Venladoz XR 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

ATC-Code
N06AX16
Medikamio Hero Image

Sandoz

Stof Verdovend Psychotrope
Venlafaxine Nee Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venladoz XR is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Het wordt gedacht dat mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen helpen verhogen.

Venladoz XR is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venladoz XR is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan die juist erger worden en moeilijker te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.;
 • U neemt gelijktijdig geneesmiddelen in of heeft in de laatste 14 dagen ingenomen, die bekend zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s). MAOIs worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met andere geneesmiddelen, inclusief Venladoz XR, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venladoz XR bent gestopt alvorens u irreversibele MAOI inneemt (zie ook de rubrieken “Serotoninesyndroom” en “Inname met andere geneesmiddelen”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venladoz XR de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Inname met andere geneesmiddelen”).
 • Als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • Als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad.
 • Als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
 • Als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
 • Als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
 • Als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een bloeding verhogen.
 • Als uw cholesterolspiegels hoger worden.
 • Als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of euforie) heeft gehad.
 • Als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.

Venladoz XR kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten. Als dit bij u optreedt dient u uw arts te informeren.

Als één van deze voorwaarden op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voordat u start met het innemen van Venladoz XR.

Gedachten over zelfbeschadiging en verergering van uw depressie

Mensen die depressief zijn of lijden aan angststoornissen kunnen soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst antidepressiva gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben om te gaan werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • als u eerder gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft gehad.
 • als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die werden behandeld met antidepressiva.

Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hun vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hun vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

Suikerziekte (diabetes)

Het glucosegehalte in uw bloed kan veranderen door Venladoz XR. Daarom kan het zijn dat de doseringen van uw diabetesmedicijnen aangepast moeten worden.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Venladoz XR dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Eveneens, dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en er is een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep van geneesmiddelen innemen. Ondanks dat kan uw arts Venladoz XR voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist dat dat in hun belang is. Als uw arts Venladoz XR heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18 jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de symptomen als hierboven beschreven ontstaat of erger wordt als patiënten jonger dan 18 jaar

Venladoz XR innemen. Eveneens zijn de langetermijneffecten van het veilig gebruik van Venladoz XR op de groei, rijping, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep niet vastgesteld.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Venladoz XR nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Uw arts kan beslissen of u Venladoz XR met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • Mono-amine-oxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson mogen niet worden ingenomen met Venladoz XR. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen heeft ingenomen in de afgelopen 14 dagen. (MAOI’s: zie de rubriek “Wanneer mag

u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

 • Serotoninesyndroom: een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticum syndroom-achtige reacties (zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”) kunnen optreden tijdens behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • Triptanen (gebruikt bij migraine)
  • Geneesmiddelen om depressie te behandelen bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten
  • Geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen)
  • Geneesmiddelen die moclobemide, een reversibele MAOI, bevatten (gebruikt om neerslachtigheid te behandelen)
  • Geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten
  • Geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten
  • Producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie)
  • Producten die triptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan: rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.

In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Vertel uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venladoz XR en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • Ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties)
 • Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten)
 • Metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).

Waarop moet u letten met eten en drinken

Venladoz XR dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe wordt Venladoz XR gebruikt”).

U dient gebruik van alcohol te vermijden als u Venladoz XR inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient Venladoz XR alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venladoz XR gebruikt. Gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) kunnen bij gebruik tijdens de zwangerschap het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Als u Venladoz XR tijdens de zwangerschap inneemt, kan uw kind na de geboorte enkele andere verschijnselen krijgen, naast een versnelde ademhaling. Deze verschijnselen bestaan uit prikkelbaarheid, trillen/beven (tremor), verlaagde spierspanning (hypotonie), constant huilen, moeilijkheden met slapen, moeite bij het voeden en moeite met ademhalen. Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij/zij is geboren en u heeft hier zorgen over, vraag dan uw arts en/of verloskundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Venlafaxine kan in de moedermelk overgaan. Er is een risico van een effect op de baby. Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met Venladoz XR moet stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines totdat u weet welke invloed Venladoz XR op u heeft.

Venladoz XR bevat

Venladoz XR 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

De hulpstof ponceau 4 R rood (E124) in het capsuleomhulsel kan allergische reacties veroorzaken.

Venladoz XR 75 mg capsules met verlengde afgifte, hard

De hulpstof zonnegeel FCF (E110) in het capsuleomhulsel kan allergische reacties veroorzaken.

Venladoz XR 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard

De hulpstof zonnegeel FCF (E110) in het capsuleomhulsel kan allergische reacties veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat bovendien sucrose.Als u van uw arts te horen hebt gekregen dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanbevolen dosis voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u behandeld wordt voor paniekstoornis, zal uw arts met een lagere dosis (37,5 mg) starten en deze vervolgens geleidelijk verhogen. De maximale dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Neem Venladoz XR elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends en ’s avonds. De capsules moeten heel doorgeslikt worden met vloeistof en mogen niet geopend, fijngemaakt, gekauwd of opgelost worden.

Venladoz XR dient met voedsel te worden ingenomen.

Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van Venladoz XR wellicht anders moet zijn.

Stop niet met het innemen van Venladoz XR zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het innemen van Venladoz XR”).

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid Venladoz XR heeft ingenomen.

De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venladoz XR die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van uw medicatie en verlaag de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venladoz XR nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venladoz XR, dit is vooral het geval als Venladoz XR plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, een droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree,

nervositeit, agitatie, verwarring, oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venladoz XR dient te verlagen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venladoz XR in. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • Beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen.
 • Zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten.
 • Gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid
 • van de huid en/of een warm gevoel.
 • Ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt)
 • Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet vertellen:

 • Hoesten, piepende ademhaling, kortademhaling en een hoge temperatuur.
 • Zwart (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting.
 • Gele huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een ontsteking aan de lever (hepatitis)
 • Hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk.
 • Oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen.
 • Problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen.
 • Psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon grote opgewondenheid).
 • Ontwenningsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel?, Als u stopt met het innemen van dit middel”)..

Wees niet verontrust als u kleine witte korreltjes of balletjes ziet in uw ontlasting nadat u Venladoz XR heeft ingenomen. In de Venladoz XR capsules zitten sferoïden of kleine witte balletjes die het venlafaxine actieve bestanddeel bevatten. Deze sferoïden komen in uw maagdarmkanaal vrij uit de capsule. Terwijl de sferoïden de lengte van uw maagdarmkanaal afleggen komt de venlafaxine langzaam vrij. De buitenkant van de sferoïden blijft onopgelost en wordt verwijderd in de ontlasting. Dus, hoewel u mogelijk sferoïden ziet in uw ontlasting is uw dosis venlafaxine toch geheel opgenomen.

Volledige lijst van bijwerkingen

Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • hoofdpijn, droge mond, zweten (inclusief nachtelijk zweten)
 • misselijkheid

Vaak (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • gewichtsafname, verminderde eetlust, obstipatie, overgeven, toegenomen cholesterol
 • het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf, zenuwachtigheid, verwarring, abnormale dromen, slapeloosheid
 • trillen, verhoogde spierspanning
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of kriebelingen zonder dat daar aanleiding voor is
 • verhoging van de bloeddruk, blozen, hartkloppingen
 • vaker moeten plassen, moeite met plassen
 • verminderde zin in seks, abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), gebrek aan orgasme, erectiestoornis (impotentie)
 • Menstruele onregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige
 • bloeding
 • zwakte (asthenie); duizeligheid, vermoeidheid, rillingen
 • troebel zien, verwijde pupillen, onvermogen van het oog
 • geeuwen.

Soms (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • blauwe plekken, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting; dit kan een aanwijzing zijn voor inwendige bloedingen
 • tandenknarsen, onvrijwillige beweging van de spieren
 • hallucinaties
 • algemene zwellingen (angio-oedeem) van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, het keelgedeelte of de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos)
 • gevoeligheid voor zonlicht, huiduitslag, abnormaal haarverlies
 • verslechterde coördinatie en balans, duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan), flauwvallen, snelle hartslag
 • gewichtstoename, diarree
 • veranderde smaaksensatie
 • gebrek aan gevoel of emotie, overmatig opgewonden gevoel
 • oorsuizingen (tinnitus)
 • niet kunnen plassen
 • abnormaal orgasme (vrouwen).

Zelden: (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • een gevoel van rusteloosheid of het onvermogen om te zitten of stil te staan, toevallen of stuipen; baldadig gevoel of extreem gevoel van vreugde
 • geen controle over het plassen.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • verminderd aantal “plaatjes” in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe
 • plekken of tot bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie, lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen, afname in de hoeveelheid natrium in het bloed
 • overmatig drinken van water (bekend als SIADH)
 • abnormale productie van borstvoeding
 • een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten of als bij u spastische spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticumsyndroom
 • euforisch gevoel, slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom,
 • desoriëntatie en verwarring vaak vergezeld met hallucinaties (delirium)
 • stijfheid, spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren
 • zelfmoord ideëen en zelfmoordgedrag
 • daling van de bloeddruk; abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen
 • hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie)
 • ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darmaandoeningen, lever- of alvleesklier)
 • huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn)
 • onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse)
 • gezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn
 • verwarring
 • draaierigheid
 • agressie.

Venladoz XR kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels van de leverenzymen, hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venladoz XR de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venladoz XR langdurig ingenomen heeft.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht..

Anvullende Informatie

Welke stoffen zit er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.

Venladoz XR 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Een capsule bevat venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met 37,5 mg venlafaxine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Inhoud van de capsule:

Suikerbolletjes (bevat sucrose en maïszetmeel)

Hydroxypropylcellulose

Hypromellose

Talk

Ethylcellulose

Dibutylsebacaat

Oliezuur

Colloidaal watervrij silica.

Capsule huls:

Gelatine

Natriumlaurylsulfaat

Ponceau 4R (E124)

Chinoline geel (E104)

Titaniumdioxide E171

Venladoz XR 75 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Een capsule bevat venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg venlafaxine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Inhoud van de capsule:

Suikerbolletjes (bevat sucrose en maïszetmeel)

Hydroxypropylcellulose

Hypromellose

Talk

Ethylcellulose

Dibutylsebacaat

Oliezuur

Colloïdaal watervrij silica.

Capsule huls:

Gelatine

Natriumlaurylsulfaat

Zonnegeel (E110)

Chinoline geel (E104)

Titaniumdioxide E171

Venladoz XR 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Een capsule bevat venlafaxinehydrochloride, overeenkomend met 150 mg venlafaxine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Inhoud van de capsule:

Suiker spheres (bevat sucrose en maïszetmeel)

Hydroxypropylcellulose

Hypromellose

Talk

Ethylcellulose

Dibutylsebacaat

Oliezuur

Colloïdaal watervrij silica.

Capsule huls:

Gelatine

Natriumlaurylsulfaat

Zonnegeel FCF (E110)

Chinoline geel (E104)

Patent blauw (E131)

Titaniumdioxide E171

Hoe ziet Venladoz XR er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Venladoz XR 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Witte tot gebroken witte granules in een capsule met een oranje bovenkapje en een transparante onderkapje.

Venladoz XR 75 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Witte tot gebroken witte granules in een capsule met een gele bovenkapje en een transparante onderkapje.

Venladoz XR 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Witte tot gebroken witte granules in een capsule met een okerkleurige bovenkapje en een transparante onderkapje.

De capsules met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in verpakkingen van [yy] capsules met verlengde afgifte, verpakt in PVC/Aluminium doordrukstrip. Zij zijn tevens verkrijgbaar in HDPE flacons met [yy] capsules met verlengde afgifte, hard.

10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 en 100 capsules in blisterverpakking (PVC/ aluminium).

50 en 100 capsules in een HDPE fles met een HDPE schroefdop en een zakje silica gel (droogmiddel). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder de nummers:

RVG 34343

RVG 34344

RVG 34345

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten:

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG

Göllstrasse 1

84529 Tittmoning

Duitsland

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua Joao de Deus, n° 19, Venda Nová 2700-487 Amadora

Portugal

Salutas Pharma GmbH

Otto-Von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstr. 5

70839 Gerlingen

Duitsland

LEK Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S. A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Polen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Tsjechië

Venlafaxin Sandoz 75 mg retard tvrdé tobloky

Venlafaxin Sandoz 150 mg retard tvrdé tobloky

Spanje

Venlafaxina Retard Sandoz farmacéutica 37,5 mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG Venlafaxina Retard Sandoz farmacéutica 75 mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG Venlafaxina Retard Sandoz farmacéutica 150 mg cápsulas duras de liberación prolongada EFG

Nederland

Venladoz XR 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Venladoz XR 75 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Venladoz XR 150 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Portugal

Venlafaxina Sandoz 37,5 mg Cápsulas de libertação prolongada

Venlafaxina Sandoz 75 mg Cápsulas de libertação prolongada

Venlafaxina Sandoz 150 mg Cápsulas de libertação prolongada

Slovenië

EFEXIVA 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

EFEXIVA 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

EFEXIVA 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.