Auteur: Orion


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Budesonide Orion Easyhaler is een geneesmiddel dat een ontstekingsremmer genoemd wordt. Budesonide Orion Easyhaler behoort tot de groep geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd.

Omdat het ontstekingen in de luchtwegen vermindert, wordt het gebruikt om de symptomen van astma te voorkomen.

Een astma-aanval die al begonnen is, wordt NIET afgebroken door budesonide. Daarom moet u altijd een snelwerkende luchtwegverwijder (een bèta2-agonist) bij u hebben.

Budesonide poeder is verpakt in een inhalator die Easyhaler genoemd wordt. U inhaleert het poeder in uw longen door het mondstuk van de inhalator.

Zie “Aanwijzingen voor het gebruik van de Easyhaler” aan het eind van deze bijsluiter.

Het effect van budesonide kan al na een paar dagen behandeling duidelijk worden, maar zal pas na een paar weken maximaal zijn. U moet Budesonide Orion Easyhaler regelmatig gebruiken om de astmatische ontsteking te voorkomen. Blijf het middel regelmatig gebruiken volgens de voorschriften, ook als u geen symptomen heeft.

Uw arts heeft een geschikte sterkte en dosering voor u voorgeschreven. Volg deze instructies zorgvuldig op.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:

 • 1-2 doses ’s ochtends en ’s avonds of eenmaal per dag ’s avonds.

Tijdens de behandeling zal uw arts zo nu en dan uw dosering aanpassen om de laagste dosis te vinden waarbij uw astma onder controle blijft (de onderhoudsdosering).

Als uw kind Budesonide Orion Easyhaler gebruikt, zorg er dan voor dat hij/zij het apparaat juist weet te gebruiken.

Naast Budesonide Orion Easyhaler heeft u ook een luchtwegverwijder nodig

Een astma-aanval die al begonnen is, wordt NIET afgebroken door budesonide. Daarom moet u altijd een snelwerkende luchtwegverwijder (een bèta2-agonist) bij u hebben voor het geval u acute astmasymptomen krijgt.

Als u regelmatig een luchtwegverwijder (bèta2-agonist) gebruikt, moet u die inhaleren voordat u de Budesonide Orion Easyhaler gebruikt.

Verergering van de astmaverschijnselen tijdens de behandeling:

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als:

 • het piepen van uw ademhaling of de benauwdheid op de borst erger wordt tijdens de behandeling;
 • u de luchtwegverwijder vaker dan vroeger moet gebruiken;
 • uw luchtwegverwijder niet zo goed helpt als vroeger.

Het kan zijn dat uw astma erger wordt en dat u aanvullende behandeling nodig heeft.

Het vervangen van corticosteroïdentabletten door Budesonide Orion Easyhaler:

Vertel het uw arts als u corticosteroïdentabletten (bijv. cortisontabletten) gebruikt voor de behandeling van uw astma.

Uw arts kan u vragen het aantal tabletten geleidelijk te verminderen en er binnen een paar weken helemaal mee op te houden. Als u zich tijdens deze overgangsperiode niet goed voelt, neem dan contact op met uw arts, maar blijf Budesonide Orion Easyhaler gebruiken.

Wat u moet doen als u meer van Budesonide Orion Easyhaler heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u een grotere dosis of meer doseringen van Budesonide Orion Easyhaler heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Blijf wel doorgaan met het gebruik van Budesonide Orion Easyhaler, tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen.

Het is belangrijk dat u de dosis inneemt die staat vermeld op het etiket van de apotheek of volgens het advies van uw arts. U mag de dosering niet verlagen of verhogen zonder medisch advies te hebben gevraagd.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Budesonide Orion Easyhaler te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering te nemen, neem deze dan alsnog of neem de volgende dosering als het hier tijd voor is Het is het beste als u uw geneesmiddel iedere dag op dezelfde tijd gebruikt.

Als u stopt met het gebruik van Budesonide

Stop niet met het gebruik van Budesonide Orion Easyhaler zonder overleg met uw arts. Als u plotseling stopt met dit geneesmiddel, kan het uw astma erger maken.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Budesonide Orion Easyhaler niet als u allergisch (overgevoelig) bent

 • voor budesonide;
 • voor melkeiwit (de hulpstof lactose bevat melkeiwit).

Neem contact op met uw arts, zodat u kunt overstappen naar een ander geneesmiddel.

Wees extra voorzichtig met Budesonide Orion Easyhaler

Vertel het uw arts voordat u Budesonide Orion Easyhaler gaat gebruiken als u een van onderstaande aandoeningen heeft:

 • longtuberculose;
 • een onbehandelde bacteriële, virus- of schimmelinfectie in uw mond, luchtwegen of longen;
 • een ernstige leverziekte.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • neusmiddelen die corticosteroïden bevatten
 • tabletten die corticosteroïden bevatten
 • antischimmelmiddelen die itraconazol of ketoconazol bevatten.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Budesonide Orion Easyhaler gebruikt als u zwanger bent of wilt worden of als u borstvoeding geeft. Geïnhaleerd budesonide tijdens de zwangerschap heeft geen schadelijke effecten op de gezondheid van de foetus/pasgeborene.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Budesonide Orion Easyhaler heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Budesonide

Budesonide Orion Easyhaler, poeder voor inhalatie bevat zo’n kleine hoeveelheid lactose dat het waarschijnlijk geen problemen zal veroorzaken, zelfs als u lactose niet verdraagt. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Lactose bevat melkeiwit, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Budesonide Orion Easyhaler bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100) Geïrriteerde keel, schorre stem, moeilijkheden met slikken, hoesten en een schimmelinfectie (spruw) in de mond of keel. Als u een van deze bijwerkingen krijgt, houd dan niet op met het gebruik van Budesonide Orion Easyhaler. Neem contact op met uw arts.

U kunt helpen deze bijwerkingen te voorkomen door iedere keer nadat u een dosis genomen heeft, uw mond en keel met water te spoelen of uw tanden te poetsen. Slik het spoelwater niet in maar spuug het uit.

Zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 1.000 maar meer dan 1 op de 10.000)

Te veel of te weinig cortisol in het bloed. Te traag werkende bijnieren (bijniersuppressie). Huiduitslag, jeuk en blauwe plekken. Groeivertraging bij kinderen. Depressie, rusteloosheid en nervositeit. Gedragsveranderingen, vooral bij kinderen.

Zelden voorkomende ernstige allergische reactie :

Als u kort nadat u een dosis genomen heeft, last krijgt van jeuk, huiduitslag, rood worden van de huid, zwellen van de oogleden, lippen, het gezicht of de keel, een piepende ademhaling, lage bloeddruk of instorting, doe dan het volgende:

 • stop met het gebruik van Budesonide Orion Easyhaler
 • roep onmiddellijk medische hulp in.

Kortademigheid meteen na een dosis:

In zeldzame gevallen kunnen inhalatiemedicijnen onmiddellijk na gebruik een toename veroorzaken van piepende ademhaling en kortademigheid (bronchospasme). Als dit gebeurt:

 • stop met het gebruik van Budesonide Orion Easyhaler
 • neem een snelwerkende luchtwegverwijder
 • roep onmiddellijk medische hulp in.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000)

Troebeling van de lens (cataract, staar), verhoogde oogboldruk (glaucoom). Vermindering van de dichtheid van de botmineralen (botverzwakking).

Bijwerkingen die ook kunnen voorkomen, maar waarvan de frequentie niet bekend is

Problemen met slapen, angst, agressie, toegenomen motoractiviteit (niet stil kunnen zitten) en prikkelbaarheid. Deze bijwerkingen komen vaker bij kinderen voor.

Als u denkt dat u een van deze zeldzame bijwerkingen heeft, of als u zich zorgen maakt over de mogelijkheid hiervan, neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Voor het eerste gebruik:

In het ongeopende plastic zakje bewaren.

Na het openen van het plastic zakje:

Bewaren beneden 30°C beschermd tegen vocht. Het wordt aanbevolen de Easyhaler in het beschermende omhulsel te bewaren.

Vervang de Budesonide OrionEasyhaler uiterlijk 6 maanden nadat u het plastic zakje geopend heeft. Schrijf de datum dat u het zakje geopend heeft, op als geheugensteun: -------------

Als uw Budesonide Orion Easyhaler vochtig wordt, moet u hem vervangen.

Gebruik Budesonide Orion Easyhaler niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Exp.:’.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Budesonide Orion Easyhaler

 • Het werkzame bestanddeel is budesonide
 • Het andere bestanddeel is lactose monohydraat (wat melkeiwit bevat).

Hoe ziet Budesonide Orion Easyhaler er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Wit of bijna wit poeder.

Budesonide Orion 100 Easyhaler, inhalatiepoeder, 100 microgram/dosis

 • Elke Easyhaler bevat 200 inhalaties (hoeveel doses dit zijn, is afhankelijk van wat uw arts u voorschrijft) + een beschermend omhulsel
 • 200 inhalaties
 • 2x200 inhalaties
 • 600 inhalaties (3x200)

Budesonide Orion 200 Easyhaler, inhalatiepoeder, 200 microgram/dosis

 • Elke Easyhaler bevat 200 inhalaties (hoeveel doses dit zijn, is afhankelijk van wat uw arts u voorschrijft) + een beschermend omhulsel
 • 200 inhalaties
 • 2x200 inhalaties
 • 600 inhalaties (3x200)

Budesonide Orion 400 Easyhaler, inhalatiepoeder, 400 microgram/dosis

 • Elke Easyhaler bevat 100 inhalaties (hoeveel doses dit zijn, is afhankelijk van wat uw arts u voorschrijft) + een beschermend omhulsel
 • 100 inhalaties
 • 2x100 inhalaties

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fabrikant

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

In het register ingeschreven onder:

RVG 30314 (Budesonide Orion 100 Easyhaler, inhalatiepoeder, 100 microgram/dosis) RVG 30315 (Budesonide Orion 200 Easyhaler, inhalatiepoeder, 200 microgram/dosis) RVG 30316 (Budesonide Orion 400 Easyhaler, inhalatiepoeder, 400 microgram/dosis)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Finland, Hongarije, Duitsland Budesonid Easyhaler
Spanje Budesonida Easyhaler
België, Polen Budesonide Easyhaler
Slovenië Budesonid Orion Easyhaler
Nederland Budesonide Orion Easyhaler
Verenigd Koninkrijk Easyhaler Budesonide
Noorwegen, Zweden, Denemarken,  
Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Estland,  
Litouwen, Letland Giona Easyhaler

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE EASYHALER

Budesonide Orion Easyhaler is eenvoudig te gebruiken. Lees eerst deze aanwijzingen: hier ziet u wat u moet doen en waar u op moet letten.

