Auteur: Dr. Fisher Farma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Met een klysma kunt u een vloeistof inbrengen in uw darmen via uw anus. Budesonide klysma bestaat uit een tablet, een vloeistof om de tablet in op te lossen en een flacon om de oplossing te maken en in te brengen. In de tablet van Budesonide klysma zit budesonide. Budesonide is een geneesmiddel dat hoort bij een groep van geneesmiddelen die glucocorticosteroïden heten.

De klachten die u heeft, worden veroorzaakt door een ontsteking in het onderste deel van uw darmen. Budesonide remt deze ontsteking. Het remmen van de ontsteking heeft tijd nodig. U zult daarom merken dat Budesonide Klysma geleidelijk een effect heeft op uw klachten.

Budesonide wordt aan u voorgeschreven als u een ernstige ontsteking (colitis ulcerosa) van het onderste gedeelte van de darm heeft.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Budesonide Klysma niet gebruiken?
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor budesonide of voor één van de andere stoffen die in Budesonide Klysma zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft last van infecties van het onderste gedeelte van uw darm, die worden veroorzaakt door een bacterie, schimmel, gist of virus.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Budesonide Klysma?
 • Als u leverproblemen heeft. Neem dan contact op met uw arts. De dosering moet soms worden aangepast.
 • Als u verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom) heeft.
 • Het is mogelijk dat u zich niet lekker voelt (bijvoorbeeld spier- en gewrichtspijnen) na het stoppen van de behandeling. Bij vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid of braken, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Laat altijd uw (huis)arts of behandelend specialist weten welke andere klachten of ziekten u heeft en welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.

Kinderen

Er is weinig ervaring met Budesonide Klysma bij de behandeling van kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Budesonide Klysma nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Laat ook anderen weten welke geneesmiddelen u gebruikt.

Neem contact op met uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, omdat de dosering van dit middel in uw geval misschien moet worden aangepast:

 • Ketoconazol, itraconazol (een middel tegen schimmelinfecties);
 • Medicijnen die ‘HIV proteaseremmers’ worden genoemd (om HIV infecties te behandelen);
 • Carbamazepine (een anti-epilepticum);
 • De anticonceptie pil (tabletten om zwangerschap te voorkomen);
 • Oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen).
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft mag u Budesonide alleen gebruiken op aanwijzing van uw arts. Als u tijdens de behandeling met Budesonide Klysma zwanger wordt, moet u dit direct aan uw arts melden. U kunt tijdens het geven van borstvoeding Budesonide klysma blijven gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Budesonide Klysma heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Budesonide Klysma bevat lactose en methyl-, propyl- parahydroxybenzoaat
 • Er zit lactose in Budesonide Klysma. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Er zit methyl-, propyl- parahydroxybenzoaat in Budesonide Klysma. Deze stoffen kunnen een lichte irritatie geven aan uw huid, ogen en slijmvliezen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft u verteld hoeveel klysma’s u per dag moet gebruiken. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik één Budesonide Klysma, vlak voordat u 's avonds naar bed gaat. Gebruik Budesonide Klysma 4 tot 8 weken achter elkaar. Na 2 tot 4 weken wordt meestal het grootste effect van de behandeling bereikt.

Gebruiksaanwijzing

De flacon met de oplossing bestaat uit drie delen:

de flacon zelf;

een langwerpige canule (inbrenghuls);

een beschermkapje over de canule.

In de flacon zit 115 ml oplossing.

Het klysma klaar maken voor gebruik

U maakt het klysma klaar voor gebruik door 1 tablet en 1 flacon met oplossing samen te voegen. Dat gaat in 4 stappen:

1. Draai de canule, met het beschermkapje er nog omheen, van de flacon met oplossing (fig. 2).

2. Druk één tablet uit de strip en doe die tablet in de flacon met oplossing (fig. 3).

3. Draai de canule, met het beschermkapje er nog omheen, weer stevig op de flacon met oplossing en tablet (fig. 4).

4. Schud de flacon met de oplossing en de tablet totdat de tablet helemaal is opgelost. Dit duurt ongeveer 10 seconden (fig. 5).

De oplossing in de flacon is nu lichtgeel van kleur en klaar voor gebruik.

Toediening van het klysma

Bij de toediening kunt u het bijgevoegde plastic zakje gebruiken voor een betere hygiëne. De toediening van het klysma gaat in 6 stappen:

1. Steek uw hand in de plastic zak (fig. 6) en pak de flacon.

2. Ga op uw linkerzij liggen, schudt nog een keer met de flacon en verwijder daarna het beschermkapje.

3. Druk de canule voorzichtig, helemaal in uw anus. Knijp daarna de flacon leeg

(fig. 7). Soms is het leegknijpen lastig omdat het klysma stug is. Dit komt door een klein klepje tussen de flacon en de inbrenghuls. Dit klepje zorgt ervoor dat er na het inbrengen van de oplossing in de darmen geen vloeistof meer terug in de flacon kan stromen.

NB. Er blijft altijd een klein laagje van de oplossing in de flacon achter (ongeveer 15 ml; dit is ongeveer 1 eetlepel vloeistof). Bij het maken van de oplossing is hiermee rekening gehouden. Om voldoende medicatie binnen

te krijgen is het dus niet nodig dat u de flacon helemaal leeg knijpt. Er mag een klein laagje in de flacon achterblijven.

4. Verwijder de canule, rol om op uw buik en blijf ongeveer

5 minuten op uw buik liggen.

5. Haal na gebruik uw hand uit de plastic zak door met uw andere hand de plastic zak over de flacon heen te trekken (fig. 8).

6. Zoek een gemakkelijke houding om te gaan slapen. Houd de toegediende dosis zo lang mogelijk binnen, als het kan de hele nacht. Drie uur na het inbrengen van het klysma zal het grootste deel van de medicatie opgenomen zijn door de darmen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wat gebeurt er dan?

Als u in één keer een hoge dosis Budesonide Klysma heeft doorgeslikt of via uw anus heeft toegediend zijn geen problemen met uw gezondheid te verwachten. De bijwerkingen die bij normaal gebruik voorkomen kunnen dan wel optreden.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw toch een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Budesonide Klysma u heeft gebruikt. Houd de verpakking van Budesonide Klysma bij de hand.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u er achter komt dat u vergeten bent uw Budesonide Klysma te gebruiken kunt u deze alsnog inbrengen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Budesonide Klysma

Het is mogelijk dat u zich niet lekker voelt na het stoppen met de behandeling (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Budesonide Klysma?’).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld:

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • misselijkheid;
 • winderigheid;
 • diarree;
 • huiduitslag, soms gepaard met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten):

 • gejaagdheid of slapeloosheid.

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • vollemaansgezicht (Cushing-achtige kenmerken).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • overgevoeligheidsreacties voor bepaalde stoffen (anafylactische reacties).

Niet bekend

 • verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken!

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

NB. Het klysma kunt u zelf vlak voor het inbrengen klaarmaken (zie rubriek “Gebruiksaanwijzing”).

U kunt het klaargemaakte klysma niet bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Budesonide Klysma niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”.

De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

 • Het werkzaam bestanddeel is budesonide.
 • De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, riboflavine (E101), polyvidon, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
 • In de vloeistof om de tablet in op te lossen zit: natriumchloride, methyl- en propylparahydroxybenzoaat (E218 en 216) en water.
Hoe ziet Budesonide Klysma er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Kenmerken:

 • een tablet om op te lossen voor toediening via de anus met 2,3 mg budesonide (lichtgele ronde tablet met de opdruk A/BI aan de ene, en 2.3 aan de andere kant);
 • een vloeistof om de tablet in op te lossen.

Na het samenvoegen ontstaat pas de eigenlijke Budesonide Klysma.

Farmaceutische vorm en inhoud:

Tablet voor suspensie voor rectaal gebruik.

Een verpakking bestaat uit een doordrukstrip met 7 tabletten voor klysma en 7 flacons met oplossing voor klysma.

Fabrikant
 • Nycomed Pharma AS, Noorwegen
 • AstraZeneca AB, Zweden
Registratiehouder/ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG nummer

Budesonide Klysma Fisher, suspensie voor rectaal gebruik 2 mg/100 ml RVG 111369 // 15660 L.v.h.: Griekenland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013.

BS02033 / 02 / 22 februari 2013 (Herziening: februari 2012)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK