Auteur: Medcor Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ciproxin is een antibioticum dat tot de fluorochinolonfamilie behoort. Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine. Ciprofloxacine werkt door bacteriën te doden die infecties veroorzaken. Het werkt alleen bij specifieke bacteriestammen.

Volwassenen

Ciproxin wordt bij volwassenen gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • luchtweginfecties
 • langdurige of terugkerende oor- of bijholteinfecties
 • urineweginfecties
 • infecties van de testikels
 • infecties van de geslachtsorganen bij vrouwen
 • infecties van het maagdarmstelsel en infecties in de buikholte
 • infecties van huid en weke delen
 • infecties van bot en gewrichten
 • behandeling van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • voorkomen van infecties bij patiënten met een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • om infecties te voorkomen als gevolg van de bacterie Neisseria meningitidis
 • blootstelling aan antrax door inademing

Als u een ernstige infectie hebt of een infectie hebt die door meer dan één type bacterie is veroorzaakt, krijgt u mogelijk behalve Ciproxin ook nog een aanvullende behandeling met antibiotica.

Kinderen en jongeren

Ciproxin wordt bij kinderen en jongeren onder medisch toezicht van een specialist gebruikt om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • long- en bronchusinfecties bij kinderen en jongeren die aan cystische fibrose lijden
 • gecompliceerde urineweginfecties, waaronder infecties die de nieren hebben bereikt (pyelonefritis)
 • blootstelling aan antrax door inademing

Ciproxin kan ook gebruikt worden om bepaalde andere ernstige infecties bij kinderen en jongeren te behandelen als uw arts dit noodzakelijk acht.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Ciproxin niet in als u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor andere
 • chinolongeneesmiddelen of voor één van de andere bestanddelen van Ciproxin (zie rubriek 6)
 • tizanidine inneemt (zie rubriek 2, Inname met andere geneesmiddelen)

Wees extra voorzichtig met Ciproxin

Voordat u Ciproxin inneemt

Vertel uw arts als u:

 • ooit nierproblemen hebt gehad omdat uw behandeling dan mogelijk moet worden aangepast
 • epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt
 • een voorgeschiedenis hebt van peesproblemen bij een eerdere behandeling met antibiotica, zoals Ciproxin
 • myasthenia gravis (een soort spierzwakte) hebt
 • in het verleden abnormale hartritmen hebt gehad (aritmie)

Terwijl u Ciproxin inneemt

Vertel het meteen aan uw arts als zich één van de volgende situaties voordoet terwijl u Ciproxin inneemt. Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciproxin moet worden stopgezet.

 • Een plotselinge ernstige allergische reactie (een anafylactische reactie/shock, angio- oedeem). Zelfs bij de eerste dosis bestaat een kleine kans dat u een ernstige allergische reactie krijgt met de volgende symptomen: benauwd gevoel in de borstkas, gevoel van duizeligheid, ziekte of flauwte, of duizeligheid bij het rechtop gaan staan. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciproxin en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Pijn en zwelling in de gewrichten en peesontsteking kan soms voorkomen, met name als u ouder bent en ook met corticosteroïden wordt behandeld. Stop bij het eerste teken van enige pijn of ontsteking met het innemen van Ciproxin en laat de pijnlijke plaats rusten. Vermijd onnodige inspanning, aangezien dit het risico van een peesscheuring kan verhogen.
 • Als u epilepsie of een andere neurologische aandoening hebt, zoals cerebrale ischemie of beroerte, kunt u bijwerkingen krijgen die verband houden met het centrale

zenuwstelsel. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciproxin en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

 • De eerste keer dat u Ciproxin inneemt, kunt u psychische reacties krijgen. Als u een depressie of psychose hebt, kunnen uw symptomen bij een behandeling met Ciproxin erger worden. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciproxin en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • U kunt symptomen krijgen van neuropathie, zoals pijn, een brandend of tintelend gevoel, gevoelloosheid of zwakte. Als dit gebeurt, stop dan met het innemen van Ciproxin en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Diarree kan optreden terwijl u antibiotica inneemt, dus ook bij Ciproxin, en zelfs enkele weken nadat u ermee bent gestopt. Als deze ernstig wordt of aanhoudt of als u merkt dat uw ontlasting bloed of slijm bevat, stop dan meteen met het innemen van Ciproxin, aangezien dit levensbedreigend kan zijn. Neem geen geneesmiddelen in die de stoelgang kunnen stoppen of vertragen en raadpleeg uw arts.
 • Vertel de arts of het personeel van het laboratorium dat u Ciproxin inneemt als u een bloed- of urinemonster moet geven.
 • Ciproxin kan de lever beschadigen. Als u symptomen opmerkt, zoals verminderde eetlust, geelzucht (geelverkleuring van de huid), donkere urine, jeuk of drukgevoeligheid van de maag, stop dan met het innemen van Ciproxin en raadpleeg meteen uw arts.
 • Ciproxin kan een daling van het aantal witte bloedlichaampjes veroorzaken en kan uw weerstand tegen infecties verlagen. Als u een infectie ervaart met symptomen als koorts en ernstige verslechtering van uw algehele toestand, of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie, zoals pijn in uw keel of mond, of als u problemen met plassen krijgt, dan moet u onmiddellijk bij uw arts langs gaan. Er wordt wat bloed afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen te controleren (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts informeert over het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Vertel het aan uw arts als u of iemand in uw familie een tekort aan een bloedenzym met de naam glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) heeft, omdat hierdoor bij gebruik van ciprofloxacine het risico bestaat dat u bloedarmoede krijgt.
 • Uw huid wordt gevoeliger voor zonlicht en ultraviolet (UV) licht wanneer u Ciproxin inneemt. Vermijd blootstelling aan sterk zonlicht en kunstmatig UV licht, zoals zonnebanken.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel het aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem Ciproxin niet samen met tizanidine in, omdat dit bijwerkingen kan veroorzaken zoals een lage bloeddruk en slaperigheid (zie rubriek 2, Neem Ciproxin niet in).

Van de volgende geneesmiddelen is bekend dat ze in uw lichaam een wisselwerking hebben met Ciproxin. Wanneer Ciproxin samen met deze geneesmiddelen wordt ingenomen, kan dat invloed hebben op de werkzaamheid van die geneesmiddelen. Ook de kans op mogelijke bijwerkingen kan groter zijn.

Vertel uw arts als u het volgende inneemt:

 • warfarine of andere orale anticoagulantia (om het bloed te verdunnen)
 • probenecide (voor jicht)
 • methotrexaat (voor bepaalde soorten kanker, psoriasis, reumatoïde artritis)
 • theofylline (voor ademhalingsproblemen)
 • tizanidine (voor spierspasticiteit bij multiple sclerose)
 • clozapine (een antipsychoticum)
 • ropinirol (voor de ziekte van Parkinson)
 • fenytoïne (voor epilepsie)

Ciproxin kan de concentratie van de volgende geneesmiddelen in uw bloed verhogen:

 • pentoxifylline (voor bloedcirculatiestoornissen)
 • cafeïne

Sommige geneesmiddelen verminderen het effect van Ciproxin. Vertel uw arts als u het volgende inneemt of in wilt nemen:

 • antacida
 • mineraalsupplementen
 • sucralfaat
 • een polymere fosfaatbinder (bv. sevelameer)
 • geneesmiddelen of supplementen die calcium, magnesium, aluminium of ijzer bevatten Als deze middelen van wezenlijk belang zijn, neem Ciproxin dan ongeveer twee uur voor of ten minste vier uur na inname van deze middelen in.

Gebruik van Ciproxin met voedsel en drank

Tenzij u Ciproxin bij de maaltijden inneemt, mag u geen zuivelproducten (zoals melk of yoghurt) eten of drinken en ook geen dranken nuttigen waaraan calcium is toegevoegd wanneer u de suspensie inneemt, omdat deze invloed kunnen hebben op de absorptie van het werkzame bestanddeel.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is beter Ciproxin niet te gebruiken als u zwanger bent. Vertel uw arts als u van plan bent om zwanger te worden.

Neem Ciproxin niet in terwijl u borstvoeding geeft, omdat ciprofloxacine in de moedermelk wordt uitgescheiden en schadelijk kan zijn voor uw kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ciproxin kan u minder alert maken. Er kunnen enkele neurologische bijwerkingen optreden. Zorg er dus voor dat u weet hoe u op Ciproxin reageert voordat u een voertuig bestuurt of een machine bedient. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ciproxin orale suspensie

Dit product bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Aangezien Ciproxin 50 mg/ml orale suspensie 1,4 g sucrose per maatlepel van 5 ml bevat, moet u hier rekening mee houden bij de dagelijkse inname. In het bijzonder wanneer u een dieet voor diabetespatiënten volgt om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Dit product kan schadelijk zijn voor tanden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal u precies uitleggen hoeveel Ciproxin u moet innemen en ook hoe vaak en hoe lang. Dit is afhankelijk van het type infectie dat u hebt en hoe ernstig die is.

Vertel uw arts als u nierproblemen hebt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.

Doorgaans duurt de behandeling 5 tot 21 dagen, maar bij ernstige infecties kan de behandeling langer duren. Volg bij het innemen van de suspensie nauwgezet het advies van

uw arts. Vraag het aan uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel suspensie u moet innemen en hoe u Ciproxin moet innemen.

Gereedmaken en innemen van de suspensie

Het product zit in 2 flessen. De kleine fles bevat granulaat, dat u aan het oplosmiddel in de grote fles moet toevoegen.

 1. Open beide flessen. Duw de kindveilige dop naar beneden en draai deze linksom.
 2. Doe al het granulaat voor orale suspensie in de fles met oplosmiddel. Voeg geen water toe aan het oplosmiddel.
 3. Sluit de fles met oplosmiddel en toegevoegd granulaat, draai deze op zijn kant en schud flink gedurende ongeveer 15 seconden.
 4. Elke keer voor gebruik ongeveer 15 seconden goed schudden. De klaargemaakte suspensie is niet meer dan 14 dagen houdbaar, zelfs als deze in de koelkast wordt bewaard.
 5. Probeer wel de suspensie elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.
 6. Gebruik altijd de bijgeleverde maatlepel. De volle lepel bevat een dosis van 250 mg Ciproxin.
 7. Na het innemen van de suspensie kunt u een glas water drinken.
 8. U kunt de suspensie bij of tussen de maaltijden innemen. Calcium als onderdeel van een maaltijd zal geen grote invloed hebben op de opname. Neem Ciproxin suspensie echter niet in met zuivelproducten, zoals melk of yoghurt, of met verrijkte vruchtensappen (bv. met calcium verrijkt sinaasappelsap).

Denk eraan om voldoende te drinken wanneer u Ciproxin inneemt.

Wat u moet doen als u meer van Ciproxin heeft ingenomen dan u zou mogen

 • Als u meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, raadpleeg dan meteen een arts. Indien mogelijk, neem dan de orale suspensie of de doos mee om aan de arts te laten zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ciproxin in te nemen

 • Neem de normale dosis zo snel mogelijk in en zet de behandeling dan voort volgens het voorschrift. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de overgeslagen dosis niet in en zet de behandeling voort zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zorg ervoor dat u uw behandeling afmaakt.

Als u stopt met het innemen van Ciproxin

 • Het is belangrijk dat u de behandelingskuur afmaakt, zelfs als u zich na een paar dagen beter begint te voelen. Als u te snel stopt met het innemen van dit geneesmiddel, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig geneest en dat de symptomen van de infectie terugkeren of verergeren. Bovendien is het mogelijk dat u resistentie tegen het antibioticum ontwikkelt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciproxin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 100 personen kunnen deze krijgen):

 • misselijkheid, diarree
 • gewrichtspijnen bij kinderen

Soms voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 1.000 personen kunnen deze krijgen):

 • superinfecties met een schimmel
 • een hoge concentratie van eosinofielen, een bepaald type witte bloedcel
 • verminderde eetlust (anorexia)
 • hyperactiviteit of opgewondenheid
 • hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen of smaakstoornissen
 • braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, bijvoorbeeld last van de maag (indigestie/zuurbranden) of winderigheid
 • verhoogde hoeveelheden van bepaalde stoffen in het bloed (transaminasen en/of bilirubine)
 • uitslag, jeuk of netelroos
 • gewrichtspijn bij volwassenen
 • slechte nierfunctie
 • pijn in uw spieren en botten, gevoel van onwel zijn (asthenie) of koorts
 • verhoogde alkalische fosfatase in het bloed (een bepaalde stof in het bloed)

Zelden voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • ontsteking van de dikke darm (colitis) als gevolg van het gebruik van een antibioticum (kan in zeer zeldzame gevallen fataal zijn) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin)
 • wijzigingen in de bloedwaarden (leukopenie, leukocytose, neutropenie, anemie), verhoogde of verlaagde hoeveelheden van een bloedstollingsfactor (trombocyten)
 • allergische reactie, zwelling (oedeem) of snelle zwelling van de huid en slijmvliezen (angiooedeem)
 • verhoogde bloedsuiker (hyperglykemie)
 • verwardheid, desoriëntatie, angstreacties, vreemde dromen, depressie of hallucinaties
 • spelden- en naaldenprikgevoel, ongewone gevoeligheid voor prikkels van de zintuigen, verminderde gevoeligheid van de huid, beven, epileptische aanvallen (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin) of draaierigheid
 • problemen met het zicht
 • oorsuizingen, gehoorverlies, gehoorstoornis
 • snelle hartslag (tachycardie)
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), lage bloeddruk of flauwvallen
 • kortademigheid, waaronder astmatische symptomen
 • leverstoornissen, geelzucht (cholestatische icterus), hepatitis
 • gevoeligheid voor licht (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin)
 • spierpijn, ontsteking van de gewrichten, verhoogde spierspanning of spierkramp
 • nierfalen, bloed of kristallen in de urine (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin), urinewegontsteking
 • vocht vasthouden of overmatig zweten
 • abnormale gehalten van een stollingsfactor (protrombine) of verhoogde gehalten van het enzym amylase

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen deze krijgen):

 • een bepaalde vorm van gebrek aan rode bloedcellen (hemolytische anemie); een gevaarlijke daling van een type witte bloedcellen (agranulocytose); een daling van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie) die fataal kan zijn, en beenmergdepressie die ook fataal kan zijn (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin)
 • ernstige allergische reacties (anafylactische reactie of anafylactische shock die fataal kan zijn - serumziekte) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin)
 • mentale stoornissen (psychotische reacties) (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin)
 • migraine, coördinatiestoornis, wankele gang (loopstoornis), tast- of reukstoornis; druk op de hersenen (intracraniale druk)
 • afwijkingen in kleurwaarneming
 • ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis)
 • pancreatitis
 • afsterven van levercellen (levernecrose), zeer zelden leidend tot een levensbedreigend leverfalen
 • kleine bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae); diverse soorten huiduitslag (bijvoorbeeld het mogelijk fatale syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse)
 • spierzwakte, peesontsteking, peesscheuring – met name van de grote pees aan de achterkant van de enkel (achillespees); verergering van de symptomen van myasthenia gravis (zie rubriek 2, Wees extra voorzichtig met Ciproxin)

Frequentie niet bekend (kan niet aan de hand van de beschikbare gegevens worden bepaald)

 • problemen die samenhangen met het zenuwstelsel, zoals pijn, een brandend gevoel, tintelingen, een doof gevoel en/of zwakte in de armen of benen
 • ernstige hartritme-afwijkingen, onregelmatige hartslag (Torsades de Pointes)

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ciproxin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en flessen na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Granulaat:

Beneden 25°C bewaren.

Oplosmiddel:

Beneden 25°C bewaren. Niet in de vriezer bewaren. Rechtop bewaren.

Na bereiding is de gebruiksklare orale suspensie maar 14 dagen houdbaar als deze bij omgevingstemperaturen tot 30°C of in een koelkast (2°C - 8°C) wordt bewaard. Na deze 14 dagen moet u de bereide orale suspensie niet meer gebruiken. De bereide suspensie niet in de vriezer bewaren.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ciproxin

Het werkzame bestanddeel is ciprofloxacine.

 • een volle maatlepel (ongeveer 5,0 ml suspensie) geeft ongeveer 250 mg ciprofloxacine.
 • een halfvolle maatlepel (ongeveer 2,5 ml suspensie) geeft ongeveer 125 mg ciprofloxacine.

De andere bestanddelen zijn:

Granulaat: hypromellose (E464), magnesiumstearaat (E470b), polyacrylaatdispersie 30%, polysorbaat 20, povidon (E1201).

Oplosmiddel: soya lecithine (E322), triglyceriden met een middellange keten, aardbeiensmaak, sucrose, water.

Hoe ziet Ciproxin er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Granulaat en oplosmiddel voor orale suspensie

Verpakkingsgrootte:

Verpakking met één bruine glazen fles bevattende 7,95 g granulaat en één witte HDPE fles met 93 ml oplosmiddel. De verpakkingsgrootte wordt geleverd met een blauwe plastic maatlepel.

Registratiehouder/ompakker

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: Medcor Pharmaceuticals B.V.

Ketelmeerstraat 140-144 8226 JX Lelystad

Fabrikant:

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane, 126

Garbagnate Milanese (MI)

Italië

In het register ingeschreven onder:

Ciproxin 50 mg/ml, granulaat en oplosmiddel voor orale suspensie RVG 106526//19341 L.v.H.: Italië

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2011 (versie 03).

Advies/medische voorlichting

Antibiotica worden gebruikt voor het genezen van bacteriële infecties. Ze werken niet tegen virale infecties.

Als uw arts aan u antibiotica heeft voorgeschreven, dan hebt u die inderdaad nodig voor uw huidige ziekte.

Ondanks antibiotica kunnen sommige bacteriën toch overleven of groeien. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd: sommige behandelingen met antibiotica zijn niet meer effectief. Door een verkeerd gebruik van antibiotica neemt de weerstand toe. U kunt zelfs aan het resistent worden van bacteriën bijdragen en daardoor uw herstel vertragen of de werkzaamheid van de antibiotica verminderen als u de instructies van uw arts niet opvolgt, voor wat betreft:

 • de hoeveelheid antibiotica die u moet gebruiken
 • hoe vaak u het geneesmiddel in moet nemen
 • hoe lang u het geneesmiddel in moet nemen

Dus om de werkzaamheid van dit geneesmiddel te behouden:

1 – Gebruik alleen antibiotica wanneer deze aan u worden voorgeschreven. 2 – Volg de voorschriften van het recept strikt op.

3 – Gebruik de antibiotica niet opnieuw zonder medisch voorschrift, zelfs niet als u een zelfde ziekte wilt bestrijden.

4 – Geef uw antibioticum nooit door aan iemand anders; het is mogelijk niet geschikt voor diens ziekte.

5 – Breng na het voltooien van de behandeling alle niet gebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheek om er zeker van te zijn dat ze op de juiste manier worden weggegooid.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK