Ciprofloxacine 500 mg PCH, filmomhulde tabletten

ATC-Code
J01MA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Chinolone
Chemische groep Fluorchinolone
Stof Ciprofloxacin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

 • infecties van bot en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria menigitidis
 • blootstelling aan miltvuur (antrax) door inademing.

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve ciprofloxacine ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Ciprofloxacine wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing.

Ciprofloxacine kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Wanneer u Tizanidine gebruikt (zie rubriek 2 “Inname met andere geneesmiddelen”).

Voordat u dit middel gebruikt

Hartproblemen

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT- interval of dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw bent of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden tot veranderingen in het ECG (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Vertel uw arts als u:

 • ooit nierproblemen hebt gehad, omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

 • een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals ciprofloxacine
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt

Terwijl u Ciprofloxacine PCH inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u ciprofloxacine inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met ciprofloxacine moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Peesontsteking en -scheuringen kunnen zelfs optreden binnen de eerste 48 uur van de behandeling of tot enkele maanden na het stoppen met de behandeling met Ciprofloxacine. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van ciprofloxacine en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • De eerste keer dat u ciprofloxacine inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met ciprofloxacine erger worden. In zeldzame gevallen kan een depressie of psychose verergeren naar gedachten over zelfmoord, zelfmoord pogingen, of zelfmoord. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica gebruikt, dus ook bij ciprofloxacine, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, vertel het dan meteen uw arts. De behandeling met ciprofloxacine moet onmiddellijk worden stopgezet, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen.

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u ciprofloxacine inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Als u last heeft van nierproblemen, vertel dit dan aan de arts want uw dosis moet mogelijk aangepast worden.
 • Ciprofloxacine kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van ciprofloxacine en raadpleeg meteen uw arts.
 • Ciprofloxacine kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u met ciprofloxacine wordt behandeld. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruikt u naast Ciprofloxacine PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die het hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.

Neem ciprofloxacine niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2, “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met ciprofloxacine. Wanneer ciprofloxacine samen met deze geneesmiddelen wordt gebruikt, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen groter zijn.

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • Vitamine K antagonisten (bijv. warfarine) of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • metoclopramide (tegen misselijkheid/overgeven)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • ciclosporine (ter preventie van afstoting na een transplantatie)
 • glibenclamide (voor de behandeling van diabetes)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • olanzapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)

Ciprofloxacine kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne
 • duloxetine (voor de behandeling van depressie)
 • lidocaine (voor lokale verdoving)
 • sildenafil (voor erectiestoornissen).

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van ciprofloxacine. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • antacida
 • omeprazol (voor de behandeling van maagzweren)
 • mineraalsupplementen
 • sucralfaat
 • een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer)
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten.

Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem ciprofloxacine dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Tenzij u ciprofloxacine bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nemen waaraan calcium is toegevoegd, wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze een invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

Het is beter ciprofloxacine niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem Ciprofloxacine niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op ciprofloxacine reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel ciprofloxacine u moet innemen en ook hoe vaak en hoe lang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Duur van de behandeling

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren.

Wijze van gebruik

Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacine PCH moet innemen.

 1. Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 2. Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 3. U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem de ciprofloxacine-tabletten echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u ciprofloxacine inneemt.

Als u meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan uw tabletten of de doos mee om aan de arts te laten zien.

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet dan de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige mensen kunnen ernstige bijwerkingen krijgen. Als u één van de onderstaande symptomen krijgt vertel dat dan direct aan uw arts:

 • zwelling van het gezicht, de handen, lippen, tong of keel, moeite met slikken of ademhalen
 • ernstige huiduitslag met blaren of bloeding van de lippen, huid, neus, mond, ogen en genitaliën
 • ernstige diarree, soms met bloed of slijm
 • ontsteking of scheuren van de pezen
 • epileptische aanvallen
 • ongewone pijnsensaties, brandend gevoel, tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte van spieren
 • geel verkleuren van de huid of ogen, donkere urine, gevoelige buik of gewichtsafname.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met de genoemde frequenties:

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree
 • gewrichtspijnen bij kinderen.

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen zoals last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
 • huiduitslag, jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
 • verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed).

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie (wat mogelijk leidt tot gedachten over zelfmoord, poging tot zelfmoord en zelfmoord), of hallucinaties
 • spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”) of draaierigheid
 • problemen met het zicht waaronder dubbel zien
 • oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus) of hepatitis
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
 • nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”PCH), urinewegontsteking
 • vocht vasthouden of overmatig zweten
 • verhoogde gehalten van het enzym amylase in het bloed.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn, serumziekte) (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

 • mentale stoornissen (psychotische reacties, wat mogelijk leidt tot gedachten over zelfmoord, poging tot zelfmoord en zelfmoord) (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”)
 • migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukzinstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)
 • pancreatitis
 • afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bv. het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2, ”Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden worden bepaald)

 • problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een verdoofd gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet ‘verlenging van het QT-interval’ en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje).
 • toename in bloedstolling parameters (bij patiënten die behandeld worden met vitamine K antagonisten)
 • huidafwijkingen te herkennen aan snel ontwikkelende rode stukken huid met kleine blaren die gevuld zijn met wit/gele vloeistof (puisten uitslag)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ciprofloxacinehydrochloride Iedere 100 mg filmomhulde tablet bevat 100 mg ciprofloxacine als ciprofloxacinehydrochloride. Iedere 250 mg filmomhulde tablet bevat 250 mg ciprofloxacine als ciprofloxacinehydrochloride. Iedere 500 mg filmomhulde tablet bevat 500 mg ciprofloxacine als ciprofloxacinehydrochloride. Iedere 750 mg filmomhulde tablet bevat 750 mg ciprofloxacine als ciprofloxacinehydrochloride.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn microkristallijne cellulose, povidon, natriumcroscarmellose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat. De coating bevat hypromellose, macrogol 400 en de kleurstof titaniumdioxide (E171).

100 mg: witte, dubbelbolle, ronde filmomhulde tabletten, met de inscriptie “CIP 100” en onbedrukt aan de andere zijde.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingsgroottes van 6, 8, 10, 16, 20 en 160 tabletten.

250 mg: witte, dubbelbolle, ronde filmomhulde tabletten, met de inscriptie “CIP 250” en een breukstreep op één zijde en onbedrukt aan de andere zijde. De tablet kan verdeeld worden in twee gelijke helften.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingsgroottes van 8, 10, 12, 16, 20, 30, 50, 100 en 160 tabletten.

500 mg: witte, capsulevormige filmomhulde tabletten, met de inscriptie “CIP 500” en een breukstreep op één zijde en onbedrukt aan de andere zijde. De tablet kan verdeeld worden in twee gelijke helften.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingsgroottes van 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 50, 100, 120 en 160 tabletten.

750 mg: witte, capsulevormige filmomhulde tabletten, met de inscriptie “CIP 750” en onbedrukt aan de andere zijde.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingsgroottes van 8, 10, 12, 16, 20, 30, 50, 100 en 160 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 34323, filmomhulde tabletten 100 mg

RVG 34324, filmomhulde tabletten 250 mg

RVG 34325, filmomhulde tabletten 500 mg

RVG 34326, filmomhulde tabletten 750 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

CIPROFLOXACINE 100-250-500-750 MG PCH filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

0613.12v.ES

Advies/ medische informatie

Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect bij virale infecties.

Als uw arts antibiotica heeft voorgeschreven heeft u deze nodig om uw huidige aandoening te behandelen. Sommige bacteriën kunnen overleven of groeien, ondanks het gebruik van antibiotica. Dit fenomeen heet resistentie: hierdoor zijn sommige antibiotica behandelingen niet werkzaam.

Het verkeerd gebruikt van antibiotica kan resistentie verhogen. Het kan zijn dat u helpt aan het resistent worden van de bacteriën waardoor het genezen wordt vertraagd of de werkzaamheid van het antibioticum wordt verminderd. U moet zich daarom houden aan de volgende punten:

 • dosering
 • innameschema
 • duur van de behandeling.

Om de werkzaamheid van dit middel te behouden:

 1. Gebruik antibiotica alleen wanneer dit is voorgeschreven.
 2. Volg strikt het recept
 3. Hergebruik antibiotica niet zonder recept van de arts, ook niet als u een gelijkaardige aandoening wilt behandelen.
 4. Geef uw antibiotica nooit aan andere personen. Het kan niet geschikt zijn voor zijn/haar aandoening.
 5. Breng na het beëindigen van de kuur alle ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek zodat zij het op de juiste manier kunnen vernietigen.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.