Ciprofloxacine Mylan 250 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
J01MA02
Medikamio Hero Image

Mylan

Stof Verdovend Psychotrope
Ciprofloxacine Nee Nee
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciprofloxacine Mylan is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciprofloxacine Mylan wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties;
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholte-infecties;
 • urineweginfecties;
 • infecties van de testikels;
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen;
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte;
 • infecties van huid en weke delen;
 • infecties van bot en gewrichten;
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie);
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie);
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria meningitidis;
 • blootstelling aan antrax door inademing.

Als u een ernstige infectie heeft of een infectie heeft die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciprofloxacine Mylan ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Ciprofloxacine Mylan wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden;
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis);
 • blootstelling aan antrax door inademing.

Ciprofloxacine Mylan kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor het werkzame bestanddeel, voor andere chinolon-geneesmiddelen (zoals zoals moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine of nalidixinezuur) of voor één van de andere bestanddelen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6..
 • U gebruikt tizanidine (zie rubriek 2 “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u Ciprofloxacine Mylan inneemt

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, wanneer u:

 • ooit nierproblemen heeft gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast;
 • epilepsie (toevallen) of een andere neurologische aandoening heeft, waardoor u een grotere kans heeft op het krijgen van toevallen;
 • een voorgeschiedenis heeft van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals ciprofloxacine;
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) heeft;
 • in het verleden abnormale hartritmen heeft gehad (aritmie).

Hartproblemen

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van dit type middel als u geboren bent met een verlengd QT- interval of als dit in uw familie voorkomt (vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje), u een onevenwichtige zoutbalans in het bloed heeft (in het bijzonder een laag gehalte aan kalium of magnesium in het bloed), als u een hele trage hartslag heeft (dit heet “bradycardie”), als u een zwak hart heeft (hartfalen), als u een hartaanval heeft gehad (myocardinfarct), als u een vrouw bent of als u al op leeftijd bent of als u andere medicijnen gebruikt die leiden tot veranderingen in het ECG (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine Mylan moet worden stopgezet.

 • een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio-oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
 • pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen. Peesontsteking en -scheuringen kunnen zelfs optreden tot enkele maanden na het stoppen met Ciprifloxacine Mylan;
 • als u epilepsie of een andere neurologische aandoening heeft, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
 • de eerste keer dat u Ciprofloxacine Mylan inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een

depressie of psychose heeft, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciprofloxacine Mylan erger worden. U kunt gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging hebben. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;

 • u kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
 • diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciprofloxacine Mylan, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciprofloxacine Mylan, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts;
 • vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciprofloxacine Mylan inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven;
 • Ciprofloxacine Mylan kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid en ogen), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en raadpleeg meteen uw arts;
 • Ciprofloxacine Mylan kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel;
 • vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt;
 • uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u Ciprofloxacine Mylan inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ciprofloxacine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Gebruik Ciprofloxacine Mylan niet samen met tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose of bij een ruggemergletsel of aandoening ), omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2 onder “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Vertel het uw arts als u geneesmiddelen gebruikt die uw hartritme kunnen veranderen: geneesmiddelen van de groep anti-aritmica (bijv. kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide en ibutilide), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibiotica (van de groep de macroliden) en bepaalde antipsychotica

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciprofloxacine Mylan. Wanneer Ciprofloxacine Mylan samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op het krijgen van mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt

 • warfarine, acenocoumarol, fenprocoumon, fluindion of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen);
 • probenecide (voor jicht);
 • metoclopramide (bij misselijkheid en overgeven);
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis);
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen);
 • clozapine (een antipsychoticum);
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson);
 • fenytoïne (voor epilepsie);
 • cyclosporine (onderdrukt het afweersysteem);
 • glibenclamide (voor suikerziekte).

Ciprofloxacine Mylan kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen en mogelijk moet uw arts uw dosis moet aanpassen. Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of wilt gebruiken:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen);
 • duloxetine (bij depressie, angst, pijn en stress-incontinentie);
 • olanzapine (een antipsychoticum);
 • lidocaïne toegediend als injectie (een verdovingsmiddel dat vaak wordt gebruikt bij operaties);
 • sildenafil (bij impotentie);
 • cafeïne.

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van Ciprofloxacine Mylan. Vertel uw arts als u het volgende gebruikt of wilt gebruiken:

 • maagzuurbindende middelen (antacida);
 • mineraalsupplementen;
 • sucralfaat (bij maagzweren);
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om fosfaat te binden en fosfaat in het bloed te verlagen (zoals sevelameer);
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten;
 • omeprazol (voor maagreflux beter bekend als brandend maagzuur, maag- of darmzweren);
 • didanosine (gebruikt om hiv-infectie te behandelen).

Als deze geneesmiddelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciprofloxacine Mylan dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Waarop moet u letten met eten en, drinken?

Ciprofloxacine Mylan kan het beste ingenomen op een lege maag, maar het kan worden ingenomen met of zonder voedsel. Als u Ciprofloxacine Mylan bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de tabletten inneemt, omdat deze invloed kunnen hebben op de absorptie van het geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Het is beter Ciprofloxacine Mylan niet te gebruiken als u zwanger bent. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Neem Ciprofloxacine Mylan niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciprofloxacine Mylan kan u duizelig en minder alert maken, en invloed hebben op uw reactievermogen. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciprofloxacine Mylan reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Ciprofloxacine Mylan bevat glucose en sorbitol

Ciprofloxacine Mylan bevat polydextrose (glucose en sorbitol). Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Ciprofloxacine Mylan

inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciprofloxacine Mylan u moet innemen en ook hoe vaak en hoelang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u heeft en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen heeft, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel tabletten u moet innemen en hoe u Ciprofloxacine Mylan moet innemen.

Toedieningsweg en wijze van toediening

 • Voor oraal gebruik. Slik de tabletten met voldoende vloeistof in. Kauw niet op de tabletten, omdat ze niet lekker smaken.
 • Ciprofloxacine Mylan 250 mg en 500 mg tabletten hebben een breukstreep. De breukstreep is er om u te de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.
 • Probeer de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • U kunt de tabletten bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciprofloxacine Mylan tabletten niet met zuivelproducten in, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (sinaasappelsap met toegevoegd calcium).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciprofloxacine Mylan inneemt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen dan zou mogen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan de overgebleven tabletten en de verpakking mee om aan de arts te laten zien.

De volgende effecten kunnen worden waargenomen: duizeligheid, trillen, hoofdpijn, vermoeidheid, toevallen, het zien, voelen of horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, buikpijn, leverproblemen, nierproblemen, kristallen of bloed in de urine.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van Ciprofloxacine Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, die zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers),

zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) of met onbekende frequentie (op basis van de beschikbare gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld) kunnen voorkomen:

 • allergische reactie, ophoping van vocht in het lichaam als gevolg van een allergische reactie (allergisch oedeem), snelle zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het slikken of ademen (angio-oedeem);
 • ontsteking van de darm (colitis) gekoppeld aan het gebruik van antibiotica (dit kan levensbedreigend zijn in zeer zeldzame gevallen); (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • toevallen, stuipen of convulsies (inclusief verlengde of herhaalde aanvallen zonder herstel tussen de aanvallen) (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • ernstige allergische reacties kunnen voorkomen in de vorm van:
  • een anafylactische reactie (symptomen zijn huiduitslag, snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angio-oedeem), ademhalingsproblemen);
  • anafylactische shock (symptomen zijn onder plotselinge piepende ademhaling, zwelling van de lippen, tong en keel of lichaam, flauwvallen, moeilijkheden bij het slikken) (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
  • serumziekte (symptomen zijn onder meer koorts, zwelling, huiduitslag en uitbreiding van de lymfeklieren);
 • psychische aandoening (depressie of psychotische reacties die kunnen leiden tot suïcidale gedachten of acties); (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), die hevige pijn in de bovenbuik veroorzaakt, vaak met ziek voelen (misselijkheid) en ziek zijn (braken);
 • leverziekte, waaronder ontsteking van de lever (hepatitis), afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen. (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme);
 • ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (het mogelijk fatale Stevens-Johnson syndroom) of met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse);
 • peesontsteking of peesruptuur - name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees). (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • bijwerkingen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, branderig gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de extremiteiten; (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • abnormaal snel hartritme, levensbedreigende onregelmatig hartritme, verandering van het hartritme (dit heet “verlenging van het QT-interval” en wordt vastgesteld met een ECG, een hartfilmpje);
 • blaren en rode huiduitslag soms met koorts (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of langer aanhoudt dan een paar dagen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • misselijkheid, diarree;
 • gewrichtspijn bij kinderen.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • superinfecties met een schimmel;
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel;
 • verminderde eetlust (anorexia);
 • hyperactiviteit of opgewondenheid;
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen;
 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid;
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine);
 • uitslag, jeuk of netelroos;
 • gewrichtspijn bij volwassenen;
 • slechte nierfunctie;
 • pijn in uw spieren en botten (bijvoorbeeld rugpijn, pijn op de borst, pijn in de ledematen), algemene lichaamszwakte (asthenie) of koorts;
 • verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed).

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • verhoogd of verlaagd aantal van bepaalde typen witte bloedcellen (leukopenie, leukocytose, neutropenie);
 • verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), wat kan leiden tot symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid tijdens het sporten, duizeligheid en bleek zien;
 • verhoogd of verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocyten);
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie);
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde of abnormale dromen of waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties);
 • tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten, spelden- en naaldenprikgevoel (paraesthesie), ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen (dyesthesie), verminderde gevoeligheid van de huid (voornamelijk van het tastgevoel, hypoesthesie), beven;
 • duizeligheid, gevoel van draaierigheid (vertigo);
 • problemen met het zicht, zoals dubbelzien (diplopie);
 • oorsuizingen (tinnitus), gehoorverlies, gehoorstoornis;
 • snelle hartslag (tachycardie);
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen;
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen;
 • leverstoornissen, zoals geelzucht (cholestatische icterus) met symptomen als gele verkleuring van de huid en ogen;
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”);
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp;
 • nierfalen (symptomen zoals misselijkheid, verlies van eetlust, zwakte, weinig of geen urine), bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”), urinewegontsteking;
 • vocht vasthouden of overmatig zweten;
 • verhoogde gehalten van het leverenzym amylase.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • een bepaalde vorm van bloedarmoede als gevolg van de afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Ciprofloxacine Mylan”);
 • migraine, veranderingen in de coördinatie, wankele gang (loopstoornis), verander reukvermogen, verhoogde druk op de hersenen (intracraniale druk);
 • afwijkingen in kleurwaarneming;
 • ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis);
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae);
 • pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum);
 • spierzwakte, peesontsteking, verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2 zie rubriek 2 onder “Terwijl u Ciprofloxacine Mylan inneemt”).

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

 • toegenomen stollingstijd bij mensen die warfarine of andere orale anti-stollingsmiddelen (om het bloed te verdunnen) gebruiken.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter

staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op op de verpakking na ”EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC <en gooi ze niet in de vuilnisbak>. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: ciprofloxacine. Elke tablet bevat 250 mg of 500 mg ciprofloxacine (als ciprofloxacinehydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, voorverstijfseld zetmeel, crospovidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide. De filmomhulling bevat hypromellose, titaandioxide (E171), glucose en sorbitol (polydextrose), glyceroltriacetaat en macrogol 8000.

Hoe ziet Ciprofloxacine Mylan er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ciprofloxacine Mylan 250 mg: witte, ronde filmomhulde tabletten met de markering “CF breukstreep 250” op de ene zijde en “G” op de andere zijde.

Ciprofloxacine Mylan 500 mg: witte capsulevormige filmomhulde tabletten en gemerkt met “CF breukstreep 500” op de ene zijde en “G” op de andere.

Ciprofloxacine Mylan 250 mg en 500 mg tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 100 of 120 tabletten.

Ciprofloxacine tabletten zijn verkrijgbaar in flessen met 6, 10, 12, 14, 16, 20, 100 en 120 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrooten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road, Dublin 13, Ierland

Mylan BV,

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten,

Nederland

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom 2900

Hongarije

In het register ingeschreven onder:

RVG 26276 (250 mg), RVG 26277 (500 mg).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties. Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan heeft u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte. Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd wat er toe kan leiden dat sommige behandelingen met antibiotica niet meer effectief zijn. Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

 • de hoeveelheid antibiotica die u moet gebruiken;
 • hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen;
 • hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen.

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

 • gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven;
 • volg de voorschriften van het recept strikt op;
 • gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u een zelfde ziekte wilt bestrijden;
 • geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte;
 • breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek om er zeker van te zijn dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.