Venlafaxine 225 mg Focus, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N06AX16
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Focus Care Pharmaceuticals
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidepressiva
Chemische groep Andere antidepressiva
Stof Venlafaxin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Focus Care Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine Focus is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Het wordt gedacht dat mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen helpen verhogen.

Venlafaxine Focus is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlafaxine Focus is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan het juist erger worden en moeilijker om te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen heeft binnen de laatste 14 dagen, die bekend zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s). MAOIs worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met Venlafaxine Focus, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken.
RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine Focus bent gestopt alvorens u irreversibele MAOI inneemt (zie ook de rubrieken “Serotoninesyndroom” en “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt,

 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine Focus de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” en de informatie in die rubriek over Serotoninesyndroom).
 • Als u een slik-, maag- of darmstoornis heeft, waardoor u voedsel minder goed kunt doorslikken of waardoor het voedsel zich minder goed door de darmen voortbeweegt.
 • Als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • Als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad.
 • Als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
 • Als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
 • Als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
 • Als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een bloeding verhogen, bijvoorbeeld warfarine (dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen).
 • Als uw cholesterolspiegels hoger worden.
 • Als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of euforie) heeft gehad.
 • Als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.

Venlafaxine Focus kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten tijdens de eerste paar weken van de behandeling. Als dit bij u optreedt dient u uw arts te informeren.

Als één van deze voorwaarden op u van toepassing zijn, raadpleeg dan uw arts voordat u start met het innemen van Venlafaxine Focus.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis.

Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen kunt u soms gedachten over zelfverminking of zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva, aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • Als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad.
 • Als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die werden behandeld met antidepressiva.

Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.

U vindt het misschien prettig om familieleden en vrienden te vertellen dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te zeggen wanneer zij denken dat uw depressie of angst verergert of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond:

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes (cariës) in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Venlafaxine Focus dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Eveneens, dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en er is een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep van geneesmiddelen innemen. Ondanks dat, kan uw arts dit geneesmiddel voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist dat dat in hun belang is. Als uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18 jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de symptomen als hierboven beschreven ontstaan of erger worden als patiënten jonger dan 18 jaar Venlafaxine Focus innemen. Eveneens zijn de langetermijneffecten van het veilig gebruik van dit geneesmiddel op de groei, rijping, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep niet vastgesteld.

Gebruikt u naast Venlafaxine Focus nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine Focus met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • Mono-amine-oxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson mogen niet worden ingenomen met Venlafaxine Focus. Vertel het uw arts als u deze geneesmiddelen heeft ingenomen in de afgelopen 14 dagen (MAOI’s: zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”).
 • Serotoninesyndroom: Een potentieel levensbedreigende toestand of maligne neurolepticumsyndroom (NMS)-achtige reacties, (zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”) kunnen optreden tijdens behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • tryptanen (gebruikt bij migraine);
  • geneesmiddelen om depressie te behandelen bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten;
  • geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen);
  • geneesmiddelen die moclomebide, een reversibele MAOI, bevatten (gebruikt om neerslachtigheid te behandelen);
  • geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten;
  • geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten;
  • geneesmiddelen die methyleenblauw (gebruikt om hoge concentraties methemoglobine in het bloed te behandelen;
  • groducten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie);
  • producten die tryptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie);
  • antipsychotica (die worden gebruikt voor de behandeling van een ziekte met symptomen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht, onduidelijke motivering en teruggetrokken gedrag.

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan: rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. Zoek onmiddellijk medische hulp als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Vertel uw arts onmiddellijk of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine Focus en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • Ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties)
 • Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten)
 • Metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen)

Waarop moet u letten met eten en drinken

Venlafaxine Focus dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel”). U dient gebruik van alcohol te vermijden als u Venlafaxine Focus inneemt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met u arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient Venlafaxine Focus alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg ervoor dat uw verloskundige en/of (huis)arts weet dat u Venlafaxine Focus gebruikt. Wanneer soortgelijke geneesmiddelen (SSRI’s) tijdens de zwangerschap worden gebruikt, neemt bij baby’s mogelijk het risico toe van een ernstige aandoening met de naam persistente pulmonale hypertensie (PH), waardoor de baby sneller gaat ademhalen en zijn/haar huid blauwachtig verkleurt. Deze symptomen beginnen gewoonlijk in de eerste 24 uur na de geboorte van de baby. Als dit bij uw baby gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met uw verloskundige en/of (huis)arts.

