Bicalutamide 50, filmomhulde tablet 50 mg

Illustratie van Bicalutamide 50, filmomhulde tablet 50 mg
Stof(fen) Bicalutamide
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L02BB03
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bicalutamide 50 behoort tot de groep geneesmiddelen die anti-androgenen genoemd worden. Het middel beïnvloedt een aantal activiteiten van de mannelijke geslachtshormonen.

Bicalutamide 50 wordt gebruikt bij de behandeling van prostaatkanker. Het wordt toegepast

 • als enig middel (monotherapie) bij tumorstadia die “lokaal gevorderd” genoemd worden of
 • als combinatietherapie bij tumorstadia die “gevorderd” genoemd worden, samen met andere behandelingen zoals chirurgische castratie of geneesmiddelen die de hoeveelheid androgenen in het lichaam verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u vrouw, kind of jongvolwassene bent;
 • als u geneesmiddelen gebruikt die terfenadine, astemizol of cisapride bevatten (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen”, hieronder).

Vertel het uw arts of apotheker (voor het innemen van Bicalutamide 50 mg Sandoz):

 • als u leverproblemen heeft. De hoeveelheid bicalutamide in uw bloed kan toenemen. Het is mogelijk dat uw leverfunctie regelmatig gecontroleerd moet worden;
 • als u diabetes heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bicalutamide 50 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is vooral belangrijk dat u het uw arts laat weten als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • terfenadine of astemizol (voor hooikoorts of allergie) of cisapride (voor maagstoornissen) (zie “Gebruik Bicalutamide 50 niet”);
 • warfarine of daarop lijkende geneesmiddelen ter voorkoming van bloedstolsels;
 • ciclosporine (voor onderdrukking van het immuunsysteem om afstoting van een getransplanteerd orgaan of beenmerg te voorkomen en te behandelen);
 • calciumkanaalblokkers (voor de behandeling van hoge bloeddruk of bepaalde hartziekten);
 • cimetidine (voor de behandeling van maagzweren);
 • ketoconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties op de huid en nagels).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Bicalutamide is niet bestemd voor vrouwen. Daarom mag Bicalutamide 50 niet door vrouwen worden ingenomen, waaronder zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Als u hier last van heeft, mag u niet autorijden en geen machines bedienen.

Bicalutamide Sandoz 50 mg l bevat lactose.

Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Afhankelijk van uw toestand is de gebruikelijke dosis 1 tablet van 50 mg per dag (combinatietherapie) of 3 tabletten van 50 mg eenmaal per dag (monotherapie).

 • Slik de tabletten in hun geheel door met wat water.
 • U kunt deze tabletten met of zonder voedsel innemen.
 • Probeer de tabletten elke dag op dezelfde tijd in te nemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem zo mogelijk de tabletten of het doosje mee, zodat de arts kan zien wat u ingenomen heeft.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent uw geneesmiddel in te nemen, neem dan de dosis alsnog in zodra u eraan denkt, en neem dan de volgende dosis op de gebruikelijke tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts heeft aangegeven dat u kunt stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Bicalutamide 50 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen:

Neem meteen contact op met uw arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt

Ernstige bijwerkingen die vaak voorkomen (kan voorkomen tot 1 op de 10 mensen):

 • Geel worden van de huid of het wit van de ogen als gevolg van leverproblemen of in zeldzame gevallen (kan voorkomen tot 1 op de 1.000 mensen) leverfalen.

Ernstige bijwerkingen die soms voorkomen (kan voorkomen tot 1 op de 100 mensen)

 • ernstige allergische reactie, die zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt, of een ernstig jeukende huid met bultjes;
 • ernstige ademnood of plotselinge verergering van kortademigheid, mogelijk met hoesten of koorts. Sommige patiënten die bicalutamide gebruiken, krijgen een ontsteking van de longen die interstitiële longziekte genoemd wordt.

Overige bijwerkingen:

De frequentie van sommige bijwerkingen hangt ervan af of Bicalutamide 50 wordt gebruikt als combinatietherapie of als monotherapie.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • gevoelig of vergroot borstweefsel
 • zwakte
 • huiduitslag – komt bij monotherapie zeer vaak voor maar bij combinatietherapie vaak (kan voorkomen tot 1 op de 10 mensen)
 • Afname van rode bloedcellen, welke het bleek worden van de huid en zwakte of kortademigheid veroorzaakt.

Bijwerkingen die bij combinatietherapie zeer vaak voorkomen maar bij monotherapie vaak:

 • opvliegers
 • duizeligheid
 • buikpijn, verstopping (obstipatie), misselijkheid
 • vochtophoping (oedeem)
 • bloed in de urine.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • verlies van eetlust
 • minder zin in seks (verminderd libido)
 • problemen met het krijgen van een erectie (erectiestoornissen)
 • ernstige neerslachtigheid (depressie)
 • sufheid
 • slaperigheid
 • verstoorde spijsvertering (indigestie), flatulentie (winderigheid)
 • haaruitval, overbeharing van het lichaam
 • droge huid, jeuk
 • gewichtstoename
 • bloedonderzoek waaruit blijkt dat er veranderingen zijn in de manier waarop uw lever functioneert
 • hartaanval, hartfalen
 • pijn op de borst.

Krijgt u last van één van de bijwerkingen inclusief bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: bicalutamide. Elke filmomhulde tablet bevat 50 mg bicalutamide.

Bicalutamid "1A Pharma" 50 mg - Filmtabletten Bicalutamid – 1 A Pharma 50 mg Filmtabletten Bicalutamide 50, filmomhulde tablettenBicalutamida Salutas 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat type A, povidon (E1201), maïszetmeel en magnesiumstearaat (E572). Omhulling: methylcellulose, titaniumdioxide (E171) en triacetine (E1518).

Hoe ziet Bicalutamide 50 eruit, en hoeveel zit er in een verpakking?

Bicalutamide 50 zijn ronde, witte, filmomhulde tabletten.

De verpakkingen met doordrukstrips kunnen 10, 30, 56, 60, 84 of 90 filmomhulde tabletten bevatten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V, Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Bicalutamide 50, filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder: RVG 33520.

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk:

Duitsland:

Nederland:

Spanje:

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012

Advertentie

Stof(fen) Bicalutamide
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L02BB03
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.