Mesalazine Actavis EC 250 mg, maagsapresistente tabletten

ATC-Code
A07EC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Actavis
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Antidiarrhoika und intestinale antiphlogistika/antiinfektiva
Farmacologische groep Intestinale antiphlogistika
Chemische groep Aminosalicylsäure und ähnliche mittel
Stof Mesalazin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mesalazine heeft een ontstekingsremmende werking. De tabletten hebben een omhulling, waardoor mesalazine pas in de darm uit de tablet vrijkomt. In de darm vermindert mesalazine ontstekingen van het slijmvlies.

Mesalazine Actavis EC wordt gebruikt bij de behandeling van lichte tot matige ontstekingen in het laatste deel van de dikke darm (‘colitis ulcerosa’). Het wordt tevens gebruikt om het opnieuw optreden van deze ontstekingen tegen te gaan. Mesalazine Actavis EC wordt ook gebruikt bij de ziekte van Crohn, voor zover de aandoening zich beperkt tot de dikke darm. De ziekte van Crohn is een ernstige aandoening van de darmen, gekenmerkt door terugkerende (ernstige) ontstekingen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering. Hierbij wordt het ook gebruikt om het opnieuw optreden van deze ontstekingen tegen te gaan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Mesalazine Actavis EC mag niet toegepast worden door patiënten met:

 • een ernstig verminderde lever- of nierwerking,
 • overgevoeligheid voor salicylaten (bijv. aspirine) of één van de andere bestanddelen van de tablet,
 • een verhoogde bloedingsneiging,
 • maag- of darmzweren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Mesalazine te worden gebruikt onder toezicht van een arts. Voorafgaand aan en tijdens de behandeling dient een controle van het bloed en de urine te worden verricht, indien de behandelend arts dit noodzakelijk acht. Als richtsnoer worden controles 14 dagen na het begin van de behandeling aanbevolen en daarna nog twee- of driemaal met tussenpozen van vier weken.

Wanneer de bevindingen normaal zijn, dient er om de drie maanden een controle te worden verricht. Wanneer er andere verschijnselen optreden, dient er onmiddellijk een controle plaats te vinden.

Dit geneesmiddel moet voorzichtig worden gebruikt door patiënten:

 • met een leverfunctiestoornis
 • met een nierfunctiestoornis. Bij patiënten, die nierfunctiestoornissen krijgen tijdens de behandeling moet de arts denken aan een niervergiftiging met mesalazine. Vooral in het begin van de behandeling dient de nierwerking regelmatig door uw arts gecontroleerd te worden.
 • als u last heeft van longaandoeningen vaak gepaard gaande met terugkerende perioden van benauwdheid en hoesten (CARA). Er kunnen bij u overgevoeligheidsreacties optreden.
 • met astma, aangezien het gebruik van mesalazine een astma-aanval kan uitlokken.
 • als u een bekende overgevoeligheid heeft voor preparaten die sulfasalazine bevatten, een aan mesalazine verwante substantie.

Kinderen jonger dan 6 jaar dienen niet behandeld te worden met Mesalazine Actavis EC tabletten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mesalazine Actavis EC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met:

 • bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureum-derivaten), azathioprine, 6-mercaptopurine of thioguanine, de werking van deze geneesmiddelen kan worden versterkt,
 • antistollingsmiddelen (coumarine),
 • methotrexaat (middel bij bepaalde vormen van kanker, of reuma),
 • glucocorticosteroïden (middelen met o.a. een onstekingsremmende werking),

De bijwerkingen van antistollingsmiddelen, methotrexaat en glucocorticosteroïden kunnen door gelijktijdig gebruik van Mesalazine Actavis EC worden versterkt.

Daarnaast kan er een wisselwerking optreden met:

 • probenecide en sulfinpyrazon (bij jicht),
 • furosemide en spironolacton (bij o.a. verhoogde bloeddruk, hartzwakte),
 • rifampicine (bij tuberculose).
 • warfarine (antistollingsmiddel).

De werking van deze geneesmiddelen kan door gelijktijdig gebruik van Mesalazine Actavis EC worden verzwakt.

Wanneer u één of meer van deze middelen gebruikt, is het verstandig eerst advies te vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Mesalazine dient niet te worden gebruikt tijdens zwangerschap, tenzij het mogelijk effect opweegt tegen het risico.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Mesalazine komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Mesalazine kan tijdens de borstvoeding worden gebruikt. In zeldzame gevallen is er melding gemaakt van diarree bij baby’s die borstvoeding kregen. Wanneer de zuigeling last krijgt van diarree, dient de borstvoeding te worden gestaakt.

Mesalazine mag alleen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding als dit in overleg met de arts gebeurt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen beïnvloeding waargenomen van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Wanneer u echter last krijgt van duizeligheid of hoofdpijn kan uw reactievermogen verminderd zijn. Dit kan gevaarlijk zijn in situaties waarbij concentratie en oplettendheid vereist zijn, zoals bij deelname aan het verkeer, het bedienen van gevaarlijke machines, werken op grote hoogte, etc.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste dosering voorschrijven. De algemene dosering is slechts een richtlijn en is als volgt:

Bij plotselinge ontstekingsverschijnselen

De begindosering is 2 tot 4,5 gram mesalazine per dag, te verdelen over 3 tot 4 doseringen per dag. Daarna kan uw arts de dosering verminderen tot maximaal 3 keer per dag 500 mg.

Ter voorkoming van opnieuw ontstekingsverschijnselen

Maximaal 3 keer per dag 500 mg.

Bij plotselinge ontstekingsverschijnselen bij de ziekte van Crohn

De begindosering is maximaal 4,5 gram per dag, te verdelen over 3 tot 4 doseringen per dag. Daarna kan uw arts de dosering verminderen tot maximaal 3 gram per dag.

Ter voorkoming van opnieuw ontstekingsverschijnselen bij de ziekte van Crohn

Maximaal 3 gram per dag, te verdelen over 3 tot 4 doseringen per dag.

Kinderen

Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over een effect bij kinderen (leeftijd 6-18 jaar).

Kinderen 6 jaar en ouder:

 • Acute fase: de dosis zal individueel bepaald worden te starten met 30-50 mg/kg/dag verdeeld over meerdere doses. De maximale dosis is 75 mg/kg/dag, verdeeld over meerdere doses. De totale dosis mag niet meer dan 4 g per dag bedragen.
 • Onderhoudsbehandeling: de dosis zal individueel bepaald worden te starten met 15-30 mg/kg/dag verdeeld in doses. De totale dosis mag niet meer dan 2 g per dag bedragen.

In het algemeen wordt aanbevolen om de helft van een dosering voor volwassenen te geven aan kinderen met een lichaamsgewicht tot 40 kg; boven 40 kg kan de normale dosering voor volwassenen gegeven worden.

Wanneer en hoe moeten de tabletten worden ingenomen?

De tabletten dienen na de maaltijd met vloeistof te worden ingenomen. De tabletten mogen niet gebroken worden.

Hoe lang mag het middel gebruikt worden?

U dient het gebruik van mesalazine steeds nauwkeurig vol te houden, omdat alleen hiermee het gewenste resultaat bereikt kan worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen. Verschijnselen van overdosering kunnen onder meer zijn: sneller ademhalen, hevig zweten, braken en daling van de lichaamstemperatuur.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Volg gewoon uw schema verder of neem de tablet alsnog in, zodra u het vergeten merkt en als het nog niet te lang geleden is. Neem nooit een extra tablet in als het tijd is voor de volgende dosis. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

Bijwerkingen kunnen:

 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Effecten op het bloed:

Zeer zelden: afwijkingen van het bloedbeeld

Effecten op het zenuwstelsel:

Zelden: hoofdpijn, duizeligheid

Zeer zelden: zenuwziekte

Effecten op het hart:

Zelden: ontsteking van de hartspier, hartvliesontsteking

Effecten op het ademhalingsstelsel:

Zeer zelden: ernstige longaandoeningen

Effecten op het maagdarmstelsel:

Zelden: buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid, braken.

Zeer zelden: ontsteking van de alvleesklier

Effecten op de nieren:

Zeer zelden: vermindering van de nierfunctie.

Effecten op de huid:

Zeer zelden: haaruitval.

Effecten op de spieren:

Zeer zelden: spierpijn, gewrichtspijn.

Effecten op het immuunsysteem:

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties

Effecten op de lever:

Zeer zelden: afwijkingen van parameters van de leverfunctie, leverontsteking

Effecten op het voortplantingsstelsel:

Zeer zelden: te laag volume van het ejaculaat (reversibel)

Indien de genoemde overgevoeligheidsreacties zich voordoen is overleg met uw arts dringend gewenst. Hetzelfde geldt voor het geval andere dan de hier vermelde verschijnselen optreden. Laat uw arts dan beoordelen in hoeverre voortzetting van de behandeling op deze wijze verantwoord is.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' of 'Exp.'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is mesalazine. Mesalazine Actavis EC 250 mg bevat per tablet 250 mg mesalazine
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, polyvidon, colloïdaal siliciumdioxide, crospovidon, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, polyethyleenglycol, methacrylzuur copolymeer, triethylcitraat, talk, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Mesalazine Actavis EC 250 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Mesalazine Actavis EC 250 mg, maagsapresistente tabletten zijn bolrond en hebben een okergele kleur. Ze zijn verpakt in stripverpakkingen à 10 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Actavis B.V. , Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Mesalazine Actavis EC 250 mg, maagsapresistente tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 27071.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.