Ropinirol Actavis 3 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Ropinirol Actavis 3 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Ropinirol
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N04BC04
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ropinirol Actavis behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten worden genoemd. Dopamine-agonisten werken net zoals dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Ropinirol Actavis wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. De oorzaak van de ziekte van Parkinson is een gebrek aan dopamine in de hersenen. Ropinirol Actavis kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson worden gebruikt, om de behandeling effectiever te maken.

Ropinirol Actavis wordt gebruikt voor behandeling van de symptomen van matig tot ernstig Restless Legs Syndrome (rusteloze benen), een aandoening die gekenmerkt wordt door een onbedwingbare neiging de benen te bewegen, en soms ook de armen, en die gepaard gaat met ongemakkelijke gewaarwordingen zoals tintelen, branden of prikken. Deze gewaarwordingen treden op tijdens perioden van rust of inactiviteit, zoals bij het zitten of liggen, vooral in bed, en zijn 's avonds en 's nachts het ergst. Gewoonlijk ervaart u alleen verlichting door rond te lopen of de betreffende ledematen te bewegen, wat vaak leidt tot slaapproblemen. Ropinirol Actavis verlicht het ongemak en vermindert de neiging de ledematen te bewegen waardoor uw slaap wordt verstoord.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u nadere vragen heeft.

Volg bij het innemen van Ropinirol Actavis nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Ziekte van Parkinson

De aanvangsdosis is 0,25 mg ropinirol driemaal daags gedurende een week. Daarna wordt de dosis geleidelijk verhoogd volgens onderstaand schema:

1e week: 0,25 mg ropinirol driemaal daags.

2e week: 0,5 mg ropinirol driemaal daags.

3e week: 0,75 mg ropinirol driemaal daags.

4e week: 1 mg ropinirol driemaal daags.

Hierna kan uw arts de dosis verhogen of verlagen om het beste effect te krijgen.

De gebruikelijke dosis ligt tussen 1 mg en 3 mg ropinirol driemaal daags (een totale dagelijkse dosis van 3 mg tot 9 mg), maar als de effecten onvoldoende zijn of niet in stand blijven, kan de totale dagelijkse dosis geleidelijk tot 24 mg worden verhoogd.

Ropinirol Actavis kan ook in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson worden gebruikt. Als u andere geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson gebruikt, is het mogelijk dat uw arts de dosis hiervan verlaagt als u Ropinirol Actavis gebruikt.

Restless Legs Syndrome

Neem Ropinirol Actavis eenmaal per dag in, elke dag rond dezelfde tijd. Ropinirol Actavis wordt meestal voor het slapengaan ingenomen, maar kan tot 3 uur voor het naar bed gaan worden ingenomen. De exacte dosis Ropinirol Actavis kan per persoon verschillen. Uw arts zal bepalen welke dosering u elke dag moet nemen, en u moet zijn instructies opvolgen. Nadat u bent begonnen met het gebruik van Ropinirol Actavis zal de dosis geleidelijk verhoogd worden.

De aanvangsdosering is 0,25 mg ropinirol eenmaal daags. Na twee dagen zal uw arts uw dosis waarschijnlijk verhogen tot 0,5 mg ropinirol eenmaal daags gedurende de rest van de eerste behandelweek. Daarna kan uw arts gedurende drie weken uw dosis met 0,5 mg per week verhogen tot een dosis van 2 mg ropinirol per dag. Bij sommige mensen bij wie onvoldoende verbetering optreedt, kan de dosering geleidelijk verhoogd worden tot maximaal 4 mg per dag.

Na drie maanden behandeling met Ropinirol Actavis kan uw arts de dosering aanpassen of de behandeling staken, afhankelijk van uw symptomen en hoe u zich voelt.

Wijze van toediening

Slik de Ropinirol tablet(ten) in zijn(hun) geheel met wat water door. Kauw niet op de tablet(ten). U kunt Ropinirol Actavis met of zonder voedsel innemen. Het innemen van Ropinirol met voedsel kan misselijkheid, een mogelijke bijwerking van Ropinirol verminderen.

Kinderen en jongeren

Ropinirol Actavis wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Ropinirol Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen

Als iemand een overdosis heeft ingenomen kan misselijkheid of braken, duizeligheid (of een draaierig gevoel), slaperigheid, vermoeidheid (psychisch of lichamelijk), maagpijn, flauwvallen of nervositeit ontstaan. Als u meer van Ropinirol Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen of als iemand anders uw geneesmiddel heeft ingenomen, licht dan onmiddellijk uw arts of apotheker in. Laat hen de verpakking zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ropinirol Actavis in te nemen

Als u merkt dat u een dosis Ropinirol vergeten bent, neem dan geen extra dosis om de overgeslagen dosis in te halen. Neem de volgende dosis Ropinirol op de gebruikelijke tijd in.

Parkinson’s disease:

Als u meer dan een dag geen Ropinirol Actavis hebt ingenomen, raadpleeg dan uw arts om advies om opnieuw met Ropinirol Actavis te beginnen.

Restles legs syndroom:

Als u meer dan een paar dagen geen Ropinirol Actavis hebt ingenomen, raadpleeg dan uw arts om advies om opnieuw met Ropinirol Actavis te beginnen.

Als u stopt met het gebruik van Ropinirol Actavis

U moet het geneesmiddel blijven gebruiken, ook als u zich niet beter voelt, aangezien het een aantal weken kan duren voordat u er baat bij hebt. Als u de indruk hebt dat de werking van Ropinirol Actavis te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Neem niet meer tabletten in dan uw arts heeft aanbevolen.

Als u met de behandeling wilt stoppen, moet dit geleidelijk gebeuren. U mag niet met Ropinirol Actavis stoppen zonder advies van uw arts. Als uw symptomen verergeren na het stoppen met Ropinirol Actavis moet u contact opnemen met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ropinirol Actavis niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel, ropinirol, of voor één van de andere bestanddelen van Ropinirol Actavis.
 • als u een leveraandoening hebt.
 • als u een ernstige nieraandoening hebt.

Als u dit niet zeker weet, is het heel belangrijk om met uw arts te praten.

Wees extra voorzichtig met Ropinirol Actavis

Voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, dient u uw arts op de hoogte te stellen als u:

 • ernstige hartklachten hebt.
 • ernstige psychische problemen hebt.
 • als er aanwijzingen zijn dat u lijdt aan een ziekelijke neiging tot gokken of een dwangmatige behoefte hebt aan seks.

In deze situaties moet uw arts zorgvuldig toezien op de behandeling.

Als de symptomen erger worden tijdens de behandeling van Restless Legs Syndrome, vroeger op de dag of na een kortere rustperiode optreden, of als ze ook in andere delen van uw lichaam optreden, zoals uw armen, neem dan contact op met uw arts. Die kan de dosis ropinirol verlagen.

Vertel het uw arts als u stopt of start met roken terwijl u Ropinirol Actavis gebruikt. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosis aanpast.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit geldt ook voor kruidengeneesmiddelen.

Het effect van Ropinirol Actavis kan verhoogd of verlaagd worden door andere geneesmiddelen en vice versa. Deze geneesmiddelen zijn o.a.:

 • ciprofloxacine (een antibioticum)
 • enoxacine (een antibioticum)
 • fluvoxamine (voor de behandeling van een depressie)
 • hormoonvervangende behandeling (ook wel HRT genoemd)
 • antipsychotica en andere geneesmiddelen die dopamine in de hersenen blokkeren (bv. sulpiride of metoclopramide)

Vertel het uw arts als u Ropinirol Actavis gebruikt en de arts u andere geneesmiddelen gaat voorschrijven.

Gebruik van Ropinirol Actavis met voedsel en drank

Door het innemen van ropinirol met voedsel zal de kans verminderen dat u misselijk wordt of moet overgeven.

Er is geen informatie beschikbaar over alcoholgebruik tijdens de behandeling met ropinirol, en daarom dient alcoholgebruik vermeden te worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Ropinirol Actavis wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, tenzij uw arts heeft gezegd dat de voordelen van het innemen opwegen tegen de nadelen voor uw ongeboren kind.

Ropinirol Actavis wordt niet aanbevolen als u borstvoeding geeft, aangezien het de melkproductie kan beïnvloeden.

Licht uw arts direct in als u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Uw arts zal u ook advies geven als u borstvoeding geeft of wilt gaan geven. Het is mogelijk dat uw arts u adviseert te stoppen met Ropinirol Actavis.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ropinirol Actavis kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken, omdat het duizeligheid of een draaierig gevoel kan veroorzaken.

Ropinirol Actavis kan ook extreme slaperigheid veroorzaken en perioden van plotseling in slaap vallen. Als u deze effecten ervaart, mag u niet autorijden of in een situatie terechtkomen waarin slaperigheid of in slaap vallen kan leiden tot ernstig letsel of overlijden (bv. bij het gebruik van machines) totdat deze perioden verdwenen zijn.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ropinirol Actavis

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ropinirol Actavis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Vertel het uw arts als u bijwerkingen ervaart en u zich hier zorgen over maakt. De meest voorkomende bijwerkingen van Ropinirol kunnen optreden als patiënten net met hun behandeling begonnen zijn en/of als de dosis wordt verhoogd.

Ziekte van Parkinson

Bij gebruik van Ropinirol Actavis voor de behandeling van de ziekte van Parkinson zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak: (bij ten minste 1 op de 10 behandelde patiënten):

 • misselijkheid
 • flauwvallen
 • slaperigheid
 • bewegingsstoornis (dyskinesie (in combinatie met levodopa))

Vaak: (bij ten minste 1 op de 100 en bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten):

 • overgeven
 • duizeligheid (of een draaierig gevoel)
 • hallucinaties
 • maagpijn
 • brandend maagzuur
 • opzwelling van de benen
 • verwardheid (in combinatie met levodopa)

Soms: (bij ten minste 1 op de 1000 en bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten):

 • bloeddrukverlaging, waardoor u duizelig kunt worden of flauwvallen, vooral als u gaat staan vanuit een zittende of liggende positie
 • Ropinirol Actavis kan overmatige slaperigheid overdag veroorzaken (overmatige somnolentie) en perioden van plotseling in slaap vallen zonder dat men zich duidelijk slaperig voelt.
 • psychische reacties anders dan hallucinaties, zoals delirium, waanvoorstellingen en irrationele wantrouwigheid (paranoia).

Niet bekend: (kan niet beoordeeld worden uit de beschikbare gegevens):

 • veranderde leverfunctie (abnormale bloedtesten).
 • er zijn enkele meldingen van patiënten die voor de ziekte van Parkinson behandeld werden met geneesmiddelen uit deze groep (dopamine-agonisten) die een ziekelijke, dwangmatige neiging tot gokken of een dwangmatige overmatige behoefte aan seks vertoonden. Deze bijwerkingen verdwenen weer na verlaging van de dosis of staken van de behandeling.

Restless Legs Syndrome

Bij gebruik van Ropinirol Actavis voor de behandeling van Restless Legs Syndrome zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak: (bij ten minste 1 op de 10 behandelde patiënten):

 • misselijkheid of braken

Vaak: (bij ten minste 1 op de 100 en bij minder dan 1 op de 10 behandelde patiënten):

 • duizeligheid (of een draaierig gevoel)
 • slaperigheid
 • vermoeidheid (psychische of lichamelijke vermoeidheid)
 • maagpijn
 • flauwvallen
 • nervositeit

Soms: (bij ten minste 1 op de 1000 en bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten): Verwardheid, hallucinaties. Een verlaagde bloeddruk, waardoor u duizelig kunt worden of flauwvallen, vooral als u gaat staan vanuit een zittende of liggende houding.

Tijdens de behandeling met Ropinirol Actavis kunt u een ongebruikelijke verergering van de symptomen ervaren (bv. de symptomen worden erger, beginnen vroeger op de dag of sneller na een rustperiode, of ze ontstaan in andere lichaamsdelen zoals bv. uw armen). Als dit gebeurt, moet u uw arts raadplegen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ropinirol Actavis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tabletflacon of de doordrukstrip en het doosje. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25 °C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ropinirol Actavis

 • Het werkzame bestanddeel is ropinirol. Elke filmomhulde tablet bevat 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg of 5 mg ropinirol (als hydrochloride).
 • De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, gepregelatineerd maïszetmeel, magnesiumstearaat, polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol 3350 en talk. Bovendien bevatten de tabletten van 0,5 mg ijzeroxide geel (E172); de tabletten van 1 mg bevatten ijzeroxide geel (E172), briljant blauw aluminium pigment (E133) en ijzeroxide zwart (E172); de tabletten van 2 mg bevatten ijzeroxide geel (E172) en ijzeroxide rood (E172); de tabletten van 3 mg bevatten karmijn (E120) en indigo karmijn aluminium pigment (E132); de tabletten van 4 mg bevatten ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide zwart (E172) ; en de tabletten van 5 mg bevatten indigo karmijn aluminium pigment (E132).

Hoe ziet Ropinirol Actavis er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet.

Ropinirol Actavis 0,25 mg filmomhulde tablet is rond (7 mm doorsnede), wit en biconvex, met opdruk R0.25 aan één kant.

Ropinirol Actavis 0,5 mg filmomhulde tablet is rond (7 mm doorsnede), geel en biconvex, met opdruk R0.5 aan één kant.

Ropinirol Actavis 1 mg filmomhulde tablet is rond (7 mm doorsnede), groen en biconvex, met opdruk R1 aan één kant.

Ropinirol Actavis 2 mg filmomhulde tablet is rond (7 mm doorsnede), roze en biconvex, met opdruk R2 aan één kant.

Ropinirol Actavis 3 mg filmomhulde tablet is rond (8.5 mm doorsnede), paars en biconvex, met opdruk R3 aan één kant.

Ropinirol Actavis 4 mg filmomhulde tablet is rond (9,5 mm doorsnede), oranje en biconvex, met opdruk R4 aan één kant.

Ropinirol Actavis 5 mg filmomhulde tablet is rond (doorsnede 10,5 mm), blauw en biconvex, met opdruk R5 aan één kant.

De tabletten zijn verpakt in blisters of tablet containers (HDPE) met een kindveilige schroefdop.

Verpakkingsgrootte:

0.25 mg filmomhulde tabletten:

Blister: 2, 12, 20, 21, 30, 50, 60, 84, 100, 126 and 210 film-coated tablets Tablet container: 84 and 100 film-coated tablets

0.5 mg filmomhulde tabletten:

Blister: 20, 21, 30, 50, 60, 84, 126 and 100 filmomhulde tabletten Tablet container: 84 and 100 filmomhulde tabletten

1 mg filmomhulde tabletten:Blister: 20, 21, 28, 30, 50, 60, 84 and 100 filmomhulde tabletten Tablet container: 84 and 100 filmomhulde tabletten

2 mg filmomhulde tabletten:

Blister: 20, 21, 28, 30, 50, 60, 84 and 100 filmomhulde tabletten Tablet container: 84 and 100 filmomhulde tabletten

3 mg filmomhulde tabletten:

Blister: 20, 21, 30, 50, 60, 84 and 100 filmomhulde tabletten Tablet container: 84 and 100 filmomhulde tabletten

4 mg filmomhulde tabletten:

Blister: 20, 21, 30, 50, 60, 84 and 100 filmomhulde tabletten Tablet container: 84 and 100 filmomhulde tabletten

5 mg filmomhulde tabletten:

Blister: 20, 21, 30, 50, 60, 84 and 100 filmomhulde tabletten Tablet container: 84 and 100 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, IJsland

Voor inlichtingen en correspondentie:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN, Baarn

In het register ingeschreven onder:

RVG 35163 Ropinirol Actavis 0,25 mg filmomhulde tabletten

RVG 35164 Ropinirol Actavis 0,5 mg filmomhulde tabletten

RVG 35165 Ropinirol Actavis 1 mg filmomhulde tabletten

RVG 35166 Ropinirol Actavis 2 mg filmomhulde tabletten

RVG 35167 Ropinirol Actavis 3 mg filmomhulde tabletten

RVG 35168 Ropinirol Actavis 4 mg filmomhulde tabletten

RVG 35169 Ropinirol Actavis 5 mg filmomhulde tabletten

Fabrikant:

Actavis Ltd., B 16 BulebeI industrial estate, Zejtun ZTN 08, Malta

Actavis Deutschland GmbH & Co. KG (ISIS), Elisabeth Selbert Strasse 1, 40764, Langenfeld, Germany

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Ropinirol Actavis
Oostenrijk Ropinirol Actavis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg Filmtabletten
Duitsland Ropinirol-Actavis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg Filmtabletten
Ierland Ropinirole 0.25mg; 0.5mg; 1mg; 2mg; 3mg; 4mg, 5gm Tablets
Italie Ropinirolo Actavis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg compresse
Noorwegen Ropinirol Actavis
Portugal Ropinirol Actavis
Zweden Ropinirol Actavis

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2011

Advertentie

Stof(fen) Ropinirol
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N04BC04
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.