Tramagetic Once-Daily 150 mg tabletten, tabletten met gereguleerde afgifte

Illustratie van Tramagetic Once-Daily 150 mg tabletten, tabletten met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Mundipharma
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Mundipharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramagetic Once-Daily tabletten kunnen worden gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige pijn, zoals veroorzaakt door operaties, ernstig letsel of kwaadaardige aandoeningen. Tramagetic Once-Daily tabletten kunnen zowel worden gebruikt bij plotseling optredende pijn als bij pijn die reeds langdurig bestaat.

Bij plotseling optredende pijn werken Tramagetic Once-Daily tabletten iets langzamer dan sommige andere middelen.

Tramadolhydrochloride is een pijnstiller die effectief is tegen matige tot ernstige pijn. Bovendien heeft tramadolhydrochloride een hoestonderdrukkend effect.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Of als u allergisch bent voor andere pijnstillers van dit type.
 • Vergiftiging met alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers of andere geneesmiddelen die via de hersenen werken.
 • Gelijktijdig met of binnen 14 dagen na gebruik van bepaalde geneesmiddelen die bekend staan als de zogenaamde MAO-remmers.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd heeft (bijvoorbeeld na een ongeval)
 • als u een ernstige aandoening heeft aan de nieren of de lever

Version Oct 2012

NL PIL Tramagetic Once-Daily

 • bij overmatige slijmafscheiding in de longen
 • als u een ernstig gestoorde ademhaling heeft, terwijl u ook middelen gebruikt met een remmende werking op de hersenen
 • als u epilepsie of een verhoogde kans op toevallen heeft
 • als u opioïdafhankelijk bent of de neiging hebt tot drugmisbruik
 • bij een shock
 • bij verminderd bewustzijn met onbekende oorzaak

Tramadolhydrochloride kan de verschijnselen van acuut buikletsel maskeren.

Het gebruik van tramadolhydrochloride kan, net zoals bij andere pijnstillers van dit type, leiden tot gewenning en afhankelijkheid. De kans hierop bij gebruik van Tramagetic Once-Daily tabletten is echter klein.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tramagetic Once-Daily tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Alcohol kan eventuele sufheid versterken.
 • Bij gelijktijdig gebruik van slaapmiddelen, alcohol of middelen met een remmende werking op de hersenen kan de remmende werking op de hersenen versterkt worden.
 • Carbamazepine (een middel tegen epilepsie) kan de werking van tramadolhydrochloride verminderen of verkorten.
 • Bij patiënten die middelen tegen epilepsie gebruiken bestaat een verhoogde kans op toevallen.
 • De kans op bijwerkingen neemt toe:
 1. als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Tramagetic Once-Daily tabletten gebruikt. Uw arts vertelt u of Tramagetic Once-Daily tabletten voor u geschikt zijn.
 1. als u bepaalde antidepressiva neemt. Tramagetic Once-Daily tabletten en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C.

Zwangerschap en borstvoeding

Tramagetic Once-Daily niet gebruiken tijdens de zwangerschap of in de periode van borstvoeding, tenzij uw arts u heeft verteld dat dit noodzakelijk is.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadolhydrochloride kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Dit kan worden versterkt door alcohol of door andere geneesmiddelen. Hierdoor kunnen Tramagetic Once-Daily tabletten de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken verminderen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, rij dan niet of bedien geen machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Version Oct 2012

NL PIL Tramagetic Once-Daily

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts vóór u dit geneesmiddel inneemt

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt. Tenzij anders door uw arts voorgeschreven, bedraagt de gebruikelijke aanvangsdosis voor volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar eenmaal per dag één tablet van 150 mg.

Indien Tramagetic Once-Daily tabletten worden toegepast tegen acute pijn, moet rekening worden gehouden met het feit dat de pijnstilling iets later inzet dan die van verschillende andere pijnstillers. De maximaal toegestane dosering bedraagt 400 mg per dag.

Oudere patiënten:

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn. Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte (insufficiëntie)/dialyse patiënten:

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte dienen Tramagetic Once-Daily tabletten niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

De tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Niet op kauwen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

In geval te grote hoeveelheden werden ingenomen, kunnen de volgende verschijnselen optreden: bewustzijnsdaling tot coma, onderdrukking van de ademhaling of onregelmatige ademhaling, serotoninesyndroom, vernauwing van de oogpupil, vertraagde of versnelde hartslag, verhoogde of verlaagde bloeddruk tot shock, onderkoeling, misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid, verwardheid, opwinding en onverschilligheid tot slaapzucht. Bij kinderen kunnen stuipen voorkomen. Vochtophoping in de longen (longoedeem) kan voorkomen.

Neem in geval van overdosering onmiddellijk contact op met de arts. Bewaar de verpakking, zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tramagetic Once-Daily bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Version Oct 2012

NL PIL Tramagetic Once-Daily

De vaakst gerapporteerde bijwerkingen zijn misselijkheid en duizeligheid, beiden in meer dan 1 per 10 behandelde patiënten voorkomend.

Bij de bijwerkingen hieronder vermelden we telkens hoe vaak ze voorkomen. Daarbij gebruiken we de volgende termen in een vaste betekenis:

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: niet bekend bij hoeveel patiënten het voorkomt

Aandoeningen van het afweersysteem

Zelden: allergische reacties (anafylactische reactie, bijvoorbeeld kortademigheid (dyspnoe), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), piepende ademhaling, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem))

Psychische stoornissen

Zelden: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries. Afhankelijkheid kan optreden.

Psychische bijwerkingen na het gebruik van Tramagetic kunnen optreden en kunnen in hevigheid en soort verschillen van persoon tot persoon. De bijwerkingen kunnen zijn: stemmingsveranderingen (meestal vrolijke stemming, soms somber), veranderingen in de activiteit (meestal vermindering, soms stijging), veranderingen in het denkvermogen en het waarnemingsvermogen (zoals vermogen om beslissingen te nemen en waarnemingsstoornissen)

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: duizeligheid Vaak: hoofdpijn, slaperigheid

Zelden: veranderingen in eetlust, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), beven (tremor), onderdrukking van de ademhaling (ademhalingsdepressie), epileptische toevallen/stuipen (convulsies), onvrijwillige spiersamentrekkingen, abnormale coördinatie, flauwvallen (syncope)

Zeer zelden: coördinatieproblemen (ataxie), duizeligheid (vertigo)

Als veel meer dan de aanbevolen dosering wordt ingenomen en als u gelijktijdig andere geneesmiddelen gebruikt die het centrale zenuwstelsel remmen, kan dat onderdrukking van de ademhaling veroorzaken (zie rubriek ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’).

Epileptische toevallen/stuipen werden vooral gezien na toediening van hoge doses tramadol of nadat gelijktijdig geneesmiddelen waren gebruikt die het risico op epileptische aanvallen verhogen (zie rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Tramagetic’ en ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’).

Oogaandoeningen

Zelden: wazig zien

Hartaandoeningen

Soms: hartkloppingen (palpitaties), versnelde hartslag (tachycardie), bloeddrukdaling door bijv. snel opstaan uit zittende of liggende houding, eventueel met flauwvallen (orthostatische hypotensie al dan niet met syncope)

Zelden: verhoogde bloeddruk (hypertensie), vertraagde hartslag (bradycardie)

Version Oct 2012

NL PIL Tramagetic Once-Daily

Zeer zelden: onvoldoende doorbloeding (ischemie) van het hart, afwijkend hartfilmpje

Bloedvataandoeningen

Vaak: verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie, door verhoogde serotoninespiegels)

Ademhalingsstelselaandoeningen

Zelden: kortademigheid (dyspnoe)

Zeer zelden: onderdrukking van de ademhaling en uiteindelijk vochtophoping in de longen (longoedeem)

Niet bekend: verslechtering van astma

Aandoeningen van het spijsverteringstelsel

Zeer vaak: misselijkheid

Vaak: droge mond, braken, verstopping (obstipatie)

Soms: kokhalzen, irritatie van de maag of darmen (bijvoorbeeld druk op de maag, opgeblazen gevoel), diarree

Zeer zelden: veranderingen in smaak, hik

Lever- en galaandoeningen

Niet bekend: toename van leverenzymwaarden

Huidaandoeningen

Vaak: zweten

Soms: roodheid van de huid (erythema), huidreacties zoals jeuk (pruritus), huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria)

Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zelden: spierzwakte

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden: moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornissen) en achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie), moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)

Algemene aandoeningen

Vaak: vermoeidheid

Ontwenningssymptomen/-reacties: opwinding, onrust (agitatie), angst, nervositeit, slapeloosheid, overmatige bewegingsdrang (hyperkinese), trillen en symptomen betreffende het maagdarmstelsel.

Symptomen die kunnen optreden bij ontwenning zijn: onrust, angst, zenuwachtigheid, slapeloosheid, overbeweeglijkheid, beven en maag-darmsymptomen. Andere symptomen die zeer zelden zijn waargenomen wanneer de behandeling van Tramagetic is gestopt, zijn paniekaanvallen, zeer angstig zijn, waarnemingen die er niet zijn (hallucinaties), jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën), oorsuizen (tinnitus) en ongebruikelijke symptomen van het centrale zenuwstelsel.

Tramagetic moet toegediend worden onder streng medisch toezicht en gedurende korte perioden bij patiënten die voorbeschikt zijn voor afhankelijkheid.

Version Oct 2012

NL PIL Tramagetic Once-Daily

Neem contact op met uw arts als de klachten langere tijd aanhouden. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Tramagetic Once-Daily tabletten bewaren in de originele verpakking beneden 30ºC.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de doos en de doordrukstrip {“niet te gebruiken na” of “EXP”}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride. Tramagetic Once-Daily tabletten bevatten 150, 200, 300 of 400 mg tramadolhydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn verzadigde plantaardige olie, talk, magnesiumstearaat, lactose, hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 4000.

Hoe ziet Tramagetic Once-Daily eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit van kleur en respectievelijk voorzien van de opdruk T 150, T 200, T 300 en T 400.

Tramagetic Once-Daily tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 10, 30 of 60 tabletten.

Tramagetic Once-Daily 200 mg en 300 mg tabletten zijn beschikbaar in E.A.V.- verpakkingen met 50 tabletten.

Tramagetic Once-Daily 150 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder
RVG 22232.            
Tramagetic Once-Daily 200 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder
RVG 22233.            
Tramagetic Once-Daily 300 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder
RVG 22234.            
Tramagetic Once-Daily 400 mg tabletten zijn in het register ingeschreven onder
RVG 22235.            
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  
Houder van de vergunning: Fabrikant:        
Mundipharma Pharmaceuticals BV Bard Pharmaceuticals Limited  
De Wel 20 Cambridge Science Park  
3871 MV Hoevelaken Cambridge, CB4 0GW    

Version Oct 2012

NL PIL Tramagetic Once-Daily

Telefoon: 033 - 450 82 70 Engeland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012.

Version Oct 2012

Advertentie

Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Mundipharma
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.