Auteur: Therabel Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van THERADOL Druppels is tramadol (tramadolhydrochloride). Dit is een sterk pijnstillend middel.

THERADOL Druppels is bestemd voor de behandeling van plots optredende of langdurig aanhoudende, matige tot ernstige pijn, zoals pijn veroorzaakt door operaties, ernstige verwondingen of kanker.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u overgevoelig bent voor soortgelijke pijnstillers (opioïden)
 • als u plotseling (acuut) geïntoxiceerd (vergiftigd) bent met alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers of andere geneesmiddelen die invloed uitoefenen op het centrale zenuwstelsel
 • als u MAO-remmers (middelen gebruikt bij ernstige depressie) gebruikt of deze in de afgelopen twee weken heeft gebruikt
 • als u lijdt aan epilepsie die niet volledig onder controle is
 • voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugverslaving.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

 • als u een algemene verdoving dient te ondergaan
 • als u hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd heeft (bijvoorbeeld na een ongeval)
 • als u een overmatige slijmafscheiding in de longen heeft
 • als u een moeizame ademhaling heeft en een zeer hoge dosis tramadol gebruikt, of

tramadol gebruikt in combinatie met middelen die een remmende werking hebben op de hersenen, omdat in deze gevallen uw ademhaling nog kan verslechteren

 • als u gevoelig bent voor toevallen
 • als u een verhoogde kans heeft op shock (mogelijke tekenen van shock zijn een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, angst, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)
 • THERADOL Druppels kan de herkenning van bijvoorbeeld acute buikaandoeningen bemoeilijken
 • na het gebruik van THERADOL Druppels is er een kleine kans op lichamelijke afhankelijkheid. Gevallen van misbruik, verslaving en ontwenningsverschijnselen hebben zich voorgedaan
- als u een plotselinge ziekte heeft die berust op een stoornis in de aanmaak van de
  rode bloedkleurstof (acute porfyrie)
 • als u een aandoening van de lever of nieren heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neemt u naast THERADOL Druppels nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts.

De kans op bijwerkingen neemt toe

 • als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd THERADOL Druppels gebruikt. Uw arts vertelt u of THERADOL Druppels voor u geschikt is
 • als u bepaalde antidepressiva neemt. THERADOL Druppels en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • pijnstillers of andere middelen die invloed uitoefenen op het centrale zenuwstelsel kunnen sufheid versterken; de remmende werking op het centrale zenuwstelsel kan worden versterkt.
 • carbamazepine, een geneesmiddel tegen epilepsie, kan de werking van tramadol verminderen of
  verkorten.              
- morfinederivaten (buprenorfine, nalbufine, pentazocine) kunnen het pijnstillend effect
  van tramadol verminderen.            
- fluoxetine of paroxetine (geneesmiddelen tegen depressie), kinidine (geneesmiddel
  voor hartaandoeningen), ritonavir (geneesmiddel bij HIV infectie) en cimetidine (een middel
  tegen zuurbranden) kunnen de werking van tramadol verminderen.      
- clomipramine, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, paroxetine, sertraline en
  venlafaxine (geneesmiddelen tegen depressie) kunnen bij combinatie met tramadol de kans op
  toevallen en op het serotoninesyndroom (gekenmerkt door o.a. verwardheid, opgewondenheid,
  beven, koorts, diarree) vergroten.          
 • gelijktijdig gebruik van tramadol en digoxine (een geneesmiddel voor hartaandoeningen), kan in zeldzame gevallen de bijwerkingen van digoxine versterken.
 • gelijktijdig gebruik van tramadol en bloedverdunners (dat wil zeggen antistollingsmiddelen zoals warfarine) kan de kans op bloeding vergroten.
 • gelijktijdig gebruik van tramadol en ondansetron (een middel tegen misselijkheid en braken) kan het pijnstillend effect van tramadol verminderen.

THERADOL Druppels kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. Alcohol kan eventuele sufheid door tramadol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel mag niet worden genomen tijdens de zwangerschap en bevalling.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel mag u geen borstvoeding geven, omdat kleine hoeveelheden van tramadol in de moedermelk komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines tijdens het gebruik van THERADOL Druppels. THERADOL Druppels kan uw reactievermogen verminderen. Dit effect kan verergeren door alcohol of door andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van THERADOL Druppels

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Kan schadelijk zijn voor de tanden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

De gebruikelijke dosering bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is 50 mg tot 100 mg tramadol (20 tot 40 druppels), drie tot vier maal per dag.

De maximaal toegestane dosering van THERADOL Druppels is in het algemeen 400 mg (160 druppels) per dag.

Voor acute pijn is in het algemeen een aanvangsdosering van 100 mg noodzakelijk.

Indien THERADOL Druppels wordt gebruikt bij acute pijn, moet men er rekening mee houden dat het effect iets later inzet dan met verschillende andere pijnstillers.

Voor chronische pijn wordt een aanvangsdosering van 50 mg aanbevolen.

Gebruik bij kinderen

THERADOL Druppels is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. Bij kinderen tussen 12 en 14 jaar wordt aanbevolen de laagste dosering toe te dienen.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn.

Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte (insufficiëntie)/dialyse patiënten

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte dienen THERADOL Druppels niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Meng de druppels in een glas water. Drink vervolgens het ganse glas leeg. U kunt de druppels voor, tijdens of na de maaltijd innemen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u THERADOL Druppels moet gebruiken.

Als u bemerkt dat THERADOL Druppels te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen voorkomen: kleine pupillen, braken, sterk verlaagde bloeddruk, slaperigheid en bewusteloosheid, toevallen en ademhalingsmoeilijkheden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Als u een dosis heeft vergeten in te nemen, keert de pijn waarschijnlijk terug. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Blijf gewoon de druppels innemen als voorheen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Indien u plotseling stopt met uw behandeling is er een risico op ontwenningsverschijnselen. Deze verschijnselen kunnen zijn: angst, overmatig zweten, slapeloosheid, koude rillingen, pijn, misselijkheid (nausea), bevingen, diarree, bovenste luchtwegaandoeningen, het rechtop gaan staan van lichaamsharen (pilo-erectie) en zelden hallucinaties.

De kans op lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid na het gebruik van THERADOL Druppels is gering maar kan niet worden uitgesloten.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, contacteer dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan THERADOL Druppels bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als één van de volgende situaties optreedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts:

 • allergische reacties, bijvoorbeeld ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, opzwellen van huid (komt zelden voor),
 • gezwollen gezicht, tong en/of keel en/of moeilijkheden bij het slikken of netelroos in combinatie met ademhalingsmoeilijkheden (komt zelden voor),
 • shock/plotseling falen van de bloedsomloop (komt zelden voor).

De bijwerkingen worden als volgt ingedeeld:

 • Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten),
 • Vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten),
 • Soms (komen voor bij meer dan 1 op de 1000 patiënten),
 • Zelden (komen voor bij meer dan 1 op de 10000 patiënten)
 • Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10000 patiënten).

De vaakst voorkomende bijwerkingen tijdens de behandeling met THERADOL Druppels zijn misselijkheid en duizeligheid, die bij meer dan 1 op 10 patiënten voorkomen.

Zenuwstelselaandoeningen

zeer vaak: duizeligheid.
vaak: hoofdpijn, sufheid.
zelden: veranderingen van eetlust, abnormale gewaarwordingen (bijvoorbeeld jeuk,
  tintelingen, gevoelloosheid), beven, trage ademhaling, epileptische toevallen ,
  spiertrekkingen, ongecoördineerde beweging, tijdelijk bewustzijnsverlies (syncope).
  Als de aanbevolen dosis wordt overschreden, of als andere medicijnen die de
  hersenfunctie onderdrukken, simultaan worden ingenomen, kan de ademhaling
  vertragen.
  Epileptische toevallen traden voornamelijk op bij hoge doses van tramadol of
  wanneer tramadol simultaan werd ingenomen met andere medicijnen die convulsies
  kunnen induceren.

Psychische stoornissen

zelden: hallucinaties, verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries.

Er kunnen psychologische klachten optreden na de behandeling met THERADOL Druppels. De intensiteit en aard van deze klachten kan variëren (al naar gelang de persoonlijkheid van de patiënt en de behandelingsduur). Daaronder vallen stemmingsveranderingen (meestal vrolijke stemming, soms geïrriteerde stemming), veranderingen in de activiteit (meestal vermindering, soms stijging) en minder bewust zijn en minder in staat om beslissingen te nemen, wat kan leiden tot fouten bij het nemen van beslissingen.

Afhankelijkheid kan voorkomen.

Oogaandoeningen

zelden: wazig zien.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen zelden: kortademigheid (dyspneu).

Verslechtering van astma is gemeld, al is er niet vastgesteld of dit veroorzaakt werd door tramadol.

Maagdarmstelselaandoeningen

zeer vaak: misselijkheid.
vaak: braken, obstipatie, droge mond.
soms: braakneiging (kokhalzen), maagproblemen (bijvoorbeeld druk op de maag, opgeblazen
  gevoel), diarree.
Huid- en onderhuidaandoeningen
vaak: zweten.
soms: huidreacties (bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag).
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
zelden: zwakke spieren.

Lever- en galaandoeningen

zeer zelden: toename van leverenzymwaarden.

Nier- en urinewegaandoeningen

zelden: moeilijkheden of pijn bij uitplassen van urine, minder urine dan normaal.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen vaak: moeheid, uitputting, zwakheid, weinig energie.

Wanneer THERADOL Druppels gedurende een lange periode worden genomen, kan afhankelijkheid

voorkomen, hoewel het risico erg gering is. Wanneer de behandeling abrupt wordt stopgezet, kunnen er ontwenningsverschijnselen optreden (zie 'Als u stopt met het innemen van THERADOL Druppels).

Er is melding geweest van spraakstoornissen en verwijde pupillen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. De fles zorgvuldig gesloten houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride. Eén fles bevat 100 mg/ml tramadolhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn kaliumsorbaat, natriumsaccharine, polysorbaat 20, pepermunt olie, anethol, sucrose, gezuiverd water.

THERADOL Druppels wordt geleverd in dozen met een 10 ml bruine glazen fles met een druppelpipet ingebouwd in de nek van de fles en gesloten met een schroefdop.

De oplossing is helder, kleurloos of licht geel.

In het register ingeschreven onder nummer:

RVG17780

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

THERABEL PHARMA N.V. Paardeweide 3g

NL - 4824 EH BREDA

Fabrikant:

Delpharm Tours

La Baraudière, F-37170 Chambray-Lès-Tours

Frankrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië: PRONTALGIN Gocce
Nederland: THERADOL Druppels

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK