Risperidon Apotex 1 mg/ml, drank

Illustratie van Risperidon Apotex 1 mg/ml, drank
Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperidon Apotex behoort tot de groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd.

Risperidon Apotex wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen.
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, onrustig, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornis wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf gebruikt te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jong volwassenen met een gedragsstoornis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon Apotex gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als

 • u een hartprobleem heeft. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperidon Apotex kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast
 • u weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of vaataandoeningen in de hersenen
 • u de ziekte van Parkinson of dementie heeft
 • u suikerziekte heeft
 • u epilepsie heeft
 • u een man bent en ooit een langdurige of pijnlijke erectie heeft gehad. Als u hier last van heeft tijdens het gebruik van Risperidon Apotex, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts
 • u problemen heeft met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting
 • u nierproblemen heeft
 • u leverproblemen heeft
 • u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine
 • als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels
Vertel het uw arts onmiddellijk als u last krijgt van
 • onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met Risperidon Apotex
 • koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon Apotex gebruikt.

Risperidon Apotex kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op beroerte. Risperidon Apotex mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling moet regelmatig de arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien uw verzorger opmerkt dat uw geestelijke toestand plotseling verandert of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Kinderen en jong volwassenen

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die agressief gedrag uitlokken uitgesloten worden.

Uw gewicht, of het gewicht van uw kind, wordt mogelijk vastgesteld voordat de behandeling wordt gestart en gedurende de behandeling kan dit regelmatig gecontroleerd worden

Indien tijdens de behandeling met Risperidon Apotex vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Risperidon Apotex nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want Risperidon Apotex kan het kalmerende effect hiervan versterken;
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen (bijv. kinidine), allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen;
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken;
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijv. bepaalde diuretica [plaspillen]);
 • geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk. Risperidon Apotex kan de bloeddruk verlagen;
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa);
 • plaspillen (diuretica) gebruikt bij hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperidon Apotex kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Risperidon Apotex verlagen:

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties)
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie)
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van Risperidon Apotex nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van Risperidon Apotex verhogen:

 • kinidine (gebruikt voor bepaalde hartziekten)
 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetines, tricyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen)
 • fenothiazines (bijv. gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren)
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers)

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van Risperidon Apotex nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon Apotex gebruikt.

Waarop u moet letten met eten, drinken en alcohol

- U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol als u Risperidon Apotex gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Risperidon Apotex in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met Risperidon Apotex kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Risperidon Apotex bevat sorbitol

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoeveel moet u innemen?

De aanbevolen dosering is

Voor de behandeling van schizofrenie
Volwassenen
 • De gebruikelijke startdosis bedraagt 2 mg per dag; deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg per dag op de tweede dag.
 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.
Ouderen
 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd tot 1 tot 2 mg, tweemaal per dag.
 • Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.
Kinderen en jong volwassenen
 • Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar mogen niet met Risperidon Apotex worden behandeld voor schizofrenie.
Voor de behandeling van manie
Volwassenen
 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg eenmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 1 tot 6 mg.
Ouderen
 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.
Kinderen en jong volwassenen
 • Kinderen en jong volwassenen jonger dan 18 jaar mogen niet met Risperidon Apotex worden behandeld voor bipolaire manie.
Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer Volwassenen (inclusief ouderen)
 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u

op de behandeling reageert.

 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0, 5 mg tweemaal per dag.
 • Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.
Voor de behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jong volwassenen

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind:

Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De begindosis is gewoonlijk 0,25 mg eenmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg eenmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De begindosis is gewoonlijk 0,5 mg eenmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag
 • De gebruikelijke onderhoudsdosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg eenmaal per dag

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met Risperidon Apotex worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met Risperidon Apotex te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten.

Risperidon Apotex dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Hoe wordt Risperidon Apotex 1mg/ml gebruikt

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal vertellen hoeveel u van het geneesmiddel moet nemen en hoe lang. Dat hangt van uw situatie af en kan van persoon tot persoon verschillen.

Hoeveel u moet innemen, staat hierboven uitgelegd onder de titel ‘Hoeveel moet u innemen?’.

Instructies voor gebruik van Risperidon Apotex 1mg/ml

Openen van de fles en gebruik van de spuit.

 1. Verwijder de dop van de fles door op de dop te drukken terwijl u hem tegen de klok in draait.
 2. Plaats de adapter op de fles door hem in de hals van de fles te duwen. Doe de dop weer op de fles door hem met de klok mee vast te draaien. Zo brengt u de adapter in de juiste positie. Haal de dop er weer af.

3. Open de spuit door de dop te verwijderen. Duw de zuiger volledig in de spuit, tot hij niet meer verder kan.

zuiger

dop

 1. Bevestig de spuit zorgvuldig aan de fles en draai de fles en spuit om zodat u ze op hun kop houdt.
 2. Houd de fles en de spuit stevig met één hand vast. Trek de zuiger langzaam met uw andere hand naar beneden tot aan het streepje dat het aantal milliliters aangeeft dat u dient in te nemen.
 3. Draai de fles en de spuit weer om en trek de spuit voorzichtig uit de adapter. Zorg ervoor dat u de zuiger niet per ongeluk naar beneden duwt.
 1. Duw nu de zuiger volledig naar beneden om zo de inhoud van de spuit in een glas te spuiten waarin ongeveer 100 ml vloeistof zit. Risperidon Apotex 1mg/ml kan worden gemengd met water. Roer de inhoud van het glas zorgvuldig door voordat u het volledig leegdrinkt. Meng het geneesmiddel niet met thee.
 2. Plaats de dop weer op de fles en draai hem met de klok mee vast.
 3. Spoel de spuit zorgvuldig om met water. Sluit de spuit dan af met de bijbehorende dop.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kun u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u twee of meer doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van Risperidon Apotex

Stop nooit met Risperidon Apotex, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis in de loop van een paar dagen worden afgebouwd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben,, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak: bij meer dan 1 gebruiker op 10

Vaak: bij 1 tot 10 gebruikers op 100

Soms: bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000

Zelden: bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000

Zeer zelden: bij minder dan 1 gebruiker op 10.000

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 gebruiker op 10):
 • Parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine schuifelende haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex).
 • Hoofdpijn, problemen bij het inslapen of in slaap blijven
Vaak (bij 1 tot 10 gebruikers op 100):
 • Sufheid, vermoeidheid, rusteloosheid, moeilijk stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, angst, slaperigheid, duizeligheid, moeite met aandacht, zich uitgeput voelen, slaapstoornis
 • Overgeven, diarree, verstopping, misselijkheid, toegenomen eetlust, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, keelpijn, droge mond
 • Gewichtstoename, verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust
 • Moeilijk ademhalen, longontsteking (pneumonie), griep, luchtweginfectie, wazig zicht, verstopte neus, bloedneus, hoesten
 • Urineweginfectie, bedplassen
 • Spierkrampen, onwillekeurige bewegingen van gezicht of armen en benen, gewrichtspijn, rugpijn, zwelling in armen en benen, pijn in armen en benen
 • Huiduitslag, rode huid
 • Snelle hartslag, pijn op de borst
 • Verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed
Soms (bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000):
 • Buitensporig veel water drinken, incontinentie voor ontlasting, dorst, zeer harde ontlasting, schorre stem of andere problemen met de stem
 • Longontsteking door het inhaleren van voedsel in de luchtwegen, blaasontsteking, oogontsteking (m.n. van het bindvlies), kaak- of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie,

oorontsteking, ontstoken amandelen, infectie onder de huid, ontstoken oog, maagontsteking, vochtafscheiding uit het oog, schimmelinfectie van de nagels

 • Afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, daling van de bloeddruk na het gaan staan, lage bloeddruk, zich duizelig voelen na van houding veranderd te zijn, afwijkingen in het hartfilmpje (ECG), afwijking in de hartslag, bewust zijn van de hartslag, versnelde of vertraagde hartslag
 • Urine-incontinentie, pijn bij het plassen, vaak moeten plassen
 • Verwardheid, verstoorde aandacht, laag bewustzijnsniveau, buitensporige slaap, zenuwachtigheid, opgetogen stemming (manie), gebrek aan energie of interesse
 • Verhoging van de hoeveelheid suiker in het bloed, verhoging van de leverenzymen, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagde hoeveelheid hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede), verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatine fosfokinase in het bloed, verlaagd aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor bloedstolling)
 • Spierzwakte, spierpijn, oorpijn, nekpijn, gezwollen gewrichten, ongewone houding, stijve gewrichten, pijn op de borst vanuit botten en spieren, onaangenaam gevoel op de borst
 • Beschadigde huid, huidaandoening, droge huid, intense jeuk aan de huid, puistjes, haarverlies, ontsteking van de huid door mijten, verkleuring van de huid, verdikte huid, blozen, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, ontsteking van vettige huid
 • Uitblijven van de menstruatie, seksueel niet goed functioneren, erectiestoornis, ejaculatiestoornis, afscheiding van melk uit de borst, vergroting van borsten bij mannen, verminderde seksuele lust, onregelmatige menstruatie, vochtafscheiding uit de vagina
 • Flauwvallen, verstoorde gang, traagheid, verminderde eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht, zich niet lekker voelen, evenwichtsstoornis, allergie, oedeem (zwelling door vocht), spraakstoornis, koude rillingen, ongewone coördinatie
 • Pijnlijke overgevoeligheid voor licht, versterkte bloedstroom naar het oog, zwelling van het oog, droog oog, versterkt tranen
 • Stoornis in de doorgang van de luchtwegen, longstuwing, knisperend geluid in de longen, verstopte luchtwegen, moeite met praten, moeite met slikken, slijm ophoesten, piepend of rochelend geluid bij de ademhaling, griepachtige ziekte, verstopte bijholtes van neus en voorhoofd
 • Niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, plotselinge zwelling van de lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen, plotseling slap worden of een verdoofd gevoel in het gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of momenten van onduidelijke spraak, dit alles korter durend dan 24 uur (dit zijn miniberoertes of beroertes), onwillekeurige bewegingen van gezicht, armen of benen, oorsuizen, oedeem (zwelling door vocht) van het gezicht
Zelden (bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000):
 • Geen orgasme kunnen krijgen, menstruatiestoornis
 • Roos
 • Allergie voor het geneesmiddel, koud gevoel in armen en benen, gezwollen lip, ontsteking van de lip
 • Glaucoom (verhoogde druk in het oog; groene staar), minder helder zien, korstjes op de oogranden, rollende ogen
 • Gebrek aan emoties
 • Verandering in bewustzijn samen met verhoogde lichaamstemperatuur en spiertrekkingen, oedeem (zwelling door vocht) over het hele lichaam, geneesmiddelonttrekkingssyndroom, verlaagde lichaamstemperatuur
 • Snelle en oppervlakkige ademhaling, moeilijke ademhaling tijdens de slaap, chronische middenoorontsteking
 • Verstopping van de darm
 • Verminderde bloedstroom naar de hersenen
 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt
Zeer zelden (bij minder dan 1 gebruiker op 10.000):
 • Levensbedreigende complicaties van niet onder controle gebrachte suikerziekte
Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
 • Ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock
 • Geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden)
 • Langdurige en pijnlijke erectie
 • Gevaarlijke overmatige inname van water
 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.
 • Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • De drank mag niet langer dan drie maanden na de eerste opening van de fles worden gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is risperidon. Risperidon Apotex 1mg/ml bevat 1 mg risperidon per ml.

De andere stoffen in dit middel zijn wijnsteenzuur (E334) (voor het instellen van de pH), benzoëzuur (E210), vloeibare sorbitol (kristalliseerbaar) (E420), natriumhydroxide (voor het instellen van de pH) en gezuiverd water.

Hoe ziet Risperidon Apotex 1mg/ml er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Risperidon Apotex 1mg/ml is een heldere, kleurloze vloeistof.

Risperidon Apotex 1mg/ml is verpakt in een bruine PET fles, met een witte dop van polyproplyeen. Elke fles bevat 30 of 100 ml.

Het is kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

De verpakking bevat ook een spuit van polypropyleen met een dop en een plastic adapter voor de fles. Op de spuit staan streepjes die het aantal milliliters aangeven. De fles is verpakt in een kartonnen doos, waarin ook een bijsluiter zit.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nederland

Fabrikant

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

Voor informatie

Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Nederland

Tel.nr.: 071- 524 3100

In het register ingeschreven onder RVG 33504.
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Polen: Apo-Risperid, 1 mg/ml, roztwór doustny
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Advertentie

Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.