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, laat dit dan uw verloskundige en/of uw arts weten, aangezien uw kind enkele verschijnselen kan krijgen nadat het geboren is. Deze verschijnselen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste 24 uren na de geboorte van de baby. Voorbeelden van deze symptomen zijn prikkelbaarheid, trillen, verlaagde spierspanning, voortdurend huilen, slaapproblemen en niet goed eten.Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij is geboren en u heeft hier zorgen over, vraag uw arts en/of verloskundige om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Venlafaxine Focus kan in de moedermelk overgaan. Er is een risico van een effect op de baby. Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met dit geneesmiddel moet stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines totdat u weet welke invloed Venlafaxine Focus op u heeft.

Venlafaxine Focus bevat lactose

Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanbevolen dosis voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angstoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts met een lagere dosis beginnen (37,5 mg) en vervolgens de dosering geleidelijk verhogen. De maximale dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Neem Venlafaxine Focus elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends of ’s avonds. De tabletten moeten heel ingenomen worden met wat vloeistof en ze mogen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of opgelost worden.

Venlafaxine Focus dient met voedsel te worden ingenomen.

Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van Venlafaxine Focus wellicht anders moet zijn.

Stop niet met het innemen van Venlafaxine Focus zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het innemen van dit middel”)

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid van dit geneesmiddel heeft ingenomen.

De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine Focus die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw behandeling en verminder de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine Focus nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venlafaxine Focus, dit is vooral het geval als Venlafaxine Focus plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie, verwarring, oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine Focus dient te verlagen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Heeft u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U hoeft zich geen zorgen te maken als u na het innemen van Venlafaxine Focus een tablet in uw ontlasting ontdekt. Venlafaxine wordt langzaam afgegeven, terwijl de tablet het traject van uw maag- darmkanaal aflegt. De tablet lost niet op en wordt intact met uw ontlasting uitgescheiden. Uw dosis venlafaxine is dus door uw lichaam opgenomen, ook al ziet u wel eens een tablet in uw ontlasting.

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venlafaxine Focus in, maar raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpdienst bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen;
 • zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten;
 • gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel;
 • ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt);
 • tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen bestaan uit rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken. In zijn meest ernstige vorm, kan het serotoninesyndroom overeenkomen met het maligne neurolepticumsyndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen bestaan uit een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (dit wordt bepaald door een bloedtest).

Andere bijwerkingen die u aan uw arts moet vertellen:

 • hoesten, piepende ademhaling, kortademhaling en een hoge temperatuur;
 • zwart (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting;
 • gele huid of ogen, jeuk of donkere urine kunnen symptomen zijn van een ontsteking aan de lever (hepatitis);
 • hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk;
 • oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen;
 • problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen;
 • psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie;
 • onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel, Als u stopt met het innemen van dit middel”);
 • verlengde bloeding(en) – indien u zichzelf snijdt of verwondt, kan het langer duren voordat de bloeding stopt.

Volledige lijst van bijwerkingen

Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Duizeligheid, hoofdpijn.
 • Misselijkheid, droge mond.
 • Zweten (inclusief nachtelijk zweten)

Vaak (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Verminderde eetlust.
 • Verwarring, het gevoel afgezonder (gescheiden) te zijn van zichzelf, gebrek aan orgasme, verminderd zin in seks, zenuwachtigheid, slapeloosheid, abnormale dromen.
 • Sufheid.
 • Trillen, slapende ledematen, verhoogde spierspaning.
RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0
 • Visusstoornissen inclusief troebel zien, verwijde pupillen, onvermogen van het oog automatisch van focus te wisselen van veraf naar dicht bijstaande objecten.
 • Oorsuizingen (tinnitus).
 • Hartkloppingen.
 • Verhoging van de bloeddruk, blozen.
 • Geeuwen.
 • Overgeven, obstipatie, diarree,
 • Moeite met plassen, vaker moeten plassen.
 • Menstruele onregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding, abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), erectiestoornis (impotentie).
 • Zwakte (asthenie), vermoeidheid, rillingen.
 • Toegenomen cholesterol.

Soms (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • Hallucinatie, gevoel afgezonderd te zijn van de realiteit, agitatie, abnormale orgasme (vrouwen), gebrek aan gevoel of emotie, overmatig opgewonden gevoel.
 • Tandenknarsen.
 • Een gevoel van rusteloosheid of het onvermogen om te zitten of stil te staan, flauwvallen, onvrijwillige beweging van de spieren, verslechterde coördinatie en balans, veranderde smaaksensatie.
 • Snelle hartslag, duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan).
 • Overgeven van bloed, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting; dit kan een aanwijzing zijn voor inwendige bloedingen.
 • Algemene zwellingen (angio-oedeem) van de huid, met name het gezicht, de mond, de tong, het keelgedeelte of de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos).
 • Gevoeligheid voor zonlicht, blauwe plekken, huiduitslag, abnormaal haarverlies.
 • Het niet kunnen plassen.
 • Gewichtstoename, gewichtsafname.

Zelden (treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Stuipen of toevallen.
 • Geen controle over urine.
 • Overactiviteit, snelle gedachten en verminderde behoefte om te slapen (manie).

Niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens)

 • Verminderd aantal “plaatjes” in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie.
 • Opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn).
 • Overmatig drinken van water (bekend als SIADH).
 • Afname in de hoeveelheid natrium in het bloed.
 • Zelfmoord ideeën en zelfmoordgedrag, gevallen van zelfmoord ideeën en zelfmoordgedrag zijn gemeld gedurende venlafaxine therapie of kort na het stopzetten van de behandeling (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”).
 • Desoriëntatie en verwarring vaak vergezeld met hallucinaties (delirium), agressie.
 • Een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten of als bij u spastische spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, kunnen dit verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is al het maligne neurolepticumsyndroom, eufoor gevoel, slaperigheid, aanhouden van snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom, stijfheid, spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren.
 • Ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht.
 • Draaierig gevoel.
RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0
 • Daling van de bloeddruk, abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen, onverwachte bloedingen bijvoorbeeld tandvleesbloedingen, bloed in de urine of in het braaksel, of het voorval van onverwachte blauwe plekken of gebroken bloedvaten (gebroken aderen).
 • Hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie).
 • Ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darmaandoeningen, lever- of alvleesklier)
 • Jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis), lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen.
 • Huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid, jeuk, lichte huiduitslag.
 • Onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse).
 • Abnormale productie van borstvoeding.

Venlafaxine Focus kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen, hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlafaxine Focus de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine Focus langdurig ingenomen heeft.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30ºC.

Blisters: Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Plastic fles: De fles goed gesloten bewaren ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is venlafaxine.

Elke Venlafaxine 37,5, 75, 150 of 225 mg Focus tablet met verlengde afgifte bevat venlafaxinehydrochloride overeenkomend met respectievelijk 37,5 mg, 75 mg, 150 mg of 225 mg venlafaxine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

Kern: mannitol (E421), povidon K-90, macrogol 400, microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij silica, magnesiumstearaat.

Omhulling: celluloseacetaat, macrogol 400, hypromellose, lactosemonohydraat, titaniumdioxide (E172) en triacetin.

Hoe ziet Venlafaxine Focus eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Venlafaxine 37,5 mg Focus tabletten met verlengde afgifte: 7 mm, ronde, dubbelbolle, witte tabletten. Venlafaxine 75 mg Focus tabletten met verlengde afgifte: 7,5 mm, ronde, dubbelbolle, witte tabletten. Venlafaxine 150 mg Focus tabletten met verlengde afgifte: 9,5 mm, ronde, dubbelbolle, witte tabletten. Venlafaxine 225 mg Focus tabletten met verlengde afgifte: 11 mm, ronde, dubbelbolle, witte tabletten.

Ze zijn beschikbaar in blisters van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 500 tabletten en in plastic flessen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Focus Care Pharmaceuticals BV Lage dijk 1-3 1541 KA Koog aan de Zaan

Fabrikant:

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), SPANJE

In het register ingeschreven onder:

Venlafaxine 37,5 mg Focus, tabletten met verlengde afgifte, RVG 108589

Venlafaxine 75 mg Focus, tabletten met verlengde afgifte, RVG 108590

Venlafaxine 150 mg Focus, tabletten met verlengde afgifte, RVG 108591

Venlafaxine 225 mg Focus, tabletten met verlengde afgifte, RVG 108592

Deze bijsluiter is voor he t laatst goedgekeurd in april 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

RVG 108589-92 2012-11-13 v2.0

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.