Ciprofloxacine Fair-Med 750 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
J01MA02
Ciprofloxacine Fair-Med 750 mg, filmomhulde tabletten

Fair-Med Healthcare

Stof(fen)
Ciprofloxacin
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Fair-Med Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine Fair-Med is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort.

Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine.

Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine Fair-Med wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholteinfecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen
 • infecties van botten en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria meningitidis
 • blootstelling aan antrax (miltvuur sporen) door inademing

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacine Fair-Med ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacine Fair-Med wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Ciprofloxacine Fair-Med kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel, voor andere chinolon- geneesmiddelen of voor één van de andere bestanddelen van Ciprofloxacine Fair-Med (zie rubriek 6)
 • Als u tizanidine gebruikt (zie rubriek 2)

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u:

 • ooit nierproblemen hebt gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt
 • een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacine Fair-Med
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt
 • in het verleden abnormale hartritmen hebt gehad (aritmie)

Hartaandoeningen

Bij het gebruik van dit soort geneesmiddelen is voorzichtigheid is geboden als u geboren bent met een zogenaamd lang-QT-tijdsyndroom, of als dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), als u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u ooit een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw bent, als u een oudere patiënt bent of als u andere geneesmiddelen gebruikt die leiden tot abnormale veranderingen in het ECG (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u Ciprofloxacine Fair-Med inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine Fair- Med moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoelijkheden en/of

huiduitslag (angio-oedeem)). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Fair-Med en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciprofloxacine Fair-Med en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Fair-Med en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • De eerste keer dat u Ciprofloxacine Fair-Med inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacine Fair-Med erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Fair-Med en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Fair- Med en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciprofloxacine Fair-Med, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciprofloxacine Fair-Med, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacine Fair-Med inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciprofloxacine Fair-Med kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk, of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Fair-Med en raadpleeg meteen uw arts.
 • Ciprofloxacine Fair-Med kan een daling van het aantal witte bloedcellen veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langsgaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u Ciprofloxacine Fair-Med inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die uw hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen uit de groep antiaritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica, tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.

Vertel het aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt of als de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem Ciprofloxacine Fair-Med niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine Fair-Med. Wanneer Ciprofloxacine Fair-Med samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel het uw arts als u het volgende inneemt:

 • warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)

Ciprofloxacine Fair-Med kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van Ciprofloxacine Fair-Med. Vertel het uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • antacida
 • mineraalsupplementen
 • sucralfaat
 • een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer)
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten

Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciprofloxacine Fair-Med dan ongeveer twee uur voor of niet eerder dan vier uur na inname van deze middelen in.

Tenzij u Ciprofloxacine Fair-Med bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze een invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciprofloxacine Fair-Med niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel het uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem Ciprofloxacine Fair-Med niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine Fair-Med kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine Fair-Med reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Ciprofloxacine Fair-Med altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacine Fair-Med u moet innemen en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts.

Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacine Fair-Med moet innemen.

 1. Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 2. Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 3. U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacine Fair-Med tabletten echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine Fair-Med inneemt.

 • Als u meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan uw tabletten of de doos mee om aan de arts te laten zien.
 • Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet dan de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van dit middel

 • Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree
 • gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
 • uitslag, jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
 • verhoogde alkalische fosfatase in bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
 • spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2) of draaierigheid
 • problemen met het zicht
 • oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus) of hepatitis
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
 • nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2), urinewegontsteking
 • vocht vasthouden of overmatig zweten
 • abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine) of verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn serumziekte) (zie rubriek 2)
 • mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2)
 • migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
 • pancreatitis
 • afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees)(zie rubriek 2); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald) :

- problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen

- abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende hartritmestoornissen, verandering van het hartritme (dit heet ‘verlenging van het QT-interval’ en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en gebruik van kinderen houden.

Gebruik Ciprofloxacine Fair-Med niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking of doos na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine.

Elke filmomhulde tablet bevat 873 mg ciprofloxacinehydrochloride, overeenkomend met 750 mg ciprofloxacine.

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: Microkristallijne cellulose (E460), Maïszetmeel, Colloïdaal watervrij silicium (E551), Crospovidon, Gepregelatiniseerd zetmeel, Gezuiverd talk (E553b), Magnesiumstearaat (E572).

Filmomhulling: Hypromellose (E465), Polyethyleenglycol 400 (Macrogol 400) (E1521),

Titaniumdioxide (E171)

Ciprofloxacine Fair-Med 750mg filmomhulde tablet:

Witte tot gebroken witte capsulevormige dubbelbolle filmomhulde onbedrukte tablet. Verpakkingsgrootten van 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100, 160 of 500 filmomhulde tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

FAIR-MED HEALTHCARE GmbH

Planckstr. 13, 22765 Hamburg

Duitsland

Fabrikant

Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A – Kordin Industrial Park – Paola, PLA 3000 Malta

&

MEDICOFARMA S.A.

ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom Polen

In het register ingeschreven onder:

RVG 109407

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

AT Ciprofloxacin Fair-Med 250mg/500mg/750mg filmtabletten
DE Ciprofloxacin Fair-Med 250mg, 500mg, 750mg filmtabletten
MT Ciprofloxacin Fair-Med 250mg, 500mg film-coated tablets
NL Ciprofloxacine Fair-Med 250mg, 500mg, 750mg, filmomhulde tabletten
PL Ciprofloxacin Fair-Med

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.