Bicalutamide Fair-Med 150mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
L02BB03
Bicalutamide Fair-Med 150mg, filmomhulde tabletten

Fair-Med Healthcare

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Fair-Med Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bicalutamide Fair-Med bevat de stof bicalutamide. Het behoort tot de geneesmiddelengroep van de zogenoemde ‘niet-steroïdale antiandrogenen’. Het werkt door het effect van mannelijke geslachtshormonen (androgenen) te blokkeren en remt zo de celgroei in de prostaat.

Bicalutamide Fair-Med 150 mg wordt toegepast bij volwassen mannen met lokaal gevorderde prostaatkanker met een hoog risico op progressie van de ziekte. Het kan alleen of in combinatie met operatieve verwijdering van de prostaatklier of bestraling worden gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u al een geneesmiddel gebruikt dat cisapride genoemd wordt of bepaalde antihistaminica (terfenadine of astemizol).
 • als u een vrouw bent.

U mag Bicalutamide Fair-Med niet gebruiken als een van bovenstaande situaties voor u geldt. Als u daar niet zeker van bent, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Bicalutamide Fair-Med gebruikt.

Bicalutamide Fair-Med mag niet worden gegeven aan vrouwen, kinderen en adolescenten.

Neem contact op met uw arts voordat u Bicalutamide Fair-Med inneemt als:

 • u een verslechterde leverfunctie heeft. Het geneesmiddel dient dan uitsluitend te worden genomen nadat uw arts de mogelijke voor- en nadelen zorgvuldig heeft afgewogen. Uw arts zal regelmatig leverfunctietests uitvoeren (bilirubine,

transaminasen, alkalische fosfatasen). Als zich ernstige leverfunctiestoornissen ontwikkelen, moet de behandeling met Bicalutamide Fair-Med worden stopgezet.

 • u een ernstig verslechterde nierfunctie heeft. Het geneesmiddel dient dan uitsluitend te worden genomen nadat uw arts de mogelijke voor- en nadelen zorgvuldig heeft afgewogen.
 • u een hartaandoening heeft. Als dit het geval is, dient uw arts regelmatig uw hartfunctie te controleren.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel de medische staf dat u Bicalutamide Fair-Med neemt.

Gebruikt u naast Bicalutamide Fair-Med nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Bicalutamide Fair-Med niet als u al een van de volgende geneesmidden gebruikt:

 • Cisapride (gebruikt voor bepaalde types van spijsverteringsproblemen).
 • Bepaalde antihistaminica (terfenadine of astemizol).

Vertel het uw arts ook als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen die oraal worden ingenomen om de vorming van bloedklonters te voorkomen (orale anticoagulantia, bijv. warfarine). Uw arts zal misschien bloedtests uitvoeren voor en tijdens uw behandeling met Bicalutamide Fair-Med
 • Ciclosporine (om uw immuunsysteem te onderdrukken).
 • Calciumkanaalblokkers (om hoge bloeddruk of bepaalde hartaandoeningen te behandelen).
 • Cimetidine (voor maagklachten).
 • Ketoconazol (gebruikt om schimmelinfecties veroorzaakt van de huid en de nagels te behandelen).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bicalutamide Fair-Med is gecontra-indiceerd bij vrouwen en mag niet gegeven worden aan zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven.

Als gevolg van het gebruik van Bicalutamide Fair-Med kan een periode van verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid bij de man ontstaan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • Het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.
 • Er is echter een mogelijkheid dat u zich door deze tabletten duizelig of slaperig voelt. Als u hier last van heeft, mag u niet rijden of machines bedienen.

Bicalutamide Fair-Med bevat lactosemonohydraat

Als uw arts u verteld heeft dat u sommige suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De aanbevolen dosis voor volwassenen is één tablet per dag.
 • Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water.
 • De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat.
 • Probeer uw tablet iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel, zelfs als u zich goed voelt. Tenzij uw arts u dat heeft gevraagd.

Als u meer Bicalutamide Fair-Med heeft ingenomen dan voorgeschreven door uw arts, dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts of het dichtstbij gelegen ziekenhuis.

 • Als u bent vergeten een dosis in te nemen, sla dan de gemiste dosis over en neem de volgende dosis zoals gewoonlijk.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reacties:

Deze komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten):

De verschijnselen kunnen bestaan uit plotseling ontstaan van:

 • Huiduitslag, jeuk of netelroos op de huid.
 • Zwelling van het gezicht, de lippen, de tong, de keel, of andere delen van het lichaam.
 • Kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen.

Als dit bij u gebeurt moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

Vertel het uw arts ook onmiddellijk als u een van de volgende verschijnselen opmerkt:

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • Geel worden van de huid of het wit van uw ogen (geelzucht) en verhoogde transaminasen. Dit kan een teken zijn van leverproblemen of in zeldzame gevallen van leverfalen (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten).
 • Pijn in uw buik
 • Bloed in uw urine

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten):

 • Ernstige kortademigheid of kortademigheid die plotseling erger wordt. Dit kan gepaard gaan met hoest of een hoge temperatuur (koorts). Het kan een teken zijn van ontsteking van de longen genaamd 'interstitiële longziekte'.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Huiduitslag.
 • Zwelling en gevoeligheid van uw borsten.
 • Gevoel van zwakte.

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • Opvliegers.
 • Misselijkheid.
 • Jeuk.
 • Erectiestoornis (impotentie).
 • Gewichtstoename.
 • Minder zin in vrijen.
 • Haaruitval.
 • Toenemende haargroei.
 • Lage hoeveelheden rode bloedcellen (bloedarmoede). Daardoor kunt u zich moe voelen en er bleek uitzien.
 • Verminderde eetlust.
 • Depressie.
 • Slaperigheid.
 • Indigestie.
 • Duizeligheid.
 • Verstopping (obstipatie).
 • Winderigheid (flatulentie).
 • Pijn op de borst.
 • Zwelling (oedeem).

Uw arts zal misschien bloedtests uitvoeren om eventuele wijzigingen in uw bloed te controleren.

Wees niet ongerust door deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Wellicht krijgt u geen enkele bijwerking. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of uw apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is bicalutamide. Elke tablet bevat 150 mg bicalutamide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: lactosemonohydraat, povidon K- 25, natriumzetmeelglycolaat (type A), magnesiumstearaat

Tabletomhulsel: hypromellose (5cP), titaniumdioxide (E171), propyleenglycol

Witte, ronde, biconvexe filmomhulde tablet met een breukstreep. PVC/ PVDC/Aluminium blisterverpakkingen.

14, 20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90, 100 filmomhulde tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstrasse 13, 22765 Hamburg

Duitsland

Fabrikant

Genepharm S.A.,

18km Marathon Avenue,

15351 Pallini Attikis

Griekenland

Remedica Ltd,

Limassol Industrial Estate,

P.O. Box 51706,

CY-3508 Limassol

Cyprus

Pharmadox Healthcare Ltd,

KW 20A,

Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000,

Malta

In het register ingeschreven onder:

RVG 109672

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Cyprus: Bicalutamide Fair-Med
Denemarken: Bicalutamid Fair-Med
Duitsland: Bicalutamid Fair-Med Healthcare 150mg Filmtabletten
Ierland: Bicalutamide Fair-Med 150mg Film-coated Tablets
Nederland: Bicalutamide Fair-Med 150mg, filmomhulde tabletten
Polen: Bicalutamide Fair-Med
Portugal: Bicalutamida Fair-Med 150mg, Comprimidos revestidos por película

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.