Tramadol Actavis 50 mg, capsule, hard

Illustratie van Tramadol Actavis 50 mg, capsule, hard
Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadolhydrochloride, het werkzame bestanddeel in Tramadol HCl Actavis, is een pijnstiller uit de klasse van opioïden die inwerken op het centrale zenuwstelsel. Het verlicht de pijn door invloed uit te oefenen op specifieke zenuwcellen van het ruggenmerg en de hersenen.

Tramadol HCl Actavis wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor tramadolhydrochloride of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt alcohol of kalmeringsmiddelen, inclusief slaappillen, andere pijnstillers of rustgevende middelen.
 • U gebruikt bepaalde middelen, de zgn. monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) (voor behandeling van bijv. een depressie, en het antibioticum linezolid) of heeft deze gedurende de afgelopen twee weken gebruikt. De combinatie kan leiden tot een ernstige, mogelijk levensbedreigende wisselwerking.
 • U heeft epilepsie die met uw huidige geneesmiddel niet onder controle gehouden wordt.
 • Als vervangingsmiddel bij het afkicken van drugs.
 • Als u lijdt aan epilepsie of convulsies (toevallen) of deze in het verleden heeft gehad, omdat tramadol de kans op nieuwe toevallen kan vergroten.
 • Als u lever- of nierproblemen heeft.

Zoals bij alle pijnstillers van dit type (opioïdanalgetica) moet tramadol met voorzichtigheid worden gebruikt, en alleen onder medisch toezicht bij ernstig zieke patiënten, inclusief degenen met ademhalingsproblemen, een extreem lage bloeddruk (shock), verminderd bewustzijn, ernstig hoofdletsel of hersenziekten die de druk in de schedel kunnen verhogen.

Zoals bij alle geneesmiddelen van dit type kan tramadol bij sommige mensen leiden tot psychische en lichamelijke afhankelijkheid of verslaving, vooral bij langdurig gebruik. Met de tijd kan een hogere dosering nodig zijn om het gewenste effect teweeg te brengen. Tramadol moet met voorzichtigheid worden gebruikt, en alleen gedurende korte periodes, bij patiënten die verslaafd zijn aan andere opioïde pijnstillers.

Langdurig en veelvuldig gebruik van pijn verlichtende geneesmiddelen, zoals tramadol, kan leiden tot de ontwikkeling van meer ernstige of vaker hoofdpijn. Als dit gebeurt, moet u niet uw dosering verhogen om de pijn te verlichten, maar contact met uw arts opnemen voor advies.

Gebruikt u naast Tramadol HCl Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst ander geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Tramadol HCl Actavis niet tegelijk met zgn. monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) (voor behandeling van bijv. een depressie), of als u gedurende de afgelopen twee weken MAOI’s heeft gebruikt.

Het pijnstillende effect van Tramadol HCl Actavis kan verminderd en/of verkort worden als u ook de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie)
 • pentazocine, nalbufine of buprenorfine (pijnstillers)
 • ondansetron (tegen misselijkheid).

De kans op bijwerkingen neemt toe als u dit middel gebruikt met:

 • Geneesmiddelen die convulsies (toevallen) kunnen veroorzaken, zoals enkele antidepressiva of antipsychotica. Het risico om een toeval te krijgen neemt toe als u tegelijkertijd Tramadol HCl Actavis gebruikt. Uw arts kan u vertellen of Tramadol HCl Actavis geschikt voor u is.
 • Kalmeringsmiddelen zoals rustgevende middelen, slaapmiddelen, antidepressiva en andere pijnstillers (morfine, codeïne); u kunt zich extreem slaperig voelen of het gevoel hebben dat u kunt flauwvallen
 • Geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan, zoals warfarine; mogelijk moet de dosering van deze middelen verlaagd worden, omdat er anders een verhoogde kans is op mogelijk ernstige bloedingen.
 • Enkele antidepressiva. Tramadol HCl Actavis kan een wisselwerking hebben met deze geneesmiddelen en u kunt symptomen ervaren zoals onwillekeurige, ritmische spiersamentrekkingen, evenals de spieren die de bewegingen van het oog controleren, onrust, overmatig zweten, tremor, overdrijving van reflexen, verhoogde spierspanning, lichaamstemperatuur boven 38˚C.

