Requip-Modutab 4 mg tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Requip-Modutab 4 mg tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Ropinirol
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 14.03.2016
ATC-Code N04BC04
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De actieve stof in Requip-Modutab heet ropinirol, dat behoort tot een groep medicijnen

die dopamine-agonisten genoemd wordt. Dopamine-agonisten beïnvloeden de hersenen op vergelijkbare wijze als een natuurlijke stof genaamd dopamine.

Requip-Modutab tabletten met verlengde afgifte worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een lage hoeveelheid dopamine in sommige delen van hun hersenen. Ropinirol heeft een vergelijkbaar effect als het natuurlijke dopamine, waardoor het helpt de symptomen van de ziekte van Parkinson te verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • u bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter
 • u heeft een ernstige nierziekte
 • u heeft een leveraandoening

➔ Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? Neem contact op met uw arts of apotheker, voordat u start met het gebruik van Requip-Modutab, als:

 • u zwanger bent, of denkt zwanger te zijn
 • u borstvoeding geeft
 • u jonger bent dan 18 jaar
 • u een ernstige hartaandoening heeft
 • u last heeft van ernstige geestelijke gezondheidsproblemen
 • u merkt dat u ongewoon gedrag en/of een neiging ontwikkelt (zie rubriek 4)
 • u bepaalde suikers (zoals lactose) niet verdraagt

Vertel het uw arts als u symptomen zoals depressie, apathie, angst, vermoeidheid, zweten of pijn ervaart na het stoppen of afbouwen van uw behandeling met Requip-Modutab (dit wordt het dopamine- agonist onttrekkingssyndroom of DAWS genoemd). Als de problemen meer dan een paar weken aanhouden, kan het nodig zijn dat uw arts uw dosering aanpast.

Vertel het uw arts als het u of uw familie/verzorger opvalt dat u een aandrang of een verlangen ontwikkelt om u op een bepaalde manier te gedragen die vreemd voor u is. U kunt deze impuls, drang of verleiding om bepaalde activiteiten te ondernemen, die uzelf of anderen schade kunnen berokkenen, niet weerstaan. Dit worden afwijkingen in de controle om impulsen te onderdrukken genoemd. Dit kan onder meer gedrag zijn zoals gokverslaving, overmatig eten of overmatig geld uitgeven, een abnormale seksuele opgewondenheid of een toename in seksuele gedachten of gevoelens.

Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast of stopzet.

Vertel het uw arts als het u of uw familie/verzorger opvalt dat u periodes van overactiviteit, opgetogenheid of prikkelbaarheid (symptomen van manie) ontwikkelt. Deze kunnen optreden met of zonder de symptomen van afwijkingen in de controle om impulsen te onderdrukken (zie hierboven).

Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast of stopzet.

Vertel het uw arts als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is. Uw arts kan beslissen dat Requip-Modutab niet geschikt is voor u, of dat u tijdens het gebruik ervan extra gecontroleerd moet worden.

Terwijl u Requip-Modutab gebruikt Vertel het uw arts als u of uw familie merkt dat u ongewoon gedrag ontwikkelt (zoals een ongebruikelijke aandrang tot gokken of een toegenomen seksuele behoefte en/of seksueel gedrag) terwijl u Requip-Modutab gebruikt. Uw arts kan het nodig vinden uw dosering aan te passen of te staken.

Roken en Requip-Modutab Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van Requip-Modutab bent gestopt of begonnen met roken. Het kan zijn dat uw arts het noodzakelijk vindt uw dosering aan te passen.

Gebruikt u nog andere medicijnen? Gebruikt u naast Requip-Modutab nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor kruidenmedicijnen of andere medicijnen die u zonder recept heeft verkregen.

B

Rijvaardigheid en het gebruik van machin Requip-Modutab kan ervoor zorgen dat u zic slaperigheid veroorzaken en soms kunnen vallen.

Requip-Modutab kan hallucinaties veroorzak Als u hieraan lijdt, mag u niet rijden of machi

Als u aan een van deze bijwerkingen zou ku en uzelf niet in een situatie plaatsen, waarin of overlijden kan veroorzaken voor uzelf (of totdat u deze symptomen niet meer hebt. ➔ Vertel het uw arts als dit voor u een pro

Belangrijke informatie over een aantal sto Requip-Modutab tabletten met verlengde afg lactose.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde su van Requip-Modutab contact op met uw arts

Requip-Modutab 4 mg tabletten met verleng Deze stof kan allergische reacties veroorzak

Requip-Modutab tabletten met verlengde afg dat wil zeggen dat ze in wezen ‘natriumvrij’ z

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals u het juiste gebruik? Neem dan contact op me

Geef Requip-Modutab niet aan kinderen. voorgeschreven aan personen jonger dan 1

U kunt Requip-Modutab voorgeschreven krij van Parkinson, waaraan u lijdt, te behandele met een ander medicijn genaamd L-dopa (o kunt u enige onwillekeurige bewegingen (dy te gebruiken. Vertel het uw arts als dit gebeu de medicijnen die u gebruikt, moet aanpasse Requip-Modutab tabletten zijn ontwikkeld om Als u een aandoening heeft waarbij uw medi kan het zijn dat de tablet(ten) niet helemaal u tablet(ten) in uw ontlasting ziet. Als dit geb

Hoeveel Requip-Modutab moet u inneme Het kan een tijdje duren voordat duidelijk is

De geadviseerde begindosering van Requ gedurende de eerste week. Hierna kan uw a Requip-Modutab tabletten eenmaal per dag leeftijd bent, kan uw arts de dosering langza totdat u de dosering gebruikt die het beste w van Requip-Modutab tabletten per dag.

Als u bij het begin van de behandeling bijwe moet u dit aan uw arts vertellen. Uw arts kan van ropinirol filmomhulde tabletten met een

De aanbevolen doseringen zijn niet allemaal met een lagere sterkte dan 4 mg beschikbaa

Neem niet meer tabletten dan uw arts hee Het kan een paar weken duren voordat u do

Innemen van uw dosering Requip-Moduta Neem Requip-Modutab eenmaal per dag i Neem uw Requip-Modutab tablet in zijn g Zorg ervoor dat u de tabletten niet breekt bestaat de kans op een overdosering, aange

Als u overstapt van ropinirol filmomhulde Uw arts zal uw dosering Requip-Modutab ta van ropinirol filmomhulde tabletten met een

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. De bijwerkingen van Requip-Modutab zullen eerder optreden wanneer u uw behandeling begint

of wanneer de dosering net is verhoogd. De bijwerkingen zijn in het algemeen mild en kunnen minder storend zijn nadat u de dosering enige tijd hebt gebruikt. Vertel het uw arts als u bijwerkingen opmerkt en u zich daarover ongerust maakt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen die Requip-Modutab gebruiken:

 • flauwvallen
 • zich suf voelen
 • zich ziek voelen (misselijkheid)

Vaak voorkomende bijwerkingen Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen die Requip-Modutab gebruiken:

• plotseling in slaap vallen zonder dat u zich vooraf slaperig voelde (plotselinge slaapaanvallen)

 • hallucinaties (dingen zien die er niet echt zijn)
 • overgeven (braken)
 • duizeligheid (of draaierigheid)
 • branderig gevoel in de maagstreek
 • maagpijn
 • verstopping (constipatie)
 • zwelling in de benen, voeten of handen

Soms voorkomende bijwerkingen Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen die Requip-Modutab gebruiken

 • duizelingen of flauwtes, vooral bij plotseling opstaan (het wordt veroorzaakt door een plotselinge verlaging van de bloeddruk)
 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • de hele dag erg slaperig zijn (extreme somnolentie)
 • geestelijke problemen zoals delirium (ernstige verwarring), waanbeelden (onredelijke gedachten) of paranoia (onredelijke verdenkingen)

Bij sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen (frequentie niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • overgevoeligheidsreacties zoals rode jeukende bultjes op de huid (galbulten), zwelling van
  het gezicht, lippen, mond, tong of keel dat ervoor kan zorgen dat u moeilijk kan slikken of ademhalen, huiduitslag of hevige jeuk (zie rubriek 2)
 • veranderingen in leverfunctie, die aangetoond zijn in bloedtesten
 • agressief handelen
 • overmatig gebruik van Requip-Modutab (verlangen naar hoge doses dopaminerge medicijnen,
  meer dan nodig is voor het beheersen van de motorische functies van het lichaam, bekend als het ‘dopamine dysregulatie syndroom’)
 • het onvermogen om een impuls, aandrang of verleiding om een bepaalde activiteit uit te voeren te weerstaan, die schadelijk kan zijn voor u of voor anderen, waaronder:
  • een sterke aandrang om overmatig te gokken ondanks ernstige consequenties voor u persoonlijk of voor uw gezin
  • een veranderde of toegenomen seksuele belangstelling en gedrag dat u of anderen ernstig zorgen baart, bijvoorbeeld een toegenomen seksuele aandrang
  • oncontroleerbaar overmatig winkelen of geld uitgeven
  • overmatig eten (grote hoeveelheden voedsel in een korte tijd eten) of dwangmatig eten (meer voedsel eten dan nodig is om uw honger te stillen)
 • periodes van overactiviteit, opgetogenheid of prikkelbaarheid
 • depressie, apathie, angst, gebrek aan energie, zweten of pijn kunnen voorkomen (wordt het dopamine- agonist onttrekkingssyndroom genoemd – Dopamine Agonist Withdrawal Syndrome of DAWS)
  na het stoppen of afbouwen van uw behandeling met Requip-Modutab

Vertel het uw arts als u een van de hierboven genoemde gedragingen waarneemt; uw arts zal manieren met u bespreken waarop u de symptomen kunt beheersen of verminderen. Als u Requip-Modutab gebruikt in combinatie met L-dopa Personen die Requip-Modutab in combinatie met L-dopa gebruiken, kunnen na verloop van tijd andere bijwerkingen ontwikkelen:

 • onbeheersbare bewegingen (dyskinesie) vormen een zeer vaak voorkomende bijwerking. Als u L-dopa neemt, kunt u onbeheersbare bewegingen (dyskinesie) krijgen, als u voor het eerst Requip-Modutab gebruikt. Vertel aan uw arts als dit gebeurt, omdat hij mogelijk de dosering van uw medicijnen
  moet aanpassen
 • verwardheid is een vaak voorkomende bijwerking

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Fabrikant

SmithKline Beecham Plc,

T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Manor Royal, Crawley

West Sussex, RH10 9QJ

Verenigd Koninkrijk

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189

61-322 Poznan Polen

Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero, Burgos Spanje

In het register ingeschreven onder:  
Requip-Modutab 4 mg  
RVG 118820//100574 L.v.
Requip-Modutab 8 mg  
RVG 118821//100576 L.v.

In Portugal is dit medicijn verkrijgbaar onder

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgek

Advertentie

Stof(fen) Ropinirol
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 14.03.2016
ATC-Code N04BC04
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.