Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol HCl Retard Teva is een pijnstiller. Tramadol HCl Retard Teva stilt de pijn door remming van bepaalde stoffen van het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg).

Tramadol HCl Retard Teva kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar. Het is geschikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • bij een acute vergiftiging door alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers (analgetica), sterk verdovende en pijnstillende middelen (opiaten) of geneesmiddelen voor de behandeling van psychische aandoeningen (psychofarmaca)

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

 • bij gebruik van MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie), of wanneer deze de laatste 14 dagen zijn gebruikt (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’)
 • als u een ongecontroleerde epilepsie heeft
 • voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen na gebruik van opioïden.
 • als u verslaafd bent aan sterk verdovende en pijnstillende middelen (opiaten)
 • als u lijdt aan bewustzijnsstoornissen (als u het gevoel heeft dat u gaat flauwvallen)
 • als u overgevoelig bent voor sterk verdovende en pijnstillende middelen (opiaten)
 • als u een hoofdwond of een verhoogde druk in het hoofd heeft (bijv. na een ongeval)
 • als u in een shocktoestand verkeerd
 • als u een ademhalingsstoornis heeft; de longfunctie kan verminderen indien gelijktijdig middelen worden gebruikt die een remmende werking hebben op het centraal zenuwstelsel, of wanneer de aanbevolen dosering aanzienlijk wordt overschreden.
 • als u toevallen heeft
 • als u epilepsie heeft
 • als u lijdt aan een lever- of nierziekte.

Het gebruik van Tramadol HCl Retard Teva kan leiden tot gewenning en afhankelijkheid (zie rubriek 3 ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’). De kans hierop is echter gering.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Tramadol HCl Retard Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tramadol HCl Retard Teva mag niet tegelijk met, of binnen twee weken na gebruik van, MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie) worden ingenomen.

De volgende middelen kunnen de pijnstillende werking en/of de werkingsduur van Tramadol HCl Retard Teva verminderen:

 • carbamazepine (geneesmiddel tegen epileptisch aanvallen); bij gelijktijdig gebruik of indien u carbamazepine voorafgaand hebt gebruikt.
 • buprenorfine, nalbufine of pentazocine (pijnstillers)

De kans op bijwerkingen neemt toe:

 • als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Tramadol HCl Retard Teva gebuikt. Uw arts verteld u of Tramadol HCl Retard Teva voor u geschikt is.

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

 • Als u bepaalde antidepressiva neemt Tramadol HCl Retard Teva en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C.
 • alcohol en andere middelen met een remmende werking op de hersenen (bijv. kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, andere pijnstillers zoals morfine en codeïne) kunnen eventuele sufheid versterken
 • bloedverdunners van het coumarine type (bijv. warfarine). De neiging tot bloedingen kan worden verhoogd.

Drink tijdens de behandeling met Tramadol HCl Retard Teva geen alcohol, omdat de werking hiervan versterkt kan worden. Voedsel beïnvloedt de werking van Tramadol HCl Retard Teva niet.

Zwangerschap en borstvoeding

Tramadol HCl retard Teva niet gebruiken tijdens de zwangerschap of in de periode van borstvoeding, tenzij uw arts u heeft verteld dat dit noodzakelijk is.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl retard Teva kan sufheid, duizeligheid en wazig zicht veroorzaken. Hierdoor kan Tramadol HCl retard Teva de rijvaardigheid en de vaardigheid om machines te gebruiken beïnvloeden. Dit kan worden versterkt door alcohol of door geneesmiddelen die via de hersenen werken.

Bestuur geen voertuigen en onderneem geen activiteiten waarbij u alert moet zijn, totdat u weet welke invloed tramadol op u heeft. Zie 4 “mogelijke bijwerkingen” voor een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen die alertheid en coördinatie verminderen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

De arts of apotheker heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welke tijdstippen. Dit staat ook vermeld op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

.

Uw arts zal u vertellen hoelang u Tramadol HCl Retard Teva zult moeten gebruiken. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Gebruik Tramadol HCl Retard Teva niet langer dan noodzakelijk.

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Gebruikelijke dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

De begindosering is Tramadol HCl Retard 100 mg Teva: 1 tablet, 2 x daags

Daarna kan bij onvoldoende pijnstilling de dosis verhoogd worden tot: Tramadol HCl Retard 150 mg Teva: 1 tablet, 2 x daags of

Tramadol HCl Retard 200 mg Teva: 1 tablet, 2 x daags

U mag niet meer dan 400 mg tramadol per dag innemen, tenzij uw arts heeft voorgeschreven dit wel te doen.

Kinderen

Tramadol HCl Retard is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Afwijkende dosering

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn.

Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekten (insufficiëntie) /dialyse patiënten

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte dienen Tramadol HCl Retard Teva niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Tramadol HCl Retard Teva is een tablet met een speciale kern om de werkzame stof langzaam en langdurig in het lichaam te laten komen. Hierdoor kan het iets langer duren voordat u een effect bemerkt.

Slik de tablet heel door (niet kauwen of breken), met een glas water.

Bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s avonds innemen. De tabletten mogen op een lege maag of tijdens de maaltijd worden ingenomen.

In geval te grote hoeveelheden werden ingenomen, kunnen de volgende verschijnselen optreden: bewustzijnsdaling tot coma, onderdrukking van de ademhaling of onregelmatige ademhaling, serotoninesyndroom vernauwing van de oogpupil, vertraagde of versnelde hartslag, verhoogde of verlaagde bloeddruk tot shock, onderkoeling, misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid, verwardheid, opwinding en onverschilligheid tot slaapzucht. Bij kinderen kunnen stuipen voorkomen. Vochtophoping in de longen (longoedeem) kan voorkomen.

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Neem in geval van overdosering onmiddellijk contact op met de arts. Bewaar de verpakking, zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Indien u een tablet bent vergeten in te nemen, kunt u dat op een later tijdstip alsnog doen. U dient echter rekening te houden met een periode van tenminste 6 uur tussen inname van de tabletten. U mag géén twee tabletten tegelijk innemen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling kunt u dit het beste doen in overleg met uw arts.

Het gebruik van tramadolhydrochloride kan in sommige gevallen tot afhankelijkheid leiden. Dit betekent dat bij plotseling stoppen van de behandeling ontwenningsverschijnselen kunnen optreden als onrust, angst, trillen, zenuwachtigheid, slapeloosheid, snel geïrriteerd zijn, en maagklachten. De kans hierop is echter gering.

Neem contact op met uw arts als u één van deze klachten hebt nadat u bent gestopt met Tramadol HCl Retard Teva.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Immuunsysteem

Zelden: allergische reacties (bijv. kortademigheid (dyspnoe), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), piepende ademhaling, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk (angioneurotisch oedeem) en ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie).

Psychische stoornissen 1

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Zelden: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries.

Afhankelijkheid kan optreden2.

Zenuwstelsel

Zeer vaak: duizeligheid. Vaak: hoofdpijn, slaperigheid.

Zelden: veranderingen van eetlust, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), tremor, vertraging van de ademhaling (respiratoire depressie)3, epileptisch aanvallen4, onvrijwillige spiersamentrekkingen, abnormale coördinatie, voorbijgaand bewustzijnsverlies (syncope).

Niet bekend: spraakstoornissen.

Ogen

Zelden: wazig zien.

Niet bekend: extreme pupilverwijding (mydriasis).

Hart

Soms: effecten op het hart (hartkloppingen, versnelde hartslag (tachycardie))5. Zelden: trage hartslag (bradycardie).

Bloedvaten

Soms: effecten op de bloedsomloop (bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie) of flauwvallen (cardiovasculaire collaps))5.

Zelden: verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Ademhaling

Zelden: kortademigheid (dyspnoe).

Niet bekend: verslechtering van astma6.

Maag en darmen

Zeer vaak: misselijkheid.

Vaak: braken, verstopping, droge mond.

Soms: braakneiging, maagklachten (bijv. druk op de maag, gevoel van volheid), diarree.

Lever en gal

Niet bekend: verhoogde leverenzymwaarden.

Huid

Vaak: zweten.

Soms: huidreacties (bijv. jeuk, huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Botten en spieren

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Zelden: spierslapte.

Urineweg en nieren

Zelden: moeilijkheden met plassen (moeite met uitplassen van urine en achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie)).

Overig

Vaak: vermoeidheid.

Zelden: ontwenningsverschijnselen na stoppen (Zie “Als u stopt met het innemen van dit middel).

Zeer zelden: andere verschijnselen na stoppen (Zie “Als u stopt met het innemen van dit middel).

1 Na behandeling met Tramadol HCl Retard Teva kunnen psychische klachten voorkomen. De intensiteit en de aard van deze klachten kunnen variëren (afhankelijk van de persoonlijkheid van de patiënt en de duur van de behandeling). De klachten kunnen zich uiten als stemmingsveranderingen (meestal vrolijkheid; soms irritatie), veranderingen in de activiteit (meestal verlaging, soms verhoging) en verminderde cognitieve en sensorische waarneming (veranderingen in gevoel en herkenning wat kan leiden tot beoordelingsfouten). Als Tramadol HCl Retard Teva langdurig wordt gebruikt kan afhankelijkheid optreden.

Zelden: symptomen welke optreden bij ontwenning, identiek aan de ontwenningsverschijnselen bij opiaten, kunnen zijn: opwinding, onrust (agitatie), angst, zenuwachtigheid, slapeloosheid, overmatige bewegingsdrang (hyperkinesie), trillende bewegingen en maagdarmverschijnselen.

Zeer zelden: verschijnselen welke optreden bij beëindiging van tramadol gebruik: paniekaanvallen, ernstige angst, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), oorsuizen (tinnitus) en ongebruikelijke verschijnselen van het centrale zenuwstelsel (bijv. verwardheid, waanbeelden, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel en achtervolgingswaan (paranoia).

 1. Als meer dan de aanbevolen dosis is ingenomen of als gelijktijdig andere geneesmiddelen zijn ingenomen die de hersenfunctie onderdrukken, kan de ademhaling vertragen.
 2. Epileptische aanvallen kwamen vooral voor bij hoge doses tramadol of bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen die aanvallen kunnen veroorzaken.
 3. Effecten op het hart en de bloedsomloop (zoals hartkloppingen, versnelde hartslag, flauwvallen, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid) treden vooral op als men rechtop staat of onder lichamelijke spanning staat.
 4. Verslechtering van astma is gemeld, maar het is niet bewezen dat dit veroorzaakt werd door tramadol.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride
 • De ander stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat (E341), hydroxypropylcellulose (E463), colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E572).

Tramadol HCl Retard 100 Teva: de tabletten zijn rond, tweezijdig bol en nagenoeg wit Tramadol HCl Retard 150 Teva: de tabletten zijn capsulevormig en nagenoeg wit Tramadol HCl Retard 200 Teva: de tabletten zijn capsulevormig en nagenoeg wit

Tramadol HCl Retard Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 30 tabletten, in potten à 100, 500 of 1000 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

TRAMADOL HCL RETARD 100 – 150 – 200 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

2031 GA Haarlem

Nederland

Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V.

Dijkgraaf 30

6921 RL Duiven

Nederland

Merck Generics B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Nederland

Medochemie Ltd

Facility A-Z, Ayios Athanassios Industrial

St. Limassol

Cyprus

In het register ingeschreven onder

RVG 33751, tabletten met gereguleerde afgifte 100 mg

RVG 33752, tabletten met gereguleerde afgifte 150 mg

RVG 33753, tabletten met gereguleerde afgifte 200 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

0513.4v.EV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK