Advertentie

Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine Actavis is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine Actavis wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholteinfecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen
 • infecties van bot en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria meningitidis
 • blootstelling aan antrax door inademing

Als u een ernstige infectie heeft of een infectie heeft die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacine Actavis ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacine Actavis wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Ciprofloxacine Actavis kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor ciprofloxacin of voor andere chinolongeneesmiddelen of een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u tizanidine gebruikt (zie rubriek 2, Gebruikt u nog andere geneesmiddelen)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt

Vertel uw arts als u:

 • ooit nierproblemen heeft gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft
 • een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacine Actavis
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) heeft
 • geboren bent met een verlengd QT-interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw bent of op leeftijd bent of als u andere geneesmiddelen gebruikt die leiden tot veranderingen in het ECG (zie rubriek Inname met andere geneesmiddelen).

Terwijl u Ciprofloxacine Actavis inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u Ciprofloxacine Actavis inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine Actavis moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Actavis en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen binnen 48 uur na de start van de behandeling of tot enige maanden na het beëindigen van de behandeling, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciprofloxacine Actavis en laat de pijnlijke

plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.

 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Actavis en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • De eerste keer dat u Ciprofloxacine Actavis inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose heeft, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacine Actavis erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Actavis en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Actavis en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciprofloxacine Actavis, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciprofloxacine Actavis, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacine Actavis inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciprofloxacine Actavis kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Actavis en raadpleeg meteen uw arts.
 • Ciprofloxacine Actavis kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langsgaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u Ciprofloxacine Actavis inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel het uw arts als u andere medicijnen gebruikt die uw hartritme kunnen beinvloeden: medicijnen die behoren tot de groep anti-aritmica (bijvoorbeeld kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (die behoren tot de groep van macroliden) en enkele antipsychotica.

Gebruikt u naast Ciprofloxacine Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem Ciprofloxacine Actavis niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2, Neem Ciprofloxacine Actavis niet in).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine Actavis. Wanneer Ciprofloxacine Actavis samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • warfarine, acenocoumarol, fenprocoumon of fluindione (om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • metoclopramide (voor misselijkheid en braken)
 • omeprazol (voor maagzweren)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)
 • cyclosporine (voor immuunsuppressie)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een onregelmatig hartritme (bv. quinidine, hydroquinidine, disopyramide, dofetilide, ibutilide, amiodarone en sotalol)
 • tricyclische antidepressiva (voor depressie en andere mentale problemen bv. amitriptyline en imipramine)
 • macroliden (bepaalde typen antibiotica, bv. erythromycin en azithromycin)
 • antipsychotica (voor mentale problemen)

Ciprofloxacine Actavis kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne
 • glibenclamide (voor diabetes)
 • duloxetine (voor depressie)
 • lidocaine (een locaal anaestheticum)
 • sildenafil (voor impotentie)

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van Ciprofloxacine Actavis. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • antacida
 • mineraalsupplementen
 • sucralfaat
 • een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer)
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten

Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciprofloxacine Actavis dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tenzij u Ciprofloxacine Actavis bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze een invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Neem Ciprofloxacine Actavis niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine Actavis kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine Actavis reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld de dosering is afhankelijk van het type infectie dat u heeft en hoe ernstig deze is. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts als u nierproblemen heeft, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacine Actavis moet innemen.

 1. Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 2. Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 3. U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacine Actavis tabletten echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine Actavis inneemt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

 • Als u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan uw tabletten of de doos mee om aan de arts te laten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet dan de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van dit middel

 • Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree
 • gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
 • uitslag, jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
 • verhoogde alkalische fosfatase in bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio- oedeem)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie (zie rubriek 2: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?) of hallucinaties
 • spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis) of draaierigheid
 • problemen met het zicht
 • oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus) of hepatitis
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
 • nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis), urinewegontsteking
 • vocht vasthouden of overmatig zweten
 • verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn - serumziekte) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis)
 • mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis)
 • migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
 • pancreatitis
 • afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Actavis)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, verandering van het hartritme (zgn. ‘verlenging van het QT interval’ vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje),
 • problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • rode gezwollen huid met puistvorming (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose)
 • toename van een stollingsfactor (INR) (bij patiënten behandeld met Vitamine K antagonisten).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Ciprofloxacine Actavis 250 mg, filmomhulde tabletten bevatten als werkzame stof ciprofloxacinehydrochloride monohydraat overeenkomend met 250 mg ciprofloxacine per filmomhulde tablet.
 • Ciprofloxacine Actavis 500 mg, filmomhulde tabletten bevatten als werkzame stof ciprofloxacinehydrochloride monohydraat overeenkomend met 500 mg ciprofloxacine per filmomhulde tablet.
 • Ciprofloxacine Actavis 750 mg, filmomhulde tabletten bevatten als werkzame stof ciprofloxacinehydrochloride monohydraat overeenkomend met 750 mg ciprofloxacine per filmomhulde tablet.

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), crospovidon, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), macrogol 400, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Ciprofloxacine Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Ciprofloxacine Actavis 250 mg, filmomhulde tabletten zijn rond, wit of geelachtig van kleur, hebben een breukgleuf aan beide kanten, een inkeping aan de zijkant en een markering ‘C250’ aan één kant.
 • Ciprofloxacine Actavis 500 mg, filmomhulde tabletten zijn ovaal, wit of geelachtig van kleur, hebben een breukgleuf aan één kant, een inkeping aan de zijkant en een markering ‘C500’ aan één kant.
 • Ciprofloxacine Actavis 750 mg, filmomhulde tabletten zijn ovaal, wit of geelachtig van kleur, hebben een breukgleuf aan één kant, een inkeping aan de zijkant en een markering ‘C750’ aan één kant.

Blisters (Al/PVC)

1, 8, 10, 16, 20, 30, 50 en 100 filmomhulde tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederland

Fabrikant

Actavis Ltd, B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederland

Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, IJsland

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Denemarken

Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, Engeland

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, IJsland

Ciprofloxacine Actavis 250 mg, 500 mg en 750 mg, filmomhulde tabletten zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk RVG 26813 (250 mg), RVG 26814 (500 mg) en RVG 26815 (750 mg).

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen www.cbg-meb.nl

Medische toelichting

Antibiotica worden gebruikt om infecties te genezen die veroorzaakt worden door bacteriën. Ze werken niet tegen virussen.

Als uw arts antibiotica heeft voorgeschreven, dan heeft u ze nodig voor uw ziekte.

Ondanks het gebruik van antibiotica kunnen sommige bacteriën overleven of groeien. Dit verschijnsel heet resistentie waardoor sommige antibioticakuren niet goed werken.

Misbruik van antibiotica verhoogt de resistentie. Hierdoor kan het zijn dat uw kuur niet goed werkt. Houd u daarom ook strikt aan de voorgeschreven dosering en duur van de behandeling.

Om te zorgen dat het middel goed werkt dient u:

 • Antibiotica alleen te gebruiken wanneer voorgeschreven.
 • Volg nauwgezet het recept.
 • Gebruik een antibioticum niet opnieuw zonder dat dit voorgeschreven is, zelfs niet om een soortgelijke ziekte te behandelen.
 • Geef nooit uw antibiotica aan een andere persoon, misschien is deze niet geschikt voor zijn / haar ziekte.
 • Aan het einde van de behandeling, dient u alle ongebruikte medicijnen terug te brengen naar uw apotheek zodat ze deze op correcte wijze kunnen vernietigen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK