Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml drank

ATC-Code
N03AX14
Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml drank

Actavis

Stof(fen)
Levetiracetam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml drank is een anti-epilepticum (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van epileptische aanvallen).

Levetiracetam Actavis Group wordt:

 • als enig middel gebruikt voor de behandeling van partieel beginnende aanvallen bij patiënten van 16 jaar en ouder met nieuw gediagnosticeerde epilepsie met of zonder secundaire generalisatie
 • gebruikt bij patiënten die al een ander anti-epilepticum gebruiken
  • voor de behandeling van partieel beginnende aanvallen met of zonder generalisatie bij patiënten van 1 maand en ouder
  • voor de behandeling van myoclone aanvallen bij patiënten van 12 jaar en ouder met juveniele myoclonische epilepsie
  • voor de behandeling van primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen bij patiënten van 12 jaar en ouder met idiopatische gegeneraliseerde epilepsie

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u aan nierproblemen lijdt, dient u de instructies van uw arts op te volgen. Uw arts kan beslissen of uw dosering moet worden aangepast
 • als u bij uw kind enige vertraging in de groei of onverwachte ontwikkeling in de puberteit bemerkt, raadpleeg dan uw arts
 • raadpleeg uw arts, wanneer bij u sprake is van een toename van de ernst van de aanvallen (bijv. toename aantal aanvallen)
 • een klein aantal mensen dat werd behandeld met anti-epileptica zoals levetiracetam heeft gedachten gehad om zichzelf te verwonden of zichzelf te doden. Raadpleeg uw arts, wanneer bij u sprake is van depressieve verschijnselen en/of zelfmoordgedachten

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Levetiracetam Actavis Group nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Levetiracetam Actavis Group kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem Levetiracetam Actavis Group uit veiligheidsvoorzorgen niet in met alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Levetiracetam Actavis Group dient tijdens de zwangerschap niet te worden gebruikt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Het potentiele risico voor uw ongeboren kind is niet bekend. In studies bij dieren, met hogere doseringen levetiracetam dan u nodig heeft om uw aanvallen onder controle te brengen, zijn ongewenste effecten op de voortplanting waargenomen.

Het geven van borstvoeding wordt tijdens de behandeling niet aanbevolen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Levetiracetam Actavis Group kan een effect hebben op uw rijvaardigheid of het bedienen van werktuigen of machines, daar Levetiracetam Actavis Group slaperigheid kan veroorzaken. Dit komt meestal voor bij het begin van de behandeling of na een verhoging van de dosering. U dient niet te rijden of machines te bedienen totdat is vastgesteld dat uw vermogen om dergelijke activiteiten uit te voeren niet is aangetast.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Levetiracetam Actavis Group oplossing voor oraal gebruik bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216), die (mogelijk vertraagde) allergische reacties kunnen veroorzaken. Levetiracetam Actavis Group oplossing voor oraal gebruik bevat ook maltitol. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Levetiracetam Actavis Group moet twee keer per dag worden ingenomen, één keer ‘s ochtends en één keer ‘s avonds, iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Neem de drank in zoals voorgeschreven door uw arts.

Monotherapie

Dosis bij volwassenen en adolescenten (van 16 jaar en ouder)

Gebruikelijke dosis: iedere dag tussen de 10 ml (1000 mg) en 30 ml (3000 mg) verdeeld over twee giften per dag. Wanneer u voor het eerst begint met het gebruiken van Levetiracetam Actavis Group zal uw arts gedurende 2 weken een lagere dosis voorschrijven, voordat u de gebruikelijke laagste dosering krijgt.

Add-on therapie

Dosis bij volwassenen en adolescenten (12 tot 17 jaar) met een gewicht van 50 kg of meer

Gebruikelijke dosering: iedere dag tussen de 10 ml (1000 mg) en 30 ml (3000 mg) verdeeld over twee giften per dag.

Dosis bij baby’s (6 tot 23 maanden), kinderen (2 tot 11 jaar) en adolescenten (12 tot 17 jaar) met een gewicht minder dan 50 kg

Uw arts zal, in overeenstemming met leeftijd, gewicht en dosis, de meest geschikte farmaceutische vorm van levetiracetam voorschrijven.

Gebruikelijke dosering: iedere dag tussen de 0,2 ml (20 mg) en 0,6 ml (60 mg) per kg lichaamsgewicht, verdeeld in 2 giften per dag. De juiste hoeveelheid oplossing voor oraal gebruik dient te worden toegediend door gebruik te maken van de spuit in de verpakking.

Gewicht Aanvangsdosering: 0,1 ml/kg Maximale dosering: 0,3 ml/kg tweemaal daags tweemaal daags 6 kg 0,6 ml tweemaal daags 1,8 ml tweemaal daags 8 kg 0,8 ml tweemaal daags 2,4 ml tweemaal daags 10 kg 1 ml tweemaal daags 3 ml tweemaal daags 15 kg 1,5 ml tweemaal daags 4,5 ml tweemaal daags 20 kg 2 ml tweemaal daags 6 ml tweemaal daags 25 kg 2,5 ml tweemaal daags 7,5 ml tweemaal daags Vanaf 50 kg 5 ml tweemaal daags 15 ml tweemaal daags

Dosis bij baby’s (1 tot 6 maanden)

Gebruikelijke dosering: iedere dag tussen de 0,14 ml (14 mg) en 0,42 ml (42 mg) per kg lichaamsgewicht, verdeeld in 2 giften per dag. De juiste hoeveelheid oplossing voor oraal gebruik dient te worden toegediend door gebruik te maken van de spuit in de verpakking.

Gewicht Aanvangsdosering: 0,07 ml/kg Maximale dosering: 0,21 ml/kg tweemaal daags tweemaal daags 4 kg 0,3 ml tweemaal daags 0,85 ml tweemaal daags 5 kg 0,35 ml tweemaal daags 1,05 ml tweemaal daags 6 kg 0,45 ml tweemaal daags 1,25 ml tweemaal daags 7 kg 0,5 ml tweemaal daags 1,5 ml tweemaal daags

Hoe wordt dit middel ingenomen?

Levetiracetam Actavis Group drank kan verdund worden in een glas water of een zuigfles.

Instructie voor gebruik:

<instructies voor gebruik van de 10 ml doseerspuit.>

Open de fles. Voordat u begint met het afmeten moet u ervoor zorgen dat de doorzichtige cilinder van de spuit en de witte zuiger zich in de laagste positie bevinden. Voor het meten van de juiste hoeveelheid gebruikt u één hand om de cilinder van de spuit vast te houden en uw andere hand om de zuiger op te trekken tot aan de streep die overeenkomt met de hoeveelheid in milliliters (ml) voorgeschreven door uw arts (figuur 1).

Trek de spuit aan de cilinder uit de fles (Figuur 2).

Leeg de inhoud van de spuit in een glas water door de zuiger naar beneden te duwen. Let erop dat u de gehele inhoud van het glas opdrinkt. De inhoud van de spuit kunt u ook direct in de mond of op een lepel spuiten (Figuur 3).

Was de spuit na gebruik met water en sluit de fles met de plastic schroefdop (Figuur 4).

<Instructies voor het gebruik van de 1 ml and 3 ml doseerspuit met een adaptor>

Open de fles en druk de adaptor stevig in de nek van de fles (Figuur 1).

Neem de spuit en trek de zuiger een klein stukje terug (Figuur 2).

Druk de top van de spuit in de opening van de adaptor. Druk de zuiger langzaam naar beneden om lucht in de fles te duwen (Figuur 3).

Draai de fles ondersteboven met de doseerspuit in de fles (Figuur 4).

Trek de zuiger naar beneden en vul de spuit met een iets grotere hoeveelheid dan de arts aan u heeft voorgeschreven (Figuur 5).

Indien er luchtbelletjes in de spuit zichtbaar zijn, houd dan de fles ondersteboven en druk de zuiger nogmaals in en trek hem daarna weer uit. Herhaal dit totdat er geen luchtbelletjes in de spuit meer zichtbaar zijn. (Figuur 6).

Druk de zuiger langzaam tot het maatstreepje dat overeenkomt met de hoeveelheid millimeters (ml) die u werd voorgeschreven door uw arts. (Figuur 7).

Draai de fles weer rechtop en verwijder de spuit (Figuur 8).

Naar de wang

Langzaam

Plaats bij jonge kinderen de punt van spuit voorzichtig in de mond van uw kind tegen de binnenkant van de wang. Duw de zuiger langzaam in zodat uw kind tijd heeft om de inhoud van de spuit door te slikken. De inhoud van de spuit kan tevens geleegd worden in een glas water of een zuigfles. Let op dat uw kind de gehele inhoud van het glas opdrinkt. (Figuur 9).

Was de spuit na gebruik met water en sluit de fles met de plastic schroefdop (Figuur 10).

Duur van de behandeling met dit middel

 • Levetiracetam Actavis Group wordt gebruikt voor een chronische behandeling. U dient met de behandeling met Levetiracetam Actavis Group door te gaan, net zolang als uw arts u heeft voorgeschreven.
 • Zonder advies van uw arts dient u de behandeling niet te stoppen, omdat hierdoor uw aanvallen kunnen toenemen. Indien uw arts besluit de behandeling met Levetiracetam Actavis Group te stoppen, zal uw arts u instrueren over het geleidelijk staken van Levetiracetam Actavis Group.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u van dit middel te veel hebt ingenomen zijn de mogelijke bijwerkingen: slaperigheid, agitatie, agressie, verminderde alertheid, remming van de ademhaling en coma.

Raadpleeg uw arts wanneer u meer van dit middel hebt ingenomen dan u zou mogen. Uw arts zal beslissen wat de best mogelijke behandeling van een overdosering is.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Raadpleeg uw arts wanneer u één of meer doses hebt overgeslagen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Zoals ook geldt voor andere anti-epileptica dient de behandeling Levetiracetam Actavis Group geleidelijk te worden gestaakt om een toename van de aanvallen te vermijden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Levetiracetam Actavis Group bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige van deze bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid kunnen in het algemeen meer voorkomen aan het begin van de behandeling of bij het verhogen van de dosering. Deze effecten verminderen echter in de tijd.

De frequentie van de hieronder genoemde mogelijke bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak: komt bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voor

vaak: komt bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers voor soms: komt bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers voor zelden: komt bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers voor

zeer zelden: komt bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers voor

niet bekend: frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat

Zeer vaak:

 • ontsteking neus-keelholte
 • slaperigheid, hoofdpijn

Vaak:

 • verlies van eetlust
 • depressie, vijandigheid of agressie, angst, slapeloosheid, nervositeit of irritatie
 • stuip, evenwichtsstoornis, duizeligheid (wankel gevoel), onverschilligheid, tremor (onvrijwillig beven)
 • vertigo (draaiduizeligheid)
 • hoest (toename bestaande hoest)
 • buikpijn, diarree, spijsverteringsstoornis (indigestie), braken, misselijkheid
 • huiduitslag
 • vermoeidheid

Soms:

 • vermindering aantal bloedplaatjes, vermindering aantal witte bloedcellen
 • gewichtsverlies, gewichtstoename
 • zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten, mentale stoornis, afwijkend gedrag, hallucinatie, boosheid, verwardheid, emotionele instabiliteit/stemmingswisselingen, agitatie
 • geheugenverlies, geheugenstoornis (vergeetachtigheid), afwijkende coördinatie coördinatiestoornis, tintelingen, aandachtsstoornis (concentratieverlies)
 • dubbel zien, wazig zien
 • afwijkende leverfunctietest
 • haarverlies, eczeem, jeuk
 • spierzwakte, spierpijn
 • verwonding

Zelden:

 • infectie
 • vermindering aantal rode bloedcellen en/of witte bloedcellen
 • zelfmoord, persoonlijkheidsstoornis (gedragsproblemen), abnormaal denken (langzaam denken, niet in staat om te concentreren)
 • ongecontroleerde spierkrampen van het hoofd, romp en benen, moeilijkheid bij het controleren van bewegingen, hyperactiviteit
 • alvleesklierontsteking
 • leverfalen, leverontsteking
 • blaasjes op de huid, mond, ogen en genitale gebied, huiduitslag

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de fles na de afkorting 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet gebruiken na 4 maanden na de eerste opening van de fles.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.