Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Werkzame stof(fen)Tramadol
Toelatingslandnl
VergunninghouderActavis
ATC-codeN02AX02
Farmacologische groepenOpioïden

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Tramadol HCl Actavis Retard is een pijnstiller. Tramadol HCl Actavis Retard vermindert de pijn door het remmen van bepaalde chemische stoffen van het centraal zenuwstelsel (in de hersenen en het ruggemerg).

Tramadol HCl Actavis Retard kan gebruikt worden bij volwassenen en jongeren boven de 12 jaar. Het wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. Tramadol HCl Actavis Retard is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • bij overgevoeligheid voor Tramadol of andere bestanddelen van Tramadol HCl Actavis Retard.
 • bij een overdosering met alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers, opiaten of andere geneesmiddelen die via de hersenen werken (psychofarmaca).
 • bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (de zogenaamde MAO-remmers), of wanneer deze de laatste 14 dagen zijn gebruikt.
 • indien u lijdt aan epilepsie welke niet met medicatie behandeld wordt
 • voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden.
 • u recent hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd (b.v. na een ongeval) heeft gehad.
 • u lijdt aan aandoeningen van de nieren of de lever (zie rubriek 3 “Hoe neemt u dit middel in”).
 • u lijdt aan ademhalingsstoornissen
 • u neigt naar epilepsie of toevallen, omdat de kans op een aanval kan toenemen. Er zijn aanvallen gemeld bij patienten die de aangeraden dosis tramadol hebben ingenomen. Het risico kan toenemen wanneer de tramadoldoses de aanbevolen dagelijkse doseringslimiet (400 mg) overschrijden.
 • u verslaafd bent aan opiaten
 • u lijdt aan een shock (koudzweet kan hier een teken van zijn)
 • u tevens andere (genees)middelen die via de hersenen werken gebruikt, met inbegrip van alcohol.

Raadpleeg uw arts wanneer een van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of in het verleden is geweest.

Na lange termijnbehandeling (> 3 maanden) kan hoofdpijn ontwikkelen of verergeren.

Houdt u er rekening mee dat Tramadol HCl Actavis Retard kan leiden tot fysieke en psychische verslaving. Wanneer Tramadol HCl Actavis Retard langdurig wordt ingenomen, kan het effect afnemen, zodat hogere doseringen moeten worden ingenomen (tolerantie-ontwikkeling). Bij patienten met een neiging tot medicijnmisbruik of die afhankelijk zijn van medicijnen moet behandeling met Tramadol HCl Actavis Retard uitsluitend plaatsvinden voor korte periodes en onder strikte medische supervisie.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt; dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard niet tegelijkertijd of binnen 14 dagen met zogenoemde MAO-remmers (moclobemide of phenelzine tegen depressie, selegiline tegen de ziekte van Parkinson).

Het pijnstillende effect van Tramadol HCl Actavis Retard kan verminderd zijn of minder lang aanhouden als u ook medicijnen gebruikt welke de volgende actieve ingrediënten bevatten:

 • carbamazepine (gebruikt om epilepsie te behandelen)
 • buprenorfine, nalbufine, of pentazocine (pijnstillers)
 • ondansetron (gebruikt om misselijkheid te stoppen)

De kans op bijwerkingen neemt toe als u Tramadol HCl Actavis Retard tegelijkertijd inneemt met:

 • sedativum zoals kalmerende middelen, slaaptabletten, antidepressiva en sterke pijnstillers (morfine, codeïne, pethidine). U kunt zich overmatig slaperig voelen of het gevoel hebben dat u flauw gaat vallen.
 • Bloedverdunners zoals warfarine. Het kan zijn dat de dosering van deze medicijnen verminderd moet worden, anders is er een verhoogd risico op bloedingen.
 • Geneesmiddelen die kunnen leiden tot convulsies (stuipen), zoals bepaalde antidepressiva of antipsychotica. Het risico op een toeval kan toenemen als u Tramadol HCl Actavis Retard gelijktijdig gebruikt. Uw arts zal u vertellen of Tramadol HCl Actavis Retard voor u geschikt is.
 • Bepaalde antidepressiva. Tramadol HCl Actavis Retard kan interactie veroorzaken met deze geneesmiddelen en u kan symptomen ervaren zoals onvrijwillige, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van de spieren die de beweging van het oog onder controle houden,

rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven de 38 °C (serotoninesyndroom).

Tramadol HCl Actavis Retard mag nooit worden gebruikt in combinatie met alcohol.

Zwangerschap

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen inneemt.

Tramadol passeert de placenta. Over gebruik bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Langdurig gebruik tijdens zwangerschap kan leiden tot ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene, als consequentie van verslaving. Daarom dient tramadol niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Uw arts zal u adviseren.

Borstvoeding

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen inneemt.

In het algemeen wordt het gebruik van Tramadol HCl Actavis Retard afgeraden in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Kleine hoeveelheden tramadol worden afgescheiden in de moedermelk. Bij eenmalig gebruik is het over het algemeen niet noodzakelijk de borstvoeding te onderbreken. Raadpleeg uw arts voor advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl Actavis Retard kan sufheid, duizeligheid en wazig zicht veroorzaken. Hierdoor kan Tramadol HCl Actavis Retard de rijvaardigheid en de vaardigheid om machines te gebruiken beïnvloeden. Dit kan worden versterkt door alcohol of door geneesmiddelen die via de hersenen werken.

Bestuur geen voertuigen en onderneem geen activiteiten waarbij u alert moet zijn, totdat u weet welke invloed tramadol op u heeft. Zie rubriek 4 “mogelijke bijwerkingen” voor een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen die alertheid en coördinatie verminderen.

Hoe wordt het gebruikt?

Dosering

Houdt u zich strikt aan de aanwijzingen van uw arts over het gebruik van Tramadol HCl Actavis Retard. Indien u niet zeker bent raadpleeg uw arts of apotheker. De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt. De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: De begin dosering is:

Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg: 1 tablet (100 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags. Daarna kan bij onvoldoende pijnstilling de dosis verhoogd worden tot:

Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg: 1 tablet (150 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags of Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg: 1 tablet (200 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol zijn vertraagd. Als dit vooru van toepassing is, kan uw arts u aanbevelen om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Ernstige lever-of nierziekte (insufficiëntie) / dialysepatiënten

Patiënten met ernstige lever- en/of nier insufficiëntie dienen Tramadol retard niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten..

Wijze van inname

Tramadol HCl Actavis Retard is een tablet met een speciale kern om de werkzame stof langzaam en voor een langere periode in het lichaam te laten komen. Hierdoor kan het iets langer duren voordat u een effect bemerkt.

Slik de tablet heel door (niet kauwen of breken), met een hoeveelheid water.

Bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s avonds innemen. De tabletten mogen op een lege maag of tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Hoelang moet u Tramadol HCl Actavis Retard gebruiken?

Uw arts zal u vertellen hoelang u Tramadol HCl Actavis Retard zult moeten gebruiken. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard niet langer dan noodzakelijk.

Indien u bemerkt dat Tramadol HCl Actavis Retard te sterk is of niet sterk genoeg, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bij overdosering dient u direct contact op te nemen met uw arts, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of een kliniek. De volgende verschijnselen kunnen voorkomen: kleine pupillen, braken, sterk verlaagde bloeddruk, versnelde hartslag, toevallen (collaps), verstoord bewustzijn inclusief coma (diepe bewusteloosheid), toevallen en ademhalingsmoeilijkheden.

Indien u een tablet bent vergeten in te nemen komt waarschijnlijk de pijn terug. Neemt u geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen, maar gaat u gewoon door met het op dezelfde wijze innemen van tabletten.

Wanneer u de behandeling onderbreekt of te snel beëindigd is het waarschijnlijk dat de pijn terug komt. Indien u wilt stoppen met de behandeling vanwege ongewenste bijverschijnselen kunt u dit het best doen in overleg met uw arts.

In het algemeen is er geen nawerking wanneer de behandeling met Tramadol HCl Actavis Retard wordt gestopt. Echter, in zeldzame gevallen kunnen mensen die Tramadol HCl Actavis Retard tabletten een periode hebben ingenomen zich onwel voelen wanneer zij abrupt stoppen. Zij kunnen zich geagiteerd, ongerust, nerveus of trillerig voelen. Men kan hyperactief zijn, moeite hebben met slapen en stoornissen van de maag of darmen. Slechts enkele mensen krijgen last van paniekaanvallen, hallucinaties, ongebruikelijke gewaarwordingen zoals jeuk, tintelingen en gevoelloosheid en lawaai in de oren (tinnitus). Als bij u zich een van deze klachten voordoen na stoppen met Tramadol HCl Actavis Retard dient u uw arts te raadplegen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tramadol HCl Actavis Retard bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak: (voorkomend bij meer dan 1 van de 10 gebruikers): misselijkheid en duizeligheid.

Vaak: (voorkomend bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers): hoofdpijn, verwardheid, braken, verstopping, droge mond, zweten, slaperigheid, vermoeidheid.

Soms: (voorkomend bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers): hartkloppingen, onregelmatige hartslag, lage bloeddruk (in het bijzonder bij het opstaan), hartfalen (cardiovasculaire collaps), braakneiging, druk op de maag, gevoel van volheid, jeuk, huiduitslag en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), diarree.

Zeldzaam: (voorkomend bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers ): wazig zien, langzamere hartslag dan normaal, toename van de bloeddruk, veranderingen van eetlust, waarnemen van jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is, trillen, langzamere ademhaling, epileptische aanvallen, hallucinaties, verwardheid, slaapstoornissen en nachtmerries, allergische reacties (bijv. kortademigheid), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), hijgen, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en overgevoeligheid.

Verder zijn gemeld: stemmingsveranderingen, veranderingen in activiteit, en veranderingen van waarneming of het vermogen beslissingen te nemen, spierslapte, moeilijkheden met plassen, onvrijwillige spiersamentrekkingen, abnormale coördinatie en flauwvallen.

Frequentie niet bekend (kan niet worden beoordeeld met de beschikbare gegevens): vergrote pupillen.

Bijwerkingen welke optreden bij ontwenning, identiek aan de ontwenningsverschijnselen bij opiaten, kunnen zijn: onrust, angst, nervositeit, slapeloosheid, motorische onrust (hyperkinesie), trillingen (tremor) en maagdarmstoornissen.

In zeer zeldzame gevallen (voorkomend bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn allergische reacties (bijv. moeite met ademhalen, hijgen, zwellen van de huid), shock en verhoging van de leverenzym waarden voorgekomen. In het geval van een gezwollen gezicht, tong en/of keel en/of moeite met slikken of bulten gecombineerd met ademhalingsmoeilijkheden dient u direct een arts te raadplegen.

Krijgt u veel last van een de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard niet meer na de vervaldatum die op de doos en de doordrukstrip en/of de securitainer staat vermeld na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de betreffende maand.

In de originele verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in Tramadol HCl Actavis Retard:

De werkzame stof in dit middel is tramadol hydrochloride.

1 tablet Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg bevat 100 mg tramadol hydrochloride. 1 tablet Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg bevat 150 mg tramadol hydrochloride. 1 tablet Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg bevat 200 mg tramadol hydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn: calciumwaterstoffosfaat dihydraat (E341), hydroxypropylcellulose (E463), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Tramadol HCl Actavis Retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg tabletten zijn gebroken wit, ronde biconvex tabletten. Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg tabletten zijn gebroken wit, capsule-vormige tabletten. Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg tabletten zijn gebroken wit, capsule-vormige tabletten.

Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IJsland

Fabrikant

FAL B.V, Dijkgraaf 30, 6921 RL Duiven, Nederland

Medochemie, Michalaki Erakleous Str., Agios Athanasios Industrial Area, 4101 Limassol, Cyprus

In het register ingeschreven onder

RVG 33553: Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg, tabletten met gereguleerde afgifte RVG 33554: Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte RVG 33555: Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Tramadolhydrochlorid Actavis 100 mg, 150 mg, 200 mg,

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Tramadol. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio