Ciprofloxacine 500 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

ATC-Code
J01MA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Krka
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Chinolone
Chemische groep Fluorchinolone
Stof Ciprofloxacin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Krka

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties,
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholteinfecties,
 • urineweginfecties,
 • infecties van de testikels,
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen,
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte,
 • infecties van huid en weke delen,
 • infecties van bot en gewrichten,
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie),
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie),
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria meningitidis,
 • blootstelling aan antrax door inademing.

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacine ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciprofloxacine wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om

SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 1 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long-en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden,
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis),
 • blootstelling aan antrax door inademing.

Ciprofloxacine kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Ciprofloxacine niet in als u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor andere chinolongeneesmiddelen of voor één van de andere bestanddelen van Ciprofloxacine (zie rubriek 6),
 • tizanidine gebruikt (zie rubriek 2, Inname met andere geneesmiddelen).

Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine

Voordat u Ciprofloxacine inneemt

Vertel uw arts als u:

 • ooit nierproblemen hebt gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast,
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt,
 • een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciprofloxacine,
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt,
 • in het verleden abnormale hartritmen hebt gehad (aritmie).

Terwijl u Ciprofloxacine inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u Ciprofloxacine inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Zelfs enkele maanden nadat je bent gestopt met ciprofloxacine, kunnen dezelfde symptomen optreden. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciprofloxacine en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • De eerste keer dat u Ciprofloxacine inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacine erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel,
 • gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 2 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciprofloxacine, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciprofloxacine, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacine inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciprofloxacine kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine en raadpleeg meteen uw arts.
 • Ciprofloxacine kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langsgaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van Ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u Ciprofloxacine inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.
 • Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit soort geneesmiddel, als u geboren bent met of een familiale voorgeschiedenis van een verlengd QT interval heeft (zoals te zien op het ECG, electronische registratie van het hart), een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), een zeer trage hartslag heeft (bradycardie), een zwak hart heeft (hartfalen), een voorgeschiedenis van een hartaanval heeft (myocardinfarct), u een vrouw bent of bejaard bent of andere geneesmiddelen gebruikt die resulteren in abnormale veranderingen in het ECG (zie rubriek ‘Inname met andere geneesmiddelen’).

Inname met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geld ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

U dient uw arts te melden wanneer u andere geneesmiddelen inneemt die uw hartritme kunnen veranderen:

 • Geneesmiddelen die behoren tot de groep van antiaritmica (bv. quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide),
 • Tricyclische antidepressiva,
 • Sommige antibiotica (die behoren tot de macroliden), sommige antipsychotica.

Neem Ciprofloxacine niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2, Neem Ciprofloxacine niet in).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine. Wanneer Ciprofloxacine samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen),
 • probenecide (voor jicht),
SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 3 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • metoclopramide (medicatie tegen ziektegevoel),
 • omeprazol (voor maagzweren),
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis),
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen),
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose),
 • clozapine (een antipsychoticum),
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson),
 • fenytoïne (voor epilepsie),
 • ciclosporine (voorkomt afstoting organen),
 • glibenclamide (voor diabetes),
 • duloxetine (tegen depressie),
 • lidocaïne (een lokaal verdovend middel),
 • sildenafil (voor erectieproblemen).

Ciprofloxacine kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen),
 • cafeïne.

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van Ciprofloxacine. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • antacida,
 • mineraalsupplementen,
 • sucralfaat,
 • een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer),
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten.

Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciprofloxacine dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Inname van Ciprofloxacine met voedsel en drank

Tenzij u Ciprofloxacine bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze een invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciprofloxacine niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel uw arts als u van plan bentom zwanger te worden.

Neem Ciprofloxacine niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat Ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacine u moet innemen en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 4 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacine moet innemen.

 1. Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 2. Probeer wel de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 3. U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacine tabletten echter niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine inneemt.

Wat moet u doen wanneer meer van Ciprofloxacine heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Ciprofloxacine heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Laat de arts de verpakking met enkele tabletten zien..

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ciprofloxacine in te nemen

Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet dan de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van Ciprofloxacine

Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Wanneer u bijkomende vragen heeft over het gebruik, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciprofloxacine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree
 • gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 5 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
 • uitslag, jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
 • verhoogde alkalische fosfatase in bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio- oedeem)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
 • spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine) of draaierigheid
 • problemen met het zicht (diplopia)
 • oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus) of hepatitis
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
 • nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine), urinewegontsteking
 • vocht vasthouden of overmatig zweten
 • abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine) of verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn - serumziekte) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine)
 • mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine)
 • migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
 • pancreatitis
 • afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 6 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • zeldzame ernstige huiduitslag, meestal veroorzaakt door geneesmiddelen (acute gegeneraliseerde exanthemateuse pustulosis –AGEP)
 • abnormaal snel hartritme, levensbedreigende hartritmestoornissen, verandering van het hartritme (‘verlenging van het QT interval’ genoemd, te zien op het ECG, electrische activiteit van het hart)
 • verhoogd risico op bloedingen (bij patiënten behandeld met bloedverdunners).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Ciprofloxacine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking of doos na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat Ciprofloxacine bevat

 • De werkzame stof is ciprofloxacine hydrochloride monohydraat. Elke filmomhulde tablet van 250 mg bevat 291,0 mg ciprofloxacine hydrochloride monohydraat equivalent aan 250 mg ciprofloxacine. Elke filmomhulde tablet van 500 mg bevat 582,0 mg ciprofloxacine hydrochloride monohydraat equivalent aan 500 mg ciprofloxacine. Elke filmomhulde tablet van 750 mg bevat 873,0 mg ciprofloxacine hydrochloride monohydraat equivalent aan 750 mg ciprofloxacine.
 • De andere ingrediënten zijn croscarmellose natrium, colloïdaal watervrij silicium, microkristallijne celulose, natrium zetmeelglycolaat (type A), povidon en magnesiumstearaat in de kern, en hypromellose, propyleenglycol, talk en titanium dioxide (E171) in de omhulling.

Hoe Ciprofloxacine eruit ziet en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tabletten van 250 mg zijn witte, ronde, filmomhulde tabletten, vlak aan een zijde en een breuklijn aan de andere kant.

Filmomhulde tabletten van 500 mg zijn witte, ovale, filmomhulde tabletten, vlak aan een zijde en een breuklijn aan de andere kant.

Filmomhulde tabletten van 750 mg zijn witte, ovale, filmomhulde tabletten, met een breuklijn aan beide kanten.

Voor elke sterkte zijn doosjes van 10, 20, 30 of 100 filmomhulde tabletten in een doordrukstripverpakking (1, 2, 3 of 10 doordrukstrips van 10 filmomhulde tabletten) en een

SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 7 of 8
1.3.1 Ciprofloxacin
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

ziekenhuisverpakking van 50 filmomhulde tabletten (10 doordrukstrips van 5 filmomhulde tabletten) beschikbaar.

Registratiehouder

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

Fabrikant

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

Deze producten zijn in de handel met

Ciprofloxacine 250 mg: RVG 26516

Ciprofloxacine 500 mg: RVG 26517

Ciprofloxacine 750 mg: RVG 26518

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

NL Ciprofloxacine
DE Cipro-Saar

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013

SmPCPIL042782/1 11.09.2013 – Updated: 11.09.2013 Page 8 of 8

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.