In geïsoleerde gevallen verergeren de bijwerkingen van SSRI-antidepressiva als ze tegelijk met tramadol worden gebruikt, en kan het ‘serotoninesyndroom’ ontstaan, met symptomen zoals verwardheid, rusteloosheid, diarree, koorts en zweten. Neem contact op met uw arts als dit gebeurt. De symptomen nemen meestal af als de behandeling met SSRI-antidepressiva wordt gestaakt.

Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met dit geneesmiddel, aangezien dit het effect van het geneesmiddel kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Er is zeer weinig informatie over de veiligheid van tramadol tijdens de zwangerschap. Daarom mag tramadol niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Als u zwanger wordt, moet u zo snel mogelijk uw arts hiervan op de hoogte stellen.

In het algemeen wordt het gebruik van tramadol niet aanbevolen tijdens de borstvoedingsperiode, aangezien kleine hoeveelheden tramadol in de moedermelk worden uitgescheiden. Bij een eenmalige dosis is het meestal niet nodig het geven van borstvoeding te onderbreken. Vraag uw arts om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl Actavis kan bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Als dit gebeurt mag u geen voertuigen besturen of machines gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De capsules moeten in hun geheel worden ingenomen met een glas water.

De capsules kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen en mogen niet gekauwd worden.

De gebruikelijke doses staan hieronder. Uw arts kan de dosis geleidelijk verhogen of verlagen, afhankelijk van uw reactie op de behandeling. De dosering dient te worden aangepast aan de intensiteit van de pijn en uw individuele pijngevoeligheid. In het algemeen dient de laagste pijnstillende dosis te worden genomen.

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar

De gebruikelijke dosis is 50 mg of 100 mg (1 of 2 capsules) elke 4-6 uur, afhankelijk van de ernst van de pijn. In het algemeen mag u per dag niet meer dan 400 mg (8 capsules) gebruiken.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Tramadol HCl Actavis wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (boven de 75 jaar) kan de tramadol uitscheiding worden vertraagd. Als dit bij u gebeurt, kan uw arts aanbevelen de doseringsinterval te verlengen.

Ernstige lever- of nierziekte (insufficiëntie)/dialysepatiënten

Patiënten met ernstige lever en/of nier insufficiëntie mogen geen Tramadol HCl Actavis gebruiken. Als in uw geval de insufficiëntie licht of matig is, kan uw arts aanbevelen de doseringsinteval te verlengen.

Als u meer capsules heeft ingenomen dan u was verteld, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er kan een aantal symptomen optreden, waaronder: braken, bloeddrukdaling, snelle hartslag, in elkaar zakken, flauwvallen of zelfs coma, epileptische aanvallen en ademhalingsproblemen.

Als u vergeten bent Tramadol HCl Actavis in te nemen, neem het dan alsnog in zodra u eraan denkt, en ga daarna door met het gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Tramadol HCl Actavis kan de pijn terugkomen.

Als u met de behandeling wilt stoppen omdat u vervelende bijwerkingen heeft, praat dan met uw arts. Als u dit geneesmiddel al heel lang gebruikt, kunt u de volgende bijwerkingen krijgen als u plotseling stopt met de behandeling: rusteloosheid, angst, nervositeit, beven of maagklachten. Als u na het stoppen van de behandeling met Tramadol HCl Actavis deze bijwerkingen krijgt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tramadol HCl Actavis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tramadol kan soms allergische reacties veroorzaken, hoewel ernstige allergische reacties (zoals anafylaxie [een ernstige overgevoeligheidsreactie] en angio-oedeem) zelden voorkomen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de spoedeisende hulp bij het plotseling optreden van een piepende ademhaling, problemen met ademhalen, zwellen van de oogleden, het gezicht of de lippen, huiduitslag of jeuk (vooral als deze op het hele lichaam voorkomt). Hetzelfde geldt voor convulsies (‘toevallen’).

De frequentie van bijwerkingen is als volgt ingedeeld: vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan:

Zeer vaak: misselijkheid, duizeligheid.

Vaak: hoofdpijn, slaperigheid; braken, obstipatie, droge mond, zweten.

Soms: onregelmatige, snelle hartslag of hartkloppingen, versnelde hartslag, lage bloeddruk (vooral als u rechtop staat), wat kan leiden tot flauwvallen. Diarree, kokhalzen, maag-darmklachten (een gevoel van druk op de maag, opgeblazen gevoel); huidaandoeningen (bijv. jeuk, huiduitslag, plotselinge roodheid van de huid).

Zelden: trage hartslag, stijging van de bloeddruk; slaperigheid, veranderde eetlust, tintelende huid; trillen, ademhalingsproblemen, op epilepsie lijkende toevallen, ongecoördineerde bewegingen, spiertrekkingen, flauwvallen; wazig zien; moeite met plassen en niet kunnen plassen. Spierzwakte. Gegeneraliseerde allergische reacties (bijv. anafylaxie [een ernstige overgevoeligheidsreactie] en angio-oedeem, zie hieronder). Hallucinaties, verwardheid, angst, slaapstoornissen en nachtmerries, stemmingswisselingen (nu eens vrolijk, dan weer somber), veranderingen in de activiteit (meestal een vermindering, maar soms een stijging van de activiteit), verminderde bewustheid van de omgeving en minder goed beslissingen kunnen nemen, wat kan leiden tot een verminderd beoordelingsvermogen.

Frequentie niet bekend: verhoogde concentraties van leverenzymen. Er is verergering van astma gemeld, maar er is niet vastgesteld of dit door tramadol werd veroorzaakt. Spraakstoornissen.

Tijdens het gebruik van Tramadol HCl Actavis kunnen afhankelijkheid, misbruik en verslaving optreden. Als de behandeling wordt gestopt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals opwinding, angst, nervositeit,

slapeloosheid, ongecontroleerde spierbewegingen (hyperkinesie), trillen en maag-darmklachten. Andere symptomen die zeer zelden zijn waargenomen na het staken van tramadol zijn bijv. paniekaanvallen, hevige angst, hallucinaties, tintelende huid, het horen van geluiden, bijv. suizen of zoemen in de oren zonder uitwendige oorzaak (tinnitus).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket of de folie. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

PVC/Al blisterverpakking: Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Inhoud van de capsule

De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride 50 mg

De andere stoffen in dit middel zijn: gepregelatineerd maïszetmeel; microkristallijne cellulose; magnesiumstearaat.

Omhulling van de capsule

Gelatine, indigokarmijn (E132), titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172).

Drukinkt (Opacode Monogramming Ink S-1-277002 Black):

Schellak, ijzeroxide zwart (E172), propyleenglycol, ammonium hydroxide.

Tramadol HCl Actavis 50 mg, zijn harde gelatinecapsules met een donkergroene bovenkant en een gele onderkant met opdruk ‘TK’ aan één kant.

Verpakkingsgrootte:

Blisterverpakking: 10, 20, 30, 50 en 100 capsules.

Fles: 100, 200 en 250 capsules (alleen voor gebruik in het ziekenhuis).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarjfordur, IJsland

Fabrikanten

 • Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, Engeland
 • Balkanpharma Dupnitsa, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Tramadol HCl Actavis 50 mg, harde capsules is ingeschreven in het register onder RVG 104528.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk Tramadol Actavis 50mg, gélule
Oostenrijk Tramadol Actavis 50 mg Hartkapseln
Cyprus, Noorwegen, Portugal. IJsland Tramadol Actavis
Duitsland Tramadolhydrochlorid Actavis 50 mg Hartkapseln
Ierland Tramadol Hydrochloride Actavis 50mg Capsules, Hard
Nederland Tramadol HCl Actavis 50 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen www.cbg-meb.nl.

Advertentie

Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.