Entocort capsules 3 mg, capsules met gereguleerde afgifte

ATC-Code
A07EA06
Entocort capsules 3 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Astra Zeneca

Stof(fen)
Budesonide
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Intestinale anti-inflammatoire middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Astra Zeneca

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

In de Entocort capsules zit budesonide. Budesonide is een geneesmiddel dat hoort bij een groep van geneesmiddelen die glucocorticosteroïden heten. Na inname van de capsules komt het budesonide vrij in de darmen en remt hier de ontsteking die bij u de klachten veroorzaakt.

Het remmen van de ontsteking heeft tijd nodig. U zult daarom merken dat de Entocort capsules geleidelijk een effect zullen hebben op uw klachten.

Entocort capsules worden aan u voorgeschreven als u een lichte tot matig-ernstige vorm van de ziekte van Crohn heeft en als uw dunne darm of het eerste gedeelte van uw dikke darm is ontstoken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Entocort capsules niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor budesonide of voor één van de andere stoffen die in Entocort capsules zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft last van infecties door een bacterie, schimmel, gist of virus. Als u last heeft van infecties, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Entocort capsules?

 • Als u iemand in uw naaste familie heeft die suikerziekte (diabetes) heeft of die voor verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom) behandeld wordt of behandeld is geweest.
 • Als u ook onder behandeling bent of bent geweest voor tuberculose, hoge bloeddruk, suikerziekte, botontkalking (osteoporose), een maagzweer, verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom) of staar.
 • Als u denkt dat u contact heeft gehad met iemand met waterpokken of mazelen. Bij patiënten die Entocort capsules gebruiken, kunnen waterpokken en mazelen ernstiger zijn dan normaal. Het kan zijn dat u dan een behandeling met medicijnen (tabletten of injecties) nodig heeft.
SPC 16-JAN-2012/Paeds+CSP  
Bijsluiter 16-JAN-2012/LBRO 1
Entocort capsules 3 mg bijsluiter
 • Als u leverproblemen heeft. Soms is het nodig dat de dosering van de Entocort capsules wordt aangepast.
 • Als u een grote of kleine operatie moet ondergaan.
 • Het is mogelijk dat u zich niet lekker voelt (bijvoorbeeld spier- en gewrichtspijnen) na het stoppen van de behandeling. Bij vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid of braken, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.
 • Het is beter als u niet te vaak en niet te veel grapefruit of grapefruitsap neemt als u Entocort capsules gebruikt. Grapefruit of grapefruitsap zorgt ervoor dat Entocort minder snel in uw lichaam wordt afgebroken. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen (andere sappen, zoals sinaasappelsap en appelsap hebben geen invloed).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Entocort capsules nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Laat ook anderen weten welke geneesmiddelen u gebruikt.

Neem contact op met uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, omdat de dosering van deze middelen in uw geval misschien moet worden aangepast:

 • Ketoconazol, itraconazol (een middel tegen schimmelinfecties);
 • Medicijnen die ‘HIV proteaseremmers’ worden genoemd (om HIV infecties te behandelen);
 • Carbamazepine (een anti-epilepticum);
 • Cholestyramine (een middel dat de hoeveelheid cholesterol in het lichaam vermindert);
 • De anticonceptie pil (tabletten om zwangerschap te voorkomen);
 • Troleandomycine (een middel tegen infecties met een bepaalde bacterie);
 • Oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U moet Entocort capsules innemen voor het ontbijt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddelgebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft mag u Entocort alleen gebruiken op aanwijzing van uw arts. Als u tijdens de behandeling met Entocort capsules zwanger wordt, moet u dit direct aan uw arts melden. U kunt tijdens het geven van borstvoeding Entocort capsules blijven gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Entocort capsules heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Entocort capsules bevat suiker

Er zit suiker in de Entocort capsules. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

SPC 16-JAN-2012/Paeds+CSP  
Bijsluiter 16-JAN-2012/LBRO 2
Entocort capsules 3 mg bijsluiter

De gebruikelijke dosering voor de behandeling van acute klachten is 9 mg per dag. U moet dan éénmaal per dag ('s morgens voor het ontbijt) 3 Entocort capsules 3 mg innemen. Deze behandeling duurt 8 weken.

Daarna wordt meestal de dosering verlaagd naar 6 mg per dag. U moet dan éénmaal per dag ('s morgens voor het ontbijt) 2 Entocort capsules 3 mg innemen.

Kinderen vanaf 8 jaar en een gewicht van minimaal 25 kg

De gebruikelijke dosering voor de behandeling van milde tot matige symptomen is 9 mg per dag. U moet dan éénmaal per dag ('s morgens voor het ontbijt) 3 Entocort capsules 3 mg innemen. Deze behandeling duurt 8 weken.

Entocort capsules als vervanging van een behandeling met prednisolon

De dosering is 6 mg per dag. U moet dan éénmaal per dag ('s morgens voor het ontbijt) 2 Entocort capsules 3 mg innemen.

Na een operatie

Na een operatie kunnen Entocort capsules gebruikt worden om een terugkeer van de ziekte te voorkomen. De dosering is 6 mg per dag. U moet dan éénmaal per dag ('s morgens voor het ontbijt) 2 Entocort capsules 3 mg innemen.

Voor alle behandelingen geldt dat uw arts de dosering aanpast aan de activiteit van uw ziekte. Na 2 tot 4 weken wordt meestal het grootste effect van de behandeling bereikt.

Gebruiksaanwijzing

U moet de capsules 's morgens voor het ontbijt innemen met een half glas water. Entocort capsules mogen niet stukgemaakt of fijngekauwd worden tijdens het innemen.

Als u of uw kind moeite heeft om Entocort capsules door te slikken

U mag Entocort capsules voorzichtig openmaken. Daarna kunt u de hele inhoud mengen met appelmoes. Let op, u mag de inhoud van de capsules niet fijnmaken of kauwen!

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wat gebeurt er dan?

Als u in één keer te veel capsules tegelijk heeft ingenomen zijn er meestal geen problemen met uw gezondheid te verwachten.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw toch een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Entocort capsules u heeft ingenomen. Houd de verpakking van Entocort capsules bij de hand.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u er in de loop van de dag achter komt dat u bent vergeten uw Entocort capsules in te nemen, kunt u deze alsnog op dat moment innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Entocort capsules

U moet nooit zelf de dosering veranderen of plotseling ophouden met het gebruik. Bij het stoppen van de behandeling met Entocort capsules moet de dosering langzaam worden afgebouwd. Het is mogelijk dat u zich niet lekker voelt na het stoppen met de behandeling (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Entocort capsules?’).

SPC 16-JAN-2012/Paeds+CSP  
Bijsluiter 16-JAN-2012/LBRO 3
Entocort capsules 3 mg bijsluiter

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook Entocort capsules bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • vollemaansgezicht (Cushing-achtige kenmerken);
 • te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie);
 • gedragsverandering, zoals zenuwachtigheid, slapeloosheid en stemmingswisselingen;
 • wazig zien;
 • snellere of onregelmatigere hartslag dan gebruikelijk (palpitaties);
 • maagklachten (dyspepsie);
 • spierkrampen;
 • menstruatiestoornissen;
 • huiduitslag (soms samen met jeuk).

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten):

 • trillingen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • vertraagde groei;
 • overgevoeligheidsreacties voor bepaalde stoffen (anafylactische reacties).

Niet bekend

- verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken!

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C.

Na gebruik de pot steeds zorgvuldig gesloten houden, zodat de capsules droog blijven.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Entocort capsules niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na de afkorting ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

SPC 16-JAN-2012/Paeds+CSP  
Bijsluiter 16-JAN-2012/LBRO 4
Entocort capsules 3 mg bijsluiter

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: budesonide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: ethylcellulose, acetyltributylcitraat, methacrylzuurpolymeer, triethylcitraat (E1505), Antifoam M, polysorbaat 80 (E433), talk (E553b), suikerkorrels (samengesteld uit sucrose en maïszetmeel).
 • De capsule bevat gelatine, titaandioxide (E171) en ijzeroxide (E172).
 • De drukinkt bevat schellak, zwart ijzeroxide (E172) en (soyalecithine en silicon antifoam) of (ammoniumhydroxide en kaliumhydroxide).

Hoe zien Entocort capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De Entocort capsule 3 mg is een grijs/roze capsule met merkteken CIR/3.

In elke originele verpakking Entocort capsules 3 mg zit een pot met 45 of 90 capsules. In de dop van de pot zit ook een droogmiddel dat de capsules tegen vocht beschermt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning Fabrikant
AstraZeneca BV AstraZeneca AB
Louis Pasteurlaan 5 Gärtunavägen
2719 EE Zoetermeer SE-151 85 Södertälje
Nederland Zweden
Tel 079 3632222 +46 8 553 26 000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

SPC 16-JAN-2012/Paeds+CSP  
Bijsluiter 16-JAN-2012/LBRO 5

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.