Ciprofloxacine CF 250 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Ciprofloxacine CF 250 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Ciprofloxacin
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code J01MA02
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine CF is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine CF wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen
 • infecties van bot en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria meningitidis
 • blootstelling aan antrax door inademing

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacine CF ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacine CF wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Ciprofloxacine CF kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt tizanidine (zie rubriek 2 Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u Ciprofloxacine CF inneemt

Vertel uw arts als u:

 • ooit nierproblemen heeft gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft
 • een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacine CF
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) heeft
 • hartproblemen heeft: U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT-interval of als dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet ‘bradycardie’), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden tot veranderingen in het ECG (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’)

Terwijl u Ciprofloxacine CF inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u Ciprofloxacine CF inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine CF moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen vanCiprofloxacine CF en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciprofloxacine CF en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine CF en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • De eerste keer dat u Ciprofloxacine CF inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacine CF erger worden. In zeldzame gevallen kunnen gedachten over zelfverminking of zelfmoord ontstaan. Als dit op welk moment dan ook gebeurt, stop dan onmiddellijk met het innemen van Ciprofloxacine CF en neem meteen contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine CF en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciprofloxacine CF, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciprofloxacine CF, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacine CF inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciprofloxacine CF kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine CF en raadpleeg meteen uw arts.
 • Ciprofloxacine CF kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u Ciprofloxacine CF inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ciprofloxacine CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Neem Ciprofloxacine CF niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2, Wanneer mag u dit middel niet gebruiken).

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt die het hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep macroliden), bepaalde antipsychotica.

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine CF. Wanneer Ciprofloxacine CF samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)
 • metoclopramide (voor misselijkheid en braken)
 • omeprazol (voor het verminderen van de hoeveelheid maagzuur die uw maag produceert)
 • ciclosporine (voor het onderdrukken van de afweerreacties van het lichaam)
 • glibenclamide (voor de behandeling van suikerziekte (diabetes))
 • duloxetine (voor de behandeling van stressincontinentie bij vrouwen)
 • lidocaïne (voor de behandeling van lichte ontstekingen)
 • sildenafil (voor erectiestoornissen)
 • geneesmiddelen die abnormale ECG-veranderingen veroorzaken, zoals:
  • antiaritmica van klasse IA en klasse III (voor de behandeling van hartritmestoornissen)
  • tricyclische antidepressiva (voor de behandeling van depressie)
  • macroliden (voor de behandeling van infecties)
  • antipsychotica (voor de behandeling van psychosen)

Ciprofloxacine CF kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van Ciprofloxacine CF. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • antacida
 • mineraalsupplementen
 • sucralfaat
 • een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer)
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten

Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciprofloxacine CF dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tenzij u Ciprofloxacine CF bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciprofloxacine CF niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem Ciprofloxacine CF niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine CF kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine CF reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacine CF u moet innemen en ook hoe vaak en hoe lang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacine CF moet innemen.

 1. Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 2. Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 3. U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacine CF tabletten echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine CF inneemt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan uw tabletten of de doos mee om aan de arts te laten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ciprofloxacine CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u wanneer dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, stop dan met het gebruik van Ciprofloxacine CF en neem meteen contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree
 • gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
 • uitslag, jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
 • verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio- oedeem)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
 • spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF) of draaierigheid
 • problemen met het zicht
 • oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
 • nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF), urinewegontsteking
 • vocht vasthouden of overmatig zweten
 • verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn - serumziekte) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF)
 • mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF)
 • migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
 • pancreatitis
 • afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine CF)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • abnormaal snelle hartslag, levensbedreigende onregelmatige hartslag, verandering van het hartritme (dit heet ‘verlenging van het QT-interval’ en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje)
 • huiduitslag met talloze puistjes
 • verlengde protrombinetijd (laboratoriumonderzoek om te controleren of uw bloed goed stolt)

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking of de doos na ‘Niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ciprofloxacine.

Iedere Ciprofloxacine CF 100 mg filmomhulde tablet bevat 100 mg ciprofloxacine in de vorm van ciprofloxacine hydrochloride monohydraat.

Iedere Ciprofloxacine CF 250 mg filmomhulde tablet bevat 250 mg ciprofloxacine in de vorm van ciprofloxacine hydrochloride monohydraat.

Iedere Ciprofloxacine CF 500 mg filmomhulde tablet bevat 500 mg ciprofloxacine in de vorm van ciprofloxacine hydrochloride monohydraat.

Iedere Ciprofloxacine CF 750 mg filmomhulde tablet bevat 750 mg ciprofloxacine in de vorm van ciprofloxacine hydrochloride monohydraat.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • microkristallijne cellulose,
 • crospovidon
 • colloïdaal watervrij silica
 • magnesiumstearaat
 • hypromellose
 • macrogol 400
 • titaandioxide (E171)

Hoe ziet Ciprofloxacine CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ciprofloxacine CF 100 mg filmomhulde tabletten zijn wit of gebroken wit, rond (diameter 8 mm) met bolronde zijden. Ze hebben aan één zijde de opdruk “C100”.

Ciprofloxacine CF 250 mg filmomhulde tabletten zijn wit of gebroken wit, rond (diameter 11 mm) met bolronde zijden. Ze hebben aan beide zijden een breukgleuf die doorloopt op de zijkanten en aan één zijde de opdruk “C250”.

Ciprofloxacine CF 500 mg filmomhulde tabletten zijn wit of gebroken wit, ovaal (8,2 x 17 mm) met bolronde zijden. Ze hebben aan één zijde een breukgleuf die doorloopt op de zijkanten en aan één zijde de opdruk “C500”.

Ciprofloxacine CF 750 mg filmomhulde tabletten zijn wit of gebroken wit, ovaal (10 x 19 mm) met bolronde zijden. Ze hebben aan één zijde een breukgleuf die doorloopt op de zijkanten en aan één zijde de opdruk “C750”.

Ciprofloxacine CF is beschikbaar in PVC/aluminium blisterverpakkingen. Verpakkingsgroottes zijn: Ciprofloxacine CF 100 mg: 6, 10, 20, 30 en 50 filmomhulde tabletten.

Ciprofloxacine CF 250 mg: 10, 12, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten. Ciprofloxacine CF 500 mg: 10, 12, 16, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten. Ciprofloxacine CF 750 mg: 10, 12, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Sanico N.V.

Veedijk 59, Industriezone 4

2300 Turnhout

België

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

DK-2730 Herlev

Denemarken

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

A-1190 Wenen

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

Ciprofloxacine CF 100 mg, filmomhulde tabletten: RVG 27310.

Ciprofloxacine CF 250 mg, filmomhulde tabletten: RVG 27311.

Ciprofloxacine CF 500 mg, filmomhulde tabletten: RVG 27312.

Ciprofloxacine CF 750 mg, filmomhulde tabletten: RVG 27313.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Ciprostad 100 mg/250 mg/500 mg - Filmtabletten België: Ciprofloxacine EG 100 mg/250 mg/500 mg/750 mg

Duitsland: Ciprofloxacin STADA 100 mg/250 mg/500 mg/750 mg Filmtabletten Denemarken: Cifin 100 mg /250 mg/500 mg/750 mg

Finland: Ciprofloxacin STADA 100 mg/250 mg/500 mg/750 mg Luxemburg: Ciprofloxacine EG (100 mg/250 mg/500 mg/750 mg) Nederland: Ciprofloxacine CF 100 mg/250 mg/500 mg/750 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties. Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan hebt u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte. Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd: sommige behandelingen met antibiotica zijn niet meer effectief. Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

 • de hoeveelheid antibiotica die u moet gebruiken
 • hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen
 • hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

1 – Gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven. 2 – Volg de voorschriften van het recept strikt op.

3 – Gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u eenz elfde ziekte wilt bestrijden.

4 – Geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte. 5 – Breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de

apotheek om er zeker van te zijn dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

Advertentie

Stof(fen) Ciprofloxacin
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code J01MA02
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.