DE EASYHALER UITPAKKEN

De Easyhaler (figuur 1) wordt geleverd in een plastic zakje om het poeder droog te houden. Open het zakje pas als u de Easyhaler gaat gebruiken.

Het beschermende omhulsel is facultatief. Als u het beschermende omhulsel niet gebruikt, ga dan door naar de rubriek “Een dosis uit de Budesonide Orion Easyhaler nemen” (zie figuur b).

Open het beschermende omhulsel en doe de Easyhaler erin (figuur 2).

Zorg dat het stofkapje het mondstuk van de Easyhaler bedekt (zo kan de Easyhaler niet per ongeluk afgaan).

Als u de Easyhaler niet meteen gebruikt, sluit dan het beschermende omhulsel.

EEN DOSIS UIT DE BUDESONIDE ORION EASYHALER NEMEN

Als u ook een luchtwegverwijdend middel (aanvalsmedicatie) gebruikt, doe dit dan eerst.

Open het beschermende omhulsel, als u dat gebruikt.

Verwijder het stofkapje.

A. Schudden

Schud de Easyhaler drie tot vijf keer stevig op en neer (figuur 3a of 3b), zodat het poeder goed stroomt en u de juiste dosis krijgt. Houd de Easyhaler na het schudden rechtop.

B. Klikken

Druk één keer op de Easyhaler tot u een klik hoort (figuur 4a of 4b) en laat de Easyhaler weer terugklikken. Het poeder komt zo in het inhalatiekanaal in het mondstuk. Blijf de Easyhaler rechtop houden.

Als u denkt dat u de Easyhaler meer dan één keer geklikt heeft, raadpleeg dan de rubriek LET OP (figuur 6a of 6b).

C. Inhaleren

Terwijl u zit of staat

 • adem rustig uit (maar NIET in de Easyhaler)
 • zet het mondstuk tussen uw tanden en klem de lippen om het mondstuk
 • adem diep en rustig, maar krachtig in door de Easyhaler (zie figuur 5a of 5b)
 • haal het mondstuk uit uw mond
 • probeer uw adem ongeveer 5 tellen in te houden en haal daarna normaal adem.

Zorg ervoor dat u niet uitademt in de Easyhaler; die kan dan verstopt raken. Indien dit toch gebeurt, raadpleeg dan de rubriek LET OP (figuur 6a of 6b).

Als u nog een inhalatie moet nemen, herhaal dan punt A, B en C.

Plaats het stofkapje weer op het mondstuk en sluit eventueel het beschermende omhulsel.

Spoelen

Spoel de mond en keel goed met water en spuug het spoelwater uit. Hierdoor vermindert u het risico op een schimmelinfectie (spruw).

LET OP

Als de Easyhaler per ongeluk klikt, bij meerdere keren klikken of als u uitademt in de Easyhaler, tik het poeder dan uit het mondstuk op een tafelblad of in de handpalm (zie figuur 6a of 6b). Dit zorgt ervoor dat de juiste dosering afgegeven wordt. Begin opnieuw met stap A, B en C.

SCHOONMAKEN

Het mondstuk dient minstens eenmaal per week te worden schoongemaakt met een droge doek. Gebruik geen water of andere vloeistoffen; het poeder in de Easyhaler is gevoelig voor vocht. Als u het beschermende omhulsel gebruikt, kunt u de Easyhaler eruit halen om hem schoon te maken. Wanneer u hem terugdoet in het beschermende omhulsel, zet dat het stofkapje op het mondstuk, zodat hij niet per ongeluk kan afgaan.

VERVANGEN

De Easyhaler heeft een doseringsteller; deze geeft aan hoeveel inhalaties nog in de Easyhaler aanwezig zijn (zie figuur 7a of 7b). De teller verspringt na elke vijfde inhalatie. Als de cijfers rood worden, zijn er nog 20 inhalaties in de Easyhaler aanwezig. Neem contact op met uw arts voor een herhaalrecept als u nog geen nieuwe Easyhaler heeft. Als de teller op nul staat, moet de Easyhaler worden vervangen, ook al is ziet u door het venstertje aan de achterkant van de Easyhaler nog poeder (figuur 8).

Figure 8.

xxx xx:

Window xxx:

xx-xxxx xx-xx-x xx-xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x/xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.X. XXXXXXXXX XXX XXX

Bewaar het beschermende omhulsel voor de volgende Easyhaler.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK