Salofalk 250, maagsapresistente tabletten 250 mg

Illustratie van Salofalk 250, maagsapresistente tabletten 250 mg
Stof(fen) Mesalazine
Toelating Nederland
Producent Dr. Falk Pharma GmbH
Verdovend Nee
ATC-Code A07EC02
Farmacologische groep Intestinale anti-inflammatoire middelen

Vergunninghouder

Dr. Falk Pharma GmbH

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat als werkzame stof mesalazine, dat ontstekingsremmend werkt bij darmaandoeningen.

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van lichte tot matig chronische ontstekingen van de dikke darm. De medische term hiervoor is: colitis ulcerosa. Tevens wordt dit middel gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Crohn, voor zover de ziekte zich beperkt tot de dikke darm. Deze ontstekingen kunnen nu eens wel, dan weer niet aanleiding geven tot klachten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor salicylzuur, voor salicylaten zoals Aspirine of voor één van de andere stoffen van dit middel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u een ernstige lever- of nierfunctiestoornis heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Licht uw arts in voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel

 • als u bekende problemen heeft met uw longen, speciaal als u lijdt aan asthma bronchiale.
 • als u een bekende overgevoeligheid heeft voor sulfasalazine, een aan mesalazine verwante substantie.
 • als u problemen heeft met uw lever.
 • als u problemen heeft met uw nieren.

Verdere voorzorgen

Tijdens de behandeling kan uw arts verscherpt medisch toezicht nodig vinden en regelmatig uw bloed en urine laten controleren.

PIL-Salofalk 250/500 maagsapresistente tabletten-31 augustus 2012

Kinderen

Kinderen jonger dan 6 jaar komen niet in aanmerking voor behandeling met Salofalk tabletten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt die hieronder zijn vermeld want het effect van deze geneesmiddelen kan veranderen (interacties):

 • azathioprine, 6-mercaptopurine of thioguanine (geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van aandoeningen van het afweersysteem)
 • bepaalde bloedstollingvertragende middelen (geneesmiddelen ter voorkoming van trombose, of om uw bloed te verdunnen, bv. warfarine)

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Dit middel dient alleen te worden gebruikt tijdens de zwangerschap op voorschrift van uw arts.

Dit middel mag niet worden gebruikt tijdens de periode van het geven van borstvoeding aangezien de werkzame stof in de moedermelk terecht kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het bedienen van machines.

Dit middel bevat natrium

Eén tablet van 250 mg bevat 2,1 mmol (=48 mg) natrium, één tablet van 500 mg bevat 4,2 mmol (= 96 mg) natrium. U dient hiermee rekening te houden als u een natrium-arm dieet heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts heeft voorgeschreven hoe vaak en gedurende welke tijd u dit middel moet gebruiken.

Wijze van toediening

De tabletten moeten na de maaltijd in het geheel met wat water worden ingenomen. De behandeling met dit middel moet nauwgezet en consequent worden volgehouden omdat alleen daarmee het gewenste therapeutische effect bereikt kan worden.

Dosering

Salofalk 250 tabletten:

 • Behandeling van Colitis ulcerosa De gebruikelijke dagdosering bedraagt 3-maal daags 1 of 2 tabletten (maximaal 1,5 gram mesalazine per dag) als de ziekte niet actief is (geen klachten geeft).
 • Behandeling van de ziekte van Crohn

PIL-Salofalk 250/500 maagsapresistente tabletten-31 augustus 2012

De gebruikelijke dagdosering bedraagt maximaal 8 tabletten per dag (2 gram mesalazine) als de ziekte niet actief is (geen klachten geeft): te verdelen over 3 innames per dag.

Salofalk 500 tabletten

 • Behandeling van Colitis ulcerosa De gebruikelijke dagdosering bedraagt 3-maal daags 1 tablet als de ziekte niet actief is (geen klachten geeft) of 4 tot 9 tabletten per dag als de ziekte actief is (klachten geeft).
 • Behandeling van de ziekte van Crohn De gebruikelijke dagdosering bedraagt maximaal 4 tabletten per dag (2 gram mesalazine) als de ziekte niet actief is (geen klachten geeft) of maximaal 9 tabletten per dag (4,5 gram mesalazine) als de ziekte actief is (klachten geeft): te verdelen over 3 tot 4 innames per dag.

Het is echter ook mogelijk dat de arts een ander voorschrift geeft. Volg in dat geval altijd het voorschrift van de arts op.

Gebruik bij kinderen vanaf 6 jaar

Overleg met uw arts over de juiste dosering voor uw kind.

Als de ziekte actief is: de dosering wordt individueel vastgesteld, beginnend met 30-50 mg mesalazine per kg lichaamsgewicht per dag. Deze dosering wordt in verdeelde doseringen per dag gegeven. De maximale dosering is 75 mg mesalazine per kg lichaamsgewicht per dag. De totale dosering dient niet hoger te zijn dan de maximale dosering voor volwassenen.

Om een aanval te voorkomen: de dosering wordt individueel vastgesteld, beginnend met 15-30 mg mesalazine per kg lichaamsgewicht per dag. Deze dosering wordt in verdeelde doseringen per dag gegeven. De totale dosering dient niet hoger te zijn dan de maximale dosering voor volwassenen.

Wanneer uw kind lichter is dan 40 kg, wordt meestal de helft van een dosering voor volwassenen voorgeschreven. Wanneer uw kind 40 kg of zwaarder is kan de normale dosering voor volwassenen voorgeschreven worden.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken. Dat zal afhangen van uw conditie.

Zowel in de acute fase als ter voorkoming van een terugkeer van de aandoening dient u de behandeling met dit middel regelmatig en consequent te volgen, zoals voorgeschreven, om maximaal baat te hebben bij dit geneesmiddel.

In geval u bemerkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem in geval van twijfel contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen wat u moet doen. Als u één keer te veel van dit middel heeft gebruikt, gebruikt u daarna gewoon de volgende dosis zoals voorgeschreven. Gebruik geen kleinere dosering.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik de volgende keer geen grotere dosis dan normaal van dit middel om zo de vergeten dosis in te halen, maar ga door met de voorgeschreven dosering.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

PIL-Salofalk 250/500 maagsapresistente tabletten-31 augustus 2012

Stop niet met het gebruiken van dit geneesmiddel zonder overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen Salofalk maagsapresistente tabletten bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Alle geneesmiddelen kunnen overgevoeligheids (allergische) reacties veroorzaken, hoewel ernstige allergische reacties erg zelden voorkomen. Indien bij u één van de volgende verschijnselen optreedt na gebruik van dit geneesmiddel, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts:

 • allergische huiduitslag
 • koorts
 • ademhalingsmoeilijkheden

Als u een ernstige achteruitgang van uw algehele conditie bemerkt met koorts en/of een zere keel of mond, stop dan onmiddellijk met het innemen van de tabletten en meld dit dan onmiddellijk aan uw arts. Deze verschijnselen kunnen, in zeldzame gevallen, een gevolg zijn van een vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes (een toestand genaamd agranulocytose), wat u meer vatbaar kan maken voor de ontwikkeling van een ernstige infectie. Een bloedonderzoek kan bevestigen of uw symptomen te wijten zijn aan een effect van dit middel op uw bloed.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld door patiënten die mesalazine gebruiken: Zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 1000 patiënten):

 • Buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid en braken
 • Hoofdpijn, duizeligheid
 • Pijn op de borst, ademnood of gezwollen ledematen ten gevolge van een effect op het hart.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Verandering van de nierfunctie, soms met gezwollen ledematen of pijn in de zij
 • Ernstige buikpijn als gevolg van acute ontsteking van de alvleesklier
 • Kortademigheid, hoest, piepende ademhaling, longschaduw op radiografische foto’s als gevolg van allergische toestand en/of ontstekingstoestand van de longen
 • Ernstige diarree en buikpijn als gevolg van een allergische reactie op dit middel in de darmen.
 • Huiduitslag of -ontsteking
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Geelzucht of buikpijn als gevolg van lever- en galaandoeningen
 • Haaruitval en kaal worden
 • Gevoelloosheid of tintelingen in de handen en voeten (perifere neuropathie)
 • Omkeerbare afname in sperma productie

Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C. Bewaren op een droge plaats en in de originele verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

PIL-Salofalk 250/500 maagsapresistente tabletten-31 augustus 2012

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.Die is te vinden op de doos na "Houdbaar tot: ..." en op de stripverpakking na: “Exp.:”. Daar staat een datum en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Salofalk 250, maagsapresistente tabletten 250 mg

De werkzame stof in dit middel is mesalazine. Elke tablet bevat 250 mg mesalazine. De andere stoffen zijn calciumstearaat (E470a), hydroxymethylpropylcellulose (E464),

microkristallijn cellulose (E460), polyacrylaathars, glycine (E640), natriumcarbonaat (E500), macrogol 6000, polyvidon, siliciumdioxide (E551) en talk (E553b). Als kleurstoffen zijn toegevoegd: titaandioxide (E171) en geel ijzeroxide (E172).

Salofalk 500, maagsapresistente tabletten 500 mg

De werkzame stof in dit middel is mesalazine. Elke tablet bevat 500 mg mesalazine. De andere stoffen zijn hetzelfde als bij Salofalk 250.

Hoe zien Salofalk maagsapresistente tabletten er uit en hoeveel zitten er in een verpakking?

Salofalk 250: ronde, lichtgele tot okerkleurige tabletten; mat tot glad oppervlak; geen breukstreep. Salofalk 500: caramelkleurige, gladde tabletten; geen breukstreep.

De maagsapresistente tabletten zijn verpakt in een doos met 100 tabletten in doordrukstrips (PVC/PVDC/aluminium) met elk 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Fabrikant:
Dr. Falk Pharma Benelux BV Dr. Falk Pharma GmbH
Claudius Prinsenlaan 136A Leinenweberstrasse 5
4818 CP Breda 79108 Freiburg (Duitsland)

Inschrijving in het register

Salofalk 250, maagsapresistente tabletten 250 mg, is ingeschreven onder RVG 11086. Salofalk 500, maagsapresistente tabletten 500 mg, is ingeschreven onder RVG 12144.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

PIL-Salofalk 250/500 maagsapresistente tabletten-31 augustus 2012

Advertentie

Stof(fen) Mesalazine
Toelating Nederland
Producent Dr. Falk Pharma GmbH
Verdovend Nee
ATC-Code A07EC02
Farmacologische groep Intestinale anti-inflammatoire middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.