Advertentie

Auteur: Fresenius


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine Kabi is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine Kabi wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholteinfecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen
 • infecties van bot en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacine Kabi ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

1 / 9

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacine Kabi wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Ciprofloxacine Kabi kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor het werkzame bestanddeel of voor andere
 • chinolongeneesmiddelen of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.Indien utizanidine inneemt (zie rubriek 2, Inname met andere geneesmiddelen)

Wat u moet weten voordat u Ciprofloxacine Kabi krijgt toegediend

Neem contact op met uw arts of apotheker indien u::

 • ooit nierproblemen hebt gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt
 • een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacine Kabi
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt
 • in het verleden abnormale hartritmen hebt gehad (aritmie)

Hartproblemen

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT-interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet 'bradycardie'), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw of als u al op leeftijd bent bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden voor veranderingen in het ECG (zie rubriek 'gebruikt u nog andere geneesmiddelen?')

Terwijl u met Ciprofloxacine Kabi wordt behandeld

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u met Ciprofloxacine Kabi wordt behandeld. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine Kabi moet worden stopgezet.

Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio- oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, vertel het dan

2 / 9

meteen uw arts, aangezien de toediening van Ciprofloxacine Kabi zal moeten worden stopgezet.

 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking moet Ciprofloxacine Kabi worden stopgezet en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacine Kabi en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Na de eerste toediening van Ciprofloxacine Kabi, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacine Kabi erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacine Kabi en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Kabi en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica gebruikt, dus ook bij Ciprofloxacine Kabi, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, vertel het dan meteen uw arts. De behandeling met Ciprofloxacine Kabi moet onmiddellijk worden stopgezet, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacine Kabi inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciprofloxacine Kabi kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag,moet Ciprofloxacine Kabi meteen worden stopgezet
 • Ciprofloxacine Kabi kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u met Ciprofloxacine Kabi wordt behandeld.Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

3 / 9

Andere medicatie en Ciprofloxacine Fresenius Kabi

Gebruikt u naast Ciprofloxacine Fresenius Kabi nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die het hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.

Gebruik Ciprofloxacine Kabi niet samen met tizanidine, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2, U mag Ciprofloxacine Kabi niet toegediend krijgen als u).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine Kabi. Wanneer Ciprofloxacine Kabi samen met deze geneesmiddelen wordt gebruikt, kan dat een invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)

Ciprofloxacine Kabi kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne

Voeding en drank hebben geen invloed op uw behandeling met Ciprofloxacine Kabi.

Zwangerschap ,borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt

Neem Ciprofloxacine Kabi niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine Kabi kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine Kabi reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Ciprofloxacine Kabi bevat natrium

Indien u een natrium-arm diëet volgt, dient u rekening te houden met het gegeven dat 100ml Ciprofloxacine Kabi 15,1 mmol (= 347 mg) natrium bevat.

4 / 9

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoalsuw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacine Kabi u toegediend krijgt en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren.

Uw arts zal u elke dosis met een langzame infusie via een ader in uw bloedcirculatie toedienen. Voor kinderen duurt de infusie 60 minuten. Bij volwassen patiënten bedraagt de infusietijd 60 minuten voor 400 mg Ciprofloxacine Kabi en 30 minuten voor 200 mg Ciprofloxacine Kabi. Wanneer de infusie langzaam wordt toegediend, helpt dit te voorkomen dat er meteen bijwerkingen optreden.

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine Kabi gebruikt.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

• Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het gebruiken van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddelbijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan tot bij 1 op 10 personen voorkomenn):

 • misselijkheid, diarree, braken
 • gewrichtspijnen bij kinderen -lokale reactie op de plaats van injectie, uitslag
 • tijdelijk verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen)

Soms voorkomende bijwerkingen (kan tot bij 1 op 100 personen voorkomen ):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel, verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid, verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen, smaakstoornissen, tintelingen, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi), draaierigheid
 • problemen met het zicht
 • gehoorverlies

5 / 9

 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk
 • buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden), winderigheid
 • leverstoornissen, verhoogde hoeveelheden van een stof in het bloed (bilirubine), geelzucht (cholestatische icterus)
 • jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie, nierfalen
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie), koorts, vocht vasthouden
 • verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan tot bij 1 op 1000 personen voorkomen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2,Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie), wat fataal kan zijn, beenmergdepressie, wat ook fataal kan zijn (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • allergische reactie, allergische zwelling (oedeem), snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angiooedeem) ernstige allergische reactie (anafylactische shock) die levensbedreigend kan zijn (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • angstreactie, vreemde dromen, depressie, psychische stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • verminderde gevoeligheid van de huid, beven, migraine, tastzin- en reukstoornissen
 • oorsuizingen, verminderd gehoor
 • flauwvallen, ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • pancreatitis
 • hepatitis, afsterven van levercellen (levernecrose), zeer af en toe leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2,Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning, spierkramp, peesscheurin – vooral van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • bloed of kristallen in de urine, urinewegontsteking (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • overmatig zweten
 • abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine), verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kan tot bij 1 op 10 000 personen voorkomen) een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose)

 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie, anafylactische shock, serumziekte) die fataal kan zijn (zie rubriek 2,,Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)
 • coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), druk op de hersenen (intracraniale

6 / 9

druk)

 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • diverse soorten huiduitslag (bv. het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2,Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Kabi)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • Hartproblemen: abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet 'verlenging van het QT-interval' en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereikvan kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 • Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
 • Bewaar de infuuszak ter bescherming tegen licht in de overzak tot op het ogenblik van gebruik.
 • Bewaar de infuusfles ter bescherming tegen licht in de omverpakking tot op het ogenblik

van gebruik.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC <en gooi ze niet in de vuilnisbak>. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ciprofloxacine (als ciprofloxacine waterstof sulfaat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, zwavelzuur, natriumhydroxide voor pH aanpassingen, water voor injecties.

Ciprofloxacine Kabi is een steriele, heldere en kleurloze oplossing.

Ciprofloxacine wordt op de markt gebracht in een heldere flexibele polyolefine zak met aluminium overzak (Excel en Freeflex zakken) of in een polyethyleen fles (KabiPac).

50 ml oplossing bevat 100 mg ciprofloxacine.

100 ml oplossing bevat 200 mg ciprofloxacine.

200 ml oplossing bevat 400 mg ciprofloxacine.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7

2627 Schelle - België

7 / 9

Fabrikant:

Fresenius Kabi Norge AS

Postboks 430

N-1753 Halden

Noorwegen

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Wytwórnia Płynów Infuzyjnych 99-300 Kutno

Sienkiewicza 25 Polen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

AT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Infusionslösung

BE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml solution pour perfusion/Infusionslösung/ oplossing voor intraveneuze infusie

CY: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200mg/100ml, -400 mg/ 200 ml διάλυμα για έγχυση CZ: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzní roztok DE: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslösung DK: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning

EL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση ES: Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión

FI: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos

HU: Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml oldatos infúzió

IT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml soluzione per infusione

NL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml oplossing voor intraveneuze infusie

PL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml roztwór do infuzji PT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Solução para perfusão SE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

SK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infúzny intravenózny roztok UK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml solution for infusion

In het register ingeschreven onder: RVG 30476 (100 mg/50 ml)

RVG 30477 (200 mg/100 ml)

RVG 30478 (400 mg/200 ml)

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties. Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan hebt u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte. Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd: sommige behandelingen met antibiotica zijn niet meer effectief.

Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

 • de hoeveelheid antibiotica die u moet gebruiken
 • hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen
 • hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen

8 / 9

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

1 – Gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven. 2 – Volg de voorschriften van het recept strikt op.

3 – Gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u een zelfde ziekte wilt bestrijden.

4 – Geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte.

5 – Breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek om er zeker van te zijn dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg:

Ciprofloxacine Kabi moet met een intraveneuze infusie worden toegediend. Voor kinderen duurt de infusie 60 minuten. Bij volwassen patiënten bedraagt de infusietijd 60 minuten voor 400 mg Ciprofloxacine Kabi en 30 minuten voor 200 mg Ciprofloxacine Kabi. Een langzame infusie in een grote ader zal het ongemak voor de patiënt tot een minimum beperken en zal het risico van veneuze irritatie verminderen. De oplossing voor infusie kan rechtstreeks of na mengen met andere verenigbare oplossingen voor infusie met een infusie worden toegediend.

Tenzij de verenigbaarheid met andere oplossingen voor infusie/geneesmiddelen bevestigd is, moet de oplossing voor infusie altijd afzonderlijk worden toegediend. De visuele tekenen van onverenigbaarheid zijn bv. precipitatie, troebelheid en verkleuring.

Onverenigbaarheid treedt op met alle oplossingen voor infusie/geneesmiddelen die fysiek of chemisch instabiel zijn bij de pH van de oplossing (bv. penicillinen, heparineoplossingen), met name bij de combinatie met oplossingen die aangepast zijn aan een alkalische pH (pH van de oplossingen voor infusie met ciprofloxacine: 4,0-4,9).

Een intraveneuze begonnen behandeling, kan ook oraal worden voortgezet.

9 / 9

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK