Advertentie

Auteur: hameln


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacin-hameln is een antibioticum, dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden, die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacin-hameln wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen
 • infecties van bot en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt, die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacin-hameln ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacin-hameln wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren, die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties, die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Ciprofloxacin-hameln kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen, als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor andere chinolongeneesmiddelen of voor één van de andere bestanddelen van Ciprofloxacin-hameln (zie rubriek 6)
 • tizanidine inneemt (zie rubriek 2: „Inname met andere geneesmiddelen“)

Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln

Wat u moet weten voordat u Ciprofloxacin-hameln krijgt toegediend

Vertel uw arts als u:

 • ooit nierproblemen hebt gehad, omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt
 • een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacin-hameln
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt
 • in het verleden abnormale hartritmen hebt gehad (aritmie)

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT-interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw of als u al op leeftijd bent bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden voor veranderingen in het ECG (zie rubriek ‘gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Terwijl u met Ciprofloxacin-hameln wordt behandeld

Vertel het meteen aan uw arts, als zich één van de volgende situaties voordoet, terwijl u met Ciprofloxacin-hameln wordt behandeld. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacin-hameln moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans, dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, vertel het dan meteen uw arts, aangezien de toediening van Ciprofloxacin-hameln zal moeten worden stopgezet.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kunnen soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking moet Ciprofloxacin-

hameln worden stopgezet en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.

 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen, die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacin- hameln en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Na de eerste toediening van Ciprofloxacin-hameln kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacin-hameln erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacin-hameln en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacin-hameln en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden, terwijl u antibiotica gebruikt, dus ook bij Ciprofloxacin- hameln en zelfs enkele weken, nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt, dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, vertel het dan meteen uw arts. De behandeling met Ciprofloxacin-hameln moet onmiddellijk worden stopgezet, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in, die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium, dat u Ciprofloxacin-hameln inneemt, als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciprofloxacin-hameln kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, moet Ciprofloxacin-hameln meteen worden stopgezet
 • Ciprofloxacin-hameln kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langsgaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk, dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat, dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht, wanneer u met Ciprofloxacin-hameln wordt behandeld.Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel het aan uw arts of apotheker, als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen, die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik Ciprofloxacin-hameln niet samen met tizanidine, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken, zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2: „U mag Ciprofloxacin-hameln niet toegediend krijgen als u“).

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die het hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.

Van de volgende geneesmiddelen is bekend, dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacin-hameln. Wanneer Ciprofloxacin-hameln samen met deze geneesmiddelen wordt gebruikt, kan dat een invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt

 • warfarine of andere orale anticoagulantia (antistollingsmiddelen om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)

Ciprofloxacin-hameln kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne

Gebruik van Ciprofloxacin-hameln met voedsel en drank

Voeding en drank hebben geen invloed op uw behandeling met Ciprofloxacin-hameln.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciprofloxacin-hameln niet te gebruiken, als u zwanger bent. Vertel uw arts, als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem Ciprofloxacin-hameln niet, in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacin-hameln kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden.

Zorg er dus voor, dat u weet hoe u op Ciprofloxacin-hameln reageert, voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ciprofloxacin-hameln

Als u een natriumarm dieet volgt, dient u rekening te houden dat 50 ml oplossing voor infusie 7,7 mmol (177 mg) natrium (als chloride) bevat, 100 ml oplossing voor infusie

15,4 mmol (354 mg) natrium (als chloride) bevat en 200 ml oplossing voor infusie 30,8 mmol (708 mg) natrium (als chloride) bevat.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal u precies uitleggen, hoeveel Ciprofloxacin-hameln u toegediend krijgt en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie, dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts, als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren.

Uw arts zal u elke dosis met een langzame infusie via een ader in uw bloedcirculatie toedienen.

Voor kinderen duurt de infusie 60 minuten. Bij volwassen patiënten bedraagt de infusietijd 60 minuten voor 400 mg Ciprofloxacin-hameln en 30 minuten voor 200 mg Ciprofloxacin-hameln. Wanneer de infusie langzaam wordt toegediend, helpt dit te voorkomen, dat er meteen bijwerkingen optreden.

Denk eraan om voldoende te drinken, wanneer u Ciprofloxacin-hameln gebruikt.

Als u stopt met uw kuur Ciprofloxacin-hameln

 • Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het gebruiken van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk, dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciprofloxacin-hameln bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt, die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree, braken
 • gewrichtspijnen bij kinderen
 • lokale reactie op de plaats van injectie, huiduitslag
 • tijdelijk verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen)

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel, verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid, verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen, smaakstoornissen, tintelingen, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, epileptische aanvallen (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“), draaierigheid
 • problemen met het zicht
 • gehoorverlies
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk
 • buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden), winderigheid
 • leverstoornissen, verhoogde hoeveelheden van een stof in het bloed (bilirubine), geelzucht (cholestatische icterus)
 • jeuk, netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie, nierfalen
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie), koorts, vocht vasthouden
 • verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie), wat fataal kan zijn, beenmergdepressie, wat ook fataal kan zijn (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • allergische reactie, allergische zwelling (oedeem), snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem), ernstige allergische reactie (anafylactische shock), die levensbedreigend kan zijn (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • angstreactie, vreemde dromen, depressie, psychische stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • verminderde gevoeligheid van de huid, beven, migraine, tastzin- en reukstoornissen
 • oorsuizingen, verminderd gehoor
 • flauwvallen, ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • pancreatitis
 • hepatitis, afsterven van levercellen (levernecrose), zeer af en toe leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin- hameln“), kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning, spierkramp, peesscheuring – vooral van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees) (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • bloed of kristallen in de urine, urinewegontsteking (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • overmatig zweten
 • abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine), verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie, anafylactische shock, serumziekte), die fataal kan zijn (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)
 • coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • diverse soorten huiduitslag (bv. het mogelijk fatale syndroom van Stevens- Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2: „Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacin-hameln“)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • problemen, die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet ‘verlengering van het QT-interval’ en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilpje).

Hoe bewaart u dit middel?

Uw arts, verpleegkundige of ziekenhuisapotheker zal voor gebruik ciprofloxacin op de juiste wijze bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ciprofloxacin-hameln niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op omdoos na "EXP:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik uitsluitend heldere oplossingen, die vrij zijn van deeltjes. Niet gebruiken als er kristalvorming is opgetreden.

De flacons in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. Open de flacons en gebruik deze onmiddellijk.

Verdunde oplossingen moeten tegen directe blootstelling van zonlicht worden beschermd.

Uw geneesmiddel mag niet met andere geneesmiddelen, die eventueel ook met het infuus worden toegediend, worden vermengd. U kunt uw arts, verpleegkundige of apotheker om meer informatie hieromtrent vragen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe medicijnen, die niet meer vereist zijn, af te voeren. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine.

1 ml Ciprofloxacin-hameln bevat 2,5 mg ciprofloxacine-lactaat, wat overeenkomt met 2 mg ciprofloxacine.

Elke dosis Ciprofloxacin-hameln bevat het volgende: Een flacon van 50 ml bevat 100 mg ciprofloxacine. Een flacon van 100 ml bevat 200 mg ciprofloxacine. Een flacon van 200 ml bevat 400 mg ciprofloxacine.

De andere bestanddelen zijn melkzuur, natriumchloride, zoutzuur en water voor injectie.

Hoe ziet Ciprofloxacin-hameln er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ciprofloxacine is een steriele, heldere en kleurloze tot lichtgelige oplossing voor infusie.

pH- van de oplossing: 3,9 – 4,5

Verpakkingsgrootten

50 ml flacons in verpakkingen van 1, 5 of 10 flacons. 100 ml flacons in verpakkingen van 1, 5 of 10 flacons. 200 ml flacons in verpakkingen van 1, 5 of 10 flacons.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13 31789 Hameln Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 103365.

Fabrikant

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH Industriestraße 3

34212 Melsungen Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

DK: Ciprofloxacin Hameln 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning FI: Ciprofloxacin Hameln 2 mg/ml infuusioneste, liuos

DE: Ciprofloxacin-hameln Infusionslösung

NL: Ciprofloxacin-hameln 2 mg/ml, oplossing voor infusie

NO: Ciprofloxacin Hameln 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning UK: Ciprofloxacin 2 mg/ml solution for infusion

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 03/2010.

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties. Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan hebt u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte. Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd: sommige behandelingen met antibiotica zijn niet meer effectief. Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen, als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

 • de hoeveelheid antibiotica, die u moet gebruiken
 • hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen
 • hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

 1. Gebruik alleen antibiotica, wanneer deze aan u worden voorgeschreven.
 2. Volg de voorschriften van het recept strikt op.
 3. Gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u een zelfde ziekte wilt bestrijden
 4. Geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte.
 5. Breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek om er zeker van te zijn, dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

BEREIDINGSINSTRUCTIE VOOR:

Ciprofloxacin-hameln 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Ciprofloxacin-hameln moet met een intraveneuze infusie worden toegediend. Voor kinderen duurt de infusie 60 minuten. Bij volwassen patiënten bedraagt de infusietijd 60 minuten voor 400 mg Ciprofloxacin-hameln en 30 minuten voor 200 mg Ciprofloxacin-hameln. Een langzame infusie in een grote ader zal het ongemak voor de patiënt tot een minimum beperken en zal het risico van veneuze irritatie verminderen.

De oplossing voor infusie kan rechtstreeks of na mengen met andere verenigbare oplossingen voor infusie met een infusie worden toegediend.

Tenzij de verenigbaarheid met andere oplossingen voor infusie/geneesmiddelen bevestigd is, moet de oplossing voor infusie altijd afzonderlijk worden toegediend. De visuele tekenen van onverenigbaarheid zijn bv. precipitatie, troebelheid en verkleuring.

Onverenigbaarheid treedt op met alle oplossingen voor infusie/geneesmiddelen, die fysiek of chemisch instabiel zijn bij de pH van de oplossing (bv. penicillinen, heparineoplossingen), met name bij de combinatie met oplossingen, die aangepast zijn aan een alkalische pH (pH van de oplossingen voor infusie met ciprofloxacine: 3,9-4,5).

Een intraveneuze gestarte behandeling kan ook oraal worden voortgezet.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln Duitsland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK