelheid triglyceriden (een soort vet) in het bloed
 • Gebrek aan emotie, geen orgasme kunnen krijgen
 • Maligne neurolepticasyndroom (verwardheid, verminderd of verlies van bewustzijn, hoge koorts en ernstige spierstijfheid)
 • Problemen met de bloedvaten in de hersenen
 • Coma door niet onder controle gebrachte suikerziekte
 • Schudden van het hoofd
 • Glaucoom (verhoogde druk in de oogbol), problemen met het bewegen van uw ogen, oogrollen, schilferige ooglidrand
 • Oogproblemen tijdens een staaroperatie (cataractoperatie). Als u Risperdal gebruikt of heeft gebruikt kan tijdens een staaroperatie een toestand optreden met de naam intraoperatief floppy iris-syndroom (IFIS). Als u een staaroperatie moet ondergaan, zorg dan dat u het aan uw oogarts vertelt als u dit geneesmiddel gebruikt of heeft gebruikt.
 • Gevaarlijke vermindering van het type witte bloedcellen die helpen u te beschermen tegen infectie in uw bloed
 • Ernstige allergische reactie die wordt gekenmerkt door koorts, gezwollen mond, gezicht, lip of tong, kortademigheid, jeuk, huiduitslag en soms een snelle daling van de bloeddruk
 • Gevaarlijk overmatig water drinken
 • Onregelmatige hartslag
 • Bloedstolsel in de benen, bloedstolsel in de longen
 • Moeilijk ademen tijdens de slaap (slaapapneu), snel, oppervlakkig ademen
 • Ontsteking van de alvleesklier, een verstopping in de darmen
 • Gezwollen tong, gesprongen lippen, huiduitslag die te maken heeft met het geneesmiddel
 • Hoofdroos
 • Afbraak van spiervezels en pijn in de spieren (rabdomyolyse)
 • Uitstel van de menstruaties, vergroting van uw borstklieren, vergrote borsten, afscheiding uit de borsten
 • Toename van insuline (een hormoon dat de hoeveelheid suiker in uw bloed reguleert) in uw bloed
 • Priapisme (een langdurige erectie van de penis waarvoor een operatie nodig kan zijn)
 • Verharding van de huid
 • Lage lichaamstemperatuur, een afname in lichaamstemperatuur, koude armen en benen
 • Symptomen door het stopzetten van geneesmiddelen
 • Geel worden van de huid en de ogen (geelzucht).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Levensbedreigende complicaties van niet onder controle gebrachte suikerziekte
 • Ernstige allergische reactie met zwelling waarbij ook de keel betrokken kan zijn wat kan leiden tot moeite met ademen.

De volgende bijwerking werd gezien bij het gebruik van een ander geneesmiddel dat paliperidon wordt genoemd en dat heel vergelijkbaar is met risperidon. De volgende bijwerking kan dus ook verwacht worden bij Risperdal: snelle hartslag bij het rechtop staan.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen

In het algemeen wordt verwacht dat de bijwerkingen bij kinderen vergelijkbaar zijn met die bij volwassenen.

De volgende bijwerkingen zijn vaker gemeld bij kinderen en jongeren (van 5 tot en met 17 jaar) dan bij volwassenen: zich slaperig voelen of minder alert, uitputting (vermoeidheid), hoofdpijn, verhoogde eetlust, braken, symptomen van een verkoudheid, verstopte neus, buikpijn,

duizeligheid, hoest, koorts, beven (schudden), diarree en urine-incontinentie (gebrek aan controle).

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Risperdal niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister, folie, doos of fles. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is risperidon.

Elke Risperdal filmomhulde tablet bevat 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg of 4 mg risperidon.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, cellulose (E 460), hypromellose (E 464), magnesiumstearaat, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat en propyleenglycol (E 490). De tablet met 0,5 milligram bevat ook: talk (E 553B), titaandioxide (E 171) en rood ijzeroxide (E 172).

De tablet met 2 milligram bevat ook: talk (E 553B), titaandioxide (E 171) en oranjegeel S (E 110). De tablet met 3 milligram bevat ook: talk (E 553B), titaandioxide (E 171) en chinolinegeel (E 104).

De tablet met 4 milligram bevat ook: talk (E 553B), titaandioxide (E 171), chinolinegeel (E 104) en indigotine (E 132).

 • Risperdal 0,5 mg is een bruinrode, langwerpige, biconvexe tablet met breukgleuf in een verpakking met 20, 50 of 500 tabletten;
 • Risperdal 1 mg is een witte, langwerpige tablet met breukgleuf in een verpakking met 50, 60 of 500 tabletten;
 • Risperdal 2 mg is een oranje, langwerpige tablet met breukgleuf in een verpakking met 20, 50 of 500 tabletten;
 • Risperdal 3 mg is een gele, langwerpige tablet met breukgleuf in een verpakking met 20 of 50 tabletten;
 • Risperdal 4 mg is een groene, langwerpige tablet met breukgleuf in een verpakking met 20 of 50 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg

Fabrikant

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo S. Michele

04010 Latina

Italië

Registratienummers

RVG 22714, RVG 16096, RVG 16097, RVG 16098, RVG 16099.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Risperdal ®/ Rispolin ®    
België: RISPERDAL / Risperidone J-C
Bulgarije: РИСПОЛЕПТ    
Cyprus: RISPERDAL®      
Tsjechië: RISPERDAL®      
Denemarken: RISPERDAL      
Estland: RISPOLEPT      
Finland: RISPERDAL      
Frankrijk: RISPERDAL      
Duitsland: Belivon / Rehablit / RISPERDAL / Risperidon-Janssen
Griekenland: RISPERDAL      
Hongarije: RISPERDAL        
IJsland: RISPERDAL      
Ierland: RISPERDAL      
         
Italië: RISPERDAL / BELIVON    
Litouwen: RISPOLEPT      
Letland: RISPOLEPT      
Liechtenstein: RISPERDAL      
Luxemburg: RISPERDAL      
Malta: RISPERDAL      
Nederland: RISPERDAL      
Noorwegen: RISPERDAL      
Polen RISPOLEPT      
Portugal: RISPERDAL®      
Roemenië: RISPOLEPT      
Slowakije: RISPERDAL      
Slovenië: RISPERDAL®      
Spanje: RISPERDAL®      
Zweden: RISPERDAL      

Verenigd Koninkrijk: RISPERDAL

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.