Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel, budesonide behoort tot een groep geneesmiddelen die glucocorticosteroïden (bijnierschorshormonen met onder andere een ontstekingsremmende werking) heten. Als budesonide in de longen wordt ingeademd zorgt het ervoor dat de slijmvliezen van de longen minder gevoelig worden voor stoffen die benauwdheid en ontstekingen veroorzaken. U zult daardoor minder last van benauwdheid hebben.

Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator kan worden gebruikt bij de behandeling van milde, matige en ernstige vormen van astma.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u leverproblemen heeft;
 • als u behandeld wordt voor, of last krijgt van, bacteriële luchtwegaandoeningen (zoals tuberculose), virus- of schimmelinfecties van de luchtwegen;
 • als u last krijgt van een schimmelinfectie in de mond (een wittig beslag op het mondslijmvlies eventueel met zweertjes (orale candida)) en heesheid;
 • als u na inhalatie van budesonide last krijgt van een tegengestelde reactie namelijk benauwdheid met onmiddellijk een piepende en hijgende ademhaling na het inhaleren. Waarschuw direct uw arts als dit bij u optreedt.

Let op: budesonide is niet geschikt voor een snelle verlichting van astma aanvallen. Budesonide kan alleen goed werken als u het elke dag gebruikt volgens het voorschrift van uw arts. Pas na een aantal weken gebruik is de werking optimaal.

Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator, aërosol, oplossing 200 microgram/dosis RVG 34330
Januari 2013  

Gebruikt u naast Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Ketoconazol en itraconazol (middelen tegen schimmelinfecties) en geneesmiddelen voor de behandeling van HIV (proteaseremmers) kunnen de werking van budesonide versterken. Raadpleeg uw arts wanneer u deze middelen langer dan 1-2 weken dient te gebruiken.

Het product bevat een geringe hoeveelheid alcohol. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat er een wisselwerking plaatsvindt met disulfiram (gebruikt bij alcoholverslaving) of metronidazol (gebruikt bij bepaalde infecties) bij bijzonder gevoelige patiënten die met deze middelen worden behandeld.

Het maakt niet uit of u budesonide voor of na de maaltijd inhaleert.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van budesonide tijdens de zwangerschap schadelijk zou zijn voor de moeder of het kind. Het is belangrijk om ook tijdens de zwangerschap astma goed te behandelen. Een verergering van de ziekte kan namelijk schadelijk zijn voor zowel de moeder als het ongeboren kind. Er moet zo weinig mogelijk budesonide worden gebruikt, maar de astma moet wel onder controle blijven. Het wordt daarom aangeraden om, wanneer u tijdens de behandeling met budesonide zwanger wordt, uw arts te raadplegen.

Borstvoeding

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van budesonide bij het geven van borstvoeding schadelijk zou zijn voor de moeder of het kind. Indien u borstvoeding geeft, hoeft u hiermee niet te stoppen bij het gebruik van budesonide.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Budesonide heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Budesonide Mylan bevat alcohol

Dit product bevat kleine hoeveelheden alcohol (minder dan 10 mg per dosis) en glycerol. Deze hoeveelheden zijn verwaarloosbaar klein en vormen, bij de gebruikelijke doseringen, geen enkel risico. Zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’ als u ook disulfiram of metronidazol gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar :

Bij ernstig astma (bij de start van een behandeling met inhalatie glucocorticosteroïden of wanneer de behandeling met glucocorticosteroïden door inname via de mond (tabletten) wordt afgebouwd of gestaakt) is de aanbevolen dosering twee- tot viermaal daags 200 microgram (1 pufje). Wanneer de astma ernstig is kan de dagelijkse dosering worden verhoogd tot een maximum van 1600 microgram (8 pufjes). In de regel is 200 microgram (1 pufje) per dag voldoende.

Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator, aërosol, oplossing 200 microgram/dosis RVG 34330
Januari 2013  

Voor kinderen, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar:

De dagelijkse dosering is gewoonlijk 200 microgram (1 pufje). De dosering kan zo nodig worden verhoogd tot 400 microgram (2 pufjes) per dag. De minimumleeftijd om het middel voor te schrijven is afhankelijk van het vermogen van het kind om het middel op de juiste wijze te gebruiken.

Toedieningswijze en toedieningsweg:

Ter inhalatie.

Uw arts of apotheker zal u instrueren over een juist gebruik van Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator.

Gebruiksaanwijzing

Het is heel belangrijk dat u de inhaler op de juiste manier gebruikt.

Gebruikt u de inhaler voor het eerst of hebt u hem drie dagen of langer niet gebruikt, controleer dan eerst of hij goed werkt. Verwijder hiervoor het kapje van het mondstuk door er zachtjes in te knijpen. Spuit een pufje in de lucht om er zeker van te zijn dat de inhaler het doet.

Volg onderstaande instructies nauwkeurig op.

1. Goed schudden voor gebruik. Houd de inhaler tussen duim en wijsvinger met het mondstuk naar onderen.

 1. Verwijder het beschermkapje.
 2. Adem diep uit en plaats dan het mondstuk goed tussen uw lippen.
 3. Adem diep in door u mond en druk één keer op de bovenzijde van de inhaler. Houd na de inhalatie uw adem zo lang mogelijk in (minimaal 5-10 seconden) en adem via uw neus weer uit.

Als u meer dan 1 pufje moet gebruiken herhaalt u stap 3 en 4 voor elk volgend pufje. Plaats na het aantal voorgeschreven inhalaties het beschermkapje terug op het mondstuk.

Het mondstuk moet te allen tijde schoon zijn. Verwijder voor het reinigen het onder druk staande spuitbusje en spoel het mondstuk af met lauw water. Laat het op een warme plaats drogen, maar vermijd blootstelling aan hitte.

Om de kans op een mogelijke schimmelinfectie van de mond te verminderen, dient u na het gebruik uw mond goed met water te spoelen en vervolgens het spoelwater uit te spugen. Wanneer u of uw kind een gezichtsmasker gebruikt, dient het gezicht, na toediening van de inhalatievloeistof, te worden gewassen.

Belangrijk!

Als u het spuitbusje niet gelijkertijd indrukt met het inademen komt er niet voldoende budesonide in uw longen en kan het niet optimaal werken.

Het wordt aanbevolen om uw inhalatietechniek regelmatig door uw arts of apotheker te laten controleren.

Gebruik bij kinderen

De inhalatie bij kinderen dient te geschieden onder toezicht van een volwassene. Het kan zinvol zijn om bij een kind tijdens de inhalatie de neus dicht te knijpen.

Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoals aangegeven op de sticker van de apotheek of zoals uw arts heeft geadviseerd. U mag de dosis niet verhogen of verlagen zonder dit te hebben besproken met

Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator, aërosol, oplossing 200 microgram/dosis RVG 34330
Januari 2013  

uw arts. Als u meer budesonide heeft gebruikt dan u zou mogen, dan hoeft u daar niet ongerust over te zijn. Het is onwaarschijnlijk dat u daar lichamelijke klachten van krijgt.

Gebruikt u gedurende langere tijd meer budesonide dan u zou mogen dan kan uw lichaam misschien niet meer goed reageren op stress situaties, uw bijnieren werken minder goed en bent u misschien gevoeliger voor infecties. Raadpleeg dan altijd uw arts of apotheker.

Indien u vergeten bent een dosis te gebruiken, dien deze dosis dan alsnog zo snel mogelijk toe tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In het laatste geval moet u de vergeten dosis niet meer toedienen, maar overgaan op het voorgeschreven doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U gebruikt Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator op recept van uw arts omdat u astma heeft. Bij astma is het belangrijk om budesonide dagelijks te gebruiken om uw klachten onder controle te houden. Stop daarom niet met de behandeling zonder eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak voorkomende bijwerkingen (tussen 1 op 10 en 1 op 100 mensen):

 • schimmelinfectie in de mond en keelholte (orofaryngeale candidasis);
 • hoesten, heesheid, irritatie in de keel.

Zelden voorkomende bijwerkingen (tussen 1 op 1.000 en 1 op 10.000 mensen):

 • overgevoeligheidsreacties die direct optreden of na enige tijd, met huiduitslag, allergische ontstekingsreacties van de huid, huiduitslag eventueel met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten, urticaria), ontsteking van de huid met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem). In dit laatste geval dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en anafylactische reactie;
 • verminderde werking van de bijnieren en groeivertraging;
 • rusteloosheid, nervositeit, depressie, gedragsveranderingen (voornamelijk bij kinderen);
 • acute benauwdheidaanval;
 • blauwe plekken.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld)

 • slaapstoornissen, angst, overmatige activiteit, agressie;
 • verhoogde druk in het oog (glaucoom) en vertroebeling van de ooglens (cataract).

Ook kunnen bij het vernevelen door het gebruik van een gezichtsmasker lokale huidirritaties van het gezicht ontstaan. Om irritatie te voorkomen dient u het gezicht na het gebruik van een gezichtsmasker met water te wassen. Neem in deze gevallen contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator, aërosol, oplossing 200 microgram/dosis RVG 34330
Januari 2013  

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

De spuitbus staat onder druk. Daarom dient u de spuitbus niet te doorboren of bloot te stellen aan hitte, ook niet wanneer de spuitbus leeg is. De spuitbus niet invriezen en niet blootstellen aan direct zonlicht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is budesonide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: 1, 1, 1, 2 tetrafluoroethaan (HFA 134a), ethanol (watervrij) en glycerol.

Aluminium spuitbusje in een plastic houder met mondstuk en een beschermkapje verpakt in een kartonnen doosje. Een spuitbusje bevat 200 inhalaties.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 34330.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte

All-Gen Pharmaceuticals & Generics bv Rouboslaan 32

2252 TR Voorschoten Nederland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43100 Parma

Italië

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wenen

Oostenrijk

Apothecon B.V.

Nijverheidsweg 3

3771 ME Barneveld

Budesonide Mylan 200 CFK-vrije inhalator, aërosol, oplossing 200 microgram/dosis RVG 34330
Januari 2013  

Nederland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK