Auteur: Apotex


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol is een pijnstiller die behoort tot de groep van opiaten die effect hebben op het centraal zenuwstelsel. Tramadol verlicht pijn doordat het inwerkt op bepaalde zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen.

Tramadol HCL Apotex wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige pijn, zoals veroorzaakt door operaties, ernstige letsels of kwaadaardige aandoeningen. Tramadol kan zowel worden gebruikt bij plotseling optredende pijn, als bij pijn die langdurig bestaat.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Bij acute vergiftiging met alcohol, slaapmiddelen, andere pijnstillers of andere middelen die op de hersenen werken.
 • Als u gelijktijdig, of binnen 2 weken na, gebruik maakt van MAO-remmers (bepaalde middelen bij depressie), zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen’.
 • Als u epilepsie heeft en uw aanvallen niet voldoende onder controle zijn met geneesmiddelen.
 • Voor behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • als u denkt verslaafd te zijn aan andere pijnstillers (opiaten)
 • als u lijdt aan bewustzijnsstoornissen (als u het gevoel hebt dat u gaat flauwvallen)
 • als u in een shocktoestand verkeert (koud zweet kan hiervan een teken zijn)
 • als u lijdt aan een verhoogde druk in de hersenen
 • als u een hoofdletsel hebt
 • als u ademhalingsproblemen hebt
 • als u een neiging tot epilepsie of stuipen hebt.

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

Indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voor u begint met het innemen van dit geneesmiddel.

Epileptische aanvallen zijn gemeld in patiënten die tramadol innamen bij de aanbevolen dosering. Het risico kan verhoogd zijn wanneer de bovengrens van de aanbevolen dagelijkse dosis (400 mg) wordt overschreden.

Let op: Tramadol HCl Apotex kan leiden tot lichamelijke en psychische afhankelijkheid. Bij langdurig gebruik kan de werking van Tramadol HCl Apotex afnemen, waardoor hogere doses moeten worden ingenomen (ontwikkeling van tolerantie). Patiënten die geneigd zijn om geneesmiddelen te misbruiken of afhankelijk zijn van geneesmiddelen, mogen alleen tijdens korte periodes en onder streng toezicht met Tramadol Apotex worden behandeld.

Breng uw arts op de hoogte als een van deze problemen zich voordoet tijdens de behandeling met Tramadol HCl Apotex, of als u een van deze problemen in het verleden hebt gehad.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tramadol HCl Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Tramadol HCl Apotex mag niet tegelijk worden gebruikt met MAO-remmers (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie), of 14 dagen na de behandeling met deze geneesmiddelen. U zou dan levensbedreigende reacties op het centrale zenuwstelsel, het ademhalingssysteem of het hart kunnen krijgen (zie “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

De pijnstillende werking en de werkingsduur van Tramadol HCl Apotex kan worden verminderd als u geneesmiddelen inneemt die het volgende bevatten:

 • carbamazepine (tegen epileptische aanvallen);
 • pentazocine, nalbufine of buprenorfine (pijnstillers);
 • ondansetron (voorkomt misselijkheid).

Uw arts vertelt of en in welke dosering u Tramadol HCl Apotex mag gebruiken.

De kans op bijwerkingen neemt toe

 • als u tijdens de behandeling met Tramadol HCl Apotex geneesmiddelen gebruikt die op het centrale zenuwstelsel werken, zoals kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, andere pijnstillers zoals morfine en codeïne (ook in de vorm van hoestmiddel), en alcohol. U kunt zich slaperig voelen of voelen dat u gaat flauwvallen. Als dit gebeurt, vertel het dan uw arts.
 • als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Tramadol HCl Apotex gebruikt. Uw arts vertelt u of Tramadol HCl Apotex voor u geschikt is.
 • als u bepaalde antidepressiva gebruikt, Tramadol HCl Apotex en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren als ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die de bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, verhoogde reflex, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38 °C.
 • als u cumarine-anticoagulantia (bloedverdunners), zoals warfarine, samen met Tramadol HCl Apotex gebruikt. De werking van deze geneesmiddelen op de bloedstolling kan worden beïnvloed en zware bloedingen en kleinvlekkige bloedingen in de huid of in een slijmvlies (ecchymoses) kunnen ontstaan.

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Drink tijdens de behandeling met Tramadol HCl Apotex geen alcohol, omdat de werking hiervan versterkt kan worden. Voeding beïnvloed de werking van Tramadol HCl Apotex niet.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn nog onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid van tramadol tijdens de zwangerschap te kunnen beoordelen. Gebruik Tramadol HCl Apotex dus niet als u zwanger bent. Wanneer u tramadol gebruikt tijdens de zwangerschap, zal het vermogen van de baarmoeder om zich te kunnen samentrekken niet worden beïnvloed. Wel kan de ademhalingssnelheid van de pasgeboren baby veranderen, maar meestal is dit niet van betekenis. Daarnaast is er een kans op onthoudingsverschijnselen bij de pasgeborene wanneer de moeder tijdens de zwangerschap lange tijd tramadol heeft gebruikt.

Over het algemeen wordt het gebruik van tramadol niet aangeraden als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden tramadol kunnen overgaan in de moedermelk. Meestal hoeft na een enkele dosis het geven borstvoeding niet onderbroken te worden. Vraag uw arts om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tramadol kan als bijwerkingen sufheid en duizeligheid en wazig zicht veroorzaken. Dit kan onder andere nog versterkt worden door het gebruik van alcohol. Indien één van deze bijwerkingen optreedt wordt deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines ontraden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Tramadol HCl Apotex moet u gebruiken

De dosis wordt aangepast aan de ernst van uw pijn en aan uw persoonlijke gevoeligheid voor pijn. Over het algemeen moet de laagste dosis die de pijn verlicht worden gebruikt.

De gebruikelijke dosering, tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is als volgt:

Volwassenen en kinderen boven de 14 jaar:

3 tot 4 maal per dag 50-100 mg; maximaal 400 mg per dag.

De capsules zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn. Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Patiënten met lever en/of nierziekte (insufficiëntie) /dialyse patiënten:

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte dienen Tramadol HCl Apotex niet te gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige insufficiëntie dan kan uw arts adviseren om het tijdsinterval tussen de doseringen te vergroten.

Hoe lang moet u dit middel gebruiken

Gebruik Tramadol HCl Apotex niet langer dan nodig. Als u voor langere tijd moet worden behandeld, controleert uw arts regelmatig (zonodig met onderbrekingen van de behandeling) of u door moet gaan met het gebruik van Tramadol Apotex en zo ja, welke dosering moet worden aangehouden.

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

Raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Tramadol HCl Apotex te sterk of the zwak is.

Hoe moet u dit middel gebruiken

De capsules kunnen het beste in hun geheel worden ingenomen met een ruime hoeveelheid water (half glas).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk een extra dosis hebt gebruikt, heeft dit over het algemeen geen negatieve gevolgen. U kunt de volgende dosis gewoon volgens voorschrift innemen.

Als u hele hoge doses hebt ingenomen, kunnen er de volgende bijwerkingen optreden:: vernauwing van de pupillen, braken, daling van de bloeddruk, versnelde hartslag, flauwvallen, verstoord bewustzijn tot coma (staat van diepe bewusteloosheid), epileptische aanvallen, ademhalingsproblemen en in het ergste geval een stokkende ademhaling. Neem in zulke gevallen meteen contact op met een arts!

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeet om Tramadol HCl Apotex te gebruiken, keert de pijn waarschijnlijk terug. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga gewoon door met het gebruik zoals voorheen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De kans is groot dat de pijn terugkeert als u de behandeling met Tramadol HCl Apotex onderbreekt of te snel beëindigt. Informeer uw arts als u de behandeling wilt stopzetten in verband met onaangename bijwerkingen.

Over het algemeen zullen er geen nawerkingen zijn wanneer de behandeling met Tramadol HCl Apotex wordt gestopt. Echter, in zeldzame gevallen kunnen mensen die Tramadol HCl Apotex enige tijd hebben gebruikt zich niet lekker voelen wanneer ze de behandeling abrupt stoppen. Zij kunnen zich opgewonden, angstig, zenuwachtig of wankel voelen. Zij kunnen hyperactief zijn, slaapproblemen hebben en maag- of darmaandoeningen krijgen. Enkele mensen kunnen last krijgen van paniekaanvallen, hallucinaties, een ongewoon gevoel zoals jeuk, tintelingen en gevoelloosheid, en een geluid in de oren (tinnitus). Verdere ongewone symptomen van het centraal zenuwstelsel, zoals verwardheid, waanbeelden, verandering van het gevoel van de eigen persoonlijkheid (depersonalisatie), verandering van het gevoel van werkelijkheid (derealisatie) en achtervolgingswaanzin (paranoia) zijn zeer zelden waargenomen. Raadpleeg uw arts als u een van deze klachten hebt nadat u bent gestopt met Tramadol HCl Apotex.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Tramadol Apotex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequentie dat een bijwerking voorkomt, wordt gewoonlijk als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen),
 • vaak (bij meer dan 1 op de 100 personen en bij minder dan 1 op de 10 personen),
 • soms ( bij meer dan 1 op de 1.000 personen en bij minder dan 1 op de 100 personen),
 • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 personen en bij minder dan 1 op de 1.000 personen),
 • zeer zelden ( bij minder dan 1 op de 10.000 personen),
 • niet bekend (kan niet worden geschat uit beschikbare gegevens).

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

Ga direct naar een arts als u de volgende symptomen van een allergische reactie hebt: gezwollen gezicht, tong en/of keel en/of slikproblemen of galbulten die gepaard gaan met ademhalingsproblemen.

De meest voorkomende bijwerkingen bij de behandeling met Tramadol HCl Apotex zijn misselijkheid en duizeligheid. Dit komt bij meer dan 1 op de 10 patiënten voor.

Aandoeningen van het afweersysteem

zelden: allergische reacties (bijv. ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, zwelling van de huid) en shock (plotseling falen van de bloedsomloop) komen in zeer zeldzame gevallen voor.

Voedings- en stofwisselingaandoeningen zelden: veranderingen van eetlust.

Psychische aandoeningen

zelden: hallucinaties, verwardheid, slaapstoornissen, angst en nachtmerries.

Na behandeling met Tramadol HCl Apotex kunnen psychische klachten voorkomen. De intensiteit en de aard van deze klachten kunnen variëren (afhankelijk van de persoonlijkheid van de patiënt en de duur van de behandeling). De klachten kunnen zich uiten als stemmingsveranderingen (meestal vrolijkheid; soms irritatie), veranderingen in de activiteit (meestal verlaging, soms verhoging) en verminderde cognitieve en sensorische waarneming (veranderingen in gevoel en herkenning wat kan leiden tot beoordelingsfouten).

Afhankelijkheid kan optreden.

Als Tramadol HCL Apotex langdurig wordt gebruikt kan afhankelijkheid optreden, echter de kans hierop is heel klein. Wanneer de behandeling abrupt wordt gestopt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden (zie “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).

Aandoeningen van het zenuwstelsel

zeer vaak: duizeligheid
vaak: hoofdpijn, slaperigheid
zelden: abnormaal gevoel (bijv. jeuk, tintelingen, gevoelloosheid), trillingen, epileptische
  aanvallen, spiertrekkingen, ongecoördineerde bewegingen, voorbijgaand
  bewustzijnsverlies (syncope).
  Epileptische aanvallen kwamen vooral voor bij hoge doses tramadol of bij gelijktijdige
  inname van geneesmiddelen die aanvallen kunnen veroorzaken.
niet bekend: spraakstoornissen
Oogaandoeningen
zelden: wazig zicht
niet bekend: extreme pupilverwijding (mydriase)
Aandoeningen van het hart
soms: effecten op het hart (hartkloppingen, snelle hartslag). Deze bijwerkingen treden vooral
  op als de patiënt rechtop staat of onder lichamelijke spanning staat.
zelden: trage hartslag.

Aandoeningen aan bloedvaten

soms: effecten op de bloedcirculatie (flauwte of flauwvallen). Deze bijwerkingen treden vooral op als de patiënt rechtop staat of onder lichamelijke spanning staat.

Luchtwegaandoeningen

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

zelden: trage ademhaling, kortademigheid (dyspnoe). Als meer dan de aanbevolen dosis is
  ingenomen of als gelijktijdig andere geneesmiddelen zijn ingenomen die de
  hersenfunctie onderdrukken, kan de ademhaling vertragen. Verslechtering van
  bestaand astma is zelden gemeld, maar het is niet bewezen dat dit veroorzaakt werd
  door tramadol.
Maag- en darmaandoeningen
zeer vaak: misselijkheid
vaak: verstopping, droge mond, braken
soms: braakneigingen, maagklachten (bijv. drukkend of opgeblazen gevoel in de maag),
  diarree.
Lever- en galaandoeningen
zelden: verhoogde leverenzymwaarden
Huidaandoeningen
vaak: zweten
soms: huidreacties (bijv. jeuk, huiduitslag).

Spieraandoeningen zelden: spierslapte

Urinewegaandoeningen

zelden: plassen is pijnlijk of moeizaam, minder urine dan normaal.

Algemene aandoeningen vaak: vermoeidheid

Onderzoeken

zelden: verhoogde bloeddruk.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C en in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is tramadolhydrochloride. Ieder capsule bevat 50 mg tramadolhydrochloride.

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

De andere stoffen in dit middel zijn: calciumwaterstoffosfaat, magnesiumstearaat, siliciumdioxide, gelatine en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Tramadol HCl Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De capsules zijn wit, ondoorzichtig en bevatten een wit poeder.

De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 20 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden

Fabrikant:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Voor informatie:

Apotex Nederland B.V. Postbus 408

2300 AK Leiden

Tel. nr.: 071-5243100

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 21626 Tramadol HCl Apotex 50mg, capsules

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in September 2012.

RVG21626/PIL/20120116./version2012_01/MS/NV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK