Tramadol HCl bruis 50 PCH, bruistabletten 50 mg

Illustratie van Tramadol HCl bruis 50 PCH, bruistabletten 50 mg
Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol is een pijnstiller en behoort tot de zgn. morfine-achtige pijnstillers.

Tramadol kan worden gebruikt voor de behandeling van plotselinge en langdurige pijn van matige tot ernstige aard, zoals veroorzaakt door operaties, ernstige letsels of kwaadaardige aandoeningen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • bij een acute vergiftiging door alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers (analgetica), sterk verdovende en pijstillende middelen (opiaten) of geneesmiddelen voor de behandeling van psychische aandoeningen (psychofarmaca)
 • bij gebruik van MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie), of wanneer deze de laatste 14 dagen zijn gebruikt (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’)
 • als u een ongecontroleerde epilepsie heeft
 • voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen na gebruik van opioïden.

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

 • als u verslaafd bent aan sterk verdovende en pijstillende middelen (opiaten)
 • als u lijdt aan bewustzijnsstoornissen (als u het gevoel heeft dat u gaat flauwvallen)
 • als u overgevoelig bent voor sterk verdovende en pijstillende middelen (opiaten)
 • als u een hoofdwond of een verhoogde druk in het hoofd heeft (bijv. na een ongeval)
 • als u in een shocktoestand verkeerd
 • als u een ademhalingsstoornis heeft; de longfunctie kan verminderen indien gelijktijdig middelen worden gebruikt die een remmende werking hebben op het centraal zenuwstelsel, of wanneer de aanbevolen dosering aanzienlijk wordt overschreden.
 • als u toevallen heeft
 • als u epilepsie heeft
 • als u lijdt aan een lever- of nierziekte.

Het gebruik van Tramadol HCl bruis 50 PCH kan leiden tot gewenning en afhankelijkheid (zie rubriek 3 ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’). De kans hierop is echter gering.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Tramadol HCl bruis 50 PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tramadol HCl bruis 50 PCH mag niet tegelijk met, of binnen twee weken na gebruik van, MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie) worden ingenomen.

De volgende middelen kunnen de pijnstillende werking en/of de werkingsduur van Tramadol HCl bruis 50 PCH verminderen:

 • carbamazepine (geneesmiddel tegen epileptisch aanvallen); bij gelijktijdig gebruik of indien u carbamazepine voorafgaand hebt gebruikt.
 • buprenorfine, nalbufine of pentazocine (pijnstillers)

De kans op bijwerkingen neemt toe:

 • als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Tramadol HCl bruis 50 PCH gebuikt. Uw arts verteld u of voor u geschikt is.
 • Als u bepaalde antidepressiva neemt Tramadol HCl bruis 50 PCH en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C.

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

 • alcohol en andere middelen met een remmende werking op de hersenen (bijv. kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, andere pijnstillers zoals morfine en codeïne) kunnen eventuele sufheid versterken.
 • bloedverdunners van het coumarine type (bijv. warfarine). De neiging tot bloedingen kan worden verhoogd.

Drink tijdens de behandeling met Tramadol HCl bruis 50 PCH geen alcohol, omdat de werking hiervan versterkt kan worden. Voedsel beïnvloedt de werking van Tramadol HCl bruis 50 PCH niet.

Zwangerschap en borstvoeding

Tramadol HCl bruis 50 PCH niet gebruiken tijdens de zwangerschap of in de periode van borstvoeding, tenzij uw arts u heeft verteld dat dit noodzakelijk is.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl bruis 50 PCH kan sufheid, duizeligheid en wazig zicht veroorzaken. Hierdoor kan Tramadol HCl bruis 50 PCH de rijvaardigheid en de vaardigheid om machines te gebruiken beïnvloeden. Dit kan worden versterkt door alcohol of door geneesmiddelen die via de hersenen werken.

Bestuur geen voertuigen en onderneem geen activiteiten waarbij u alert moet zijn, totdat u weet welke invloed tramadol op u heeft. Zie 4 “mogelijke bijwerkingen” voor een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen die alertheid en coördinatie verminderen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat aspartaam. Aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie. Indien u lijdt aan fenylketonurie (een bepaalde aangeboren stoornis in de stofwisseling) is het van belang dat er niet te veel fenylalanine in het lichaam aanwezig is. Een aanpassing van uw voedingsvoorschrift kan dus nodig zijn. Meer dan 25 mg fenylalanine per dag (=24 uur) kan schadelijk zijn voor vrouwen en kinderen die lijden aan fenylketonurie. Daarom zijn deze bruistabletten niet geschikt voor vrouwen en kinderen bij een dosis van 6 tabletten of meer per dag (=24 uur).

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

Dit geneesmiddel bevat 207 mg natrium per tablet. Patiënten die een natriumbeperkt dieet volgen, dienen hiermee rekening te houden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

Gebruikelijke dosering

Zoals voor alle andere analgetica geldt, dient de dosering van tramadol te worden aangepast aan de ernst van de pijn en de individuele gevoeligheid van de patiënt. Dit geldt ook voor dosering bij kinderen, ouderen en risicopatiënten.

De onderstaande doseringen zijn de gebruikelijke doseringen. Uw arts kan echter van mening zijn dat een andere dosering beter geschikt is. Volg dan de aanwijzingen van uw arts.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

50 tot 100 mg tramadol, drie tot vier maal per dag. Indien tramadol wordt toegepast tegen acute pijn, moet rekening worden gehouden met het feit, dat het effect iets later inzet dan dat van verschillende andere pijnstillers. De maximaal toegestane dosering bedraagt 400 mg per dag, tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven.

Afwijkende dosering

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn.

Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekten (insufficiëntie) /dialyse patiënten

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte dienen Tramadol HCl bruis 50 PCH niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Wijze van gebruik

Los een bruistablet op in een glas water. Wacht totdat de tablet geheel is opgelost en drink de ontstane oplossing direct op.

In geval te grote hoeveelheden werden ingenomen, kunnen de volgende verschijnselen optreden: bewustzijnsdaling tot coma, onderdrukking van de ademhaling of onregelmatige ademhaling,

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

serotoninesyndroom vernauwing van de oogpupil, vertraagde of versnelde hartslag, verhoogde of verlaagde bloeddruk tot shock, onderkoeling, misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid, verwardheid, opwinding en onverschilligheid tot slaapzucht. Bij kinderen kunnen stuipen voorkomen. Vochtophoping in de longen (longoedeem) kan voorkomen.

Neem in geval van overdosering onmiddellijk contact op met de arts. Bewaar de verpakking, zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling kunt u dit het beste doen in overleg met uw arts.

Het gebruik van tramadolhydrochloride kan in sommige gevallen tot afhankelijkheid leiden. Dit betekent dat bij plotseling stoppen van de behandeling ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als onrust, angst, trillen, zenuwachtigheid, slapeloosheid, snel geïrriteerd zijn, en maagklachten. De kans hierop is echter gering.

Neem contact op met uw arts als u één van deze klachten hebt nadat u bent gestopt met Tramadol HCl bruis 50 PCH.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Immuunsysteem

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

Zelden: allergische reacties (bijv. kortademigheid (dyspnoe), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), piepende ademhaling, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk (angioneurotisch oedeem) en ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie).

Psychische stoornissen 1

Zelden: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries.

Afhankelijkheid kan optreden2

Zenuwstelsel

Zeer vaak: duizeligheid. Vaak: hoofdpijn, slaperigheid.

Zelden: veranderingen van eetlust, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), tremor, vertraging van de ademhaling (respiratoire depressie)3, epileptisch aanvallen4, onvrijwillige spiersamentrekkingen, abnormale coördinatie, voorbijgaand bewustzijnsverlies (syncope).

Niet bekend: spraakstoornissen.

Ogen

Zelden: wazig zien.

Niet bekend: extreme pupilverwijding (mydriasis).

Hart

Soms: effecten op het hart (hartkloppingen, versnelde hartslag (tachycardie))5. Zelden: trage hartslag (bradycardie).

Bloedvaten

Soms: effecten op de bloedsomloop (bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie) of flauwvallen (cardiovasculaire collaps))5.

Zelden: verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Ademhaling

Zelden: kortademigheid (dyspnoe)

Niet bekend: verslechtering van astma6.

Maag en darmen

Zeer vaak: misselijkheid.

Vaak: braken, verstopping, droge mond.

Soms: braakneiging, maagklachten (bijv. druk op de maag, gevoel van volheid), diarree.

Lever en gal

Niet bekend: verhoogde leverenzymwaarden.

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

Huid

Vaak: zweten.

Soms: huidreacties (bijv. jeuk, huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Botten en spieren

Zelden: spierslapte.

Urineweg en nieren

Zelden: moeilijkheden met plassen (moeite met uitplassen van urine en achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie)).

Overig

Vaak: vermoeidheid.

Zelden: ontwenningsverschijnselen na stoppen (Zie “Als u stopt met het innemen van dit middel). Zeer zelden: andere verschijnselen na stoppen (Zie “Als u stopt met het innemen van dit middel).

1 Na behandeling met Tramadol HCl bruis 50 PCH kunnen psychische klachten voorkomen. De intensiteit en de aard van deze klachten kunnen variëren (afhankelijk van de persoonlijkheid van de patiënt en de duur van de behandeling). De klachten kunnen zich uiten als stemmingsveranderingen (meestal vrolijkheid; soms irritatie), veranderingen in de activiteit (meestal verlaging, soms verhoging) en verminderde cognitieve en sensorische waarneming (veranderingen in gevoel en herkenning wat kan leiden tot beoordelingsfouten). Als Tramadol HCl bruis 50 PCH langdurig wordt gebruikt kan afhankelijkheid optreden.

Zelden: symptomen welke optreden bij ontwenning, identiek aan de ontwenningsverschijnselen bij opiaten, kunnen zijn: opwinding, onrust (agitatie), angst, zenuwachtigheid, slapeloosheid, overmatige bewegingsdrang (hyperkinesie), trillende bewegingen en maagdarmverschijnselen.

Zeer zelden: verschijnselen welke optreden bij beëindiging van tramadolgebruik: paniekaanvallen, ernstige angst, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), oorsuizen (tinnitus) en ongebruikelijke verschijnselen van het centrale zenuwstelsel (bijv. verwardheid, waanbeelden, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel en achtervolgingswaan (paranoia).

 1. Als meer dan de aanbevolen dosis is ingenomen of als gelijktijdig andere geneesmiddelen zijn ingenomen die de hersenfunctie onderdrukken, kan de ademhaling vertragen.
 2. Epileptische aanvallen kwamen vooral voor bij hoge doses tramadol of bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen die aanvallen kunnen veroorzaken.

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

 1. Effecten op het hart en de bloedsomloop (zoals hartkloppingen, versnelde hartslag, flauwvallen, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid) treden vooral op als men rechtop staat of onder lichamelijke spanning staat.
 2. Verslechtering van astma is gemeld, maar het is niet bewezen dat dit veroorzaakt werd door tramadol.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC, op een droge plaats in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, natriumsulfaat (E514), natriumwaterstofcarbonaat (E500), polyvidon, citroenzuur (E330), simethicon-emulsie, natriumcyclamaat, citroensap aroma, macrogol 6000, natriumcarbonaat (E500), aspartaam (E 951, 8 mg per bruistablet, overeenkomend met 4,4 mg fenylalanine).

De bruistabletten zijn cilindervormig, plat, aan beide zijden schuin afgekant, wit tot nagenoeg wit met een citroenachtige geur.

Tramadol HCl bruis 50 PCH is verpakt in buisjes à 15 tabletten, 2 buisjes in een kartonnen doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

TRAMADOL HCl BRUIS 50 PCH

bruistabletten

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 25343

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

1012.5v.ES

Advertentie

Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.