Salofalk 4 g/60 g, klysma | Nederland

Salofalk 4 g/60 g, klysma

Producent: EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Mesalazine
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Datum van goedkeuring 19.09.2022
Farmacologische groep Intestinale anti-inflammatoire middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit medicijn bevat als werkzame stof mesalazine, dat ontstekingsremmend werkt bij darmaandoeningen. Dit medicijn wordt gebruikt om ernstige ontstekingen in het laatste deel van de dikke darm (rectum) te behandelen en te voorkomen. De medische termen voor deze ontstekingen zijn: distale colitis ulcerosa en proctitis ulcerosa. Deze ontstekingen kunnen nu eens wel, dan weer niet aanleiding geven tot klach- ten.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn, salicylzuur of voor salicylaten zoals Aspirine. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 • als u een ernstige lever- of nierfunctiestoornis heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? Licht uw arts in voordat u begint met het innemen van dit medicijn

 • als u bekende problemen heeft met uw longen, speciaal als u lijdt aan asthma bronchiale
 • als u een bekende overgevoeligheid heeft voor sulfasalazine, een aan mesalazine verwante substantie
 • als u problemen heeft met uw lever
 • als u problemen heeft met uw nieren
 • als u na het gebruik van mesalazine ooit last heeft gehad van ernstige huiduitslag of huidafschilfering, blaarvorming en/of zweren in de mond.

Verdere voorzorgen Tijdens de behandeling kan uw arts verscherpt medisch toezicht nodig vinden en regelmatig uw bloed en urine laten controleren.

Bij gebruik van mesalazine kunnen nierstenen ontstaan. De symptomen kunnen bestaan uit pijn in de zijkanten van de buik en bloed in de urine. Zorg ervoor dat u voldoende vloeistof drinkt tijdens de behandeling met mesalazine.

Er zijn ernstige bijwerkingen van de huid gemeld in verband met de behandeling met mesalazine, zoals Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse. Stop met het gebruik van

mesalazine en roep direct medische hulp in als u een van de in rubriek 4 beschreven klachten in verband met deze ernstige huidreacties opmerkt.

Gebruikt u nog andere medicijnen? Gebruikt u naast Salofalk nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken?

Dit medicijn bevat kaliummetabisulfiet Kaliummetabisulfiet kan in zeldzame gev overgevoeligheidsreacties en ademhalings (bronchospasme) veroorzaken.

Bevat 60 mg natriumbenzoaat in el Natriumbenzoaat kan plaatselijk irritatie v

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals u Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem d

Wijze van toediening Vóór gebruik van het klysma moet u de fl inhoud van een klysma ‘s avonds voor het ingebracht moeten worden. Dit gaat het ge zijde gaat liggen met licht opgetrokken kn het klysma terwijl u de flacon rechtop hou anus. Knijp de flacon in één keer samen to klysma terug, waarna u de flacon kunt we geplaatste prullenmand.

Om nu het medicijn de gelegenheid te gev bedoeling dat u de nu ingebrachte vloeisto nacht. U zult ervaren dat dit met enige erv minuten in de aangenomen houding op de adem rustig en probeer de slaap te vatten. klysma geheel leeg te knijpen. Er zal altijd Dat is niet erg, want hiermee is rekening g

Dosering Salofalk 4 g/60 g:

De dosering van het 4 g/60 g klysma in de remissiefase 1 klysma per dag, om de dag

Het (2de) klysma dient bij voorkeur ’s avo Het is echter ook mogelijk dat de arts een het voorschrift van de arts op.

Gebruik bij kinderen: Dit medicijn wordt niet aanbevolen bij kin slechts beperkte documentatie beschikbaa

Duur van de behandeling Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit med

conditie.

Zowel in de acute fase als ter voorkoming behandeling met dit medicijn regelmatig e om maximaal baat te hebben bij dit medic

In geval u bemerkt dat dit medicijn te ster uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruik Neem in geval van twijfel contact op met doen. Als u één keer te veel van dit medic de volgende dosis zoals voorgeschreven.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruik Gebruik de volgende keer geen grotere do vergeten dosis in te halen, maar ga door m

Als u stopt met het gebruik van dit med Stop niet met het gebruiken van dit medic

Heeft u nog andere vragen over het gebrui arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Stop met het gebruik van mesalazine en roep direct medische hulp in als u een van de volgende klachten opmerkt:

roodachtige, niet-verhoogde, schijfvormige of cirkelvormige vlekken op de romp, vaak met blaren in het midden ervan, huidafschilfering, zweren in en rond de mond, keel, neus of aan de geslachtsdelen en ogen. Deze ernstige huiduitslag wordt mogelijk voorafgegaan door koorts en griepachtige klachten.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld door patiënten die mesalazine gebruiken:

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

- buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid en braken
- hoofdpijn, duizeligheid
-  
- pijn op de borst, ademnood of gezwollen ledematen ten gevolge van een effect op het
  hart
- verhoogde gevoeligheid van uw huid voor zonlicht en ultraviolet licht
  (fotosensitiviteit).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • verandering van de nierfunctie, soms met gezwollen ledematen of pijn in de zij
 • ernstige buikpijn als gevolg van acute ontsteking van de alvleesklier
 • kortademigheid, hoest, piepende ademhaling, longschaduw op radiografische foto’s als gevolg van allergische toestand en/of ontstekingstoestand van de longen
 • ernstige diarree en buikpijn als gevolg van een allergische reactie op dit middel in de darmen
 • huiduitslag of -ontsteking
 • spier- en gewrichtspijn
 • geelzucht of buikpijn als gevolg van lever- en galaandoeningen
 • haaruitval en kaal worden
 • gevoelloosheid of tintelingen in de handen en voeten (perifere neuropathie)
 • omkeerbare afname in sperma productie.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

nierstenen en daarmee samenhangende nierpijn (zie ook rubriek 2).

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op het etiket en de doos na: “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn? Samenstelling van Salofalk 4 g/60 g

De werkzame stof in dit medicijn is mesalazine. Een Salofalk klysma 4g/60ml rectale suspensie (60g suspensie) bevat 4 g mesalazine.

Inschrijving in het register Salofalk 4 g/60 g, klysma is ingeschreven LvH: ES

Deze bijsluiter is goedgekeurd in septe

Laatst bijgewerkt: 14.10.2022

Bron: Salofalk 4 g/60 g, klysma - Bijsluiter

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.