Ropinirol Lambda 5 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Ropinirol Lambda 5 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Ropinirol
Toelating Nederland
Producent Lambda Therapeutics
Verdovend Nee
ATC-Code N04BC04
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Vergunninghouder

Lambda Therapeutics

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten is ropinirol, wat tot de groep van geneesmiddelen behoort die dopamine-agonisten worden genoemd. Dopamine-agonisten beïnvloeden de hersenen op vergelijkbare wijze als een natuurlijke stof genaamd dopamine.

Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een laag niveau dopamine in sommige delen van hun hersenen. Ropinirol heeft een vergelijkend effect als het natuurlijke dopamine, wat helpt de symptomen van de ziekte van Parkinson te verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, praat dan met hem/haar voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstige nieraandoening.
 • U heeft een leveraandoening.

Vertel uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing kan zijn.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.

Uw arts moet, voordat u start met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten, weten:

 • Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn.
 • Als u borstvoeding geeft.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar.
 • Als u een ernstige hartaandoening heeft.
 • Als u een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem heeft.
 • Als u bepaalde suikers (zoals lactose) niet verdraagt.

Vertel uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing kan zijn. Uw arts kan besluiten dat Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten niet geschikt zijn voor u, of dat u extra controles moet ondergaan terwijl u dit middel gebruikt.

Vertel uw arts als u of uw familieleden/zorgverleners merken dat u een aandrang of hunkering krijgt om u te gedragen op een manier die ongebruikelijk is voor u en als u de impuls, drang of verleiding niet kunt weerstaan om bepaalde activiteiten uit te voeren die uzelf of anderen zouden kunnen schaden. Dit heet het verlies van controle om een impuls te onderdrukken en kan onder andere gedragspatronen omvatten zoals gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, abnormaal hoge seksuele drift of een toename van seksuele gedachten of gevoelens. Het kan zijn dat uw arts dan uw dosis moet aanpassen of de behandeling moet stopzetten.

Terwijl u Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten gebruikt

Vertel het uw arts als u of uw familie merkt dat u ongewoon gedrag ontwikkelt (zoals een buitensporige aandrang tot gokken of een toegenomen seksuele behoefte en/of seksueel gedrag) terwijl u Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten gebruikt. Uw arts kan het nodig vinden uw dosering aan te passen of te staken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten kunnen ervoor zorgen dat u zich slaperig voelt. Het kan bij sommige mensen extreme slaperigheid veroorzaken en soms kunnen mensen plotseling en zonder waarschuwing in slaap vallen.

Als het kan zijn dat u aan deze bijwerking lijdt: niet rijden, bedien geen machines en plaats uzelf niet in een situatie waarin u door slaperigheid of in slaap vallen risico loopt (of andere mensen het risico laat lopen) op ernstig letsel of overlijden. Neem geen deel aan dergelijke activiteiten totdat deze symptomen niet meer optreden.

Vertel het uw arts als dit voor u een probleem is.

Roken en Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten

Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten bent gestopt of begonnen met roken. Het kan zijn dat uw arts uw dosering dan moet aanpassen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Denk eraan uw arts of apotheker te informeren als u een nieuw geneesmiddel gaat gebruiken tijdens de behandeling met Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten.

Sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op de manier waarop Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten werken, of kunnen de kans vergroten dat u een bijwerking krijgt. Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten kunnen ook invloed hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Deze geneesmiddelen zijn onder andere:

 • het middel fluvoxamine, dat wordt gebruikt om depressie te behandelen
 • geneesmiddelen voor andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals sulpiride
 • HRT (hormoonvervangingstherapie)
 • metoclopramide, een middel dat wordt gebruikt om misselijkheid en brandend maagzuur te behandelen
 • de antibiotica ciprofloxacine of enoxacine
 • elk ander geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson

Vertel het uw arts als u een van deze middelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Als u Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten met voedsel inneemt, kan de kans dat u misselijk wordt (nausea) of moet overgeven (braken) kleiner worden. Het is dus raadzaam om de tabletten, indien mogelijk, met voedsel in te nemen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts u adviseert dat het voordeel voor u om Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten te gebruiken, groter is dan het mogelijke risico voor uw ongeboren kind. Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten wordt niet aanbevolen als u borstvoeding geeft, aangezien het van invloed kan zijn op uw melkproductie.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden. Uw arts zal u ook adviseren als u borstvoeding geeft of van plan bent om dit te doen. Uw arts kan u aanraden om te stoppen met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat een kleine hoeveelheid van een suiker genaamd lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U kunt Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten krijgen als enige geneesmiddel om de symptomen van de ziekte van Parkinson, waaraan u lijdt, te behandelen. U kunt Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten ook krijgen in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd L-dopa (ook wel levodopa genoemd).

Geef Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten niet aan kinderen. Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten wordt normaal gesproken niet voorgeschreven aan personen jonger dan 18 jaar.

Hoeveel Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten moet u innemen?

Het kan een tijdje duren voordat duidelijk is wat de best geschikte dosering Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten voor u is.

De gebruikelijke begindosering bedraagt 0,25 mg ropinirol driemaal daags gedurende de eerste week. Hierna zal uw arts de dosering per week verhogen in de eerste drie weken. Vervolgens zal uw arts de dosering stapsgewijs verhogen totdat u de dosering gebruikt die voor u het beste is. De gebruikelijke dosering is 1 tot 3 mg driemaal daags (in totaal 3 mg tot 9 mg per dag). Mochten de symptomen van

de ziekte van Parkinson hiermee niet voldoende verbeterd zijn, dan kan uw arts besluiten om geleidelijk uw dosering nog iets verder te verhogen. Sommige patiënten gebruiken tot 8 mg Ropinirol Accord filmomhulde tabletten driemaal daags (24 mg dagelijks).

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt voor de ziekte van Parkinson, kan uw arts u adviseren om geleidelijk de dosering van het andere geneesmiddel te verminderen.

Als u L-dopa gebruikt, kunt u ongecontroleerde bewegingen (dyskinesie) ervaren wanneer u start met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten. Vertel het uw arts als dit gebeurt, omdat uw arts het nodig kan vinden de dosering van uw medicatie aan te passen.

De tabletten zijn verkrijgbaar in andere sterktes voor doseringen die niet praktisch zijn met deze sterkte.

Neem niet meer Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten in dan uw arts heeft aanbevolen.

Het kan een paar weken duren voordat Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten gaan werken.

Hoe neemt u dit middel in?

Neem Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten driemaal per dag in.

Slik de Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tablet(ten) in hun geheel in met een glas water. U kunt de tabletten het beste met wat voedsel innemen, omdat de kans dat u misselijk wordt (nausea) dan kleiner wordt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met een arts of apotheker. Laat hem/haar, indien mogelijk, de verpakking van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten zien.

Iemand die een overdosis Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten heeft genomen, kan een of meerdere van de volgende symptomen krijgen: een gevoel van misselijkheid (nausea), overgeven, duizeligheid (een draaierig gevoel), een versuft gevoel, geestelijke of lichamelijke vermoeidheid, flauwvallen, hallucinaties.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

Als u Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten een dag of langer vergeten bent in te nemen, vraag uw arts dan om advies om weer te beginnen.

Stop niet met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten zonder overleg met uw arts. Neem Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten in zo lang als uw arts u heeft aangeraden. Stop niet met het gebruik, tenzij uw arts u dit adviseert. Als u plotseling stopt met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten, kunnen de symptomen van uw ziekte snel enorm verergeren. Als u met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten moet stoppen, zal uw arts geleidelijk uw dosering verlagen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten kunnen optreden bij patiënten die dit middel voor de eerste keer gebruiken en/of wanneer de dosis wordt verhoogd. De bijwerkingen zijn in het algemeen mild en kunnen spontaan verminderen nadat u het geneesmiddel een paar dagen hebt gebruikt. Vertel het uw arts als u bijwerkingen opmerkt waarover u zich ongerust maakt.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • flauwvallen
 • sufheid
 • misselijkheid (nausea)

Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij maximaal 1 op de 10 patiënten)

 • hallucinaties (het zien van dingen die er niet echt zijn)
 • duizeligheid (een draaierig gevoel)
 • zuurbranden
 • maagpijn
 • zwellen van de benen
 • vermoeidheid (geestelijk of lichamelijk)
 • overgeven (braken)
 • zenuwachtigheid

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij maximaal 1 op de 100 patiënten)

 • duizelig gevoel of flauwvallen, vooral bij plotseling opstaan (dit wordt veroorzaakt door een daling van de bloeddruk)
 • overdag erg slaperig zijn (extreme slaperigheid)
 • plotseling in slaap vallen zonder zich eerst slaperig te voelen (episodes van plotseling in slaap vallen)
 • geestelijke problemen zoals delirium (ernstige verwarring), waanideeën (irrationele ideeën) of paranoia (irrationeel wantrouwen)

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen:

Een zeer klein aantal personen dat Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten gebruikt (maximaal 1 op de 10.000) heeft veranderingen ondervonden in de leverfunctie (verhoging van de leverenzymenconcentratie), die via bloedtesten aangetoond werden.

Bij sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • Allergische reacties zoals rode, jeukende bultjes op de huid (galbulten), zwelling van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel die moeilijkheden bij het slikken of de ademhaling kunnen veroorzaken, huiduitslag of hevige jeuk (zie punt 2).
 • Aandrang om zich te gedragen op een voor hen ongebruikelijke manier, zoals een ongewonde neiging tot gokken of toegenomen seksuele aandrang en/of gedrag.

U kunt de volgende bijwerkingen krijgen:

 Het onvermogen om de impuls, drang of verleiding te weerstaan om een activiteit uit te voeren die uzelf of anderen zouden kunnen schaden, waaronder:

 • Een sterke aandrang om overmatig te gokken, ook al kan dit ernstige gevolgen hebben voor uzelf of uw familieleden.
 • Verandering of verhoging van seksuele interesse en gedrag, dat u of anderen genoeg zorgen baart, bijvoorbeeld verhoogde seksuele drift.
 • Onbeheersbaar, overmatig winkelen of geld uitgeven
 • Eetbuien (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd) of dwangmatig eten

(meer eten dan normaal en meer eten dan u nodig hebt om uw honger te verzadigen)

Vertel uw arts als u een van deze gedragspatronen ervaart; uw arts zal dan manieren met u bespreken om deze symptomen onder controle te krijgen of te verminderen

Als u Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten gebruikt in combinatie met levodopa (L- dopa):

Personen die Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten in combinatie met L-dopa gebruiken, kunnen na verloop van tijd andere bijwerkingen ontwikkelen:

 • Ongecontroleerde bewegingen (dyskinesieën) vormen een zeer vaak voorkomende bijwerking. Als u L-dopa gebruikt, kunt u ongecontroleerde bewegingen (dyskinesie) ervaren wanneer u start met het gebruik van Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten. Vertel het uw arts als dit gebeurt, omdat uw arts het nodig kan vinden de dosering van uw medicatie aan te passen.
 • Verwardheid is een vaak voorkomende bijwerking.

Als u een bijwerking krijgt:

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet bewaren boven 25ºC.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

Ropinirol 5 mg (als ropinirolhydrochloride).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat. Filmcoating: OPADRY blauw (13B50538): hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400, indigotine (E132), polysorbaat 80.

Hoe zien Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit geneesmiddel is een blauwe, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, aan beide kanten onbedrukt.

Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten worden verpakt in Alu-Alu blisterstrips Elke blisterstrip bevat 7 tabletten, in doosjes à 21 tabletten.

Ropinirol Accord 5 mg filmomhulde tabletten worden ook verpakt in HDPE-flesjes met PPCTC-dop. Elk flesje bevat 21 of 84 tabletten met een houdertje met silicagel.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten of verpakkingstypes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, HA1 4 HF, Middlesex

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 110225

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Advertentie

Stof(fen) Ropinirol
Toelating Nederland
Producent Lambda Therapeutics
Verdovend Nee
ATC-Code N04BC04
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.