Mesalazine 1200 mg Fisher maagsapresistente, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
A07EC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Antidiarrhoika und intestinale antiphlogistika/antiinfektiva
Farmacologische groep Intestinale antiphlogistika
Chemische groep Aminosalicylsäure und ähnliche mittel
Stof Mesalazin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmacotherapeutische groep: aminosalicylzuur en gelijksoortige middelen.

Mesalazine maagsapresistente tabletten met verlengde afgifte bevatten mesalazine, een ontstekingsremmend geneesmiddel voor de behandeling van colitis ulcerosa.

Colitis ulcerosa is een aandoening van de dikke darm en het rectum (de endeldarm), waarbij de bekleding van de darmen rood en gezwollen (ontstoken) wordt, wat leidt tot symptomen van frequente en bloederige stoelgang in combinatie met maagkrampen.

Bij gebruik tijdens een acute episode van colitis ulcerosa werkt Mesalazine in de hele dikke darm en de endeldarm voor het behandelen van de ontsteking en het verminderen van de symptomen. De tabletten kunnen ook ingenomen worden om te helpen bij het voorkomen van het terugkeren van colitis ulcerosa.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor een familie van geneesmiddelen met de naam salicylaten (waaronder aspirine)
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor mesalazine of voor een van de andere bestanddelen van Mesalazine die in rubriek 6 van deze bijsluiter worden genoemd
 • als u ernstige nier- of leverproblemen heeft
Wees extra voorzichtig met Mesalazine:

Alvorens de behandeling met Mesalazine te starten, moet u uw arts op de hoogte brengen

 • als u nier- of leverproblemen heeft
 • als u onlangs een ontsteking van het hart heeft gehad (die het resultaat kan zijn van een infectie in het hart)
 • als u al eerder allergisch bent geweest voor sulfasalazine (een ander geneesmiddel om colitis ulcerosa te behandelen)
 • als u een vernauwing of blokkering van de maag of de darm heeft
 • als u longproblemen heeft
Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en die het volgende bevatten:

 • Mesalazine of sulfasalazine (ingenomen voor de behandeling van colitis ulcerosa)
 • Niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s, bijvoorbeeld geneesmiddelen die aspirine, ibuprofen of diclofenac bevatten)
 • Azathioprine of 6-mercaptopurine (bekend als ‘immunosuppressiva,’ geneesmiddelen die de activiteit van het immuunsysteem van uw lichaam verminderen).
 • Coumarine-type anticoagulantia (geneesmiddelen die de tijd verlengen die nodig is om uw bloed te laten stollen) bijv. warfarine
Inname van Mesalazine met voedsel en drank

Mesalazine moet dagelijks op hetzelfde tijdstip bij de maaltijd worden ingenomen. De tabletten moeten in hun geheel worden ingenomen; men mag ze niet verkruimelen of er op kauwen.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat mesalazine tijdens de zwangerschap de placenta passeert en in kleine hoeveelheden in de moedermelk wordt uitgescheiden, moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij gebruik van Mesalazine tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of borstvoeding geeft, vraag dan uw arts om advies over de inname van Mesalazine.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Mesalazine invloed heeft op uw rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Mesalazine altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 2,4 g tot 4,8 g (twee tot vier tabletten) eenmaal daags bij een acute episode van colitis ulcerosa. Indien u de hoogste dagelijkse dosis van 4,8g/dag inneemt, moet u na een behandeling van 8 weken worden gecontroleerd. Als uw symptomen eenmaal zijn verdwenen en om een volgende episode te voorkomen, zal uw arts 2,4g (twee tabletten) eenmaal daags voorschrijven.

Vergeet niet om uw tabletten elke dag op precies hetzelfde tijdstip in te nemen bij de maaltijd. De tabletten moeten in hun geheel worden ingenomen; men mag ze niet verkruimelen of er op kauwen.

Het wordt afgeraden om Mesalazine aan kinderen jonger dan 18 jaar te geven, omdat er geen gegevens zijn over de veiligheid en werkzaamheid.

Wat u moet doen als u meer van Mesalazine heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel Mesalazine inneemt, kunt u een of meerdere van de volgende symptomen hebben: tinnitus (oorsuizingen), duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, slaperigheid, kortademigheid, overmatig verlies van water (gepaard gaand met zweten, diarree en braken), lage bloedsuikerspiegel (wat tot een licht gevoel in het hoofd kan leiden), snelle ademhaling, wijzigingen in de bloedchemie en verhoogde lichaamstemperatuur.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts, apotheker of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis als u te veel tabletten heeft ingenomen. Neem uw tabletverpakking met u mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mezavant in te nemen

Het is belangrijk om uw Mezavant-tabletten dagelijks in te nemen, zelfs als u geen symptomen van colitis ulcerosa heeft. Maak altijd de voorgeschreven kuur af.

Wanneer u bent vergeten om uw tabletten in te nemen, moet u ze de volgende dag zoals gebruikelijk innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Mezavant bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen, treden op bij minder dan 1 op de 10 patiënten, bestaan uit hoofdpijn, veranderingen in bloeddruk, flatulentie (gasvorming) misselijkheid (zich niet lekker voelen), opgeblazen of pijnlijke maag, diarree, indigestie, braken (overgeven), abnormale leverfunctietest, jeuk, uitslag, spier- en gewrichtspijn, rugpijn, zwakte en koorts (hoge temperatuur).

Soms voorkomende bijwerkingen, treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten, bestaan uit: een vermindering van het aantal bloedplaatjes waardoor het risico van bloeding en bloeduitstorting toeneemt; duizeligheid; slaperigheid of vermoeidheid; trillen of beven; oorpijn; snelle hartslag; veranderingen in bloeddruk; keelpijn; een ontstoken alvleesklier of dikke darm (gepaard gaande met pijn in de bovenbuik en rug en het zich niet lekker voelen); rectale poliep (een goedaardige gezwel in de endeldarm dat symptomen veroorzaakt als verstopping en bloeding); acne; verlies van haar; jeukende huid met of zonder huiduitslag; netelroos; gezwollen gezicht; extreem moe voelen (vermoeidheid).

De volgende bijwerkingen worden in verband gebracht met andere geneesmiddelen die mesalazine bevatten. Deze bijwerkingen bestaan uit: ernstige vermindering van bloedcellen die zwakte of bloeduitstorting kan veroorzaken en waardoor een grotere kans op infecties ontstaat, lage hoeveelheid bloedcellen; neuropathie (afwijkende of beschadigde zenuwen die een gevoel van doofheid en tintelingen geven); ontsteking van het hart en de bekleding rond het hart; ontsteking van de longen; ademhalingsproblemen of piepend ademhalen; galstenen; hepatitis (ontsteking van de lever met koortsachtige symptomen en geelzucht); allergische zwelling van de tong, lippen en rond de ogen; roodheid van de huid; spierpijn; nierproblemen (zoals ontsteking of littekenvorming van de nieren).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk
 • als er bij u symptomen optreden, zoals krampen, hevige buikpijn, bloederige en overmatige ontlasting (diarree), koorts, hoofdpijn of huiduitslag. Deze symptomen kunnen een teken zijn van het acute intolerantiesyndroom dat kan optreden tijdens een acute episode van colitis ulcerosa. Dit is een ernstige aandoening die zelden optreedt, maar wel betekent dat u uw behandeling direct moet stopzetten.
 • als er bij u het volgende optreedt: onverklaarbare blauwe plekken (zonder verwonding), huiduitslag, bloedarmoede (vermoeidheid, zwakte en bleekheid, met name rond de lippen, nagels en binnenzijde van de oogleden), koorts (hoge temperatuur), zere keel of ongewone bloedingen (bv. bloedneuzen).
 • als u een allergische zwelling van de tong, lippen en rond de ogen ontwikkelt

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Gebruik Mezavant niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met de medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn of als de vervaldatum van de medicijnen is verstreken. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is mesalazine 1200mg.

De andere bestanddelen zijn: carmellosenatrium, carnaubawas, stearinezuur, gehydrateerd colloïdaal silica, natriumzetmeelglycolaat; talk, magnesiumstearaat, methacrylzuur copolymeer, triethylcitraat, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), Macrogol 6000.

Hoe ziet Mesalazine er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Mesalazine is verpakt in blisterverpakkingen in een kartonnen doos. De doos bevat 60 tabletten.

De roodbruine tabletten zijn ovaal van vorm en bedrukt met S476.

Fabrikant

Cosmo S.p.A., Via C. Colombo 1, 20020 Lainate-Milaan, Italië

Registratiehouder/ompakker

Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

Mesalazine 1200 mg Fisher, maagsapresistente tabletten met verlengde afgifte RVG 110188 // 33600 L.v.H.: Italië

Mesalazine 1200 mg Fisher wordt in Italië in de handel gebracht onder de merknaam Mesavancol 1200 mg.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

BS10352 / 02 / 11 juni 2013 (Herziening: december 2011)

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.