Tramadol HCL Duiven retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Illustratie van Tramadol HCL Duiven retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent I.C.C.
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

I.C.C.

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol, het werkzame bestanddeel van Tramadol HCl Duiven retard, is een pijnstiller die behoort tot de groep van opiaten die effect hebben op het centrale zenuwstelsel. Tramadol verlicht pijn doordat het inwerkt op bepaalde zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen.

Tramadol HCl Duiven retard wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige pijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Tramadol HCl Duiven retard NIET:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor tramadol of voor één van de andere bestanddelen van Tramadol HCl Duiven retard;
 • bij acute vergiftiging door alcohol, slaappillen, pijnstillers of andere psychotrope geneesmiddelen (geneesmiddelen die stemming en emoties beïnvloeden);
 • Als u ook MAO-remmers gebruikt (bepaalde geneesmiddelen voor behandeling van depressie), of deze tijdens de 14 dagen voor de behandeling met Tramadol HCl Duiven retard nog heeft gebruikt (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”);
 • Als u epilepsie heeft en uw aanvallen niet voldoende onder controle zijn met geneesmiddelen;
 • voor behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Overleg met uw arts of apotheker voordat u Tramadol HCl Duiven retard neemt als:

 • u denkt verslaafd te zijn aan andere pijnstillers (opiaten);
 • u lijdt aan bewustzijnsstoornissen (als u het gevoel hebt dat u gaat flauwvallen);
 • u in een shocktoestand verkeert (koud zweet kan hiervan een teken zijn);
 • u lijdt aan een verhoogde druk in de hersenen (bijvoorbeeld bij hoofdletsel of een hersenenziekte);
 • u lijdt aan een lever- of nierziekte.
 • u ademhalingsproblemen hebt
 • u neiging tot epilepsie of stuipen hebt, omdat het risico op een stuip verhoogd kan zijn;

Epileptische aanvallen zijn gemeld in patiënten die tramadol innamen bij de aanbevolen dosering. Het risico kan verhoogd zijn wanneer de bovengrens van de aanbevolen dagelijkse dosis (400 mg) wordt overschreden.

Let op: Tramadol HCl Duiven retard kan leiden tot lichamelijke en psychische afhankelijkheid. Bij langdurig gebruik kan de werking van Tramadol HCl Duiven retard afnemen, waardoor hogere doses moeten worden ingenomen (tolerantie-ontwikkeling).

Patienten die geneigd zijn om geneesmiddelen te misbruiken of afhankelijk zijn van geneesmiddelen, mogen alleen tijdens korte periodes en onder streng toezicht met Tramadol HCl Duiven retard worden behandeld.

Breng uw arts op de hoogte als een van deze problemen zich voordoet tijdens de behandeling met Tramadol HCl Duiven retard, of als u een van deze problemen in het verleden hebt gehad.

Gebruik van Tramadol HCl Duiven retard met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.

Tramadol HCl Duiven retard mag niet tegelijk worden ingenomen met MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie).

De pijnstillende werking en de werkingsduur van Tramadol HCl Duiven retard kan worden verminderd als u geneesmiddelen inneemt die het volgende bevatten:

 • carbamazepine (tegen epileptische aanvallen);
 • buprenorfine, nalbufine, of pentazocine (pijnstillers);
 • ondansetron (voorkomt misselijkheid).

Uw arts vertelt u of en in welke dosering u Tramadol HCl Duiven retard mag gebruiken.

De kans op bijwerkingen neemt toe:

 • als u kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, andere pijnstillers zoals morfine en codeïne (ook in de vorm van hoestmiddel), en alcohol neemt terwijl u Tramadol HCl Duiven retard gebruikt. Mogelijk voelt u zich slaperiger of hebt u het gevoel dat u gaat flauwvallen. Vertel uw arts hierover als dit gebeurt.
 • Als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Tramadol HCl Duiven retard inneemt. Uw arts vertelt u of Tramadol HCl Duiven retard voor u geschikt is.
 • Als u antidepressiva neemt. Tramadol HCl Duiven retard en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C .
 • Als u cumarineanticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine samen met Tramadol HCl Duiven retard inneemt. De werking van deze geneesmiddelen op de bloedstolling kan worden beïnvloed en bloedingen kunnen ontstaan.

Gebruik van Tramadol HCl Duiven retard in combinatie met eten en drinken:

Drinkt tijdens het gebruik van Tramadol HCl Duiven retard geen alcohol, omdat de werking hiervan versterkt kan worden. Voedsel beïnvloedt de werking van Tramadol HCl Duiven retard niet.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vraag uw arts of apotheker om advies voor u een geneesmiddel inneemt, als u in verwachting bent, borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Er is zeer weinig informatie over de veiligheid van tramadol tijdens zwangerschap bij mensen. Gebruik Tramadol HCl Duiven retard dus niet als u zwanger bent.

Langdurig gebruik tijdens de zwangerschap kan leiden tot ontwenningsverschijnselen bij pasgeborene.

Over het algemeen wordt het gebruik van tramadol niet aangeraden als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden tramadol kunnen overgaan in de moedermelk. Meestal hoeft na een enkele dosis het geven van borstvoeding niet onderbroken te worden. Vraag uw arts om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl Duiven retard kan slaperigheid, duizeligheid en wazig zicht veroorzaken, waardoor uw reactievermogen af kan nemen. Als u denkt dat uw reactievermogen is afgenomen, mag u geen auto of ander vervoermiddel besturen, elektrisch gereedschap gebruiken of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van dit geneesmiddel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van de pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

De gebruikelijke startdosering, tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is als volgt:

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:

Tweemaal daags één tablet Tramadol HCl Duiven retard 100 mg (gelijk aan 200 mg tramadolhydrochloride per dag), bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds.

Tweemaal daags één tablet Tramadol HCl Duiven retard 150 mg (gelijk aan 300 mg tramadolhydrochloride per dag), bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds.

Tweemaal daags één tablet Tramadol HCl Duiven retard 200 mg (gelijk aan 400 mg tramadolhydrochloride per dag), bij voorkeur ‘s ochtends en ’s avonds.

Uw arts kan een andere, meer geschikte doseringssterkte voorschrijven van Tramadol HCl Duiven retard, indien nodig.

U mag niet meer dan 400 mg tramadolhydrochloride per dag innemen, tenzij uw arts heeft voorgeschreven dit wel te doen.

Gebruik bij kinderen

Tramadol HCl Duiven retard is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn. Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met lever- of nierziekte (insufficiëntie) / dialyse patiënten

Patiënten met ernstige lever- en/of nierinsufficiëntie dienen Tramadol HCl Duiven retard niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie , dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Tramadol HCl Duiven retard tabletten zijn voor oraal gebruik.

Neem de Tramadol HCl Duiven retard tabletten altijd in zijn geheel in, niet gebroken of fijngekauwd. Neem de tabletten met voldoende water in , bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds. U kunt de tabletten op een lege maag of bij de maaltijden innemen.

Neem Tramadol HCl Duiven retard niet langer in dan nodig. Als u voor langere tijd moet worden behandeld, controleert uw arts regelmatig (zo nodig met onderbrekingen van de behandeling) of u door moet gaan met het innemen van Tramadol HCl Duiven retard en zo ja, welke dosering moet worden aangehouden.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Tramadol HCl Duiven retard te sterk of te zwak is.

Wat u moet doen als u meer van Tramadol HCl Duiven retard heeft ingenomen dan u zou mogen:

Als u per ongeluk een extra dosis hebt ingenomen, heeft dit over het algemeen geen negatieve gevolgen. U kunt de volgende dosis gewoon volgens voorschrift innemen.

Na inname van een erg hoge dosis kan vernauwing van de pupillen, braken, daling van de bloeddruk, versnelde hartslag, flauwvallen, verstoord bewustzijn tot coma (staat van diepe bewusteloosheid), epileptische aanvallen, ademhalingsproblemen en in het ergste geval een stokkende ademhaling optreden. In deze gevallen moet direct contact worden opgenomen met een dokter.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tramadol HCl Duiven retard in te nemen

Wanneer u vergeet om de tabletten in te nemen, keert de pijn waarschijnlijk terug. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga gewoon door met inname zoals voorheen.

Als u stopt met het innemen van Tramadol HCl Duiven retard

De kans is groot dat de pijn terugkeert als u de behandeling met Tramadol HCl Duiven retard onderbreekt of te snel beëindigt. Informeer uw arts als u de behandeling wilt stopzetten in verband met onaangename bijwerkingen

Over het algemeen zullen er geen nawerkingen zijn wanneer de behandeling met Tramadol HCl Duiven retard wordt gestopt. Echter, in zeldzame gevallen kunnen mensen die Tramadol HCl Duiven retard enige tijd hebben gebruikt zich niet lekker voelen wanneer ze de behandeling abrupt stoppen. Zij kunnen zich opgewonden, angstig, zenuwachtig of wankel voelen. Zij kunnen hyperactief zijn, slaapproblemen hebben en maag- of darmenaandoeningen krijgen. Enkele mensen kunnen last krijgen van paniekaanvallen, hallucinaties, een ongewoon gevoel zoals jeuk, tintelingen en gevoelloosheid, en een geluid in de oren (tinnitus). Verdere ongewone symptomen van het centraal zenuwstelsel, zoals verwardheid, waanbeelden, verandering van het gevoel van de eigen persoonlijkheid (depersonalisatie), verandering van het gevoel van werkelijkheid (derealisatie) en achtervolgingswaanzin (paranoia) zijn zeer zelden waargenomen. Raadpleeg uw arts als u een van deze klachten hebt nadat u bent gestopt met Tramadol HCl Duiven retard.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequentie dat een bijwerking voorkomt, wordt gewoonlijk als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen),
 • vaak (bij meer dan 1 op de 100 personen),
 • soms (bij meer dan 1 op de 1.000 personen),
 • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 personen),
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

Ga direct naar een arts als u symptomen heeft van een allergische reacties, zoals een gezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of slikproblemen of galbulten die gepaard gaan met ademhalingsproblemen .

De meest voorkomende bijwerkingen bij de behandeling met Tramadol HCl Duiven retard zijn misselijkheid en duizeligheid. Dit komt bij meer dan 1 op de 10 patiënten voor.

Aandoeningen van hart en bloedsomloop

Soms: effecten op het hart en de bloedcirculatie (hartkloppingen, snelle hartslag, flauwte of flauwvallen). Deze bijwerkingen treden vooral op als de patiënt rechtop staat of onder lichamelijke spanning staat.

Zelden: trage hartslag, verhoogde bloeddruk.

Aandoeningen van het zenuwstelsel Zeer vaak: duizeligheid

Vaak: hoofdpijn, sufheid.

Zelden: verandering van eetlust, abnormaal gevoel (bijv. jeuk, tintelingen, gevoelloosheid), trillingen, trage ademhaling, epileptische aanvallen, spiertrekkingen, ongecoördineerde bewegingen, voorbijgaand bewustzijnsverlies (syncope).

Als meer dan de aanbevolen dosis is ingenomen of als gelijktijdig andere geneesmiddelen zijn ingenomen die de hersenfunctie onderdrukken, kan de ademhaling vertragen.

Epileptische aanvallen kwamen vooral voor bij hoge doses tramadol of bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen die aanvallen kunnen veroorzaken.

Psychische aandoeningen

Zelden: hallucinaties, verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries.

Na behandeling met Tramadol HCl Duiven retard kunnen psychische klachten voorkomen. De intensiteit en de aard van deze klachten kunnen variëren (afhankelijk van de persoonlijkheid van de patiënt en de duur van de behandeling). De klachten kunnen zich uiten als stemmingsveranderingen (meestal vrolijkheid; soms irritatie), veranderingen in de activiteit (meestal verlaging, soms verhoging) en verminderde cognitieve en sensorische waarneming (veranderingen in gevoel en herkenning wat kan leiden tot beoordelingsfouten).

Afhankelijkheid kan optreden.

Oogaandoeningen

Zelden: wazig zicht

Luchtwegaandoeningen

Zelden: kortademigheid (dyspnoe).

Verslechtering van bestaand astma is gemeld, maar het is niet bewezen dat dit veroorzaakt werd door tramadol.

Maag- en darmaandoeningen Zeer vaak: misselijkheid

Vaak: verstopping, droge mond, braken

Soms: braakneigingen, maagklachten (bijv. drukkend of opgeblazen gevoel in de maag), diarree.

Huidaandoeningen

Vaak: zweten

Soms: huidreacties (bijv. jeuk, huiduitslag)

Spieraandoeningen

Zelden: spierslapte

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden: verhoogde leverenzymwaarden

Urinewegaandoeningen

Zelden: plassen is pijnlijk of moeizaam, minder urine dan normaal.

Algemene aandoeningen

Vaak: vermoeidheid, verwardheid, zwakte, lage energie Er zijn meldingen van spraakstoornissen en pupil verwijdering

Als Tramadol HCl Duiven retard langdurig wordt gebruikt kan afhankelijkheid optreden, echter de kans hierop is heel klein. Wanneer de behandeling abrupt wordt gestopt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden (zie “Als u stopt met het innemen van Tramadol HCl Duiven retard”).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Houd het geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die op de doos en de doordrukstrip en/of de securitainer staat vermeld na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de betreffende maand.

 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gooi geen geneesmiddelen weg via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Tramadol HCl Duiven retard:

Werkzame stof:

1 tablet Tramadol HCl Duiven retard 100 mg bevat 100 mg tramadol hydrochloride. 1 tablet Tramadol HCl Duiven retard 150 mg bevat 150 mg tramadol hydrochloride. 1 tablet Tramadol HCl Duiven retard 200 mg bevat 200 mg tramadol hydrochloride.

Hulpstoffen:

Calciumwaterstoffosfaat dihydraat(E341), hydroxypropylcellulose (E463), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Tramadol HCl Duiven retard eruit en de inhoud van de verpakking

Tramadol HCl Duiven retard 100 mg tabletten zijn gebroken wit, ronde biconvex tabletten. Tramadol HCl Duiven retard 150 mg tabletten zijn gebroken wit, capsule-vormige tabletten. Tramadol HCl Duiven retard 200 mg tabletten zijn gebroken wit, capsule-vormige tabletten.

Tramadol HCl Duiven retard 100 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Tramadol HCl Duiven retard 150 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Tramadol HCl Duiven retard 200 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

I.C.C. B.V,

Dijkgraaf 30,

6921 RL Duiven,

Nederland

Fabrikant

FAL B.V,

Dijkgraaf 30,

6921 RL Duiven,

Nederland

Medochemie Ltd

Facility A – Z, Ayios Athanassios

Industrial St, Limassol, Cyprus

In het register ingeschreven onder

RVG 30577: Tramadol HCl Duiven retard 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte RVG 30578: Tramadol HCl Duiven retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte RVG 30579: Tramadol HCl Duiven retard 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Spanje: Tramadol Ranbaxy 100 mg, 150 mg, 200 mg comprimidos de liberación prolongada

Italië: Tramadolo Ranbaxy 100 mg, 150 mg, 200 mg compresse a rilascia prolungato Portugal: Tramadol Ranbaxy 100 mg, 150 mg, 200 mg Comprimidos de libertação

prolongada

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

December 2012

Advertentie

Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent I.C.C.
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.