Tramadol HCl retard 50 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Illustratie van Tramadol HCl retard 50 mg, capsules met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Meda
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Meda

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol HCl Retard behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam analgetica, ook bekend als pijnstillers. Het werkzame bestanddeel, tramadolhydrochloride, onderbreekt de pijnsignalen die naar uw hersenen worden gestuurd en het werkt ook in de hersenen om het gevoel van pijn te stoppen. Dit betekent dat Tramadol HCl Retard niet zorgt voor het wegnemen van de oorzaak van de pijn, maar dat u de pijn niet zo erg voelt.

Tramadol HCl Retard wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige pijn (bijvoorbeeld bij pijn na een operatie of verwonding).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Tramadol HCl Retard niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor tramadolhydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Tramadol HCl Retard, met als gevolg huiduitslag, gezwollen gezicht of ademhalingsproblemen (zie rubriek 6, “Aanvullende informatie”).
 • als u monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) gebruikt of in de afgelopen 2 weken gebruikt heeft om uw neerslachtigheid (depressie) te behandelen (zie rubriek 2, “Gebruik met andere geneesmiddelen”).
 • als u epilepsie heeft en uw aanvallen niet voldoende onder controle zijn met behandeling.
 • als u voldoende alcohol heeft gedronken om u aangeschoten of dronken te voelen.
 • als u meer dan de voorgeschreven dosis heeft genomen van slaappillen, neuroleptica, antidepressiva (neuroleptica en antidepressiva zijn geneesmiddelen die stemming en emoties beïnvloeden) of van andere pijnstillers die uw ademhaling en reactie kunnen afremmen.

Wees extra voorzichtig met Tramadol HCl Retard

 • Als u het gedurende lange perioden gebruikt, is het in zeldzame gevallen mogelijk dat zich verslaving ontwikkelt.
 • In zeldzame gevallen bestaat de mogelijkheid dat Tramadol HCl Retard convulsies (toevallen) veroorzaakt. Dit risico is verhoogd bij inname van doses boven de dagelijkse maximum dosis en als u ook antidepressiva of neuroleptica gebruikt.
 • Als u de neiging heeft tot geneesmiddelenverslaving of -misbruik mag u Tramadol HCl Retard uitsluitend voor korte perioden gebruiken. Vertel uw arts hierover omdat hij/zij de controle van uw pijn nauwgezetter kan willen controleren.
 • U mag dit product niet gebruiken voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden.

Voordat u Tramadol HCl Retard inneemt, moet u uw arts informeren:

 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • als u Tramadol HCl Retard of een ander geneesmiddel met tramadol gedurende een lange tijd heeft gebruikt.
 • als u verslaafd bent aan morfine.
 • als u eerder een allergische reactie heeft gehad op morfine-achtige geneesmiddelen.
 • als u ernstige lever- of nierproblemen heeft.
 • als u kortgeleden een hoofdverwonding of ernstige hoofdpijn waarvan u zich ziek voelde heeft gehad.
 • als u ooit convulsies (toevallen) heeft gehad of lijdt aan epilepsie.
 • als u astma of problemen met ademhalen heeft.
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt.
 • als u een operatie met algehele anesthesie (verdoving) moet ondergaan.

Indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voor u begint met het innemen van dit geneesmiddel.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen:

 • Neem Tramadol HCl Retard niet tegelijk, of binnen 2 weken na gebruik, in met geneesmiddelen die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers ) worden genoemd (moclobemide of fenelzine voor depressie, selegiline voor de ziekte van Parkinson).
 • De pijnstillende werking en de werkingsduur van Tramadol HCl Retard kan worden verzwakt en/of verminderd als u ook geneesmiddelen inneemt die het volgende bevatten:
  • carbamazepine (tegen epileptische aanvallen)
  • pentazocine, nalbufine of buprenorfine (pijnstillers)
  • ondansetron (voorkomt misselijkheid).

Uw arts vertelt u of en in welke dosering u Tramadol HCl Retard mag gebruiken.

 • In enkele gevallen kunnen de bijwerkingen van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) (bepaalde antidepressiva) versterkt zijn wanneer deze middelen tegelijk met tramadol worden ingenomen. Tramadol HCl Retard kan de werking van deze geneesmiddelen versterken en het zogenaamde serotoninesyndroom veroorzaken, met verschijnselen als

verwardheid, rusteloosheid, ongecontroleerde samentrekkingen van spieren, koorts, zweten en diarree. U moet het aan uw arts vertellen als u één van deze geneesmiddelen gebruikt.

 • Geneesmiddelen die worden gebruikt om epilepsie te behandelen, veroorzaken zelden convulsies (toevallen), maar als u ook Tramadol HCl Retard inneemt is de kans dat u convulsies krijgt groter. U moet dit aan uw arts vragen.
 • Geneesmiddelen die op het zenuwstelsel werken zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en pijnstillers kunnen ervoor zorgen dat u zich suffer en zwakker voelt wanneer u ze tegelijk met Tramadol HCl Retard gebruikt.
 • Anticoagulantia (bloedverdunners) zoals warfarine. De werkzaamheid van deze geneesmiddelen kan worden beïnvloed als u ook Tramadol HCl Retard inneemt.

Vertel het aan uw arts of tandarts als u één van deze geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik van Tramadol HCl Retard met voedsel en drank

U kunt Tramadol HCl Retard met of zonder voedsel innemen. Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Tramadol HCl Retard mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of gedurende het geven van borstvoeding. De reden hiervoor is dat het nog niet bekend is hoe veilig het is om dit geneesmiddel in te nemen als u zwanger bent.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Neem contact op met uw arts als u tijdens uw behandeling zwanger wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol HCl Retard kan sufheid veroorzaken, vooral als het tegelijk wordt ingenomen met alcohol, antihistaminica en andere geneesmiddelen die sufheid kunnen veroorzaken. Rijd niet en bedien geen zware machines tenzij u weet welke invloed Tramadol HCl Retard op u heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Tramadol HCl Retard

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suikers niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering voor volwassenen:

Volg bij het innemen van Tramadol HCl Retard altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanvangsdosis is 50-100 mg tweemaal per dag, ‘s ochtends en ‘s avonds. Uw arts kan deze dosis naar gelang uw behoefte verhogen tot 150-200 mg tweemaal per dag. In het algemeen neemt u Tramadol HCl Retard iedere 12 uur, op hetzelfde tijdstip ’s ochtends en ’s avonds.

De maximum dosis is gewoonlijk 400 mg per dag. De voorgeschreven dagelijkse dosis is afhankelijk van de ernst van uw pijn.

Dosering voor kinderen en adolescenten:

Ouder dan 12 jaar: hetzelfde als voor volwassenen (zie hierboven).

Jonger dan 12 jaar: Tramadol HCl Retard mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar.

Dosering voor oudere patiënten:

Bij oudere patiënten kan de arts de frequentie van inname van de capsules verlagen.

Dosering voor patiënten met lever- en/of nierproblemen:

Als u ernstige lever- en/of nierproblemen heeft, mag u Tramadol HCl Retard niet innemen. Als in uw geval het probleem mild of matig is, kan uw arts adviseren de tijd tussen de inname van de capsules te verlengen.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoeveel capsules u moet innemen en wanneer ze moeten worden ingenomen.

Vertel het aan uw arts of apotheker als u denkt dat het effect te sterk of te zwak is.

Slik de capsules heel door met water zonder op ze te kauwen.

Als u problemen heeft met slikken, kunt u de capsules openmaken. U moet ze heel voorzichtig openmaken door boven een lepel zachtjes aan de uiteinden te trekken en te draaien zodat alle bolletjes op de lepel blijven. Slik alle bolletjes door met water zonder op ze te kauwen.

Wat u moet doen als u meer van Tramadol HCl Retard heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk meer capsules heeft ingenomen dan is voorgeschreven, vertel dat dan onmiddellijk aan uw arts of apotheker en neem, als dat nodig is, contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Denk er aan om de verpakking en de geneesmiddelen die nog over zijn met u mee te nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tramadol HCl Retard in te nemen Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Tramadol HCl Retard

Stop niet zonder overleg met uw arts met het innemen van Tramadol HCl Retard of wijzig de dosering niet zonder dit vooraf met uw arts te hebben besproken. Over het algemeen zullen er geen nawerkingen zijn wanneer de behandeling met Tramadol HCl Retard wordt gestopt. Echter, in zeldzame gevallen kunnen mensen die Tramadol HCl Retard enige tijd hebben gebruikt zich niet lekker voelen wanneer ze de behandeling abrupt stoppen. Zij kunnen zich opgewonden, angstig, zenuwachtig of beverig voelen. Zij kunnen hyperactief zijn, slaapproblemen hebben en maag- of darmaandoeningen krijgen. Raadpleeg uw arts als u één van deze klachten hebt nadat u bent gestopt met Tramadol HCl Retard.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Tramadol HCl Retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De meest ernstige bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn een allergische reactie (ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, zwelling van het gezicht of de keel), een

anafylactische reactie (een extreme allergische reactie die leidt tot ademhalingsproblemen, verandering van het hartritme, flauwte, in elkaar zakken of bewusteloosheid ten gevolge van daling van de bloeddruk) of convulsies (toevallen). Als u één van deze verschijnselen heeft, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van Tramadol HCl Retard en medische hulp zoeken.

Zeer vaak (komt bij meer dan 1 op de 10 patiënten voor)

 • Duizeligheid
 • Misselijkheid en braken

Vaak (komt bij meer dan 1 op de 100 patiënten en minder dan 1 op de 10 patiënten voor)

 • Hoofdpijn
 • Sufheid, slaperigheid (vermoeidheid)
 • Verstopping (obstipatie), droge mond
 • Zweten

Soms (komt bij meer dan 1 op de 1000 patiënten en minder dan 1 op de 100 patiënten voor)

 • Versnelde hartslag, hartkloppingen (palpitaties), plotselinge bloeddrukdaling. Deze bijwerkingen kunnen met name na intraveneuze toediening optreden en bij patiënten met fysieke belasting
 • Jeuk, huiduitslag
 • Braakneigingen, opgeblazen of vol gevoel

Zelden (komt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten en minder dan 1 op de 1000 patiënten voor)

 • Allergische reactie, zoals ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, zwelling van het gezicht of de keel
 • Anafylactische reactie (een extreme allergische reactie)
 • Verandering in eetlust
 • Psychische effecten zoals: stemmingsverandering, verandering van activiteit, gedrag en waarnemingen, hallucinaties (waarnemen van dingen die er niet zijn), verwarring, rusteloosheid, slaapstoornissen en nachtmerries
 • Convulsies (toevallen)
 • Tintelend gevoel en beven
 • Langzame hartslag, bloeddrukverhoging
 • Spierzwakte
 • Moeite met plassen of niet kunnen plassen
 • Wazig zien

Zeer zelden (komt bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor)

 • Blozen
 • Vertigo (duizeligheid of gevoel van ronddraaien)
 • Astma en ademhalingsproblemen
 • Verhoogde leverenzymwaarden

Tot de ontwenningsverschijnselen behoren: opwinding, angst, nervositeit, slaapproblemen, rusteloosheid, beven en maagdarmproblemen (ze rubriek 3, “Hoe wordt Tramadol HCl Retard ingenomen”).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Tramadol HCl Retard niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Tramadol HCl Retard

Het werkzame bestanddeel:

Tramadol HCl Retard 50 mg / 100 mg / 150 mg / 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard, bevatten respectievelijk 50 mg / 100 mg / 150 mg / 200 mg tramadolhydrochloride.

De andere bestanddelen van de capsule-inhoud zijn:

Suikerbolletjes (sucrose en maïszetmeel)

Colloïdaal watervrij silica

Ethylcellulose

Schellak

Talk

De capsule bevat: Gelatine Titaandioxide (E171)

Geel ijzeroxide (E172) (alleen in de 50 mg, 150 mg en 200 mg capsules) Indigotine (E132) (alleen in de 50 mg en 150 mg capsules)

De drukinkt bevat:

Schellak

Zwart ijzeroxide (E172)

Propyleenglycol

Ammoniumhydroxide

Hoe ziet Tramadol HCl Retard eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Capsules met verlengde afgifte, hard.

Tramadol HCl Retard 50 mg capsules zijn donkergroen, met de opdruk T50SR. Tramadol HCl Retard 100 mg capsules zijn wit, met de opdruk T100SR. Tramadol HCl Retard 150 mg capsules zijn donkergroen, met de opdruk T150SR Tramadol HCl Retard 200 mg capsules zijn geel, met de opdruk T200SR.

Dit geneesmiddel is een capsule met verlengde afgifte, hard. De capsules geven het werkzame bestanddeel in de loop van de tijd af.

Alle capsules zijn verpakt in PVC/PVDC - aluminium doordrukstrips met 10 capsules. Iedere verpakking bevat 1, 2, 3, 5, 6 of 10 doordrukstrips, dat wil zeggen 10, 20, 30, 50, 60 of 100 capsules per verpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen Nederland

Fabrikanten

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

Bad Homburg

D-61352 Duitsland

Temmler Pharma GmbH

Temmlerstrasse 2

Marburg

D-35039 Duitsland

VEMEDIA Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Nederland

Tramadol HCl Retard 50 mg is in het register ingeschreven onder RVG 23006=22325 Tramadol HCl Retard 100 mg is in het register ingeschreven onder RVG 23007=22326 Tramadol HCl Retard 150 mg is in het register ingeschreven onder RVG 23008=22327 Tramadol HCl Retard 200 mg is in het register ingeschreven onder RVG 23009=22328

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk Zamadol SR x mg prolonged-release hard capsules

Duitsland Amadol Retard x mg Hartkapseln, retardiert
Slowakije Adamon SR x mg, tvrdé kapsule s predĺženým uvoľňovaním

Verenigd Koninkrijk Tramquel SR x mg prolonged-release hard capsules

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012.

Advertentie

Stof(fen) Tramadol
Toelating Nederland
Producent Meda
Verdovend Nee
ATC-Code N02AX02
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.