Ropinirol retard 8 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N04BC04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Teva
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Antiparkinsonmittel
Farmacologische groep Dopaminerge mittel
Chemische groep Dopaminrezeptoragonisten
Stof Ropinirol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De actieve stof in Ropinirol retard Teva heet ropinirol, dat behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd dopamineagonisten. Dopamineagonisten beïnvloeden de hersenen op vergelijkbare wijze als een natuurlijke stof genaamd dopamine.

Ropinirol retard Teva tabletten met verlengde afgifte worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een lage hoeveelheid dopamine in sommige delen van hun hersenen. Ropinirol heeft een vergelijkbaar effect als het natuurlijke dopamine, waardoor het helpt de symptomen van de ziekte van Parkinson te verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een ernstige nierziekte.
 • U heeft een leveraandoening.

Vertel het uw arts als u denkt dat één van deze situaties op u van toepassing is.

Uw arts dient, voordat u start met het gebruik van Ropinirol retard Teva, te weten of:

 • u zwanger bent, of denkt zwanger te zijn
 • u borstvoeding geeft
 • u jonger bent dan 18 jaar
 • u een ernstige hartaandoening heeft
 • u last heeft van ernstige geestelijke gezondheidsproblemen
 • u ongewone neigingen en/of ongewoon gedrag heeft vertoond (zoals buitensporig gokken of buitensporig seksueel gedrag)
 • u bepaalde suikers (zoals lactose) niet verdraagt.

Vertel het uw arts als u denkt dat één van deze situaties op u van toepassing is. Uw arts kan beslissen dat Ropinirol retard Teva niet geschikt is voor u, of dat u tijdens het gebruik ervan extra gecontroleerd dient te worden.

Terwijl u Ropinirol retard Teva gebruikt

Vertel het uw arts wanneer u of uw familie/verzorger merkt dat u de neiging of het verlangen ontwikkelt om gedrag te vertonen dat niet bij u past of wanneer u de impuls, aandrang of verleiding niet kunt weerstaan om dingen te doen die uzelf of anderen schade kunnen berokkenen. Dergelijk gedrag wordt een stoornis in de impulsbeheersing genoemd en kan bestaan uit onder andere gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, een abnormaal grote behoefte aan seks of een toename van seksuele gedachten of gevoelens. Het kan nodig zijn dat uw arts uw dosering aanpast of de behandeling stopt.

Roken en Ropinirol retard Teva

Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van Ropinirol retard Teva bent gestopt of begonnen met roken. Het kan zijn dat uw arts het noodzakelijk vindt uw dosering aan te passen.

Gebruikt u naast Ropinirol retard Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Denk eraan uw arts of apotheker te informeren als u een nieuw geneesmiddel gaat gebruiken tijdens de behandeling met Ropinirol retard Teva.

Sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op de manier waarop Ropinirol retard Teva werkt of kunnen de kans vergroten dat u een bijwerking ondervindt. Ropinirol retard Teva kan ook beïnvloeden hoe sommige andere geneesmiddelen werken.

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Deze geneesmiddelen zijn onder andere:

 • het geneesmiddel fluvoxamine dat gebruikt wordt om depressie te behandelen
 • geneesmiddelen voor andere geestelijke gezondheidsproblemen zoals sulpiride
 • hormoonvervangingstherapie (ook HRT genoemd)
 • metoclopramide, een middel dat wordt gebruikt om misselijkheid en brandend maagzuur te behandelen
 • de antibiotica ciprofloxacine of enoxacine
 • elk ander geneesmiddel om de ziekte van Parkinson te behandelen.

Vertel het uw arts als u een van deze middelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt.

U kunt Ropinirol retard Teva met of zonder voedsel innemen.

Het gebruik van alcohol wordt niet aanbevolen wanneer u Ropinirol retard Teva gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Het gebruik van Ropinirol retard Teva tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, tenzij uw arts u adviseert dat het voordeel voor u om Ropinirol retard Teva in te nemen groter is dan het risico op schade aan uw ongeboren kind.

Ropinirol retard Teva wordt niet aanbevolen voor gebruik als u borstvoeding geeft, aangezien het van invloed kan zijn op uw melkproductie.

Vertel het uw arts onmiddellijk wanneer u zwanger bent, of denkt zwanger te zijn, of als u van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal u ook adviseren als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Uw arts kan u aanraden met het gebruik van Ropinirol retard Teva te stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ropinirol retard Teva kan ervoor zorgen dat u zich slaperig voelt. Het kan bij sommige mensen extreme slaperigheid veroorzaken en soms kunnen mensen plotseling en zonder waarschuwing in slaap vallen.

Als u een van deze bijwerkingen heeft, moet u niet rijden, geen machines bedienen of uzelf in een situatie brengen, waarin u (of andere mensen) door slaperigheid of in slaap vallen het risico loopt/lopen op ernstig letsel of overlijden. Neem geen deel aan dergelijke activiteiten totdat deze symptomen niet meer optreden.

Vertel het uw arts als dit voor u een probleem is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Ropinirol retard Teva tabletten bevatten lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neemt u dan voor het gebruik van Ropinirol retard Teva contact op met uw arts.

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef Ropinirol retard Teva niet aan kinderen. Ropinirol retard Teva wordt normaal gesproken niet voorgeschreven aan personen jonger dan 18 jaar.

U kunt Ropinirol retard Teva voorgeschreven krijgen als enige geneesmiddel om de symptomen van de ziekte van Parkinson, waaraan u lijdt, te behandelen. Ropinirol retard Teva kan ook worden gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd L-dopa (ook wel levodopa genoemd). Als u L-dopa gebruikt, kunt u enige onwillekeurige, trekkerige bewegingen ervaren als u voor het eerst Ropinirol retard Teva begint te gebruiken. Vertel het uw arts als dit gebeurt, want het kan nodig zijn dat uw arts de dosering van de L-dopa die u gebruikt, moet verminderen.

Hoeveel Ropinirol retard Teva moet u innemen

Het kan een tijdje duren voordat duidelijk is wat de beste dosering Ropinirol retard Teva voor u is.

De gebruikelijke begindosering van Ropinirol retard Teva tabletten met verlengde afgifte bedraagt 2 mg eenmaal daags gedurende de eerste week. Hierna kan uw arts de dosering verhogen tot 4 mg Ropinirol retard Teva tabletten met verlengde afgifte eenmaal daags vanaf de tweede week van de behandeling. Als u zeer oud bent, kan uw arts de dosering langzamer verhogen. Hierna kan uw arts de dosering aanpassen totdat u de dosering gebruikt die het beste werkt voor u. Sommige mensen nemen maximaal 24 mg van Ropinirol retard Teva tabletten met verlengde afgifte per dag.

Als u bij het begin van de behandeling bijwerkingen ondervindt die u moeilijk kunt verdragen, dient u dit aan uw arts te vertellen. Uw arts kan u dan aanraden om over te gaan naar een lagere dosering van ropinirol tabletten met directe afgifte, die u dan drie maal daags moet innemen.

Neem niet meer Ropinirol retard Teva tabletten dan uw arts heeft aanbevolen.

Het kan een paar weken duren voordat u door Ropinirol retard Teva verbetering voelt.

Innemen van uw dosis Ropinirol retard Teva

Neem Ropinirol retard Teva éénmaal per dag in op dezelfde tijd.

Neem uw Ropinirol retard Teva tablet met verlengde afgifte in zijn geheel in met een glas water.

Zorg ervoor dat u de tabletten NIET breekt, verpulvert of erop kauwt - als u dit wel doet, bestaat de kans op een overdosering, aangezien het medicijn te snel vrijkomt in uw lichaam.

Als u overstapt van ropinirol tabletten met directe afgifte

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Uw arts zal uw dosering Ropinirol retard Teva tabletten met verlengde afgifte baseren op de dosering van ropinirol tabletten met directe afgifte die u gebruikte.

Neem uw ropinirol tabletten met directe afgifte zoals normaal in op de dag voordat u overstapt. Neem dan de volgende ochtend Ropinirol retard Teva tabletten met verlengde afgifte in en neem geen ropinirol tabletten met directe afgifte meer in.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat hen, indien mogelijk, de verpakking Ropinirol retard Teva zien.

Iemand die een overdosis Ropinirol retard Teva heeft ingenomen kan de volgende symptomen krijgen: misselijkheid, overgeven (braken), duizeligheid (het gevoel dat men ronddraait), sufheid, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid, flauwvallen, hallucinaties.

Neem geen dubbele dosis Ropinirol retard Teva om een vergeten dosis in te halen.

Als u Ropinirol retard Teva een dag of langer vergeten bent in te nemen, vraag uw arts dan om advies om weer te beginnen met innemen van Ropinirol retard Teva.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet zonder overleg met uw arts met het gebruik van Ropinirol retard Teva.

Neem Ropinirol retard Teva in zo lang als uw arts u heeft aanbevolen. Stop niet met het gebruik, tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u plotseling stopt met het gebruik van Ropinirol retard Teva kunnen de symptomen van de ziekte van Parkinson snel enorm verergeren.

Als u met het gebruik van Ropinirol retard Teva moet stoppen, zal uw arts geleidelijk uw dosering verlagen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ropinirol retard Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen van Ropinirol retard Teva zullen waarschijnlijk eerder optreden wanneer u uw behandeling begint of wanneer de dosering net is verhoogd. De bijwerkingen zijn in het algemeen mild en kunnen minder storend worden nadat u het geneesmiddel enige tijd heeft gebruikt. Vertel het uw arts als u bijwerkingen opmerkt en u zich daarover ongerust maakt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 personen):

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

 • flauwvallen
 • zich suf voelen (somnolentie)
 • misselijkheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 personen):

 • hallucinaties (dingen zien die er niet echt zijn)
 • overgeven (braken)
 • duizeligheid (of draaierigheid)
 • brandend maagzuur
 • buikpijn
 • verstopping (obstipatie)
 • zwelling in de benen, voeten of handen.

Soms voorkomende bijwerkingen ( bij 1 tot 10 op de 1000 personen):

 • duizelingen of flauwtes, vooral bij plotseling opstaan (het wordt veroorzaakt door een plotselinge verlaging van de bloeddruk)
 • overdag erg slaperig zijn (extreme somnolentie)
 • plotseling in slaap vallen zonder duidelijke waarschuwing (periodes met plotseling in slaap vallen)
 • geestelijke problemen zoals delirium (ernstige verwardheid), waanbeelden (onredelijke gedachten) of paranoia (onredelijke verdenkingen).

Bij sommige patiënten komen de volgende bijwerkingen voor

 • overgevoeligheidsreacties zoals roodheid, jeukende bultjes op de huid, zwelling van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel die ervoor kan zorgen dat u moeilijk kan slikken of ademhalen, huiduitslag of hevige jeuk
 • veranderingen in leverfunctie, die aangetoond worden in bloedtesten.

U kunt last krijgen van de volgende bijwerkingen:

 • Niet instaat zijn om de impuls te onderdrukken om iets te doen wat schadelijk kan zijn, bijvoorbeeld: o een sterke impuls om veel te gokken, ondanks de ernstige gevolgen die dit voor u of uw familie heeft o een veranderde of toegenomen seksuele interesse of gedrag waar u of anderen zich erg bezorgd om maken, bijvoorbeeld een toegenomen behoefte aan seks o een onbedwingbare behoefte om veel te kopen of uit te geven o eetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd) of dwangmatig eten (meer dan normaal eten en meer dan nodig is om uw honger te stillen).

Vertel het uw arts als u merkt dat u dergelijk gedrag vertoont. Hij/zij zal met u overleggen hoe deze verschijnselen behandeld of verminderd kunnen worden.

Als u Ropinirol retard Teva gebruikt in combinatie met L-dopa

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Personen die Ropinirol retard Teva in combinatie met L-dopa gebruiken, kunnen na verloop van tijd andere bijwerkingen ontwikkelen:

 • onwillekeurige, trekkerige bewegingen vormen een zeer vaak voorkomende bijwerking.
 • verwardheid is een vaak voorkomende bijwerking.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ropinirol. Ropinirol retard 2 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte: Elke tablet met verlengde afgifte bevat 2 mg ropinirol (als hydrochloride). Ropinirol retard 4 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte: Elke tablet met verlengde afgifte bevat 4 mg ropinirol (als hydrochloride). Ropinirol retard 8 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte: Elke tablet met verlengde afgifte bevat 8 mg ropinirol (als hydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Ropinirol retard 2 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte: Hypromellose type 2208, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal silica, carbomeren 4000-11000 mPa.s, castorolie, hydrogenaat, magnesiumstearaat in de tablet kern en hypromellose type 2910,

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

titaandioxide (E171), macrogol 400, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) in de filmomhulling.

Ropinirol retard 4 mg en 8 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte:

Hypromellose type 2208, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal silica, carbomeren 4000-11000 mPa.s, castorolie, hydrogenaat, magnesiumstearaat in de tablet kern en hypromellose type 2910, titaandioxide (E171), macrogol 400, rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) en zwart ijzeroxide (E172) in de filmomhulling.

Ropinirol retard 2 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte zijn roze, biconvexe, ovale tabletten. Ropinirol retard 4 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte zijn lichtbruine, biconvexe, ovale tabletten. Ropinirol retard 8 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte zijn roodbruine, biconvexe, ovale tabletten.

Ropinirol Teva is verpakt in blisterverpakkingen (OPA/Al/PVC/Al) à 7, 21, 28, 30, 42, 84, 90 en 100 tabletten met verlengde afgifte.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Krka d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 Slovenië

In het register ingeschreven onder

RVG 106222, 2 mg

RVG 106223, 4 mg

RVG 106224, 8 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Slowakije Ropinirol Teva 2mg tableta s predĺženým uvoľňovaním
  Ropinirol Teva 4mg tableta s predĺženým uvoľňovaním
  Ropinirol Teva 8mg tableta s predĺženým uvoľňovaním
  rvg 106222_3_4 PIL 1112.3v.ESren

Gerenvooieerde versie

ROPINIROL RETARD 2 MG TEVA ROPINIROL RETARD 4 MG TEVA ROPINIROL RETARD 8 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013

1112.3v.ES

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.