Advertentie

Auteur: Astra Zeneca


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat de stof bicalutamide. Het behoort tot de geneesmiddelengroep van de anti- androgenen. Dit type middelen stopt een aantal effecten van het mannelijke geslachtshormoon androgeen in het lichaam. Eén van de effecten van androgeen is dat het de groei van de tumor stimuleert. Anti-androgenen gaan de groei van de tumor tegen.

Dit middel wordt gebruikt om de groei van de tumor aan de prostaat tegen te gaan en om de kwaliteit van leven te verbeteren (palliatieve behandeling).

Dit middel wordt alleen voorgeschreven aan mannen met uitgezaaide, niet te opereren prostaatkanker bij wie (een deel van) de teelballen zijn verwijderd of die een LHRH agonist gebruiken (een bepaald type middelen dat de vorming van testosteron door het lichaam tegengaat).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor biculatamide of voor een van de andere stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Vrouwen mogen dit middel niet gebruiken (dus ook geen zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven).
 • Kinderen mogen dit middel niet gebruiken.
 • U gebruikt naast dit middel ook geneesmiddelen met de volgende werkzame stoffen: terfenadine, astemizol of cisapride (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

SPC 06-12-2011/CDS update aug&2010/RIRI

Bijsluiter 12-11-2012/Brecon/IMUN/KZUI

Bijsluiter

CASODEX®

U mag dit middel niet gebruiken als een van bovenstaande situaties voor u geldt. Als u daar niet zeker van bent, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Geldt een van onderstaande situaties voor u, vertel dit dan voor het gebruik van Casodex aan uw arts of apotheker:

 • Heeft u leverproblemen? Uw arts zal uw leverfunctie dan regelmatig willen controleren.
 • De werkzame stof in dit middel (bicalutamide) kan een negatief effect hebben op het suikergehalte in uw bloed. Uw arts zal de suikerwaarde in uw bloed daarom regelmatig willen controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Gebruik dit middel niet als u de volgende geneesmidden gebruikt:

 • Astemizol.
 • Cisapride.
 • Terfenadine.

Let goed op met geneesmiddelen die de volgende stoffen bevatten:

 • Calciumkanaalblokkers (zoals verapamil).
 • Cetoconazol (middel bij schimmelinfecties).
 • Ciclosporine (een middel om afstotingsverschijnselen na transplantatie te voorkomen).
 • Cimetidine (een middel bij bepaalde maagklachten).

Als u Casodex op hetzelfde moment gebruikt als coumarinederivaten (een bepaald type antistollingsmiddelen) kan dit effect hebben op uw bloedstolling. Het is belangrijk dat uw arts dit weet, zodat uw arts uw bloedstolling goed in de gaten kan houden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt dit middel met of zonder eten innemen. Dit heeft geen invloed op de hoeveelheid van het middel dat in het bloed wordt opgenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen mogen dit middel niet gebruiken (dus ook geen zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over een effect van dit middel op het vermogen om een auto te besturen of om machines te gebruiken. Houd bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines er rekening mee dat u zich slaperig kunt voelen door dit middel.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose (een soort suiker). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

SPC 06-12-2011/CDS update aug&2010/RIRI

Bijsluiter 12-11-2012/Brecon/IMUN/KZUI

Bijsluiter

CASODEX®

Dosering

De gebruikelijke dosering is 1 tablet van 50 mg per dag. Dit geldt voor alle volwassen mannen.

Gebruiksaanwijzing

 • Slik de tabletten in zijn geheel door met een glas water.
 • Kauw niet op de tablet.
 • Neem dit middel op een vast tijdstip in.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Vertel uw arts of apotheker hoeveel u van dit middel heeft ingenomen. Houd de verpakking van dit middel bij de hand.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bedenkt dat u dit middel bent vergeten in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, dan kunt u het later op dezelfde dag alsnog innemen. Maar als u pas op de dag daarna bedenkt dat u dit middel bent vergeten in te nemen, moet u deze niet alsnog innemen. Neem dan alleen de voorgeschreven dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem dit middel in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u erover denkt om te stoppen met het gebruik van dit middel, overleg dan eerst met uw arts. Het plotseling stoppen of onderbreken van het gebruik van dit middel kan namelijk nadelige effecten hebben.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Casodex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van dit middel.

Zeer vaak voorkomend (Bij meer dan 1 van de 10 gebruikers)

 • Bloedarmoede.
 • Duizeligheid.
 • Opvliegers.
 • Misselijkheid.
 • Verstopping (constipatie/obstipatie).
 • Buikpijn.
 • Bloedsporen in de urine (hematurie).
 • Borstvorming (gynaecomastie).
 • Gevoeligheid van de tepels en/of het omliggende gebied.
 • Gevoel van zwakte (asthenie).
 • Vochtophoping (oedeem).

Vaak voorkomend (Bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers)

 • Gebrek aan eetlust.
 • (Ernstige) neerslachtigheid (depressie).
 • Minder zin in vrijen/seks (verminderd libido).

SPC 06-12-2011/CDS update aug&2010/RIRI

Bijsluiter 12-11-2012/Brecon/IMUN/KZUI

Bijsluiter

CASODEX®

 • Slaperigheid.
 • Onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).
 • Hartinfarct; er zijn gevallen met dodelijke afloop gemeld.
 • Verstoorde spijsvertering. Dit kunt u herkennen aan een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en maagzuur (dyspepsie).
 • Winderigheid (flatulentie).
 • Leverfunctieveranderingen (toename van bepaalde leverenzymen (transaminases), geelzucht).
 • Lever- en galaandoeningen.
 • Jeuk (pruritus).
 • Droge huid.
 • Haaruitval (alopecia).
 • Huiduitslag.
 • Overbeharing (hirsutisme).
 • Erectiestoornis (impotentie).
 • Pijn op de borst.
 • Gewichtstoename.

Soms voorkomend (Bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers)

 • Overgevoeligheidsreacties zoals plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) of huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).
 • Ziekte van de tussenruimte in de longen; er zijn gevallen met dodelijke afloop gemeld.

Zelden voorkomend (Bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)

 • Verminderde werking van de lever (leverfalen); er zijn gevallen met dodelijke afloop gemeld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Bewaar dit middel op kamertemperatuur (beneden 30°C) in de originele verpakking.
  • Bewaar dit middel niet in de koelkast of in de vriezer.
  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en/of het etikel na de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is bicalutamide. Elke tablet Casodex-50 bevat 50 mg bicalutamide.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Lactosemonohydraat.
 • Magnesiumstearaat (E572).
 • Methylhydroxypropyl-cellulose.

SPC 06-12-2011/CDS update aug&2010/RIRI

Bijsluiter 12-11-2012/Brecon/IMUN/KZUI

Bijsluiter

CASODEX®

 • Natriumzetmeelglycollaat.
 • Polyethyleenglycol 300.
 • Polyvidon.
 • Titaandioxide (E171).

Hoe ziet Casodex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Casodex-50 zijn witte filmomhulde tabletten.
 • Dit middel is verpakt in doosjes met doordrukstrips. Elk doosje bevat 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Fabrikant:
AstraZeneca BV Corden Pharma GmbH
Louis Pasteurlaan 5 Otto-Hahn-Strasse
2719 EE Zoetermeer 68723 Plankstadt
Nederland Duitsland
Tel: 079 3632222 AstraZeneca UK Ltd
  Silk Road Business Park
  Macclesfield
  Cheshire
  SK10 2NA
  Verenigd Koninkrijk
  AndersonBrecon (UK) Ltd
  Forest Road
  Hay-on-Wye
  Hereford
  Herefordshire
  HR3 5EH
  Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder de volgende namen:

Casodex-50® RVG 18356

Extra patiënteninformatie over Casodex en prostaatkanker is op te vragen via telefoonnummer 079- 3632222.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

SPC 06-12-2011/CDS update aug&2010/RIRI

Bijsluiter 12-11-2012/Brecon/IMUN/KZUI

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK