Advertentie

Auteur: Dr. Falk Pharma GmbH


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat als werkzame stof mesalazine, dat ontstekingsremmend werkt bij darmaandoeningen. Dit middelwordt gebruikt voor de behandeling van:

 • ontstekingen van de dikke darm (colon) en het laatste deel van de dikke darm (rectum), bij uw arts bekend als ulceratieve colitis.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor salicylzuur, voor salicylaten zoals Aspirine of voor één van de overige stoffen van dit middel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.;
 • als u een ernstige lever- of nierfunctiestoornis heeft;

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u begint dit middel te gebruiken moet u uw arts vertellen:

 • als u bekende problemen heeft met uw longen, speciaal als u lijdt aan asthma bronchiale
 • als u een bekende overgevoeligheid heeft voor sulfasalazine , een aan mesalazine verwante substantie;
 • als u problemen heeft met uw lever;
 • als u problemen heeft met uw nieren.

Verdere voorzorgen :

Tijdens de behandeling kan uw arts verscherpt medisch toezicht nodig vinden en regel matig uw bloed en urine laten controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Salofalk Schuim nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor

nodig heeft. Behandeling met Salofalk Schuim kan overigens in zulke gevallen toch goed zijn en uw arts zal beslissen wat voor u het beste is.

Informeer uw arts indien u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt, omdat de effecten van deze geneesmiddelen kunnen veranderen (interacties):

 • Azathioprine, 6-mercaptopurine of thioguanine (geneeesmiddelen gebruikt bij de behandeling van aandoeningen van het afweersysteem.
 • Bepaalde bloedstollingsvertragende middelen (geneesmiddelen ter voorkoming van trombose, of om uw bloed te verdunnen, bv. Warfarine).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Dit middel dient alleen te worden gebruikt tijdens de zwangerschap op voorschrift van uw arts.

Dit middel mag alleen worden gebruikt tijdens de periode van het geven van borstvoeding op voorschrift van uw arts aangezien dit middel in de moedermelk terecht kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het bedienen van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat sulfiet en dit kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en problemen bij ademhalen (bronchospasme) veroorzaken.

Dit middel bevat propyleenglycol, dat veranderingen in het bloed kan veroorzaken en milde tot matige huidirritatie kan veroorzaken.

Dit middel bevat cetostearylalcohol dat lokale huidreacties kan veroorzaken (bijv. contact dermatitis).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van toediening

Dit middel mag alleen rectaal worden gebruikt en moet dus via de anus worden ingebracht. Dit middel is niet bedoeld voor inname door de mond. Niet inslikken.

Dosering

Dosering voor volwassenen:

De gebruikelijke dosering is 2 toedieningen onmiddellijk achter elkaar direct voor het naar bed gaan. Indien u problemen heeft om deze hoeveelheid schuim binnen te houden, kan de dosis verdeeld worden: gebruik dan 1 toediening direct voor het naar bed gaan en 1 toediening later in de nacht of vroeg in de ochtend (na een stoelgang om de eerste dosis te verwijderen).

Het leegmaken van uw darmen, voordat Salofalk Schuim wordt gebruikt, levert het beste resultaat op.

Gebruik bij kinderen:

Dit middel mag niet gebruikt worden bij kinderen, omdat er weinig ervaring is en slechts beperkte documentatie beschikbaar is over een effect bij kinderen.

Salofalk Schuim voor gebruik gereed maken:

Bewaar en gebruik dit middel bij kamertemperatuur (20- 25°C; zie ook rubriek 5). Plaats de applicator stevig op de spuitbus en schud 20 seconden om de inhoud te mengen.

Voordat u met een nieuwe verpakking begint, moet u eerst de veiligheidspal (plastic flapje) van de pomp verwijderen.

Draai de dop op de top van de spuitbus tot het halfronde gaatje onderaan overeenkomt met de tuit. De spuitbus is nu klaar voor gebruik.

Gebruik van de schuim:

Plaats uw wijsvinger op de top van de dop en draai de spuitbus om. Denk er alstublieft aan dat de spuitbus alleen goed kan werken als de pomp naar beneden wijst.

Breng de applicator zo ver mogelijk in het rectum. De beste manier om dit te doen is om één voet op een stoel of bankje plaatsen. Druk de knop volledig in en laat de knop daarna langzaam los. Voor een tweede toediening moet u nog een keer op de dop drukken en weer langzaam loslaten. Wacht nog 10 - 15 seconden voordat u de applicator verwijdert omdat de schuim een klein beetje uitzet en anders uit de applicator zal druppelen.

Na het toedienen van de schuim, moet u de applicator van de spuitbus afnemen en deze als huisvuil verwijderen in het meegeleverde plastic zakje. Gebruik een nieuwe applicator voor een volgende toediening.

 • Was alstublieft uw handen en probeer niet naar de WC te gaan vóór de volgende ochtend.
 • Als u naar een ziekenhuis gaat of naar een andere arts, moet u vertellen dat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient dit middel regelmatig en consistent te gebruiken om het verlangde effect te bewerkstelligen.

Duur van de behandeling

Hoe lang u dit middel zult gebruiken hangt af van uw lichamelijke conditie. Uw arts zal beslissen hoe lang u dit middel moet blijven gebruiken.

Milde acute episodes van ontstoken darmen (ulceratieve colitis) duren meestal 4-6 weken. Als een langere behandeling noodzakelijk is, zal uw arts u een orale vorm van mesalazine, zoals Salofalk maagsapresistent granulaat voorschrijven.

Als u denkt dat het effect van dit middel te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem in geval van twijfel contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen wat u moet doen. Als u één keer te veel van dit middel toedient, gebruikt u gewoon de volgende dosis zoals voorgeschreven. Gebruik geen kleinere dosering.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen grotere dosis dan normaal van dit middel om zo de vergeten dosis in te halen, maar ga door met de voorgeschreven dosering.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling tot u met uw arts heeft gesproken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Salofalk Schuim bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken hoewel ernstige bijwerkingen zeer zelden voorkomen. Als u één van de volgende verschijnselen krijgt, nadat u dit geneesmiddel heeft gebruikt, moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen:

 • allergische huidaandoening
 • koorts
 • problemen met de ademhaling

Als u een ernstige vermindering van uw algemene gezondheid bemerkt, in bijzonder als deze gepaard gaat met koorts, en/of een zere keel en mond, stop dan het gebruik van dit middel en neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Deze verschijnselen kunnen, in zeldzame gevallen, een gevolg zijn van een vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes (een toestand genaamd agranulocytose), wat u meer vatbaar kan maken voor de ontwikkeling van een ernstige infectie. Een bloedonderzoek kan bevestigen of uw symptomen te wijten zijn aan een effect van dit middel op uw bloed.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld bij patiënten die mesalazine gebruiken:

Vaak optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10 patiënten)

 • ongemakkelijk gevoel in de buik.

Soms optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 100 patiënten)

 • anaal ongemak, anale irritatie en pijnlijke urgente behoefte om naar het toilet te gaan.

Zelden optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 1.000 patiënten)

 • buikpijn, diarree, winderigheid (flatulentie), misselijkheid en braken;
 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • pijn op de borst, ademnood of gezwollen ledematen ten gevolge van een effect op het hart.

Zeer zelden optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten)

 • veranderingen van de nierfunctie, soms met gezwollen ledematen of pijn in de zij;
 • ernstige buikpijn vanwege acute ontsteking van de alvleesklier;
 • koorts, zere keel of een algemeen ziek gevoel, door een verandering in bloedwaarden;
 • kortademigheid, hoest, piepende ademhaling, longschaduw op radiografische foto’s als gevolg van allergische toestand en/of ontstekingstoestand van de longen;
 • ernstige diarree en buikpijn als gevolg van een allergische reactie op dit middel in de darmen;
 • huiduitslag of huidontsteking;
 • spier- en gewrichtspijn;
 • geelzucht of buikpijn als gevolg van lever- en galaandoeningen;
 • haaruitval en het ontstaan van kaalheid;
 • gevoelloosheid en tinteling in handen en voeten (perifere neuropathie);
 • omkeerbare afname in sperma productie.

Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de spuitbus na “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De inhoud van de spuitbus moet binnen 12 weken na eerste opening worden gebruikt.

Bewaren beneden 25°C.

Niet in koelkast of vriezer bewaren.

Deze spuitbus staat onder druk en bevat 3,75% (gewichtsprocenten) ontvlambaar drijfgas. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50º C. Lege spuitbussen niet met geweld proberen te openen, niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet in of nabij open vuur of gloeiend materiaal spuiten.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen ziiten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is mesalazine en elke toediening bevat 1 g mesalazine.

De andere stoffen zijn: natriummetabisulfiet (E223), dinatriumedetaat, cetostearylalcohol, polysorbaat 60, propyleenglycol. De drijfgassen in de spuitbus zijn: propaan, n-butaan, isobutaan.

Hoe ziet Salofalk Schuim er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Salofalk Schuim is een wit-grijs tot licht rood-violet en crème-achtig, vast schuim.

Salofalk Schuim is verkrijgbaar in een verpakking met één spuitbus en 14 applicators, en als een bundelverpakking. Een bundelverpakking bestaat uit 4 verpakkingen met elk één spuitbus en 14 applicators.

Elke spuitbus bevat 80 gram schuim, wat genoeg is voor 14 toedieningen (overeenkomend met 7 dagelijkse doseringen).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 D-79108 Freiburg Duitsland

Tel +49 (0) 761 / 1514-0

Fax +49(0) 761 / 1514-321

E-mail: zentrale@drfalkpharma.de

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland:

Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Claudius Prinsenlaan 136 A 4818 CP Breda

Tel. 076-5244200

Fax. 076-5244210

Salofalk Schuim is in het register ingeschreven onder RVG 28179

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Salofalk: Denemarken, Duitsland,Finland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK